News: 2.kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied bol zriadený uznesením Predsedníctva SAV č. XII zo dňa 22.11.1954. Ako právnická osoba je spôsobilý samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Ústav geotechniky SAV je svojím zameraním do oblasti základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou výnimočný a svojho druhu jediný na Slovensku.

Odborná činnosť ústavu je v súčasnosti orientovaná na:

  1. základný výskum dejov v oblasti kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmania stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitostí tvorby tuhých disperzií a modifikácie ich vlastností fyzikálnymi, mechanickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie interakcií fáz pri tvorbe disperzných sústav a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí,
  2. využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí na rozpracovanie princípov špičkových technológií v oblastiach: rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a enviromentálnych, chemických a geologických zmien na skládkach odpadov s cieľom ekologickej revitalizácie,
  3. poskytovanie poradenských a expertíznych služieb, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu,
  4. vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov,
  5. publikáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače sa riadi uzneseniami Predsedníctva SAV.