Aktuality

Online týždeň otvorených dverí 2021

Pre Online týždeň otvorených dverí 2021 sme pre vás pripravili prezentáciu nových tém doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/22 (na stiahnutie). Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac? Online Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavu a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia.

Týždeň vedy a techniky 2020

Pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020 sme pre vás pripravili krátky film o moderných spôsoboch čistenia vôd, ktorými sa na Ústave geotechniky SAV zaoberáme v rámci viacerých medzinárodných i národných projektov i v spolupráci s praxou (HORIZON2020-RISE-734641-NanoMed, APVV-19-0302 COMWAT: Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd, VEGA 2/0156/2019 Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti, FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean).
Videom Vás sprevádza Ing. Dominika Marcin Behunová, PhD.

Zároveň Vás pozývame na live prednášku RNDr. Mateja Baláža, PhD., ktorá sa uskutoční 10.11.2020 v čase od 08:30 – 09:30 na tému Mechanochémia: Chémia bez rozpúšťadiel. V rámci prednášky bude stručne predstavená mechanochémia využívajúca guľové mletie pre rôzne procesy (spracovanie vaječného odpadu, syntéza nanočastíc striebra a sulfidov a možnosti jej realizácie vo veľkom) ako atraktívna alternatíva voči tradičnej roztokovej chémii.

 

A do tretice ďalší zaujímavý krátky film z mechanochemického súdka si môžete pozrieť na youtube.com

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 20.08.2020.

Prijímacie konanie:  24.08. 2020 o 9:00 v učebni ÚGt SAV.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2020/2021 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2020/2021:

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší,  ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká.  Odbery suspendovaných  (PM) a  prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom  a priemyselnom   prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

2. Príprava a štúdium nových typov materiálov pre ich potenciálne využitie pri výrobe a uskladnení zelenej energie

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Energetický sektor je nevyhnutnou oporou ekonomiky každej modernej krajiny. Poskytuje stabilitu, nezávislosť a prosperitu. Európska energetická politika sa v súčasnosti zameriava na rozvoj technológií s nízkymi resp. žiadnymi emisiami CO2. PhD práca je zameraná na syntézu a štúdium anorganických materiálov úzko súvisiacich s produkovaním a uskladnením energie. Dôraz bude venovaný príprave komponentov pre Li/Na iónové batérie a palivové články z tuhých oxidov (SOFC). Práca kombinuje poznatky z oblasti anorganickej chémie, chémie tuhej fázy a prípravy keramických materiálov. Cieľom práce bude aplikácia viacerých spôsobov syntézy vybraných anorganických materiálov a štúdium ich štruktúry pomocou difrakčných (RTG), spektroskopických (Raman, FTIR, MAS NMR, a pod.) a mikroskopických (SEM, TEM) metód. Elektrochemické vlastnosti budú študované v rámci spolupráce s partnermi školiaceho pracoviska na Slovensku a v zahraničí.

3. Kompozitné adsorbenty pre odstraňovanie organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.

 

—–

XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, Hrádok (pri Jelšave), 8. – 9. november 2018
1. cirkulár s podrobnými informáciami (download)
Konečný termín zaslania príspevkov je 24. október 2018.
Prihláška na sympózium (na stiahnutie)
Šablóna pre príspevok (na stiahnutie)

—–

Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa 28.9.2018. Pochválime sa nerastným bohatstvom Slovenska, zasvätíme vás do tajov mechanochémie, vysvetlíme, či baktérie v životnom prostredí pomáhajú alebo nie, a ukážeme vám jedinečné šutrárium.
Naše výstavné stánky na Noci výskumníkov:

Nerastné bohatstvo Slovenska
Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov.

Šutrárium – čarovný svet kameňov
Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.

Baktérie v životnom prostredí – pomáhajú, či nie?
Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály – ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd – napr. princíp merania CHSK.

Mechanochémia okolo nás
Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s guličkami zhotovenými z rôznych materiálov. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanočastíc v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha. Pre malých návštevníkov budú pripravené jednoduché chemické experimenty, ktorých výsledkom budú zaujímavé efekty, ako napr. zmena farby.