Plán obnovy

Plan obnovy

PLÁN OBNOVY A JEHO HLAVNÉ PRIORITY

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID – 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Plán obnovy je rozsiahly dokument založený na prioritách, ktoré sa zameriavajú na kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Každá z nich sa skladá z tematických komponentov, ktorých je spolu osemnásť.

V oblasti vedy, výskumu a inovácií sa v Pláne obnovy nachádzajú 2 kľúčové komponenty:
Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Komponent 10: Lákanie a udržanie talentov

Ústav geotechniky SAV, v.v.i. je prijímateľom podpory Plánu obnovy v nasledujúcich projektoch Komponentu 9:

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) – ÚGt SAV

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia 3: Excelentná veda

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 45, 040 01 Košice
Miesto realizácie projektu: Watsonova 45, 040 01 Košice
Projekt podpory excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.
Kód projektu: 09I03-03-V02-00029
Termín realizácie projektu: 09/2023-06/2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 55 634,80 EUR
Téma doktorandského štúdia:
Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok
V dôsledku rozsiahlej priemyselnej činnosti sa v životnom prostredí objavuje stále viac toxických odpadov rôznych typov, ako sú tuhé, kvapalné a plynné odpady, obsahujúce organické látky, ťažké kovy, rádionuklidy, ropné produkty a iné nebezpečné zlúčeniny. Cieľom doktorandskej práce je vytvoriť a skúmať nové nanomateriály s adsorpčnými vlastnosťami, ktoré budú slúžiť na odstraňovanie odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z materiálov na báze SiO2 s rôznymi typmi ligandov, ktoré umožnia selektívne odstraňovanie zmiešaných kontaminantov. Tieto materiály budú vyrobené z prírodných surovín, ako sú napríklad niektoré hlinitokremičitany. Bude sa skúmať schopnosť týchto materiálov adsorbovať ióny kovov a organické kontaminanty.

 

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Investícia 3: Excelentná veda

Názov a sídlo prijímateľa: Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, Watsonova 45, 040 01 Košice

Miesto realizácie projektu: Watsonova 45, 040 01 Košice

Hlavným cieľom projektov je podporiť výskumných pracovníkov, ktorých kariéra je ohrozená v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, pri relokácii ich výskumnej činnosti na Slovensko na Ústav geotechniky SAV, v.v.i. tak, aby z úspešného zapracovania výskumníkov u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.

Kód projektu: 09I03-03-V01-00098
Termín realizácie projektu: 09/2022-08/2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 173 520 EUR
V predkladanom projekte sa navrhuje získavanie prvkov vzácnych zemín (REE) z batériových odpadov pomocou nových lacných adsorbentov na báze prírodných minerálov. Prístup k riešenej problematike je multidisciplinárny, t.j. kombinácia materiálovej vedy, chémie a ekológie. Prínos riešenia projektu spočíva v objasnení mechanizmu a účinnosti selektívnej adsorpcie REE z roztokov, čo v konečnom dôsledku povedie k novým teoretickým poznatkom a laboratórnym výsledkom, ktoré budú využiteľné v danom priemyselnom sektore.

Kód projektu: 09I03-03-V01-00108
Termín realizácie projektu: 03/2023-02/2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 173 520 EUR
Chinolónové antibiotiká našli široké uplatnenie pri liečbe rôznych chorôb u cicavcov vďaka svojej vysokej antibakteriálnej účinnosti a nízkym výrobným nákladom. V dôsledku toho sa znečistenie vôd spôsobené ich používaním stáva globálnym problémom. Ako riešenie sa tu ponúka fotokatalýza – technológia „zelenej chémie“, považovaná za efektívnu v procesoch degradácie organických polutantov. Preto je hlavným cieľom projektu príprava nových lacných a účinných nanokatalyzátorov pre fotodegradáciu chinolónových antibiotík (ofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín, enrofloxacín) na báze ZnO v kombinácii s Fe3O4, TiO2, Bi2O3, SiO2 a modifikáciou kovovými iónmi (Bi, Ni, Ag, Au, La).