Aktuality

Informácie ku prechodu Ústavu geotechniky SAV na novú právnu formu (z príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu) nájdete tu

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo.

Termín podania prihlášok: 19.06.2018.
Prijímacie konanie: 22.06.2018 o 9:00 v zasadačke Ústavu geotechniky SAV

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2018/2019 (download).

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa dennou (internou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

 

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2018/2019

1. Príprava a vlastnosti nanokryštalických látok pre environmentálne aplikácie

Školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD.
Konzultant: Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.

V rámci riešenia práce budú syntetizované nanomateriály rôzneho zloženia pomocou vysoko-energetického mletia. Konkrétne pôjde o vybrané kovy, sulfidy a taktiež budú spracovávané odpady za využitia mechanochémie. Podľa charakteru budú syntetizované nanoprodukty testované z hľadiska fotokatalytickej, sorpčnej či antibakteriálnej aktivity. U vybraných produktov bude študovaný ich potenciál využitia v solárnych článkoch a termoelektrických materiáloch. V celej práci bude rezonovať environmentálna stránka mechanochemického prístupu.

 

2. Príprava a štúdium vlastností viackomponentných materiálov pre čistenie výluhov získaných po bioremediácii pôdy kontaminovanej hutníckym priemyslom

Školiteľ: Ing. Zuzana Danková, PhD.

Konzultant: Ing. Alexandra Bekényiová, PhD.

Kontaminované pôdy sú v súčasnosti považované za jeden z hlavných environmentálnych problémov urbanizácie a industrializácie na celom svete. Úprava znečistených pôd môže byť realizovaná buď fyzikálnymi alebo chemickými metódami. V posledných dvoch desaťročiach je však väčšia pozornosť venovaná bioremediácii znečistených zložiek životného prostredia. Spätná imobilizácia toxických prvkov z výluhov po bioremediácii pôdy je zaujímavá z hľadiska ich možného využitia pre priemysel. Cieľom práce bude príprava a štúdium vlastností viackomponentných materiálov (prírodných/syntetických), ktoré budú ďalej testované ako sorbenty toxických prvkov z reálnych výluhov. Pôvod výluhov bude z experimentálneho procesu bioremediácie pôdy zaťaženej hutníckym priemyslom (napr. oblasť Krompách, ktorá je riziková pre zvýšené pôdne obsahy mobilných foriem As, Cu, Pb, Cd). Štúdium podmienok sorpcie a sorpčných vlastností jednotlivých komponentov v dynamickom  režime umožní stanoviť optimálny podiel jednotlivých zložiek filtrov, ktorých uplatnenie by mohlo byť v ex-situ procese biolúhovania kontaminovanej pôdy na haldách pre spätnú imobilizáciu toxických prvkov.

 

3. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.

Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší,  ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká.  Odbery suspendovaných  (PM) a  prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom  a priemyselnom prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

 

4. Príprava, charakterizácia a fyzikálno-chemické vlastnosti komplexných oxidov

Školiteľ: RNDr. Erika Tóthová, PhD.

Výskum bude orientovaný na prípravu a charakterizáciu pyroxénov, t.j. zlúčenín so všeobecným chemickým vzorcom M2M1T2O6, kde M2 = Li1+, Na1+; M1 = Fe3+ a T = Si4+. Oba materiály, t.j LiFeSi2O6 a NaFeSi2O6 sa vyznačujú významnými elektrochemickými vlastnosťami s potenciálnym využitím v Li-ion a Na-ion batériách. Ich príprava konvenčným spôsobom je komplikovaná, viacstupňová, časovo a ekonomicky náročná. Mechanochémia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá prípravou látok mechanochemickým spôsobom, tzv. mechanosyntézou. Takto je možné pripraviť rôzne materiály jednoduchým a jednostupňovým spôsobom vo veľmi krátkom čase. Cieľom tejto práce bude príprava týchto materiálov nekonvenčným mechanochemickým spôsobom. Bude sa sledovať vplyv rôznych typov prekurzorov na kinetiku procesu, ako aj na ich fyzikálno-chemické vlastnosti.

 

5. Kompozitné materiály pre elimináciu priemyselných kontaminantov zo životného prostredia

Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú aktívne uhlie, alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia. Bude študovaná sorpčná kapacita a chemická stabilita kompozitov.

 

6. Nanokryštalické oxidy. Syntéza, charakterizácia a možná aplikácia v priemyselných odvetviach

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.

Nové technológie a inovačné postupy vyžadujú prípravu a podrobné štúdium materiálov neobvykle malých rozmerov s následne modifikovanými vlastnosťami. Nanokryštalické oxidy a ich modifikácia (dopovanie, tuhofázové roztoky, modifikácia povrchu, nanášanie na tenké vrstvy a pod.) predstavujú významnú skupinu týchto materiálov. Témou práce bude zvládnutie syntézy nanooxidov rôzneho zloženia, detailné štúdium ich štruktúry a testovanie vlastností pre potenciálne využitie v praxi.