Aktuality

Oznámenie o konaní voľby členov Vedeckej rady ÚGt SAV, v.v.i.

 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov a v študijnom odbore Strojárstvo.

Termín podania elektronických prihlášok: 16.06.2024

Prijímacie konanie:  28.06.2024  

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV, v.v.i. v akademickom roku 2024/2025 (download)

Ústav geotechniky SAV, v.v.i.  je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov (študijný program Hutníctvo) a v študijnom odbore Strojárstvo (študijný program Náuka o materiáloch) ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2024/2025

1. Získavanie kritických surovín z primárnych a sekundárnych zdrojov

(študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

Niekoľko storočná rozsiahla ťažba kovov v Spišsko-gemerskom rudohorí zanechala po útlme baníctva v 90. rokoch 20. storočia mnoho uzavretých (poly)metalických baní. Opustené banské lokality sú väčšinou zatopené hlbinné bane, odvaly, odkaliská, či skládky odpadu s množstvom priesakových, výluhových a drenážnych banských vôd. Vysoké koncentrácie toxických prvkov v takýchto tuhých a kvapalných odpadoch predstavujú potenciálny druhotný zdroj kritických surovín (CRM) v súlade s koncepciami obehového hospodárstva. PhD. štúdium bude zamerané na výskum možností selektívneho získavania kritických surovín z banských vôd a odpadov.

2. Pokročilé elektrochemické oxidačné procesy pre čistenie vôd

(študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

Školiteľ: MVDr. Daniel Kupka, PhD.
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
Dosiahnutie kvalitnejšieho životného prostredia a podpora prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo vyvoláva naliehavú potrebu sanácie starých environmentálnych záťaží, ktoré patria k najväčším environmentálnym výzvam na Slovensku aj vo svete. Kontaminácia podzemných vôd a pôd perzistentnými organickými polutantmi vyskytujúcimi sa v lokalitách Bratislava-Vrakuňa, Strážske, Poša, Predajná a pod., si žiada realizovateľnú technológiu eliminácie takejto komplexnej toxickej organickej kontaminácie. Hlavnou úlohou navrhovanej témy doktorandského štúdia bude výskum pokročilých elektrochemických oxidačných procesov pre odstraňovanie organického znečistenia – od modelových roztokov po reálne podzemné/odpadové vody.

3. lntenzifikácia procesov spracovania minerálnych surovín využitím mikrovlnnej energie

(študijný odbor Získavanie a spracovanie zemských zdrojov)

Školiteľ: Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD.
Práca bude zameraná na využitie mikrovlnnej energie pri získavaní strategických kovov z minerálnych surovín. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná na selektívny ohrev úžitkových minerálov. Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi pred a po mikrov|nnej predúprave. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakcia kovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania kovov.

4. Vývoj vysokocitlivých a špecifických senzorov na báze oxidu kremičitého a redukovaných nanočastíc kovov na povrchu

(študijný odbor Strojárstvo)

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Nosiče na báze oxidu kremičitého sa používajú ako základ pre senzory vďaka ich stabilite, pórovitosti a veľkému povrchu, ktorý umožňuje efektívnu adsorpciu a interakciu s cieľovými molekulami. Kovové nanočastice sa pridávajú do SiO2 nosičov, aby sa zvýšila ich citlivosť a špecifickosť. Nanočastice ako zlato (Au), striebro (Ag), platina (Pt), paládium (Pd) a meď (Cu) majú jedinečné optické, elektronické a katalytické vlastnosti, ktoré možno použiť na rozpoznanie špecifických chemikálií. To umožňuje určiť prítomnosť a koncentráciu rôznych látok s vysokou presnosťou a špecifickosťou. Táto technológia nachádza uplatnenie v mnohých oblastiach vrátane lekárskej diagnostiky, kde senzory dokážu odhaliť biomarkery určitých chorôb v krvi alebo iných biologických tekutinách, monitorovaní životného prostredia, kontrole kvality ovzdušia a vody.

