Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Plan obnovy
Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia 3: Excelentná veda

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 45, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Watsonova 45, 040 01 Košice

Hlavným cieľom projektov je podporiť výskumných pracovníkov, ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri relokácii ich výskumnej činnosti na Slovensko na Ústav geotechniky SAV, v.v.i. tak, aby z úspešného zapracovania výskumníkov u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.

Kód projektu: 09I03-03-V01-00098
Termín realizácie projektu: 09/2022-08/2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 173,520 EUR
V predkladanom projekte sa navrhuje získavanie prvkov vzácnych zemín (REE) z batériových odpadov pomocou nových lacných adsorbentov na báze prírodných minerálov. Prístup k riešenej problematike je multidisciplinárny, t.j. kombinácia materiálovej vedy, chémie a ekológie. Prínos riešenia projektu spočíva v objasnení mechanizmu a účinnosti selektívnej adsorpcie REE z roztokov, čo v konečnom dôsledku povedie k novým teoretickým poznatkom a laboratórnym výsledkom, ktoré budú využiteľné v danom priemyselnom sektore.

Kód projektu: 09I03-03-V01-00108
Termín realizácie projektu: 03/2023-02/2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 173,520 EUR
Chinolónové antibiotiká našli široké uplatnenie pri liečbe rôznych chorôb u cicavcov vďaka svojej vysokej antibakteriálnej účinnosti a nízkym výrobným nákladom. V dôsledku toho sa znečistenie vôd spôsobené ich používaním stáva globálnym problémom. Ako riešenie sa tu ponúka fotokatalýza – technológia „zelenej chémie“, považovaná za efektívnu v procesoch degradácie organických polutantov. Preto je hlavným cieľom projektu príprava nových lacných a účinných nanokatalyzátorov pre fotodegradáciu chinolónových antibiotík (ofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín, enrofloxacín) na báze ZnO v kombinácii s Fe3O4, TiO2, Bi2O3, SiO2 a modifikáciou kovovými iónmi (Bi, Ni, Ag, Au, La).