Vedenie

Vedenie Ústavu geotechniky SAV spravuje a finančne a administratívne zabezpečuje chod celého ústavu, pričom vytvára podmienky úlohy pre nerušený priebeh výskumných aktivít. Riaditeľovi asistuje v riadiacich a finančných činnostiach štatutárny zástupca riaditeľa, vo vedeckých záležitostiach zástupca riaditeľa pre vedu a výskum – vedecký tajomník.

Riaditeľ: Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

Zástupca riaditeľa: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.

Vedecký tajomník: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

Tok organizačných informácií je zabezpečovaný prostredníctvom Ústavnej rady, v ktorej sú oddelenia zastúpené prostredníctvom vedúcich oddelení, vedúcich riešiteľských tímov, vedúcich obchodných zmlúv.

Tok vedeckých informácií zabezpečuje Vedecká rada.