5. Syntéza a skúmanie transportných dejov v oxidoch určených pre modernú energetiku pomocou elektrónového zväzku

(študijný odbor Strojárstvo)

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Súčasná doba vyžaduje vývoj a výskum nových materiálov s primárnym využitím v energetickom priemysle, ako sú napr. Li-iónové batérie, palivové články na báze tuhých oxidov, využitie vodíka ako zdroja energie a pod. Väčšina procesov je založená na elektrochemických reakciách, kde transport iónov zohráva významnú úlohu. Tento proces je však do značnej miery ovplyvnený mikroštruktúrou a chemickým zložením na lokálnej/atomárnej úrovni. Dizertačná práca je zameraná na syntézu vybraných materiálov na báze oxidov kovov a skúmanie ich stavu pred a po priebehu elektrochemických reakcií metodikami využívajúcimi elektrónový zväzok (elektrónová mikroskopia SEM, TEM a identifikačné metódy na lokálnej úrovni EDX, WDX).

 

—————————————–

—————————————–

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 11.08.2023.

Prijímacie konanie:  15.08.2023 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2023/2024 (download)

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024:

1. Posúdenie vhodnosti aplikácie metód TG/DTA/DSC na získanie komplexných informácií o environmentálnych rizikách v pôdach Slovenska

Školiteľ: RNDr. Lenka Findoráková, PhD.
Aplikácia metód TG/DTA/DSC má vo všeobecnosti široké uplatnenie v mnohých vedných disciplínach. Získanie komplexných informácií o fyzikálno-chemickom stave pôd, ako aj o pridaných organických materiáloch je predpokladom pre zabezpečenie správneho obhospodárovania pôd a následne znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie vplyvom antropogénnej činnosti. Simultánnymi metódami termickej analýzy by bolo možné posúdiť okrem zloženia aj termodynamické a kinetické charakteristiky analyzovaných pôd na princípe zelenej chémie.

2. Skúmanie transportných dejov v materiáloch určených pre aplikáciu v modernej energetike pomocou techniky elektrónového zväzku

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Súčasná doba vyžaduje vývoj a výskum nových materiálov s primárnym využitím v energetickom priemysle, ako sú napr. Li-iónové batérie, palivové články na báze tuhých oxidov, využitie vodíka ako zdroja energie a pod. Väčšina procesov je založená na elektrochemických reakciách, kde transport iónov zohráva významnú úlohu. Tento proces je však do značnej miery ovplyvnený mikroštruktúrou a lokálnym chemickým zložením, často na atomárnej úrovni. Hranice zŕn, homogenita chemického zloženia materiálov a pod. zohrávajú významnú úlohu pri transportných dejoch v daných materiáloch. Na základe toho je navrhovaná téma zameraná na skúmanie stavu materiálov pred a po priebehu elektrochemických reakcií aplikovaním metodík na princípoch elektrónového zväzku (elektrónová mikroskopia SEM, TEM a identifikačné metódy na lokálnej úrovni EDX, WDX). Skúmanie procesov pomôže pochopiť a modelovať zloženie a štruktúru smart materiálov pre ich potenciálne využitie v súčasnej elektrotechnickej praxi.

—————————————–

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 16.06.2023

Prijímacie konanie:  30.06.2023 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2023/2024 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024

1. Posúdenie vhodnosti aplikácie metód TG/DTA/DSC na získanie komplexných informácií o environmentálnych rizikách v pôdach Slovenska

Školiteľ: RNDr. Lenka Findoráková, PhD.
Aplikácia metód TG/DTA/DSC má vo všeobecnosti široké uplatnenie v mnohých vedných disciplínach. Získanie komplexných informácií o fyzikálno-chemickom stave pôd, ako aj o pridaných organických materiáloch je predpokladom pre zabezpečenie správneho obhospodárovania pôd a následne znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie vplyvom antropogénnej činnosti. Simultánnymi metódami termickej analýzy by bolo možné posúdiť okrem zloženia aj termodynamické a kinetické charakteristiky analyzovaných pôd na princípe zelenej chémie.

2. Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
V dôsledku rozsiahlej priemyselnej činnosti sa v životnom prostredí objavuje stále viac toxických odpadov rôznych typov, ako sú tuhé, kvapalné a plynné odpady, obsahujúce organické látky, ťažké kovy, rádionuklidy, ropné produkty a iné nebezpečné zlúčeniny. Cieľom doktorandskej práce je vytvoriť a skúmať nové nanomateriály s adsorpčnými vlastnosťami, ktoré budú slúžiť na odstraňovanie odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z materiálov na báze SiO2 s rôznymi typmi ligandov, ktoré umožnia selektívne odstraňovanie zmiešaných kontaminantov. Tieto materiály budú vyrobené z prírodných surovín, ako sú napríklad niektoré hlinitokremičitany. Bude sa skúmať schopnosť týchto materiálov adsorbovať ióny kovov a organické kontaminanty.

3. Mechanochemická syntéza nanokryštalických chalkogenidov kovov ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie

Školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD.
Chalkogenidy kovov (sulfidy, selenidy a teluridy) sú v súčasnosti významne študované z hľadiska ich širokospektrálnej aplikácie v materiálových vedách. Najvýznamnejšia je ich aplikácia pre konverziu energie, najmä v elektrokatalýze (napr. produkcia vodíka štiepením vody), vo fotokatalýze (rozklad organických polutantov pomocou svetla), či ako termoelektrických materiálov (premena odpadového tepla na elektrickú energiu). Nanokryštalické kovové chalkogenidy sa zvyčajne pripravujú zložitými postupmi náročnými na náklady a predstavujúcimi záťaž pre životné prostredie. Mechanochemická syntéza využívajúca guľové mletie predstavuje environmentálne prijateľnú alternatívu, nakoľko nanokryštalické produkty je možné získať veľmi rýchlo (niekedy v sekundách) v jednom kroku z práškových reaktantov, bez využitia rozpúšťadiel, či externého zvyšovania teploty a tlaku. V rámci riešenia dizertačnej budú vybrané kovové chalkogenidy mechanochemicky pripravené a v spolupráci s inštitúciami doma a v zahraničí testované z hľadiska potenciálneho využitia v procesoch uvedených vyššie.

4. Skúmanie transportných dejov v materiáloch určených pre aplikáciu v modernej energetike pomocou techniky elektrónového zväzku

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Súčasná doba vyžaduje vývoj a výskum nových materiálov s primárnym využitím v energetickom priemysle, ako sú napr. Li-iónové batérie, palivové články na báze tuhých oxidov, využitie vodíka ako zdroja energie a pod. Väčšina procesov je založená na elektrochemických reakciách, kde transport iónov zohráva významnú úlohu. Tento proces je však do značnej miery ovplyvnený mikroštruktúrou a lokálnym chemickým zložením, často na atomárnej úrovni. Hranice zŕn, homogenita chemického zloženia materiálov a pod. zohrávajú významnú úlohu pri transportných dejoch v daných materiáloch. Na základe toho je navrhovaná téma zameraná na skúmanie stavu materiálov pred a po priebehu elektrochemických reakcií aplikovaním metodík na princípoch elektrónového zväzku (elektrónová mikroskopia SEM, TEM a identifikačné metódy na lokálnej úrovni EDX, WDX). Skúmanie procesov pomôže pochopiť a modelovať zloženie a štruktúru smart materiálov pre ich potenciálne využitie v súčasnej elektrotechnickej praxi.
———————————

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

———————————

Noc výskumníkov 30.9.2022

Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa v piatok 30.9.2018 od 9:00 do 21:00.  Spoznáte minerály Slovenska, ukážeme vám, že melieme nielen kávu, predvedieme pútavé chemické experimenty a predstavíme vám ako odstraňujeme ekologické havárie.
Naše 4 výstavné stánky nájdete v dolnom átriu OC Optima medzi predajňami H&M a Ecco:

Spoznaj minerály Slovenska

Nechajte sa očariť krásou minerálov, hornín a rúd, ktoré vytvárajú nerastné bohatstvo Slovenska. Priblížený bude význam potreby spracovania rúd pri získavaní kovov pre potreby každodenného života, ako je napríklad bežné používanie smartfónov a ďalšej elektroniky. Návštevníci budú mať možnosť pozorovať kryštály a štruktúru nerastov pod mikroskopom, ako aj zmenu farby fluorescenčných minerálov pri ich vystavení ultrafialovému žiareniu.

