Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • HREDZÁK, Slavomír – MATIK, Marek – LOVÁS, Michal – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – ŠTEFUŠOVÁ, Katarína – ZUBRIK, Anton. Separability of Calcined Magnesite Fines in Magnetic Field. In Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2018, rocznik 16, no. 2, p. 183-188. ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: ADMB
  • HREDZÁK, Slavomír – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – LOVÁS, Michal – MATIK, Marek – ZUBRIK, Anton – ŠESTINOVÁ, Oľga. Štúdium úpravy flotačných pieskov z odkaliska Markušovce : Study on upgrading of flotation sand from the Markušovce settling pit. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 170-178. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
  • HREDZÁK, Slavomír – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – LOVÁS, Michal – ŠESTINOVÁ, Oľga. Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia). In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 95-101.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC