Správna rada

Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení ústavu. Správna rada vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením, schvaľuje vnútorné predpisy a ich zmeny (po predchádzajúcich vyjadreniach vedeckej a dozornej rady), schvaľuje strednodobý výhľad financovania a odpisový plán, podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na funkciu riaditeľa, a pôsobí v rámci ďalších kompetencií podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii č. 243/2017 Z.z., ktorým sa riadi jej činnosť.

Členovia Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.:

Ing. Slavomír Hredzák, PhD. – predseda
Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
Ing. Lucia Ivaničová, PhD.
MVDr. Daniel Kupka, PhD.
Ing. Miroslava Nosáľová