Aktuality

NOC VÝSKUMNÍKOV 2017

Ústav geotechniky SAV pokračoval vo svojej tradícii a opäť sa aktívne zúčastnil Európskej Noci výskumníkov v Obchodnom centre Optima v Košiciach. Počas celého dňa 30. septembra 2017 prezentovali záhady Neviditeľného prachu okolo nás a Svetu minerálov kolegovia z Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve a Oddelenia fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín. Prednášku na tému Mechanochémia: Environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov pripravil Dr. M. Baláž.

 

 

Nové témy doktorandského štúdia na šk. rok 2017/18 – 2. kolo prijímacieho konania (download)

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo. Termín podania prihlášok (tlačivo ŠEVT 49 400 2) je do 16.08.2017. Termín a miesto prijímacieho konania: 18.08.2017 o 9:00 hod. v zasadačke Ústavu geotechniky SAV.
Bližšie informácie na tel. č. 055/7922601.

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii.
Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.

2. Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanomateriálov pripravených
mechanochemickou alebo kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou.

Školiteľ: RNDr. Erika Tóthová, PhD.