Správna rada

Správna rada sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení ústavu. Správna rada vykonáva dohľad nad riadnym hospodárením, schvaľuje vnútorné predpisy a ich zmeny (po predchádzajúcich vyjadreniach vedeckej a dozornej rady), schvaľuje strednodobý výhľad financovania a odpisový plán, podieľa sa na príprave a realizácii výberového konania na funkciu riaditeľa, a pôsobí v rámci ďalších kompetencií podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii č. 243/2017 Z.z., ktorým sa riadi jej činnosť.

Členovia Správnej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.:

Ing. Slavomír Hredzák, PhD. – predseda
Ing. Lucia Ivaničová, PhD. – podpredsedníčka
Ing. Jozef Hančuľák, PhD.
MVDr. Daniel Kupka, PhD.
Ing. Miroslava Nosáľová

 

Rokovací poriadok Správnej rady ÚGt SAV, v.v.i.

Zápisnica č.1/2022 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.2/2022 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.3/2022 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.1/2023 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.2/2023 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.3/2023 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.4/2023 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.5/2023 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.1/2024 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.2/2024 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.3/2024 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.4/2024 z rokovania Správnej rady

Zápisnica č.5/2024 z rokovania Správnej rady