Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu geotechniky SAV je orgán ústavu s kompetenciami v oblasti vedeckej profilácie organizácie a koncepcie jej ďalšieho rozvoja, zámerov výskumných projektov, v oblasti doktorandského štúdia, v procese hodnotenia výsledkov výskumnej činnosti ústavu, podieľa sa i na hodnotení zamestnancov ústavu.

 

Členovia Vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV:

Ing. Alena Luptáková, PhD. – predseda
RNDr. Silvia Dolinská, PhD. – tajomník
prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Ing. Zuzana Danková, PhD.
Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.
Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. (Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
doc. Ing. Ján Mandula, CSc. (Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
prof. Ing. Jiří Škvarla, PhD. (Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach) – externý člen
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice) – externý člen