Poslanie

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, v.v.i. bol zriadený uznesením Predsedníctva SAV č. XII zo dňa 22.11.1954. Od 1.1.2022 je verejnou výskumnou inštitúciou. Ako právnická osoba je spôsobilý samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Útav geotechniky SAV, v.v.i. je svojím zameraním do oblasti základného a aplikovaného výskumu rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou výnimočný a svojho druhu jediný na Slovensku.

Odborná činnosť ústavu je v súčasnosti orientovaná na:

  1. základný výskum dejov v oblasti kontinuálneho porušovania horninového masívu a skúmania stability podzemných diel a objektov, transportu energie a hmoty v procese dezintegrácie horniny; základný výskum zákonitostí tvorby tuhých disperzií a modifikácie ich vlastností fyzikálnymi, mechanickými, chemickými a biotechnologickými postupmi; kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie interakcií fáz pri tvorbe disperzných sústav a pri ich šírení v pracovnom a životnom prostredí,
  2. využitie teoretických poznatkov z uvedených oblastí na rozpracovanie princípov špičkových technológií v oblastiach: rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a environmentálnych, chemických a geologických zmien na skládkach odpadov s cieľom ekologickej revitalizácie,
  3. poskytovanie poradenských a expertíznych služieb, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu,
  4. vedeckú výchovu v zmysle všeobecne platných právnych predpisov,
  5. publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače sa riadi uzneseniami Predsedníctva SAV.