Doktorandské štúdium

Ústav je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na šk. rok 2017/18 – 2. kolo prijímacieho konania (download)

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo. Termín podania prihlášok (tlačivo ŠEVT 49 400 2) je do 16.08.2017. Termín a miesto prijímacieho konania: 18.08.2017 o 9:00 hod. v zasadačke Ústavu geotechniky SAV.
Bližšie informácie na tel. č. 055/7922601.

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii.
Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.

2. Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanomateriálov pripravených
mechanochemickou alebo kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou.

Školiteľ: RNDr. Erika Tóthová, PhD.

 

V súčasnosti pôsobí na Ústave geotechniky SAV 10 doktorandov v internej forme štúdia.

Zoznam aktuálne riešených tém dizertačných prác

Mgr. Zuzana Bártová
Identifikácia mikrobiálnych spoločenstiev v environmentálnych matriciach nekultivačnými metódami.
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Ing. Dominika Behunová
Syntetické nanočastice pri čistení vôd a pôd a ich interakcia so životným prostredím
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

Mgr. František Bendek
Využitie magnezitovej suroviny pri čistení vôd
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

Mgr. Lenka Hagarová
Diverzita kultitovateľných a nekultivovateľných baktérií v matriciach znečistených kovmi a organickými polutantmi
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Mgr. Dávid Jáger
Hodnotenie priemyselných perzistentných polutantov metódou hmotnostnej spektrometrie
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Ing. Dominika Rudzanová
Odstraňovanie organických polutantov z priemyselných odpadových vôd pomocou vybraných druhov sírnych baktérií
(Školiteľ: Ing. Alena Luptáková, PhD.)

Ing. Darina Štyriaková
Bioremediácia znečisteného prostredia autochtonnými baktériami
(Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.)

Ing. Jaroslav Šuba
Využívanie kolobehu železa v biolúhovacích a bioremediačných procesoch
(Školiteľ: Ing. Iveta Štyriaková, PhD.)

Ing. Matej Tešinský
Mechanochemické postupy spracovania prírodných a syntetických minerálov
(Školiteľ: Prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.)

MVDr. Jana Tomčová
Odstraňovanie xenobiotík z priemyselne kontaminovaných pôd a vôd
(Školiteľ: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)