Oddelenie mechanochémie

Vedúci oddelenia: Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.

VEDECKÉ ZAMERANIE
Výskum Oddelenia mechanochémie sa koncentruje na využitie mechanochemických, fyzikálno-chemických a chemických metód na syntézu nanokryštalických materiálov a kompozitov pripravených z prekurzorov na báze prírodných minerálov, syntetických látok alebo medziproduktov a odpadov z rôznych priemyselných odvetví.

Mechanochémia je odbor chémie, ktorý sa zaoberá chamickými a fyzikálno-chemickými zmenami látok všetkých skupenstiev účinkom mechanickej energie. Podľa tejto definície, sa pri príprave materiálov využívajú najmä nasledovné postupy:

 • tuhofázová mechanochemická syntéza, pri ktorej sa získavajú nové materiály,
 • mechanická aktivácia tuhých látok, pri ktorej sa modifikujú vlastnosti.

Oblasti potenciálneho využitia produktov sú nasledovné:

 • elektrotechnický priemysel – polovodiče, fotovoltaické články, batérie a palivové články na báze sulfidov, oxidov a silikátov,
 • hydrometalurgia – získavanie vzácnych (zlato), ekonomicky dôležitých (meď, bizmut, antimón) a taktiež nežiadúcich prvkov (arzén) z rúd, koncentrátov a elektroodpadov,
 • ekológia – úprava vôd a zachytávanie oxidu uhličitého,
 • medicína – príprava liečiv na báze minerálov.

 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

 • Pulverisette 6 (Fritsch, Nemecko) – laboratórny mlyn pre mletie v nano oblasti,
 • Pulverisette 7 Premium Line (Fritsch, Nemecko) – laboratórny mlyn pre mletie v nano oblasti v kombinácii s GTM systémom,
 • Atritor PE 0.75 (Netzsch, Nemecko) – laboratórny mlyn pre ultrajemné mletie,
 • MiniCer (Netzsch, Nemecko) – laboratórny mlyn pre prípravu nanosuspenzií,
 • 6870 Freezer Mill – SPEX (SPEX Sample Prep, USA) – laboratórny mlyn pre mletie za nízkych teplôt,
 • Nanophox (Sympatec, Nemecko) – prístroj na meranie distribúcie častíc v nanometrickej oblasti,
 • XRD Diffractometer D8 Advance (Bruker, Nemecko) – prístroj pre kvalitatívnu a kvantitatívnu RTG analýzu,
 • STA 449 F3 Jupiter (Netzsch, Nemecko) – prístroj na termickú analýzu tuhých vzoriek,
 • QMS 403 D (Netzsch, Nemecko) – prístroj na detekciu plynov uvoľnených pri termickom rozklade tuhých vzoriek,
 • skenovací elektrónový mikroskop FE SEM MIRA 3 (TESCAN, Česká republika) – prístroj na určenie morfológie a zloženia materiálov,
 • Zetameter Nano Z (Malvern, Veľká Británia) – prístroj na meranie zeta-potenciálu nanočastíc,
 • Helios Gama (Thermo Electron Corporation, Veľká Británia) – prístroj na meranie UV-Vis spektier,
 • spektrofluorimeter PC1 (ISS, USA) – prístroj na meranie fluorescenčných spektier.

 
PRACOVNÍCI ODDELENIA

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Achimovičová, Marcela Mgr., PhD.

vedúca Oddelenia mechanochémie / člen vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
achimovic@saske.sk +421 55 7922607
Baláž, Matej RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
balazm@saske.sk +421 55 7922603
Baláž, Peter Dr.h.c. prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
balaz@saske.sk +421 55 7922603
Briančin, Jaroslav prof. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
briancin@saske.sk +421 55 7922608
Drenčaková, Dáša Mgr.

doktorand
drencakova@saske.sk +421 55 792 2621
Dutková, Erika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dutkova@saske.sk +421 55 7922606
Fabián, Martin RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / člen vedeckej rady
fabianm@saske.sk +421 55 7922608
Ficeriová, Jana Ing., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
ficeri@saske.sk +421 55 7922606
Garbárová, Veronika Mgr.

technička
garbarova@saske.sk +421 55 7922621
Lukáčová Bujňáková, Zdenka Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
bujnakova@saske.sk +421 55 7922606
Porodko, Olena Mgr.

doktorand
porodko@saske.sk +421 55 7922658
Skurikhina, Olha Mgr.

doktorand
skurikhina@saske.sk +421 55 7922607
Šepelák, Vladimír prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
vlsep@saske.sk +421 55 7922608
Tampubolon, Imelda Octa , MSc.

tampubolon@saske.sk 055/7922658
Tóthová, Erika RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
etothova@saske.sk +421 55 7922607