Publikačná činnosť

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – DANKOVÁ, Zuzana – HREDZÁK, Slavomír. Adsorption properties of modified bentonite from the Slovak deposit. In Biotechnology & Metals 2018 : e-Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Eds.: Kisková, J., Sedlákvá-Kaduková, J., Luptáková, A., ; rec.: Sedláková, J., Pristaš, P., Kisková, J., Maliničová, L., Luptáková, A.,. – Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 22-26. ISBN 978-80-89883-07-3.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. VEGA č. 2/0049/15 : Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov). Typ: AFD
  • HREDZÁK, Slavomír – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – LOVÁS, Michal – MATIK, Marek – ZUBRIK, Anton – ŠESTINOVÁ, Oľga. Štúdium úpravy flotačných pieskov z odkaliska Markušovce : Study on upgrading of flotation sand from the Markušovce settling pit. In Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie 04-05 oktober 2018 Hotel Repiská, Demänovská dolina. Ed.: Mikuláš Beránek. – Banská Bystrica : Slovensá banícka spoločnosť, 2018, p. 170-178. ISBN 978-8089883-05-9.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie : The present and Future of the Mining and Geology). Typ: AFB
  • HREDZÁK, Slavomír – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – LOVÁS, Michal – ŠESTINOVÁ, Oľga. Possibilities of Siderite and Barite Concentrates Preparation from Tailings of Settling Pit Nearby Markušovce Village (Eastern Slovakia). In 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing : zborník prednášok z konferencie 31.5.-2.6.2018, VŠB-TU Ostrava. Ed.: Čablík Vladimír ; rec.: Rudolf Tomanec, Barbara Tora, Zbigniew Wzorek, Vladimír Čablík, Miluše Hlavatá, Slavomír Hredzák, Anna K. Nowak, Silvia Dolinská, Sylwester Želazny, Dorota Wawrzak. – Ostrava : Publishing services department, VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, p. 95-101.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike. ITMS 26220120038 : Centrum excelentnosti výskumu a spracovania zemských zdrojov. 22nd International Conference on Environment and Mineral Processing & workshop V4 Wastes Raw Materials). Typ: AFC
  • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – LOVÁS, Michal – DOLINSKÁ, Silvia – HREDZÁK, Slavomír. Popolček po spaľovaní uhlia ako alternatívny zdroj prvkov vzácnych zemín. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY : XXVII. Vedecké sympózium, 8.-9. november 2018. Editor: Hredzák S., ; rec. Hredzák S., Lešník, F., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Vávrová, M.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2018, p. 117-120. ISBN 978-80-89883-08-0.(VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFD