Spolupráca s praxou

Zariadenia a technológie Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. vyvinuté pre prax:

 

Zariadenia
Nukleárny merač vlhkosti.
Optimalizátor procesov rozpojovania hornín.
Elektromagnetický preventér ústia ropných vrtov.
Merač pevnosti peliet MPP-1.
Regulátor hustoty DR-2.
Hydrodynamický rozdružovač.

 

Technológie
Spracovanie odpadov z úpravy soľanky pre poľnohospodárske účely.
Využitie železiarenských brúsnych kalov.
Rafinácia alkalického roztoku tiosoli od ortuti a arzénu cementáciou.
Technológia mletia keramických surovín.
Technológie komplexného spracovania a využitia odpadového kalu z výroby hliníka.
Komplexná technológia úpravy a využitia kaolinických a sklárskych pieskov.
Metodika identifikácie biogénnych rizík.
Technológia úpravy skleneného odpadu pre výrobu vysoko účinných abrazívnych materiálov.
Biologická degradácia a sanácia ropných znečistení.
Získavanie striebra zo sulfidných výpražkov chloridovým spôsobom.
Biologická regenerácia lúhovacích roztokov na báze síranu železitého.
Odstraňovanie Fe z odpadových a technologických vôd.
Hydrometalurgické spracovanie kolektívnych koncentrátov polymetalických rúd.
Technológia získavania zlata z arzenopyritových sulfidných koncentrátov.
Biologicko-chemická úprava silikátových surovín.