Planéta Mechanochémia

V rámci našej vedeckej práce vám predstavíme našu planétu Mechanochémia, na ktorej používame planetárne mlyny. Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pre premenu a uskladňovanie energie (napr. batérie), pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, či prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov (kyseliny barbiturovej a vanilínu) za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s gulôčkami zhotovenými z rôznych materiálov, ktorých kópie dostane každý malý návštevník ako darček. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanomateriálov v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha.

Chemolandia

Chémia je veda o kráse, zázrakoch a mágii. Ukážeme Vám reakcie miznutia, na vlastné oči uvidíte lávu a Venomovho dvojníka. Chémia je tiež veda, ktorá odhaľuje tajomstvá prírody o tom, čo vás obklopuje, aj o tom, čo nevidíte. Všetko na svete je chémia a obsahuje veľa prekvapení. A ak si stále myslíte, že chémia je ťažká a nudná, tak Vám ukážeme opak.

Sanácia environmentálnych záťaží

Oddelenie minerálnych biotechnológií vám predvedie spôsoby čistenia priemyselne znečistených vôd pomocou elektrochemického reaktora a procesu elektrolýzy, ako aj čistenie banských vôd obsahujúcich vysokú koncentráciou kovov pomocou neutralizačných látok. Zároveň predstavujeme základné laboratórne techniky, ako napr. prípravu vodných roztokov, miešanie na magnetickej miešačke a trepačke, centrifugáciu a pipetovanie, ktoré je možné si aj vyskúšať.


Cooperation Innovation Technology Transfer

Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT) sa uskutoční 18. – 19.10.2022 v Hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava. COINTT je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou a jej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Hlavným organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR, odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy.


2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 17.08.2022.

Prijímacie konanie:  24.08.2021 (v učebni ÚGt SAV alebo online cez SKYPE).

Nová téma doktorandského štúdia na akademický rok 2022/2023:

Vytváranie funkčných silikátových materiálov na báze prírodných surovín pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nových adsorpčných a katalytických nanomateriálov na odstraňovanie anorganických a organických odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z syntetizovaných Si02 materiálov v jednej nádobe, ktoré majú rôzne typy ligandov s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov. Kremičitý základ týchto materiálov bude vyrobený z prírodných surovín niektorých hlinitokremičitanov (napríklad perefelitu).Tieto materiály budú študované pre adsorpciu iónov Fe, Cu, Ni, Co. Kovové častice na povrchu oxidu kremičitého budú pôsobiť ako katalyzátory rozkladu organických kontaminantov pomocou pokročilého oxidačného procesu.
video
Video: 4:34 (122MB)

 


Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 17.06.2022

Prijímacie konanie:  30.06.2022 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2022/2023 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2022/2023

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-phdpresentations

1. Syntéza a dopovanie vybraných selenidov prechodných kovov vysoko-energetickým mletím pre perspektívne termoelektrické materiály

Školiteľ: RNDr. Marcela Achimovičová, PhD.
Práca sa bude zaoberať štúdiom mechanochemickej alebo mechano-termickej syntézy vybraných selenidov kovov ako potenciálnych polovodičových materiálov pre termočlánky. Termoelektrické materiály majú schopnosť premieňať tepelnú energiu, recyklovať odpadové teplo na elektrickú energiu. Metóda syntézy selenidov kovov vysoko-energetickým mletím predstavuje ekologickú, jednoduchú a relatívne lacnú alternatívu oproti iným používaným metódam syntézy. Bude skúmaná kinetika syntéz, kryštálové štruktúry, morfológia, fyzikálno-chemické vlastnosti a termoelektrické vlastnosti syntetických selenidov kovov. Dopovanie syntetizovaných selenidov kovov pomocou mletia bude predstavovať sľubnú stratégiu pre optimalizáciu ich termoelektrických vlastností.
video
Video: 3:10 (10MB)

