Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.

Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve je dlhodobo zamerané na štúdium vplyvu priemyselných a iných antropogénnych aktivít na vybrané faktory životného a pracovného prostredia. Ponúka široký rozsah odborných vedomostí a bohaté skúsenosti s aplikáciami monotoringu,  analýzy a distribúcie kontaminantov v ovzduší, pôdach a dnových sedimentov v oblastiach súčasných aj historických záťaží a hodnotenia z toho vyplývajúcich  environmentálnych rizík.

VEDECKÉ ZAMERANIE

Výskum je zameraný hlavne na dve špecifické zložky životného prostredia, na oblasť kvality ovzdušia  a na kontaminované pôdy a dnové sedimenty:

 • atmosférická depozícia potenciálne toxických prvkov a minerálnych substancií,
 • vlastnosti suspendovaných častíc a tuhej fázy aerosólov,
 • štúdium prašnosti a fibrogénnych vlastností minerálnych aerosólov v ovzduší životného a pracovného prostredia,
 • ťažké kovy v pôdach a dnových sedimentoch (formy, väzby, mobilita a distribúcia),
 • ekotoxikologické a fytotoxické testy kontaminovaných pôd a dnových sedimentov.

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

 • prenosný aerosolový spektrometer Grimm 1109 – meranie početnej a hmotnostnej koncentrácie  a veľkostnej distribúcie  častíc v ovzduší v reálnom čase (31 kanálov od 0,25 do 32 mm),
 • programovateľné samplery s príslušenstvom pre odber suspendovaných častíc (PM, PM10, PM2,5) a škodlivín v ovzduší stredno a veľko objemovou metódou (Leckel MVS6, Bravo Tecora PM, Digitel DH77, Echo High Volume Tecora),
 • personálne samplery s príslušenstvom  pre vzorkovanie ovzdušia v pracovnom prostredí (Apex Casella),
 • XRF spekroskop Spectro Xepos  III – priama prvková (Na – U) analýza tuhých vzoriek,
 • Direct Mercury Analyser DMA-80 Tricell – priama analýza ortuti z tuhých a kvapalných vzoriek,
 • aparatúra pre podtlakovú filtráciu vzoriek atmosférickej depozície.

 
 
PPRACOVNÍCI ODDELENIA

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Findoráková, Lenka RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
findorakova@saske.sk +421 55 7922618
Gállová, Petra Mgr.

doktorand
cervenakova@saske.sk +421 55 792 2658
Hančuľák, Jozef Ing., PhD.

vedúci Oddelenia životného prostredia a hygieny v baníctve / samostatný vedecký pracovník / člen správnej rady
hanculak@saske.sk +421 55 7922609
Šestinová, Oľga Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
sestinova@saske.sk +421 55 7922618