Aktuality

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo.
Termín podania prihlášok: 20.08.2019
Prijímacie konanie: 23.08.2019 o 9:00 v zasadačke Ústavu geotechniky SAV

Téma doktorandského štúdia na akademický rok 2019/2020:

1. Hybridné polyméry pre odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd.

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia. Bude študovaná sorpčná kapacita a chemická stabilita kompozitov.
 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo.
Termín podania prihlášok: 14.06.2019
Prijímacie konanie: 17.06.2019 o 9:00 v zasadačke Ústavu geotechniky SAV

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2019/2020 (download)

 

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa dennou (internou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 Hutníctvo ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa dennou (internou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2019/2020:

1. Hybridné polyméry pre odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd.

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia. Bude študovaná sorpčná kapacita a chemická stabilita kompozitov.

2. Štúdium interakcií nanomateriálov s biologickými systémami.

Školiteľ: Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.
V súčasnosti sa v oblasti nanotechnológií dosahuje obrovský pokrok. Neustále sa študujú a produkujú nové nanomateriály s výnimočnými vlastnosťami uplatniteľnými v elektronike, optike, konštrukčných materiáloch, čistení odpadových vôd, či medicíne. Takéto nanorozmerné materiály sa však dostávajú do kontaktu so životným prostredím a ľuďmi a následne interagujú s rôznymi biologickými systémami (proteíny, bunky, membrány, organely, DNA, atď) a vytvárajú tzv. nano-bio rozhranie. Cieľom dizertačnej práce bude študovať interakcie medzi vybranými nanorozmernými materiálmi a biologickými systémami pomocou spektroskopických metód. Súčasťou práce bude aj modifikácia povrchu nanomateriálov rôznymi biokompatibilnými látkami a ligandmi a posúdenie vzťahov medzi mikroštruktúrnymi, morfologickými a povrchovými vlastnosťami a biologickou aktivitou.

3. Hydrometalurgia a mechanochemická syntéza vybraných selenidov kovov.

Školiteľ: Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.
V práci budú študované vybrané prírodné, mechanicky aktivované selenidy kovov a ich syntetické analógy pripravené mechanochemickou syntézou. Mechanická aktivácia a mechanochemická syntéza budú uskutočňované v zariadeniach vysokoenergetického mletia, v mlynoch s cieľom nájsť najvhodnejšie podmienky týchto procesov. Budú skúmané a porovnávané kryštálové štruktúry, morfológia a fyzikálno-chemické vlastnosti prírodných a syntetických selenidov kovov z hľadiska ich potenciálneho využitia pre solárne články, termočlánky a Li-batérie. Štúdium hydrometalurgického spracovania prírodných selenidov kovov lúhovaním za účelom získania úžitkových kovov do roztoku prinesie nové poznatky o využití tejto skupiny minerálov.

4. Nové bezolovnaté anorganické materiály pre využitie v energetickom priemysle.

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Energetický sektor je nevyhnutnou oporou ekonomiky každej modernej krajiny. Poskytuje stabilitu, nezávislosť a prosperitu. Európska energetická politika sa v súčasnosti zameriava na rozvoj technológií s nízkymi, resp. žiadnymi emisiami CO2. PhD práca je zameraná na syntézu a štúdium anorganických materiálov úzko súvisiacich s produkovaním a uskladnením energie. Dôraz bude venovaný príprave komponentov pre Li/Na iónové batérie a palivové články z tuhých oxidov (SOFC). Práca kombinuje poznatky z oblasti anorganickej chémie, chémie tuhej fázy a prípravy keramických materiálov. Cieľom práce bude aplikácia viacerých spôsobov syntézy vybraných anorganických materiálov a štúdium ich štruktúry pomocou difrakčných (RTG), spektroskopických (Raman, FTIR, MAS NMR, a pod.) a mikroskopických (SEM, TEM) metód. Elektrochemické vlastnosti budú študované v rámci spolupráce s partnermi školiaceho pracoviska na Slovensku a v zahraničí.

5. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii.

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší, ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká. Odbery suspendovaných (PM) a prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom a priemyselnom prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

 

—–

XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, Hrádok (pri Jelšave), 8. – 9. november 2018
1. cirkulár s podrobnými informáciami (download)
Konečný termín zaslania príspevkov je 24. október 2018.
Prihláška na sympózium (na stiahnutie)
Šablóna pre príspevok (na stiahnutie)

—–

Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa 28.9.2018. Pochválime sa nerastným bohatstvom Slovenska, zasvätíme vás do tajov mechanochémie, vysvetlíme, či baktérie v životnom prostredí pomáhajú alebo nie, a ukážeme vám jedinečné šutrárium.
Naše výstavné stánky na Noci výskumníkov:

Nerastné bohatstvo Slovenska
Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov.

Šutrárium – čarovný svet kameňov
Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.

Baktérie v životnom prostredí – pomáhajú, či nie?
Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály – ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd – napr. princíp merania CHSK.

Mechanochémia okolo nás
Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s guličkami zhotovenými z rôznych materiálov. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanočastíc v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha. Pre malých návštevníkov budú pripravené jednoduché chemické experimenty, ktorých výsledkom budú zaujímavé efekty, ako napr. zmena farby.