2. Mechanochemické zhodnotenie vaječného odpadu pre prípravu nanokryštalických minerálov s environmentálnymi a biologickými aplikáciami

Školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD.
Vaječný odpad patrí medzi najrozšírenejšie potravinárske odpady (jeho produkcia vo svete je približne 6.82 miliónov ton ročne). V rámci dizertačnej práce sa plánuje tento odpad využiť ako sorbent pre čistenie odpadových vôd, pričom zvýšenie sorpčnej schopnosti sa dosiahne pomocou jeho vysoko-energetického mletia v planetárnom guľovom mlyne (tzv. mechanická aktivácia). Okrem toho bude vaječný odpad využitý ako zdroj vápnika a síry pre prípravu nanokryštalických minerálov (konkrétne chalkogenidov a oxidov). V tomto prípade bude odpad mletý spolu s ďalšími reagentami (tzv. mechanochemická syntéza). Získané zlúčeniny budú testované z hľadiska ich potenciálnej aplikácie v oblastiach fotokatalýzy, mikrobiológie, či termoelektrických materiálov.
video
Video: 4:14 (192MB)

3. Vytváranie funkčných silikátových materiálov na báze prírodných surovín pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nových adsorpčných a katalytických nanomateriálov na odstraňovanie anorganických a organických odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z syntetizovaných Si02 materiálov v jednej nádobe, ktoré majú rôzne typy ligandov s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov. Kremičitý základ týchto materiálov bude vyrobený z prírodných surovín niektorých hlinitokremičitanov (napríklad perefelitu).Tieto materiály budú študované pre adsorpciu iónov Fe, Cu, Ni, Co. Kovové častice na povrchu oxidu kremičitého budú pôsobiť ako katalyzátory rozkladu organických kontaminantov pomocou pokročilého oxidačného procesu.
video
Video: 4:34 (122MB)

 


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Výberové konania SAV


Voľby do Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.

V súvislosti so zmenou právnej formy ústavu na verejnú výskumnú inštitúciu od 1.1.2022 je potrebné zvoliť Správnu radu ústavu. Voľbu správnej rady vyhlasuje a organizuje Vedecká rada ústavu v súčinnosti s riaditeľom ústavu.

01-Oznamenie_Volba-SR_UGt-SAV_2022

02-Zakladne-informacie-o-SR-VVI_2022

03-Zakladne-informacie_Volba-SR-VVI_2022

04-Prihlaska-Volba SR VVI_2022

05-Zivotopis_Volba-SR-VVI_2022

06-Cestne-vyhlasenie_Volba-SR-VVI_2022

07-Prezentacia_Volba-SR-VVI_2022

08-Zoznam-opravnenych-volicov-SR-VVI_2022

09_Vzorovy-volebny-a-nominacny-poriadok_Volba SR VVI_2022

—–

Hanculak_PisomPredstava_Volba SR VVI_2022

Ivanicova_PisomPredstava_Volba SR VVI_2022

Kupka_PisomPredstava_Volba SR VVI_2022

Nosalova_PisomPredstava_Volba SR VVI_2022


 

Od 1.1.2022 došlo ku zmene právnej formy a názvu na Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia.

 


2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 23.08.2021.

Prijímacie konanie:  26.08.2021 (v učebni ÚGt SAV alebo online cez SKYPE).

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2021/2022 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nová téma doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022:

Funkčné materiály (na báze prírodných surovín) pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu
organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.


Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 15.06.2021.

Prijímacie konanie:  28.06.2021 o 9:00 (v učebni ÚGt SAV alebo online cez SKYPE).

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2021/2022 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022:

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší, ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká. Odbery suspendovaných (PM) a prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom a priemyselnom prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

2. Funkčné materiály (na báze prírodných surovín) pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu
organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.


