Výskumná infraštruktúra

1. PRVKOVÁ A MINERALOGICKÁ ANALÝZA

 • Atómový absorpčný spektrometer (Varian, Austrália)
 • Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou ICP-MS Agilent 7700
 • CHNS analyzátor Elementar Vario Macro Cube (Elementar Analysensysteme GmbH, Nemecko)
 • TOC/TNb analyzátor Vario TOC Cube na simultánne stanovenie celkového uhlíka a dusíka (Elementar Analysensysteme GmbH, Nemecko)
 • Jednoúčelový analyzátor ortuti DMA-80 Tricell (Milestone)
 • Prenosný analyzátor plynnej ortuti JEROME 431-X
 • RTG fluorescenčný spektrometer Spectro Xepos model XEPO3 (Spectro Analytical Instruments, Nemecko)
 • RTG difraktometer D8 Advance (Bruker, Nemecko)
 •  
  2. MIKROSKOPIA A SPEKTROSKOPIA

  • Rastrovací elektrónový mikroskop FE MIRA 3 (TESCAN, Česká republika) s detektormi EDX, WDX a EBSD (Oxford Instruments)
  • Fluorescenčný mikroskop LEICA DM 6000
  • Optický mikroskop Nikon Eclypse 400
  • UV-VIS spektrofotometer Helios Gamma (Thermo Electron Corporations, Veľká Británia)
  • Fluorescenčný spektrofotometer PC1 – Photon Couting Spectrofluorimeter (ISS, USA)
  • Infračervený spektrometer – FTIR Tensor 27 (Bruker Optik GmbH, Nemecko)
  • Prenosný spektrometer DR 1900 s tepelným reaktorom DRB 200 (Hach Lange GmbH, Nemecko)

   

  3. CHROMATOGRAFIA

  • Kvapalinový chromatograf UHPLC Dionex Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA)  s DAD detektorom a hmotnostným spektrometrom Q-TOF (micrOTOF-Q II™ Bruker Daltonics, GmbH, Nemecko)
  • Dvojkanálový iónový chromatograf Dionex ICS 5000
  • Plynový chromatograf Agilent 7890A s MS detektorom Agilent 5975C

   

  4. ANALÝZA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ A DISTRIBÚCIE VEĽKOSTI ČASTÍC

  • Analyzátor špecifického povrchu a veľkosti pórov Quantachrome NOVA 1200e (Quantachrome Instruments, USA)
  • Analyzátor špecifického povrchu a objemu pórov Gemini 2360 s príslušenstvom (Micromeritics, USA)
  • Zetameter Nano ZS (Malvern, Veľká Británia)
  • Laserový analyzátor Helos a Rodos s mokrou dispergačnou jednotkou Rodos 11SROV (Sympatec, Nemecko)
  • Analyzátor veľkosti častíc Nanophox – Photon Cross Correlation Spectrometer (Sympatec, Nemecko)
  • Analyzátor veľkosti častíc, objemovej distribúcie a počtu častíc Beckman Coulter ® Multisizer IV (Beckman Coulter, USA)

   

  5. TERMICKÁ ANALÝZA A TERMICKÉ PROCESY

  • Termonalyzátor STA 449 F3 Jupiter s hmotnostným spektrometrom QMS 403 C Aëolos (Netzsch, Nemecko)
  • Laboratórna trubicová kremenná pec pre prácu v rôznych atmosférach (maximálna teplota 1200 °C)
  • Muflová pec CE-4 (maximálna teplota 1150 °C)
  • Indukčná pec HG 4/3 (maximálna teplota 1350 °C)
  • Vysokoteplotná laboratórna elektrická odporová pec VP 02/16 (LAC, Česká republika)

   

  6. BIOTECHNOLÓGIE A MOLEKULOVÁ BIOLÓGIA

  • Bioanalyzátor pre gélovú elektroforézu na čipoch Agilent Bioanalyzer 2100
  • Real-Time PCR (Q-PCR) systém Light Cycler 2.0 Roche – zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu – syntézu molekúl DNA in vitro
  • Elektroforéza pre separáciu produktov PCR
  • Gel-dokumentačný systém
  • Mikrobiologický identifikačný systém BBL Crystal Bacterial Identification System (Becton-Dickinson, USA)
  • Termocyklér SureCycler 8800 (Agilent)
  • Termocyklér Techne
  • Aparatúra na respirometrické merania na hodnotenie metabolickej aktivity s paramagnetickým analyzátorom kyslíka PA-10A, analyzátorom oxidu uhličitého s IČ senzorom a viackanálovým multiplexerom RM-8 (Sable Systems, USA)
  • Bioreaktory – na anaeróbnu a aeróbnu kultiváciu baktérií
  • Laboratórny autokláv Tuttnauer
  • Aseptický box Biosan
  • Aseptický box Fatran
  • Biologické termostaty

   

  7. STANOVENIE MAGNETICKÝCH A ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ

  • Kappabridge KLY-2 – prístroj na meranie magnetickej susceptibility (Geofyzika, Česká republika)
  • Merač dielektrickej permittivity MP-1 s generátorom HM8135 3GHz HF Synthesizer a analyzátorom Spectrum Analyzer HM 5530

   

  8. GEOTECHNIKA

  8.1 Experimentálne zariadenia

  • experimentálny laboratórny vrtný stand vlastnej konštrukcie umožňujúci rotačné vŕtanie s nástrojmi priemeru do 70 mm s automatizovaným systémom riadenia a monitorovania procesu mechanického rozpojovania hornín rotačným vŕtaním
  • 4-kanálový dynamometer Kistler pre meranie síl a krútiaceho momentu počas vŕtania
  • multikanálový zosilňovač signálu KISTLER 5070A pre viaczložkové meranie síl počas vŕtania
  • akcelerometre a automatizovaný systém zaznamenávania zrýchlenia vibrácií na vrtnom stande ADASH 3900-II

  8.2 Zariadenia na charakterizáciu pevnostných, pretvárnych a technologických vlastností hornín

  • lis na meranie pevnostných a pretvárnych charakteristík hornín INSTRON 1000 RD (zaťaženie do 5 MN)
  • merač pevnosti hornín pri bodovom zaťažení Point Load Tester PLT-100, GCTS USA
  • Schmidtovo kladivo Silverschmidt PC/N, Proceq, Švajčiarsko štandardizované podľa európskej normy EN 12504-2:2012
  • abrazivometer pre určovanie indexu abrazívnosti podľa metodiky CERCHAR, ErgoTech UK
  • abrazivometer pre určovanie abrazívnosti FV navrhnutý a zostrojený na ÚGT SAV podľa technickej normy ON 441121
  • abrazivometer pre určovanie abrazivity hornín zostrojený na ÚGT SAV podľa metodiky LCPC

  8.3 Zariadenia na prípravu vzoriek

  • okružné píly pre prípravu horninových vzoriek
  • brúsky pre prípravu horninových vzoriek

  8.4 Spracovanie experimentálnych údajov

  • server IBM/Oracle pre ukladanie a distribúciu experimentálnych údajov z vrtného standu
  • automatizované systémy monitorovania pre laboratórne experimentálne práce a pre podmienky in situ
  • softvérová aplikácia pre riadenie, vizualizáciu, zber a archiváciu dát z vrtného standu
  • licencia softvéru DynoWare 5825A na zber, analýzu a vizualizáciu signálov z dynamometra Kistler
  • licencia vibro-diagnostického softvéru Adash DDS 2007 na zber a analýzu údajov vibračných signálov z akcelerometrov
  • licencie softvéru MATLAB na matematické modelovanie a analýzy, Simulink, Fuzzy Logic Toolbox, MATLAB Builder for Excel, MATLAB Compiler, Signal Processing Blockset, Signal Processing Toolbox, Statistics Toolbox Version, System Identification Toolbox
  • prístup na výkonné výpočtové systémy MATLAB a COMSOL Multiphysics v rámci národných projektov Dátového centra pre vedu a výskum a Národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií na Slovensku CVTI SR
  • licencie softvéru na spracovanie obrazu a obrazovú analýzu Adobe CS6 Design
  • licencia softvéru OriginPro na analýzu experimentálnych údajov
  • výpočtová infraštruktúra s programovým vybavením MS Windows, MS Office,licencia štatistického softvéru Analyse-It for MS Excel
  • LAN s dátovou priepustnosťou 1 Gbps, prístup na internet cez SANET

   

  9. ÚPRAVA NERASTNÝCH SUROVÍN

  9.1 Drvenie, mletie a triedenie

  • Planetárny mlyn Pulverisette 7 Premium Line (Fritsch, Nemecko)
  • Planetárny mlyn Pulverisette 6 Classic Line (Fritsch, Nemecko)
  • Vsádzkový miešadlový guľový mlyn Attritor Molinex PE/075 (Netzsch, Nemecko)
  • Mlyn laboratórny prietočný MiniCer (Netzsch, Nemecko)
  • Mlyn laboratórny kryogénny Freezer Mill SPEX 6870 (CertiPrep, USA)
  • Čeľusťový drvič PS D-160
  • Valcový drvič
  • Laboratórny drvič na biomasu FDV
  • Vibračný čeľusťový mlynček VČM-3
  • Achátový vibračný drvič KM-1
  • Univerzálny laboratórny guľový a tyčový mlyn LP (porcelánový, kovový)
  • Trecí mlyn
  • Vibračný mlyn VM-1 (KSMH-Hranice)
  • Vzduchový triedič Alpine 100MRZ
  • Vibračný triedič TE-III
  • Žliabkový delič vzoriek RT 6.5 (Retsch)
  • Vibračný triedič AS 200 (Retsch)
  • Sitá s rôznou okatosťou od 40 µm do 50 mm
  • Okatosť sít pre mikrotriedenie v ultrazvukovej vani od 5 do 45 µm

  9.2 Fyzikálna separácia (rozdružovanie)

  • Poloprevádzková hydrocyklónová stanica
  • Vysokointenzitný magnetický rozdružovač MECHANOBR
  • Nízkointenzitný magnetický rozdružovač LAURILA
  • Univerzálny laboratórny magnetický rozdružovač JONES
  • Magnetohydrostatický rozdružovač MHR-1 (rozdružovanie vo ferokvapaline)
  • Magnetohydrostatický rozdružovač FGS-2 (rozdružovanie vo ferokvapaline)
  • Elektrostatický korónový rozdružovač STURTEVANT – O.H.

   

  10. ZARIADENIA PRE ODBER A ANALÝZU PRACHOVÝCH ČASTÍC

  • Aparatúra pre odber a vzorkovanie suspendovaných častíc z voľného ovzdušia (PM10, PM2,5 TSP) – odberové jednotky s príslušenstvom (Digitel DH77, Echo High Volume Tecora, Leckel MVS6, Bravo Tecora PM)
  • Osobný prachomer s príslušenstvom (Apex Casella)
  • Prenosný laserový aerosólový spektrometer Grimm 1109

   

  11. ĎALŠIE LABORATÓRNE VYBAVENIE

  • Mikrovlnné pece Panasonic NN 5251B (900 W, 2450 MHz), Panasonic NE-3240 (1800W, 2450 MHz),
  • Whirlpool AVM 434 – modifikovaná (850 W, 2450 MHz)
  • Mikrovlnný generátor MWG3K-08
  • Mikrovlnný rozkladný systém MWS-3 (Berghof)
  • Laboratórna sušiareň Ecocell
  • Laboratórna sušiareň Venticell
  • Laboratórna vákuová sušiareň Vacucell
  • Vákuová rotačná odparka INGOS
  • Chladená odstredivka Mikro 200 R
  • Odstredivka Rotina 380 (Hettich)
  • Odstredivka MPW 310
  • Zariadenie pre vákuovú filtráciu vzoriek atmosférickej depozície
  • Elektrolytická aparatúra (elektrochemická degradácia organických polutantov)
  • Titrátor TitraLab®854 (Radiometer Analytical)
  • Zariadenie na prípravu deionizovanej a ultračistej vody pre analytické účely Elga-PureLab-Option + Elga PureLab-Ultra
  • Mohrove váhy pre stanovenie hustoty ťažkých kvapalín
  • Vlhkomer GREISINGER GHH91 (práškové materiály, drevo) s korekčným teplomerom a vlhkomerom GFTH95 (okolitý vzduch)
  • Bezkontaktný teplomer Raytek
  • Teslameter Tesla 706509
  • pH metre
  • Denzitometre
  • Analytické váhy
  • Laboratórne trepačky
  • Magnetické miešadlá
  • Ultrazvukový homogenizátor
  • Ultrazvuková vaňa Tesla
  • Ultrazvuková vaňa Fritsch
  • Vodný kúpeľ LAZNIA LW-4
  • Digestory