Vedenie

Vedenie Ústavu geotechniky SAV, v.v.i. spravuje a finančne a administratívne zabezpečuje chod celého ústavu, pričom vytvára podmienky úlohy pre nerušený priebeh výskumných aktivít. Riaditeľovi asistuje v riadiacich a finančných činnostiach štatutárny zástupca riaditeľa, vo vedeckých záležitostiach zástupca riaditeľa pre vedu a výskum – vedecký tajomník.

Riaditeľ:Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

Štatutárny zástupca riaditeľa: Ing. Lucia Ivaničová, PhD.

Vedecký tajomník: RNDr. Silvia Dolinská, PhD.

Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení ústavu.

Tok vedeckých informácií zabezpečuje Vedecká rada.

Tok organizačných informácií je zabezpečovaný prostredníctvom Ústavnej rady, v ktorej sú oddelenia zastúpené prostredníctvom vedúcich oddelení, vedúcich riešiteľských tímov, vedúcich obchodných zmlúv.