Online týždeň otvorených dverí 2021

Pre Online týždeň otvorených dverí 2021 sme pre vás pripravili prezentáciu nových tém doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/22 (na stiahnutie). Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac? Online Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavu a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia.


Týždeň vedy a techniky 2020

Pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020 sme pre vás pripravili krátky film o moderných spôsoboch čistenia vôd, ktorými sa na Ústave geotechniky SAV zaoberáme v rámci viacerých medzinárodných i národných projektov i v spolupráci s praxou (HORIZON2020-RISE-734641-NanoMed, APVV-19-0302 COMWAT: Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd, VEGA 2/0156/2019 Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti, FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean).
Videom Vás sprevádza Ing. Dominika Marcin Behunová, PhD.

Zároveň Vás pozývame na live prednášku RNDr. Mateja Baláža, PhD., ktorá sa uskutoční 10.11.2020 v čase od 08:30 – 09:30 na tému Mechanochémia: Chémia bez rozpúšťadiel. V rámci prednášky bude stručne predstavená mechanochémia využívajúca guľové mletie pre rôzne procesy (spracovanie vaječného odpadu, syntéza nanočastíc striebra a sulfidov a možnosti jej realizácie vo veľkom) ako atraktívna alternatíva voči tradičnej roztokovej chémii.

A do tretice ďalší zaujímavý krátky film z mechanochemického súdka si môžete pozrieť na youtube.com


Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 20.08.2020.

Prijímacie konanie:  24.08. 2020 o 9:00 v učebni ÚGt SAV.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2020/2021 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2020/2021:

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší,  ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká.  Odbery suspendovaných  (PM) a  prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom  a priemyselnom   prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

2. Príprava a štúdium nových typov materiálov pre ich potenciálne využitie pri výrobe a uskladnení zelenej energie

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Energetický sektor je nevyhnutnou oporou ekonomiky každej modernej krajiny. Poskytuje stabilitu, nezávislosť a prosperitu. Európska energetická politika sa v súčasnosti zameriava na rozvoj technológií s nízkymi resp. žiadnymi emisiami CO2. PhD práca je zameraná na syntézu a štúdium anorganických materiálov úzko súvisiacich s produkovaním a uskladnením energie. Dôraz bude venovaný príprave komponentov pre Li/Na iónové batérie a palivové články z tuhých oxidov (SOFC). Práca kombinuje poznatky z oblasti anorganickej chémie, chémie tuhej fázy a prípravy keramických materiálov. Cieľom práce bude aplikácia viacerých spôsobov syntézy vybraných anorganických materiálov a štúdium ich štruktúry pomocou difrakčných (RTG), spektroskopických (Raman, FTIR, MAS NMR, a pod.) a mikroskopických (SEM, TEM) metód. Elektrochemické vlastnosti budú študované v rámci spolupráce s partnermi školiaceho pracoviska na Slovensku a v zahraničí.

3. Kompozitné adsorbenty pre odstraňovanie organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.

 


XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, Hrádok (pri Jelšave), 8. – 9. november 2018
1. cirkulár s podrobnými informáciami (download)
Konečný termín zaslania príspevkov je 24. október 2018.
Prihláška na sympózium (na stiahnutie)
Šablóna pre príspevok (na stiahnutie)


Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa 28.9.2018. Pochválime sa nerastným bohatstvom Slovenska, zasvätíme vás do tajov mechanochémie, vysvetlíme, či baktérie v životnom prostredí pomáhajú alebo nie, a ukážeme vám jedinečné šutrárium.
Naše výstavné stánky na Noci výskumníkov:

Nerastné bohatstvo Slovenska
Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov.

Šutrárium – čarovný svet kameňov
Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.

Baktérie v životnom prostredí – pomáhajú, či nie?
Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály – ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd – napr. princíp merania CHSK.

Mechanochémia okolo nás
Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s guličkami zhotovenými z rôznych materiálov. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanočastíc v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha. Pre malých návštevníkov budú pripravené jednoduché chemické experimenty, ktorých výsledkom budú zaujímavé efekty, ako napr. zmena farby.