Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu geotechniky SAV je volený odborný orgán vedeckej organizácie s kompetenciami v oblasti koncepcie vedecko-výskumnej činnosti organizácie, doktorandského štúdia ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie.
 
Členovia Vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV:

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. – predseda
RNDr. Silvia Dolinská, PhD. – tajomník
Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD.
Ing. Zuzana Danková, PhD.
Ing. Alena Luptáková, PhD.
Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

 

Externí členovia Vedeckej rady:

prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. (Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
doc. Ing. Ján Mandula, CSc. (Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
prof. Ing. Jiří Škvarla, PhD. (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach)
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice)