Aktuality

XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, Hrádok (pri Jelšave), 8. – 9. november 2018

1. cirkulár s podrobnými informáciami (download)
Konečný termín zaslania príspevkov je 24. október 2018.
Prihláška na sympózium (na stiahnutie)
Šablóna pre príspevok (na stiahnutie)

 

Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa 28.9.2018. Pochválime sa nerastným bohatstvom Slovenska, zasvätíme vás do tajov mechanochémie, vysvetlíme, či baktérie v životnom prostredí pomáhajú alebo nie, a ukážeme vám jedinečné šutrárium.

Naše výstavné stánky na Noci výskumníkov:

Nerastné bohatstvo Slovenska

Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov.

 

Šutrárium – čarovný svet kameňov

Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.

 

Baktérie v životnom prostredí – pomáhajú, či nie?

Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály – ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd – napr. princíp merania CHSK.

 

Mechanochémia okolo nás

Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s guličkami zhotovenými z rôznych materiálov. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanočastíc v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha. Pre malých návštevníkov budú pripravené jednoduché chemické experimenty, ktorých výsledkom budú zaujímavé efekty, ako napr. zmena farby.