Služby a expertízy

Ústav geotechniky SAV ponúka služby v nasledovných oblastiach:

Chemické analýzy

  • stanovenie koncentrácie prvkov pomocou AAS priamo aj elektrotermickou atomizáciou GTA,
  • priame stanovenie obsahu Hg v pevnej a kvapalnej fáze na prístroji TMA-254,
  • stanovenie koncentrácie plynnej Hg v ovzduší prístrojom Jerome 431x,
  • stanovenie koncentrácie plynnej Hg v ovzduší amalgamačnou metódou,
  • spektrofotokolorimetrické stanovenie koncentrácie prvkov a aniónov,
  • stanovenie koncentrácie plynov SO2, NOX,
  • analýza plynov (CO2, CH4, O2, H2S, H2, CO),
  • analýza vody: pH, oxidačno-redukčný potenciál, vodivosť, rozpustený kyslík, celkové rozpustené látky, CHSK – chemická spotreba kyslíka, BSK – biologická spotreba kyslíka,
  • analýza aniónov metódou iónovej chromatografie: F–, Cl–, NO2–, NO3¬, SO42–, Br–, PO43–, AsO43–,
  • analýza špécií chlóru metódou iónovej chromatografie: Cl–, HClO/ClO–, ClO2–, ClO3–, ClO4–,
  • analýza katiónov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a amónia metódou iónovej chromatografie: Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,
  • analýza pôd, sedimentov, kompostu a podobných materiálov (rýchlosť rozkladu organických látok),
  • prípravné práce (sušenie vzorky, úprava na analytickú jemnosť, rozklad v kyselinách a dotavenie nerozpustného zbytku, mikrovlnný rozklad vzoriek na prístroji MWS-3),
  • analytické stanovenia (vlhkosti vzorky, straty žíhaním, SiO2-vážkovo, Fe-titračne, koncentrácie prvkov AAS priamo aj elektrotermickou atomizáciou GTA, síranov nefelometricky, popola v uhlí, celkovej, sulfidickej, pyritickej a síranovej síry, síry v sulfidoch),
  • RTG difrakčná analýza práškových materiálov na prístroji D8 Advance, Bruker

Analýzy fyzikálnych vlastností

  • stanovenie pevnosti hornín na lise INSTRON 1000 RD,
  • stanovenie koncentrácie prachu na prachomeri Hund,
  • stanovenie magnetickej suceptibility materiálov na prístroji Kappa Bridge,
  • stanovenie vlhkosti materiálov nukleárnym meračom vyvinutom na ÚGt SAV,
  • bezkontaktné meranie teploty prístrojom vyvinutom na ÚGt SAV,
  • stanovenie veľkosti špecifického povrchu na prístroji NOVA 1200e, Quantachrome Instruments,
  • stanovenie hustoty pevných látok a kvapalín,
  • termická úprava vzoriek.

Analýzy technologických vlastností

  • stanovenie rozpojiteľnosti hornín na rotačnom vrtnom stande,
  • stanovenie abrazivity hornín podľa noriem CERCHAR, LCPC a ON 441121,
  • analýza distribúcie častíc na prístroji Helos/LA, Sympatec,
  • rozplavovacie analýzy, plaviace rozbory,
  • drvenie a mletie surovín na požadovanú veľkosť,
  • nízkointenzitná, vysokointenzitná a polygradientná magnetická separácia zmesí tuhých látok,
  • magnetohydrostatické a gravitačné rozdružovanie zmesí tuhých látok,
  • gravitačná úprava surovín v hydrocyklóne,
  • jemné mletie a ultrajemné (submikrometrické) mletie vzoriek,
  • zrnitostný rozbor vzoriek na sitách v rozmedzí zrnitosti 0.04-0.9 mm suchou a mokrou cestou.

Mikrobiologické analýzy

  • analýza bakteriálnej DNA za pomoci PCR zostavy Techne,
  • druhová identifikácia baktérií systémom Becton Dickinson,
  • izolácia acifofilných baktérií v banských drenážnych a perkolačných vodách,
  • izolácia sulfátredukujúcich baktérii z prírodného prostredia sedimentov a minerálnych vôd,
  • izolácia silikátových baktérii zo silikátového horninového prostredia a nerudných ložísk,
  • izolácia bakteriálnej DNA a amplifikácia pomocou polymerázovej reťazovej reakcie PCR,
  • izolácia aeróbnych a anaeróbnych baktérií z banských drenážnych vôd, odpadových vôd, horninového prostredia, sedimentov, a pod.,
  • bakteriálna druhová identifikácia na základe biochemických reakcií pomocou system Becton-Dickinson (USA),
  • hodnotenie toxicity a biologickej rozložiteľnosti látok metódou respirometrie.

PORADENSKÁ A EXPERTÍZNA ČINNOSŤ

  • posúdenie upraviteľnosti nerastných surovín,
  • posúdenie technickej účinnosti úpravníckych technológií a technologických uzlov úpravy,
  • posúdenie selektívnej biologicko-chemickej extrakcie kovov z primárnych a sekundárnych surovín,
  • posúdenie vplyvu biologicko-chemickej katalýzy autochtónnej mikroflóry na prvkovú a fázovú stabilitu deponovaných odpadov,
  • posúdenie aplikácie biologicko-chemických metód v spracovaní a komplexnom využití nerastných surovín a odpadov,
  • posúdenie vplyvu biokoróznych účinkov síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií na kompozitné stavebné materiály,
  • posúdenie imisnej záťaže územia na základe aerosólovej a spadovej prašnosti,
  • posúdenie záťaže pôd a vodných sedimentov ťažkými kovmi,
  • posúdenie úrovne záťaže pracovného prostredia (prach, ťažké kovy, plyny, hluk, radiácia),
  • posúdenie špecifickej škodlivosti prachu (fibrogenity) na prašných pracoviskách.