Publications

Dolinská, Silvia

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • DOLINSKÁ, Silvia** – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – KYSHKAROVA, Viktoriia – HREDZÁK, Slavomír – VALOVIČOVÁ, Věra – PLEVOVÁ, E. – VACULÍKOVÁ, Lenka – DANKOVÁ, Zuzana. Sorpčné vlastnosti jemnozrnných frakcií smektitov. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.91-96. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
  • DOLINSKÁ, Silvia** – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – VALOVIČOVÁ, Věra – VACULÍKOVÁ, Lenka – PLEVOVÁ, E. Influence of quartz sand and manganese oxides on sorption properties of bentonite. In 5th International Conference on Materials Research  Nanotechnology, 6th Annual International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials. – PHRONESIS LLC : 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA, 2023, p.70. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
  • HREDZÁK, Slavomír** – MATIK, Marek – ŠESTINOVÁ, Oľga – ZUBRIK, Anton – KUPKA, Daniel – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – SISOL, Martin – MARCIN, Michal – PAŠEK, L. Study of ore samples from the Zlaté Hory deposit (Hrubý Jeseník Mts., Silesia, Czech Republic). In XV International Mineral Processing & Recycling Conference. Eds.: Jovica Sokolovič, Milan Trumič. – Grafomed – Trade Bor d.o.o., Bor Serbia : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2023, p. 367-372. ISBN 978-86-6305-133-1. (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: AFC
  • HREDZÁK, Slavomír** – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka – MATIK, Marek – ZUBRIK, Anton – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Analýza historickej trosky z Kremnice. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.48-48. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
  • MAČÁK, Livia** – VELGOSOVÁ, Oksana – MÚDRA, Erika – VOJTKO, Marek – DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 – IF, Q1 – JCR, 0.72 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Typ: ADCA
  • VALOVIČOVÁ, Věra – PLEVOVÁ, E.** – VALLOVÁ, S. – VACULÍKOVÁ, Lenka – SMYKALOVA, Aneta – NAPRUSZEWSKA, Bogna D. – SERWICKA, Ewa M. – DOLINSKÁ, Silvia. Removal of amoxicillin and ampicillin using manganese dioxide/montmorillonite composite. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2023, vol. 98, no.1, p. 197-203. (2022: 3.4 – IF, Q2 – JCR, 0.599 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.7235 Typ: ADCA
  • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid** – DOLINSKÁ, Silvia – HREDZÁK, Slavomír – ČABLÍK, Vladimír – ČABLÍKOVÁ, Lucie. Vplyv mikrovlnného žiarenia na dekrepitáciu sideritu a tetraedritu. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.150-153. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
  • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid** – DOLINSKÁ, Silvia – HREDZÁK, Slavomír. Utilization of microwave energy at treatment of refractory ores. In 5th International Conference on Materials Research  Nanotechnology, 6th Annual International Conference on Eco-Sustainable Construction Materials. – PHRONESIS LLC : 5 Great Valley Pkwy, STE 235, Malvern PA 19355, USA, 2023, p.69. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: GII
  • ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid** – DOLINSKÁ, Silvia – LÁČIK, Jaroslav – HREDZÁK, Slavomír – BRIANČIN, Jaroslav. The influence of dielectric properties on heating of sulphide ores in electromagnetic field. In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.44. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII