Doktorandské štúdium

AKTUALITY – 2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

V súčasnosti pôsobí na Ústave geotechniky SAV 9 doktorandov v dennej forme štúdia.

Zoznam aktuálne riešených tém dizertačných prác

Mgr. Zuzana Bártová
Identifikácia mikrobiálnych spoločenstiev v environmentálnych matriciach nekultivačnými metódami.
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Ing. Dominika Behunová
Syntetické nanočastice pri čistení vôd a pôd a ich interakcia so životným prostredím
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

Mgr. František Bendek
Využitie magnezitovej suroviny pri čistení vôd
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

Mgr. Gergő Bodnár
Analýza priemyselných polutantov a produktov ich rozkladu využitím metód GC-MS a HPLC-MS
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Mgr. Lenka Hagarová
Diverzita kultivovateľných a nekultivovateľných baktérií v matriciach znečistených kovmi a organickými polutantmi
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Ing. Dominika Rudzanová
Odstraňovanie organických polutantov z priemyselných odpadových vôd pomocou vybraných druhov sírnych baktérií
(Školiteľ: Ing. Alena Luptáková, PhD.)

Ing. Jaroslav Šuba
Využívanie kolobehu železa v biolúhovacích a bioremediačných procesoch
(Školiteľ: Ing. Iveta Štyriaková, PhD.)

Ing. Matej Tešinský
Mechanochemické postupy spracovania prírodných a syntetických minerálov
(Školiteľ: Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.)

MVDr. Jana Tomčová
Odstraňovanie xenobiotík z priemyselne kontaminovaných pôd a vôd
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)