Centrálne laboratórium

Vedúca centrálneho laboratória: RNDr. Danka Gešperová
 
Centrálne laboratórium zabezpečuje analytické chemické práce pre potreby výskumu nerastných surovín, sedimentov, pôd, prachov, hydroekológie, geochemického mapovania a monitorovania životného prostredia.

Rozsah analytických prác zahŕňa požiadavky vyplývajúce z úloh riešených grantovými kolektívmi, riešiteľmi vedecko-technických projektov a obchodných zmlúv.

Laboratórium je vybavené modernou prístrojovou technikou. Atómovým absorpčným spektrometrom s plameňovou technikou (AAS–F), s elektrotermickou atomizáciou (AAS–ETA) a hmotnostným spektrometrom s indukčne viazanou plazmou (ICP–MS) sa stanovuje vo vzorkách obsah viac ako 20 prvkov v koncentračnom rozsahu od ppb – 100%.
 
ROZSAH ANALYTICKÝCH PRÁC

Klasické analytické metódy

  • odmerná analýza : titračné stanovenie sulfidickej síry,titračné stanovenie kovového a dvojmocného železa,
  • vážková analýza : stanovenie celkovej síry , stanovenie SiO2.

 

Stanovenia pomocou prístrojovej techniky

  •  tuhé vzorky: sušenie tuhých vzoriek;  rozklad tuhých vzoriek  – mineralizovane kyselinami; alkalické tavenie, sintrácia ; mikrovlnný rozkladný uzavretý systém,
  • geologické materiály, pôdy, sedimenty  – kompletná analýza matricových zložiek: stanovenie SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, MnO, Na2O, K2O, H2O, strata žíhaním; stanovenie stopových prvkov – Ag, Au, As, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn na AAS (F/ETA) a ICP-MS,
  • kvapalné vzorky :  výluhy, pitné a podzemné vody – analýza prvkov – Ag, Au, As,Al,Ba, Bi,Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,K, Li, Mg, Mn, Mo,Na Ni, Pb, Sb, Sn,Ti, Zn na AAS ( F/ETA) a ICP – MS.

 
ZOZNAM PRACOVNÍKOV

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Gešperová, Danka RNDr.

vedúca Centrálneho laboratória / odborný pracovník s VŠ
gesper@saske.sk +421 55 7922617
Muľová, Mária

technik
mulova@saske.sk +421 55 7922613
Szabová, Zuzana Mgr.

technik
szabovaz@saske.sk +421 55 7922613