Dozorná rada

Dozorná rada je orgánom ústavu s kompetenciami v oblasti dohľadu nad aktivitami ústavu podľa zákona č.243/2017 Z.z..
Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ (SAV) vykonáva dohľad nad
a) činnosťou a hospodárením ústavu,
b) nakladaním s majetkom ústavu
c) dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov ústavu a vnútorných predpisov zakladateľa podľa § 38 ods.1 zákona č.243/2017 Z.z.

Členovia Dozornej rady Ústavu geotechniky SAV, v.v.i.:

RNDr. Pavol Siman, PhD. – predseda dozornej rady, člen P SAV za I. OV, Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. Bratislava
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. – člen DR, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Ing. Romana Jurkiewiczová – členka DR, samostatný odborný referent, Úrad SAV, Bratislava