Vedecké spoločnosti

Slovenská banícka spoločnosť

Základná organizácia Slovenskej baníckej spoločnosti ZSVTS pri Ústave geotechniky SAV

Základná organizácia Slovenskej baníckej spoločnosti pri Ústave geotechniky SAV bola zaregistrovaná Prezídiom Spoločnosti listom zn. 12/Bk zo dňa 19. 09. 1990 pod registračným číslom 377-51. Má odvodenú právnu subjektivitu, čo o. i. umožňuje založenie samostatného účtu v príslušnom finančnom ústave.
Činnosť Základnej organizácie sa riadi Stanovami a Zásadami hospodárenia Slovenskej baníckej spoločnosti, ktoré boli schválené na 10. Valnom zhromaždení dňa 29. 11. 2000 a sú uverejnené v 12. Bulletine SBS z januára 2002.