Aktuality

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 23.08.2021.

Prijímacie konanie:  26.08.2021 (v učebni ÚGt SAV alebo online cez SKYPE).

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2021/2022 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nová téma doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022:

Funkčné materiály (na báze prírodných surovín) pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu
organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.

 
 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 15.06.2021.

Prijímacie konanie:  28.06.2021 o 9:00 (v učebni ÚGt SAV alebo online cez SKYPE).

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2021/2022 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022:

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší, ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká. Odbery suspendovaných (PM) a prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom a priemyselnom prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

2. Funkčné materiály (na báze prírodných surovín) pre odstraňovanie a katalytickú oxidáciu
organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.

 

 

 

Online týždeň otvorených dverí 2021

Pre Online týždeň otvorených dverí 2021 sme pre vás pripravili prezentáciu nových tém doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/22 (na stiahnutie). Zaujali vás vypísané témy a chceli by ste sa o nich dozvedieť viac? Online Týždeň otvorených dverí vyvrcholí v piatok 16. apríla na ZOOMe. Pripojte sa na online stretnutie so zástupcami ústavu a školiteľmi, na ktorom sa budete môcť porozprávať (nielen) o témach doktorandského štúdia.

Týždeň vedy a techniky 2020

Pre Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020 sme pre vás pripravili krátky film o moderných spôsoboch čistenia vôd, ktorými sa na Ústave geotechniky SAV zaoberáme v rámci viacerých medzinárodných i národných projektov i v spolupráci s praxou (HORIZON2020-RISE-734641-NanoMed, APVV-19-0302 COMWAT: Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd, VEGA 2/0156/2019 Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti, FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean).
Videom Vás sprevádza Ing. Dominika Marcin Behunová, PhD.

Zároveň Vás pozývame na live prednášku RNDr. Mateja Baláža, PhD., ktorá sa uskutoční 10.11.2020 v čase od 08:30 – 09:30 na tému Mechanochémia: Chémia bez rozpúšťadiel. V rámci prednášky bude stručne predstavená mechanochémia využívajúca guľové mletie pre rôzne procesy (spracovanie vaječného odpadu, syntéza nanočastíc striebra a sulfidov a možnosti jej realizácie vo veľkom) ako atraktívna alternatíva voči tradičnej roztokovej chémii.

 

A do tretice ďalší zaujímavý krátky film z mechanochemického súdka si môžete pozrieť na youtube.com

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Riaditeľ Ústavu geotechniky SAV vyhlasuje prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Termín podania elektronických prihlášok: 20.08.2020.

Prijímacie konanie:  24.08. 2020 o 9:00 v učebni ÚGt SAV.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ústave geotechniky SAV v akademickom roku 2020/2021 (download)

Ústav geotechniky SAV je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Nové témy doktorandského štúdia na akademický rok 2020/2021:

1. Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosférickej depozícii

Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Práca je orientovaná na štúdium prachových častíc v ovzduší,  ktoré predstavujú závažné environmentálne a zdravotné riziká.  Odbery suspendovaných  (PM) a  prachových častíc atmosférickej depozície budú prevádzané hlavne v urbánnom  a priemyselnom   prostredí. Cieľom práce je na základe štúdia špecifických charakteristík prachových častíc (chemické, fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) získať deficitné poznatky o ich pôvode vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve na vybrané zložky životného prostredia.

2. Príprava a štúdium nových typov materiálov pre ich potenciálne využitie pri výrobe a uskladnení zelenej energie

Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.
Energetický sektor je nevyhnutnou oporou ekonomiky každej modernej krajiny. Poskytuje stabilitu, nezávislosť a prosperitu. Európska energetická politika sa v súčasnosti zameriava na rozvoj technológií s nízkymi resp. žiadnymi emisiami CO2. PhD práca je zameraná na syntézu a štúdium anorganických materiálov úzko súvisiacich s produkovaním a uskladnením energie. Dôraz bude venovaný príprave komponentov pre Li/Na iónové batérie a palivové články z tuhých oxidov (SOFC). Práca kombinuje poznatky z oblasti anorganickej chémie, chémie tuhej fázy a prípravy keramických materiálov. Cieľom práce bude aplikácia viacerých spôsobov syntézy vybraných anorganických materiálov a štúdium ich štruktúry pomocou difrakčných (RTG), spektroskopických (Raman, FTIR, MAS NMR, a pod.) a mikroskopických (SEM, TEM) metód. Elektrochemické vlastnosti budú študované v rámci spolupráce s partnermi školiaceho pracoviska na Slovensku a v zahraničí.

3. Kompozitné adsorbenty pre odstraňovanie organických polutantov z odpadových vôd

Školiteľ: Dr. Inna Melnyk
Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac organických produktov, ťažkých kovov, rádionuklidov, ropných produktov a iných vysoko toxických látok. Cieľom PhD práce je syntéza a výskum nanočastíc na báze oxidov kovov (Fe, Cu), inkorporovaných do poréznych štruktúr ako sú alumosilikáty, silikáty a/alebo iných poréznych štruktúr za účelom tvorby progresívnych kompozitných materiálov (sorbentov) vhodných pri odstraňovaní organických polutantov zo životného prostredia. Povrch kompozitov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami s cieľom selektívneho odstraňovania zmiešaných kontaminantov zo životného prostredia.

 

—–

XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY, Hrádok (pri Jelšave), 8. – 9. november 2018
1. cirkulár s podrobnými informáciami (download)
Konečný termín zaslania príspevkov je 24. október 2018.
Prihláška na sympózium (na stiahnutie)
Šablóna pre príspevok (na stiahnutie)

—–

Navštívte nás v OC Optima na Noci výskumníkov počas celého dňa 28.9.2018. Pochválime sa nerastným bohatstvom Slovenska, zasvätíme vás do tajov mechanochémie, vysvetlíme, či baktérie v životnom prostredí pomáhajú alebo nie, a ukážeme vám jedinečné šutrárium.
Naše výstavné stánky na Noci výskumníkov:

Nerastné bohatstvo Slovenska
Bude priblížená krása minerálov, hornín a rúd, ktoré tvoria naše prírodne nerastné bohatstvo. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s možnosťami ich využitia v priemysle a bežnom živote a miestami výskytu na Slovensku. V rámci prezentácie budú uvedené aj možnosti zamerané na ochranu a čistenie povrchových a priemyselných vôd pri odstraňovaní ťažkých kovov, farbív a podmienených patogénnych mikroorganizmov.

Šutrárium – čarovný svet kameňov
Pod nohami, pod asfaltom, pod trávnikmi, hlinou a pôdou, všade sme podmínovaní horninami. Prijmite pozvanie do čarovného sveta kameňov, kde uvidíte výsledky sily prírody – kamenné srdcia, vajíčka, gule, placky, či škriatkov. Na vlastné sily si vyskúšajte zvetrávanie a eróziu hornín a na vlastné oči zazrite žiarivé nečakané farby minerálov a hornín v čiernom svetle.

Baktérie v životnom prostredí – pomáhajú, či nie?
Užitočná práca baktérií využiteľná pri ochrane životného prostredia, s poukázaním aj na možné negatívne vplyvy. Ako dokážu byť nápomocné svojimi prirodzenými metabolickými procesmi? Prezentácia mikroorganizmov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škodlivých látok z rôznych zložiek životného prostredia pod svetelným mikroskopom. Ukážka vzoriek kremenných pieskov vybielených činnosťou baktérií. Negatívny vplyv baktérií na stavebné materiály – ukážky vzoriek, pozorovanie pod mikroskopom. Vhodné metódy na čistenie banských a priemyselných odpadových vôd od znečisťujúcich látok – ukážky vzoriek, živných médií, popis prebiehajúcich experimentov. Ukážky stanovenia znečistenia vôd – napr. princíp merania CHSK.

Mechanochémia okolo nás
Mlieť sa dajú aj iné veci ako káva a pre niektorých z nás je to dokonca zamestnanie. Zjednodušene povedané, uskutočňujeme CHEMické reakcie tým, že dodávame reagujúcim látkam MECHanickú energiu pomocou mletia. Jednoslovne možno náš vedný odbor nazvať MECHANOCHÉMIA. Či už ide o prípravu nanomateriálov využiteľných v medicíne, pokusy s vaječnou škrupinkou pre čistenie odpadových vôd, prípravu strieborných nanočastíc mletím s rastlinami, alebo uskutočňovanie organickej reakcie mletím dvoch bielych práškov za vzniku oranžového produktu, to všetko sa u nás realizuje a v našom stánku Vám to ukážeme. Pre prípravu nanočastíc využívame mletie v mlecej komore s guličkami zhotovenými z rôznych materiálov. Vystavené budú aj makety laboratórnych mlynov, vďaka ktorým si budete môcť predstaviť, ako celý proces prípravy nanočastíc v Oddelení mechanochémie na Ústave geotechniky SAV prebieha. Pre malých návštevníkov budú pripravené jednoduché chemické experimenty, ktorých výsledkom budú zaujímavé efekty, ako napr. zmena farby.