Dozorná rada

Dozorná rada je orgánom ústavu s kompetencia v oblasti dohľadu nad aktivitami ústavu podľa zákona č.243/2017 v.v.i. Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ (SAV) vykonáva dohľad nad
a) činnosťou a hospodárením ústavu,
b) nakladaním s majetkom ústavu
c) dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov ústavu a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods.1 zákona č.243/2017 Z.z.

Členovia dozornej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.: