Projekty

Medzinárodné

CLEANWATER – Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami
Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Kontaminácia pitnej vody je naliehavým globálnym zdravotným problémom, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, a vo veľkej miere súvisí s chudobným a zraniteľným obyvateľstvom. Táto výzva si vyžaduje jediné, ľahko ovládateľné a nízkonákladové riešenie schopné znížiť hladiny patogénov, chemických a rádiologických rizík na tolerovateľné úrovne v jedinej a jednoduchej nádobe (od sorbentu na skle až po výkonnejšiu technológiu studenej plazmy) .
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
POTASSIAL – Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.
Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Živcové suroviny obsahujúce hlavne K-živce (KAlSi3O8) sa budú spracovávať hydro- a pyrometalurgickými procesmi, pričom sa bude primárne produkovať KCl, Al2O3 a SiO2 bez toho, aby vznikol akýkoľvek tuhý odpad. Cieľom je vyrobiť zo živcovej suroviny KCl s potenciálom jeho využitia ako hnojiva, vysoko čistý Al2O3 a SiC pre priemysel abrazív a syntetický SiO2 a Ca-silikát pre keramický priemysel. Štúdium zachytávania CO2 bude prvým pokusom o využitie živcových minerálov na uskladnenie CO2. Al2O3 sa bude vyrábať z nebauxitovej živcovej suroviny, pričom KCl bude možné získať súčasne ako produkt praženia a následného kondenzačného procesu pri výrobe oxidu hlinitého, čo je veľmi dôležité z hľadiska znižovania celkových nákladov na spracovanie.
Web stránka projektu: https://www.inonu.edu.tr/era-min3-potassial
Doba trvania: 15.4.2022 – 14.4.2025
Katalyzátory na báze Co-Pd pre hydrogenáciu CO pripravených impregnáciou a mechanickou aktiváciou/legovaním
Supported Co-Pd catalysts for CO hydrogenation synthesized by impregnation and mechanical activation or by mechanical alloying
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt má za cieľ obohatiť a spresniť poznatky o type, úlohe a význame rôznych faktorov ovplyvňujúce štruktúru a vlastnosti bimetalických Co-Pd katalyzátorov určených na hydrogenáciu CO. Zahŕňa to disperziu kovu (kovov) na nosiči, stupeň redukcie kovu, povrchovú štruktúru kovových častíc, podiel fázových zložiek, chemická podstata nosiča, povrchové vlastnosti a pod.Hlavné hypotézy štúdie sú:- Selektivita a distribúcia reakčných produktov je určená redukciou a disperziou kovových elementov, hlavnou aktívnou fázou sú kovové nanočastice, kde podstatnú časť ich povrchu tvoria úplne redukované atómy kobaltu, napriek tomu v niektorých prípadoch je žiadaná prítomnosť kombinácie párov (Co/Con+);- Tvorba rôznych druhov CO bude závisieť od povrchového zloženia študovaného materiálu – konkrétne prítomnosť/pomer kovových iónov a atómov katalyticky aktívnych zložiek;- Mechanochemická syntéza katalyzátorov na hydrogenáciu CO je zaujímavá z pohľadu modifikácie vlastností nosnej plochy.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami
Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu budú mechanochemicky syntetizované rôzne binárne nanosulfidy prechodných kovov (Zn, Pb, Sn, Mo, Ag, Ni, Cd) a ich kompozity s potenciálnou aplikáciou vo fotokatatalytickom čistení odpadových vôd. Syntéza bude realizovaná mletím octanu príslušného kovu a membrány vaječnej škrupinky alebo tiomočoviny ako zdrojov síry. Nakoniec bude testovaná fotokatalytická a antibakteriálna aktivita produktov.
Doba trvania: 1.8.2022 – 31.12.2024
Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar
Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci projektu sa očakáva vypracovanie inovatívnej stratégie sanácie areálu bývalej chemickej továrne Pavlodar (Kazachstan) od ortuťových toxických foriem s využitím údajov o výskyte druhov ortuti (vrátane metylortuti, mobilných a biologicky dostupných foriem). Tieto formy, určené modernými fyzikálno-chemickými a analytickými metódami, pomôžu posúdiť mobilitu Hg, toxicitu a schopnosť metylácie v tejto lokalite a umožnia navrhnúť racionálny prístup k sanácii územia. Okrem toho plánuje v rámci projektu vyvinúť a ponúknuť na komerčné využitie aspoň jeden materiál/produkt ako in situ dodatok na stabilizáciu/imobilizáciu ortuti v pôde a/alebo na jej odstránenie z vody.
Doba trvania: 15.4.2022 – 1.11.2024
Návrh N-nosnej povrchovej vrstvy oxidu kremičitého hybridných organicko-anorganických častíc pre ich aplikáciu pri čistení priemyselných odpadových vôd
Design of the N-bearing surface layer of silica hybrid organic-inorganic particles for their application in industrial wastewater treatment
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Naliehavou úlohou zostáva vývoj adsorbentov na čistenie vody. Hlavným cieľom projektu je preto vyvinúť nové materiály na báze oxidu kremičitého s požadovanými povrchovými funkciami. Výskumné ciele projektu sú: a) optimalizácia syntézy hybridných organo-anorganických častíc s rôznymi funkčnými skupinami obsahujúcimi dusík v jednej nádobe: -NH2, =NH, -NHNH2, -NHNHNH2, -NR3 a ich protónovaných foriem; b) analýza vzťahu štruktúra-vlastnosť získaných materiálov s úpravou syntézy na zvýšenie dostupnosti funkčných skupín a zlepšenie štruktúrnych vlastností; c) sorpčné testy na odstránenie iónov As, Sb z vodných roztokov, stanovenie sorpčných parametrov (pH, kontaktný čas, sorpčná kapacita, regenerácia sorbentu) v modelových roztokoch a reálnych odpadových vodách; d) šírenie zistení v článkoch a prezentáciách na konferenciách.
Doba trvania: 1.10.2023 – 31.7.2024
Štúdium elektrochemických vlastností komplexných oxidov na báze spinelu ako anódového materiálu pre lítium-iónové batérie
Study of electrochemical properties of complex oxides based on spinel as anode material for lithium-ion batteries
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Porodko Olena
Anotácia: Rôzne typy batérií zostávajú jednou z najlepších možností skladovania energie. V posledných rokoch sa intenzívne skúma a vyvíja nová skupina materiálov s unikátnym zložením, mikroštruktúrou a sľubnými vlastnosťami. Ako anódové materiály v batériách sa stala možná nová trieda vysokoentropických oxidov. Väčšina štúdií sa zameriava na fázovo-morfologické vzťahy. Napriek tomu sa elektrochemickým vlastnostiam venuje menšia pozornosť. V tejto súvislosti si štúdium štruktúry a ich vplyvu na elektrochemické vlastnosti vyžaduje ďalší výskum. Projekt je zameraný na štúdium elektrochemických vlastností materiálov so spinelovou štruktúrou.
Doba trvania: 15.8.2023 – 15.12.2023
MechSustInd – CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel
CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Organická mechanochémia je schopná zredukovať, alebo úplne eliminovať využitie rozpúšťadiel, za súčasného zabezpečenia zvýšených výťažností a možnosti pracovať so širším spektrom reaktantov v porovnaní s roztokovou syntézou, lepšiu kryštalinitu finálnych produktov a dostupnosť produktom, ktoré môžu byť vytvorené iba vplyvom mechanickej aktivácie. Táto COST akcia sa zameriava na zriadenie multidisciplinárnej siete európskych vedcov, inžinierov, technológov, podnikateľov, ľudí z priemyslu a investorov s cieľom využitia mechanickej aktivácie v produkcii chemikálií cez obnoviteľné a ekonomicky dostupné techniky v priemernom a veľkom merítku. Špecifickým cieľom tejto akcie je harmonizovať fundamentálny a aplikovaný výskum s technologickými inováciami a priemyselnými potrebami, reprezentuje potrebný krok pre zvýšenie impaktu mechanického spracovania pre organickú syntézu a transfer špecifických vedomostí do premyslených sietí. Akcia plánuje zhromaždiť kritické množstvo ľudí z vedeckých inštitúcií v rámci EU, podnikov a priemyslu, prinášajúc tak rôzne oblasti expertízy a aplikácií. Vytváranie autoritatívnej komunity pre posunutie štúdie mechanochémie a povzbudenie jej využívanie v procesoch výroby bude katalyzovať strategické posuny v európskom mechanickom priemysle. Predpokladá sa, že reálnosť uskutočnenia mechanicky aktivovaných (organických) transformácií umožní dosiahnutie ďalekosiahlych cieľov spojených s vývojom zelenej ekonómie, vylepšením schopností európskeho trhu, inováciou procesného inžinierstva a rastom novej generácie špecializovaných výskumníkov.
Doba trvania: 1.5.2019 – 31.8.2023
Výbuchy v guľových mlynoch – využitie mechanicky vyvolaných samošíriacich sa reakcií na syntézu materiálov
Explosions in ball mills – utilizing mechanically-induced self-propagating reactions for materials synthesis
Program: SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Mechanochemická syntéza využívajúca nástroje vysoko-energetického guľového mletia je bezrozpúšťadlová, udržateľná a ekologická syntetická metodológia aplikovaná vo viacerých oblastiach chémie. Anorganická mechanochémia, aj keď je starším odvetvím, je v súčasnosti v tieni svojho organického analógu. Cieľom tohto projektu je priniesť do tejto oblasti renesanciu prostredníctvom výskumu mechanicky indukovaných samo sa šíriacich reakcií (MSR), ktoré ponúkajú možnosť prípravy anorganických zlúčenín prostredníctvom kontrolovateľných výbušných reakčných dráh vo veľmi krátkom čase. Táto možnosť bude demonštrovaná na syntéze kovových chalkogenidov (MCs), skupiny polovodičových zlúčenín obsahujúcich dostupné prvky, s multidisciplinárnymi aplikáciami. Konvenčné syntézy nanokryštalických MC (napr. solvotermálna alebo vysokoteplotná) sú časovo a energeticky náročné, pretože vyžadujú použitie rozpúšťadiel a vonkajšie zahrievanie/tlak. Tomu sa dá vyhnúť použitím bleskovej mechanochemickej syntézy prostredníctvom MSR, ktorá je tu navrhnutá. Táto oblasť je dosť nepreskúmaná, a preto si vyžaduje fundamentálne štúdie zamerané na pochopenie javov, ktoré sú za ňou. Zdá sa, že by to mohlo viesť k univerzálnej koncepcii, ktorá by sa mohla široko uplatňovať ako nový nástroj syntézy pre širokú škálu zlúčenín.
Doba trvania: 1.5.2023 – 31.7.2023
Syntéza guľovitých častíc oxidu kremičitého s karboxylovou funkčnou skupinou v jednej nádobe a ich aplikácia na odstránenie REE z vodných roztokov
One-pot synthesis of silica spherical particles with carboxyl functionality and their application for REEs removal from aqueous solutions
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Doba trvania: 1.2.2023 – 30.4.2023
Anorganicky modifikované smektity ako multifunkčné sorbenty s cieľovými aplikáciami pri sanácii vodného prostredia
Inorganically modified smectites as multifunctional sorbents for target applications in the aqueous environment remediation
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: V dôsledku stále sa zvyšujúcich nárokov na vývoj nových materiálov so špecifickými vlastnosťami a širokým spektrom uplatnenia sa prejavuje nutnosť cielene pripraviť a komplexne charakterizovať materiály tak, aby vyhovovali tomuto trendu. Projekt je zameraný na dizajn a prípravu kompozitov na báze vybraných ílových minerálov zo skupiny smektitov s oxidmi mangánu a ich využitie akonových typov multifunkčných sorbentov. Príprava bude realizovaná precipitáciou oxidov mangánu na povrch chemicky modifikovaných smektitov. Ílové minetrály, ako aj ich pripravené kompozity budú charakterizované metódami chemickej, termickej, mikroskopickej analýzy, röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy a infračervenej spektroskopie. Získané kompozity budú využité akomultifunkčné sorbenty so zvýšenou účinnosťou sorpcie ťažkých kovov a rezíduí liečiv pri sanácii vodného prostredia. Aplikácia kompozitov typu smektit/oxidy mangánu ako sorbentov v procese odstraňovania farmaceutických mikropolutantov je novým smerom výskumu v tejto oblasti.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
COMOX – Elektrolyty na báze komplexných oxidov pre výrobu energie: Mechanosyntéza a elektrochemické vlastnosti.
Complex oxide electrolytes for energy conversion technologies: Mechanosynthesis and electrochemical characterization.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vývoj nových nanokryštalických elektrolytov na báze oxidov s modifikovanou štruktúrou, morfológiou a funkčnými vlastnosťami za účelom získať komponenty do palivových článkov z tuhých oxidov. Hlavný dôraz bude venovaný príprave komplexných oxidov so štruktúrou perovskitov mechanochemickou syntézou. Cieľom bude jednostupňová mechanosyntéza oxidov vopred definovaného zloženia bez potrebnej kalcinácie, optimalizácia spekania pripravených oxidov pre prípravu elektrokeramických komponentov požadovanej hustoty a s kontrolovateľnou veľkosťou zŕn a systematická analýza vzťahov medzi zložením, mikroštruktúrou a iónovou vodivosťou. Nekonvenčná mechanosyntéza je považovaná za vhodnú metódu pre prípravu tuhých elektrolytov na báze komplexných oxidov s kontrolovateľnou mikroštruktúrou a modifikovanými elektorchemickými vlastnosťami. Týmto prístupom bude možné optimalizovať syntézu oxidov nového/modifikovaného zloženia a prípravu kompaktov elektrolytov s cieľom získať ich perspektívne funkčné vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Lokálna štruktúra dopovaných podvojných oxidov nanokryštalických rozmerov pomocou sofistikovaných fyzikálno-analytických metód. Prenos poznatkov a vzdelávanie.
Insight to local structure of doped/nanocrystalline complex oxides by sophisticated physico-chemical methods. Educational approach.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Funkčné vlastnosti pokročilých materiálov sú do značnej miery ovplyvnené spôsobom ich prípravy. Doteraz bolo študované veľké množstvo zlúčenín pre rôzne aplikácie, napriek tomu komplexné a/alebo dopované oxidy predstavujú stále významnú skupinu materiálov pre novodobé využitie. Ich vlastnosti sú však úzko späté s metódami prípravy; t.j. vplyv na štruktúru, veľkosť kryštalitov, morfológiu, tvorbu štruktúrnych defektov, rôzne poruchy štruktúrneho usporiadania a pod. Syntéza oxidov mletím, resp. mechanochemická syntéza, je v tomto zmysle považovaná ako vhodná alternatíva pre rýchlu a jednoduchú prípravu oxidov s modifikovanou štruktúrou. Avšak, štandardne dostupné RTG difrakčné metódy sú často krát nepostačujúce pre dôsledne odhalenie ich reálnej štruktúry. Spektroskopické metódy sú v tomto prípade oveľa citlivejšie. V tomto zmysle, navrhovaný projekt reaguje na potrebu spolupracovať s partnerskou inštitúciou v Bulharsku s dôrazom na spektroskopické štúdia pripravených oxidov so zreteľom na tréning PhD. študentov a mladých vedeckých pracovníkov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Syntéza nových komplexných oxidov a vplyv ich štruktúry na fyzikálne a elektrochemické vlastnosti
Synthesis of novel complex oxides and the effect of their structure on physical and electrochemical properties
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Porodko Olena
Anotácia: Projekt sa zameriava na syntézu a charakterizáciu nového typu vysoko entropických oxidov (HEO) ako možnej novej triedy materiálov pre zariadenia na ukladanie energie. HEO poskytujú veľa vďaka svojim novým a neočakávaným vlastnostiam. Napriek ich elementárnemu zloženiu je však dobre známe, že spôsob prípravy anorganických materiálov výrazne ovplyvňuje ich vlastnosti. Jednou z alternatív syntézy anorganických materiálov je mechanochemická syntéza, ktorej výsledkom sú veľmi často nanorozmerové produkty, ktoré sa pripravujú bezrozpúšťadlovou metódou a v relatívne krátkom reakčnom čase bez dodatočného zahrievania. Projekt je zameraný na syntézu a charakterizáciu nových tried vysokoentropických oxidov.
Doba trvania: 1.11.2022 – 31.12.2022
RecoRaw – Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami
Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium a vývoj pokročilých ekonomicky a ekologicky vhodných metód, na báze inovatívnych integrovaných bio-hydrometalurgických procesov, pre získavanie kritických surovín z rôznych druhov priemyselných odpadov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
NanoMed – Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie
Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný výskum vyspelých metód pre rýchlu elimináciu dôsledkov rádioaktívneho žiarenia.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.10.2022
Veda s cieľom: Zlepšenie environmentálnej vedy na kazašských univerzitách
Science with a Purpose: Improving Environmental Science in Kazakhstani Universities
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Tento projekt kazašských partnerstiev American Councils pomôže náboru nových environmentálnych vedcov a inžinierov v Kazachstane modernizáciou učebných osnov environmentálnej vedy na postgraduálnej úrovni a zvýšením kapacity výučby na troch kazašských univerzitách. Podporované aktivity poskytnú nové učebné osnovy a ukážu užitočnosť prostredníctvom environmentálnych výskumných projektov zameraných na kvalitu vody a ovzdušia a sanačnú chémiu. Projekt vybuduje výskumné kapacity v oblasti kvality vody a ovzdušia, chémie úpravy a čistenia prostredníctvom intenzívnejšej výmeny vedeckých pracovníkov, akademickej a výskumnej spolupráce a spoločných publikácií. Posilní inštitucionálnu kapacitu v participujúcich univerzitách, ktoré podporujú dlhodobú akademickú mobilitu študentov a výskumníkov medzi americkými a kazašskými univerzitami s využitím existujúcich kazašských a amerických programov financovania. Tento projekt „Science with a Purpose“ pomôže pripraviť Kazachstan na trvalo udržateľný rozvoj školením pracovnej sily v oblasti environmentálnej vedy a inžinierstva. Úloha Dr. Baláža je podeliť sa s kazašskými študentami o svoje bohaté skúsenosti pri písaní a zasielaní článkov do CC/IF časopisov.
Doba trvania: 1.3.2022 – 30.9.2022
Hybridné polyméry pre odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd
Hybrid polymers for the removal of heavy metals from industrial wastewater
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Anotácia: Hybridným kompozitom pripraveným sol-gél metódou sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť vďaka ich vynikajúcej kombinácii organických a anorganických častí v jednom materiáli. Rozsah vlastností takýchto materiálov vedie k ich širokej aplikácií, vrátane čistenia vody. Hlavným cieľom projektu je príprava kompozitných adsorbentov na báze oxidu kremičitého a rôznych typov polymérov s karboxylovými povrchovými skupinami na odstránenie anorganických (iónov kovov) a organických (bázických farbív) znečisťujúcich látok z vôd. Budú použite rôzne variácie sol-gél metódy a vyber podmienok syntézy bude zameraný na dosiahnutie lepšej selektivity voči rôznym iónom kovov a organickým farbivám. Výhodami navrhovanej syntézy sú jednostupnosť, uskutočňovanie pri izbovej teplote a použitie šetrných k životnému prostrediu látok ako rozpúšťadiel. Navrhované prístupy sa môžu použiť na vytvorenie adsorpčných kompozitov s kyslými skupinami na báze oxidu kremičitého a polymérov.
Web stránka projektu: https://erasmus.tuke.sk/
Doba trvania: 31.1.2022 – 30.4.2022
PROM – Hybridné kompozity na odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných vôd
Hybrid composites for the removal of heavy metals from industrial water
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Web stránka projektu: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom
Doba trvania: 30.11.2021 – 10.12.2021
Li +/Na+ pyroxény ako potenciálne materiály pre batériový priemysel
Li+/Na+ pyroxenes as potential materials for energy storage industry
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Skurikhina Olha
Anotácia: Tento projekt je zameraný na prípravu nových pyroxénov (LiTiGe2O6, NaTiGe2O6), ktoré môžu vystupovať ako netoxická, lacnejšia a bezpečná náhrada elektródovým materiálom. Pyroxénová štruktúra (M2M1T2O6) pozostáva zo striedajúcich sa vrstiev štvoruholníkov (TO4) a oktaédrov (M1O6), ktoré vytvárajú trojrozmernú štruktúru s kanálmi pre mobilitu katiónov M2 (Li, Na). Realizovateľnosť komerčného použitia takýchto materiálov je otázna kvôli nízkej vodivosti a pomalému interkalácii Li. Príprava nových pyroxénov s GeO4 namiesto SiO4 využíva výhody stabilnej 3D štruktúry, ale zároveň uľahčuje pohyb malých iónov M2 v dôsledku vyššej elasticity väzieb v GeO4 v porovnaní so SiO4 (so spomalenou rýchlosťou difúzie M2). Nové pyroxény sa budú pripravovať vysoko energetickým guľovým mletím, udržateľnou a rýchlou syntézou tuhých látok. Dana cesta prípravy umožňuje zníženie času a teploty spekania. Umožňuje tiež prípravu náprotivkov vzdialených od rovnovážneho stavu (nanoglass). Tento prístup umožňuje zvýšiť kapacitu zmenšením častíc a zvýšiť vodivosť v dôsledku štrukturálneho zlyhania. Pomocou impedančnej spektroskopie v pevnom stave môžem určiť potenciál pyroxénov LiTiGe2O6 a NaTiGe2O6 (kryštalický a ďaleko od rovnovážnej formy) ako elektródových materiálov. Použitie potenciostatu pomôže určiť vlastnosti týchto materiálov pre ich praktické použitie v Li+/Na+ baterkách.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.11.2021
Mechanochemická syntéza vybraných binárnych sulfidov s rôznymi tvarmi pre čistenie odpadových vôd
Mechanochemical synthesis of binary nanosulfides with various shapes for remediation of wastewater
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu budú syntetizované rôzne binárne nanosulfidy (NiS, CdS, PbS a ZnS) s potentciálnou aplikáciou v čistení odpadových vôd (či už adsorpciou alebo fotokatalýzou). Syntéza bude realizovaná mletím octanu príslušného kovu a sulfidu sodného a taktiež bude skúmaný efekt in situ tvorby síry na tvar vznikajúcich nanočastíc. Nakoniec bude testovaná adsorpčná/fotokatalytická aktivita produktov.
Doba trvania: 1.6.2021 – 31.10.2021
Tvorba a charakterizácia multifunkčných polymérových nanokompozitných náterov na povrchu textilných materiálov pre proces filtrácie vody
Creation and characterization of multifunctional polymer nanocomposite coatings on the surface of textile materials for the water filtration process
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problému údržby globálneho trhu s inovatívnymi produktmi, akými sú textilné materiály na filtráciu vody.Na dosiahnutie tohto cieľa boli predmetom výskumu akrylové a polyuretánové vodné disperzie, sieťovacie činidlo a anorganické nanočastice.Vedecký prístup k výberu komponentov zloženia na základe ich fyzikálnych a chemických vlastností zvýši objem produkcie a zlepší kvalitu a konkurencieschopnosť takýchto produktov.
Doba trvania: 1.3.2021 – 31.7.2021
Environmentálne prijateľná syntéza nanokompozitov na báze vaječného odpadu a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia
Environmentally friendly synthesis of nanocomposites based on eggshell waste and silver nanoparticles with biological activity using ball milling
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu bude pripravený nakompozit na báze vaječnej škrupinky a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia. Táto metodológia uľahčuje už zavedenú na hosťujúcom pracovisku. Odpadový materiál po vystužení striebrornými nanočasticami známymi svojou antibakteriálnou aktivitou tak môže byť premenený na biologicky aktívny funkčný nanomateriál. Hosťujúce pracovisko má výborné nástroje na syntézu aj charakterizáciu nanokompozitu.
Doba trvania: 1.9.2020 – 30.6.2021
Dynamika lítium-iónov v komplexných oxidoch pripravených mechanochemickou cestou
Li-ion dynamics in complex oxides prepared by mechanochemical route
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Skurikhina Olha
Anotácia: Pyroxény s chemickým vzorcom M2M1T2O6 preukázali potenciál ako lacnejšej a ekologickejšej alternatívy pre katódové materiály. Na tento účel sa skúmali silikátové pyroxény (LiFeSi2O6 a LiVSi2O6), ktoré však nevykazovali dostatočnú rýchlosť vloženia Li+ počas procesu nabíjania a vybíjania. Jedným z dôvodov je tuhosť chemických väzieb v [SiO4], ktorá brzdí postup. V rámci tohto projektu bude po prvýkrát študovaná iónová mobilita vybraných pyroxénov (LiFeSi2O6 a LiFeGe2O6) pripravených nekonvenčným mechanochemickým procesom, pomocou impedančnej spektroskopie. Na indukciu (nano) sklovitého stavu v týchto materiáloch sa použije mechanochemický prístup. Účinok mletia na kryštalinitu, teda mobilitu Li-iónov, budú študovať pomocou EIS a RTG.
Doba trvania: 10.9.2020 – 10.2.2021
Kompozitné materiály na báze TiO2 a aktívneho uhlia na elimináciu a fotodegradáciu adsorbovateľných organických halogénov.
Composite materials based on TiO2 and activated carbon for elimination and photodegradation of adsorbable organic halogens.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bodnár Yankovych Halyna, PhD.
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.5.2020
CRM-EXTREME – Riešenie problému kritických surovín pre materiály v kritických podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na náhradu kritických surovín používaných vo vyspelých zliatinách a kompozitoch v extrémnych podmienkach teplot, záťaže, oteru a trenia v energetickom,automobilovom a dopravnom sektore
Web stránka projektu: http://www.cost.eu-COST Actions/ca/CA15102?
Doba trvania: 10.3.2016 – 9.3.2020
Vývoj magnetických kompozitov s kontrolovaným hydrofóbnym a hydrofilným povrchom
Development of Magnetic Composites with Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na funkcionalizáciu častíc magnetitu s cieľom ovplyvniť ich povrchové vlastnosti. Budú študované ich hudrofilné a hydrofóbne vlastnosti v súvislosti s typom použitých funkčných skupín.
Doba trvania: 6.4.2017 – 31.12.2019
BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
AdOX – Vzťahy medzi štruktúrou a funkčnými vlastnosťami vo vyspelých nanooxidoch určených pre uskladňovanie energie
Structure-Function Relationship of Advanced Nanooxides for Energy Storage Devices
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom navrhovaného projektu je v rámci multidisciplinárnej oblasti, chémie tuhých látok, vyvinúť/nájsť inovatívne a sofistikované chemické spôsoby, vďaka ktorým bude možné pripraviť energetické materiály. Základný koncept je zameraný na nasledujúce body: (i) získať vybrané komplexné oxidy použitím vyselektovaných prekurzorov, (ii) využiť tzv. „pevné rozhranie“ medzi tuhými anorganickými-organickými látkami, (iii), využiť unikátne a nekonvenčné procesy, ako sú mechanická aktivácia a mikrovlnové technológie, a (iv) charakterizovať produkty s ohľadom na podmienky prípravy, neovplyvňujúce ich konečné vlastnosti (napr. zníženie kapacity Li-ion a Na-iónových batérií) a reprodukovateľnosť. Cieľové materiály zahŕňajú (i), Li- a Na- obsahujúce nanokryštalické komplexné oxidy vo forme spinelov, garnetov, pyroxenov, olivínov a ortosilikátov a (ii) nanočastice oxidov (SiO2, SnO2 a TiO2) s čiastočne redukovanými a čiastočne vymenenými aniónmi.U oxidov syntetizovaných nekonvenčnou metódou sa očakávajú modifikované/”vylepšené” štrukturne a elektrochemické vlastnosti.V rámci navrhovaného projektu sa špeciálny dôraz kladie na systematické štúdium štruktúrnych a funkčných vlastností produktov so zreteľom na ich možnú aplikáciu ako energetických materiálov. Konečným cieľom projektu je optimalizácia a navrhnutie reálnej štruktúry pripravených produktov vykazujúcich napr. najvyššiu možnú Li+ (Na+) iónovú vodivosť získanú systematickým ovplyvňovaním aditívami a aplikácia metódy prípravy s najvyššou precíznosťou.
Web stránka projektu: http://adox.rie.shizuoka.ac.jp/
Doba trvania: 1.10.2015 – 30.9.2018
NANOZEO – Remediácia vôd pomocou nanočasticami aktivovaných syntetických zeolitov na báze popolčekov
Nanoparticle Activated Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash for Water Remediation
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Zeolity sú zvyčajne syntetizované zo silikagélov a Al solí hydrotermálnou kryštalizáciou vzásaditom prostredí. Novým sľubným prístupom v produkcii nízkonákladových adsorbentov jekonverzia minerálnych odpadov zo spaľovania tuhých palív na mikroporézne materiály svysokou adsorpčnou a iónovýmennou kapacitou, ktoré by mohli byť vhodnou náhradnouprírodných zeolitov v technológiách čistenia vôd. Cieľom tohto projektu je príprava nových mikromezoporéznychsyntetických zeolitov na báze popolčeka s vysokou adsorpčnou respiónovýmennou kapacitou. Následne budú testované možnosti ich aplikáce ako filtračných médiípri dekontaminácii vôd od ťažkých kovov a organických zlúčenín.
Doba trvania: 4.5.2016 – 31.12.2017
CORFO – Vývoj in-situ biolúhovacej metódy pre čistenie kremenných pieskov a aplikácia testovania prototypu poloprevádzky
Development of In-situ Bioleaching Method to Clean Quartz Sands and Application through Testing Prototype Pilot Plant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Cristalerías Chile SA je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou sklenených obalov, pričom využíva surovinu kremenného piesku, ktorá nespĺňa čistotu potrebnú k vytvoreniu kvalitného skla. Jednou z vedeckých činností Ugt SAS je výskum a vývoj nových technológii v rámci biotransformacie silikátových minerálov heterotrofnými baktériami, ktorá môže slúžiť na rozvoj technológie biolúhovania pre čistenie kremenných pieskov v Čile.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií
Development of innovative processes for the valorization of spent batteries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt predstavuje pokračovanie predchádzajúceho projektu z rokov 2013 – 2015. Jeho hlavným cieľom je návrh inovatívneho hydro/biohydrometalurgického procesu pre spracovanie použitých alkalických a zinok-uhlíkových batérií s pohľadu ekonomického ako aj environmentálneho, a to na základe integrácie aplikovaných metód a ich vývoja v poloprevádzkovom rozsahu s cieľom získať záujmové kovy (Zn a Mn) vo forme komerčne využiteľných produktov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
FOCAT – Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu použitím nanomateriálov
Photocatalytic purification of contamined water and air using nanostructured materials
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium fotokatalytických procesov čistenia znečistených vôd a ovzdušia použitím nanomateriálov, založených predovšetkým na báze oxidov. V rámci riešenia projektu bude porovnávaná fotokatalytická účinnosť mechanochemicky pripravaných materiálov s ostatnými komerčnými fotokatalyzátormi. V súčasnosti je komerčný TiO2 (P25 Degussa, zmes anatasu a rutilu) jedným z najrozšírenejšie používaných fotokatalyzátorov pracujúcich v UV oblasti. Jedným z našich cieľov bude nahradiť jednu zo zložiek anatas/rutil iným oxidom tak, aby sa znížila hodnota šírky zakázaného pásma a fotokatalyzátor by bol aktívny aj vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. Štúdium kinetiky fotokatalytických reakcií na modelových plynných a kapalných roztokoch bude hodnotené na základe Langmuir – Hinshelwood modelu ako pre reakčné podmienky s kontinuálnym tak aj pre podmienky s dynamickým prietokom (použitím cirkulačnej pumpy plynu).
Doba trvania: 1.7.2016 – 29.12.2017
INHEMES – Priemyselná príprava sulfidov kovov mechanochemickou aktiváciou vo vibračných mlynoch
Industrial Synthesis of Metal Sulphides via Mechanochemical Activation in Vibration Mills
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt rieši problematiku mechanochemickej syntézy sulfidu meďnatého. Časový priebeh je naplánovaný tak,že na ÚGt SAV bude skúmaná syntéza v laboratórnych mlynoch a na TU Clausthal jej realizácia v priemyselnom mlyne.
Doba trvania: 1.11.2015 – 31.10.2017
WaSClean – Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov
Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom tohoto projektu je výskum a vývoj nových materiálov a technológií pre remediáciu kontaminovaných pôd a vôd. Pre jeho dosiahnutie boli vytýčené dielčie ciele:1. Vývoj poloprevádzkového zariadenia pre produkciu nanočastíc na báze Fe a Cu.2. Vývoj nových kompozitných sorbentov na báze aktívneho uhlia a Fe/Cu nanočastíc.3. Štúdium a optimizácia sorpčných procesov pre odstraňovanie kontaminantov 4. Príprava biogénnych materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z vôd. 5. Biodegradácia organických polutantov. 6. Degradácia nebiodegradibilných polutantov elektrochemickými procesmi.7. Integrácia postupov 1-6 do sekvenčného remediačného procesu pre odstraňovanie rôznordých kontaminantov.8. Analýza risku, štúdia uskutočniteľnosti a prieskum trhu.Multidisciplinárny projekt koordinovaný Ústavom geotechniky SAV je tvorený konzorciom expertov na svetovej vedeckej úrovni v oblasti environmentálneho managementu, geochémie, nanotechnológií, (geo)mikrobiológie, environmentálneho inžinierstava, materiálového výskumu ako fyzikálnej, koloidnej a analytickej chémie. Členmi konzorcia sú aj prestavitelia malých a stredných podnikov, čím sa predpokladá plynulý prenos skúmanych poznatkov do praxe.
Web stránka projektu: www.saske.sk/wasclean
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
NANOAS – Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s protirakovinovým účinkom: od abinitio kvantovo-mechanickým modelom k experimentálnym overeniam
Mechanochemically-Nanostructurized Arsenicals with Guided Anticancer Functionality: from Ab-initio Quantum Chemical Modeling to Experimental Verification
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa sústredí na modelovanie štruktúry, mechanochemickú prípravu, charakterizáciu abiologické testovanie binárnych As-S zlúčenín. Využije sa modelovanie As-S klastrov metódamivyvinutými pre výpočet topologických zvláštností v sformovaných molekulárnych sieťach.Vybrané štruktúry modifikované mechanochemickou cestou budú skúmané metódoupozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS) za účelom stanovenia ich voľného objemu.Nanoštruktúrne As-S systémy budú testované in-vitro na vybraných líniách ľudskýchrakovinových buniek.
Doba trvania: 1.9.2015 – 31.12.2016
SECWATER – Výskum bezpečných technológií na detekciu a odstraňovanie kontaminantov z vôd
Technical Advances to Detect and Remove Contaminants from Water for Safety and Security
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: 1. Vývoj materiálov a metód pre senzorizáciu a detekciu ťažkých kovov, patogénov (baktérii, vírusov), organických zložiek (TCE, čistiacich prostriedkov, halogenidové zložky), farmaceutík, pesticídov a iných toxických zložiek vo vodách a životnom prostredí.2. Návrh stratégie dekontaminácie a remediácie kontaminovaných vôd3. Vývoj GIS/GPS prototypu pre elektronický monitoring kontaminácie vôdÚstav geotechniky SAV zohráva významnú úlohu pri štúdiu senzorických vlastností materiálov na báze Fe/Cu nanočastíc. Taktiez koordinuje výskum potrebný pre návrh strategie dekontaminácie vôd.
Doba trvania: 1.11.2012 – 15.4.2016
odpady, pyrolýza – Využitie kvapalných produktov po pyrolýze odpadových materiálov ako zberačov v procese flotácie uhlia
Utilization of Liquid Pyrolysis Products of Waste Materials as Collectors in the Coal Flotation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na možnosti aplikácie pyrolýznych olejov po procese pyrolýzy vybraných druhov odpadov a biomasy ako flotačných zberačov pri flotácie uhlia. Získané kvapalné produktypo pyrolýze budú identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Pyrolýzne oleje budúporovnávané so súčasne používanými zberačmi využívanými pri flotácii uhlia. Zámerom projektu je získanie pyrolýzneho oleja, pomocou ktorého bude možné získať kvalitný uhoľný koncentrát s obsahom popola pod 10 %. Ekonomickým prínosom bude využitie biomasy a odpadov ako obnoviteľných energetických surovín.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
VIPBAT – Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií
Development of innovative processes for the valorization of spent batteries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj inovačných procesov valorizácie druhotných surovín akými sú opotrebované elektrochemické články, najmä použité batérie s obsahom Mn za účelom získavania úžitkových kovov a produkcie úžitkových zložiek ako Zn-Mn-ferity, soli a výluhy obsahujúce mangán. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: Predúprava druhotných surovín; Lúhovania a biolúhovanie predupravených materiálov (práškov); Čistenie výluhov a produkcia Zn-Mn-feritov; Spracovanie zvyškových (odpadových) vôd konvenčnými a inovačnými metódami; Technologická a ekonomická analýza a návrh Hodnotenia životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) študovanej technológie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Mechanochemická technológia prípravy nanokryštalickej látky
Mechanochemical Technology of Nanocrystalline Substance Preparation
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Boli vykonané testy mechanochemickej prípravy nanokryštalických látok pre špeciálne účely. V zmysle požiadaviek zmluvného partnera sú výsledky testovania utajené.
Doba trvania: 1.10.2014 – 8.2.2015
Mechanochemicky syntetizované nanomateriály, ich charakterizácia, fotokatalytické a antikarcinogénne vlastnosti
Mechanochemically synthesized nanomaterials, their characterization, photocatalytic and anticancer properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Nanokryštaliké oxidy pripravené mechanochemickými postupmi sú charakterizované nerovnovážnou štruktúrou obsahujúcou značný počet kryštalografických defektov. Tie spolu s vysokou hodnotou merného povrchu k objemu nanočastíc značne ovplyvňujú ich fizykálno-chemické vlastnosti. V rámci projektu boli pripravené a študované viaceré oxidy s jednoduchou štruktúrou.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
microwave energy – Mikrovlnná extrakcia anorganických a organických látok z biomasy
Microwave Assisted Extraction of Inorganic and Organic Materials from Biomass
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní biomasy. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitová analýza). Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických a anorganických látok z odpadovej lignocelulózovej biomasy. Pozornosť bude taktiež venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej extrakcie skúmaných materiálov. Získané kvapalné produkty budú separované a identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Tuhé produkty budú ďalej modifikované pre prípravu materiálov vhodných na použitie ako sorbentov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Univerzita XXI. storočia – rozvojový program Technickej univerzity v Krakove – najvyššia kvalita výučby pre budúcich poľských inžinierov (Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyžszej jakošci dydaktyka…)
Cracow University of Technology of the XXI century – Development Program – The Highest Quality Teaching for the Future Polish Engineers
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šestinová Oľga, PhD.
Anotácia: Projekt bol spolufinancovaný EÚ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Aktivity 2 Rozvoj výukového potenciálu Fakulty chemického inžinierstva a technológií Technickej univerzity v Krakove. Riešenie projektu bolo zamerané na podporu zavedenia dvoch nových predmetov do vyučovania, konkrétne Ekotoxikológia a Minerálne biotechnológie. V rámci projektu dvaja doktorandi Technickej univerzity v Krakove absolvovali na ÚGt SAV odbornú stáž za účelom osvojenia si experimentálnych postupov v daných predmetoch štúdia. Čo sa týka Ekotoxikológie (10/2012–12/2012) doktorand skúmal fyzikálno-chemické a mineralogické vlastnosti sedimentov z východného Slovenska kontaminovaných počas bývalých banských aktivít. Doktorand taktiež hodnotil ich záťaž na životné prostredie skrze testov ekotoxicity. Ohľadom Minerálnych biotechnológií (09/2014 – 11/2014) doktorand skúmal biodegradáciu organických rozpúšťadiel používaných v automobilovom priemysle pomocou síran-redukujúcich baktérií. Doktorand bol zaškolený v metodikách izolácie, kultivácie a aplikácie síran-redukujúcich baktérií v procese biodegradácie. Študent taktiež nadobudol nové skúsenosti v oblasti stanovenia chemickej spotreby kyslíka, sulfánu a síranov. Zodpovedné osoby za ÚGt SAV:Ing. Oľga Šestinová, PhD. (10/2012 – 12/2012)Ing. Alena Luptáková, PhD. (09/2014 – 11/2014)
Doba trvania: 1.10.2012 – 30.11.2014
JMELT – Hydrometalurgická technológia získavania antimónu z antimonitových koncentrátov
Hydrometallurgical Technology of Antimony Recovery from Antimonite Concentrates
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Boli vykonané testy lúhovania antimónu z dodaných antimonitových (Sb2S3) koncentrátov za účelom dosiahnutia maximálnej výťažnosti antimónu kvôli zabezpečeniu prísunu antimónu pre odberateľa. Údaje o výsledkoch sú podľa zmluvných podmienok utajené.
Doba trvania: 13.9.2013 – 28.2.2014
Liečba arzénom v onkológii: mechanizmus účinku a nové formy dodania
Arsenic in Cancer Treatment: Mechanisms of Action and New Forms of Delivery
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Zlúčeniny arzénu sa používali v tradičnej čínskej medicíne a samotný realgár (As4S4) je súčasťou viac ako dvadsiatich liečiv. Stále chýbajúce látky na úspešnú liečbu rakoviny krvi v klinicky akceptovaných dávkach a zároveň rozmanité molekulové dráhy vyvolané arzénom podporujú ideu aplikácie zlúčenín arzénu ako pomocných látok v kombinácii s inými chemoterapeutikami. Zvýšená biodostupnosť nanoštrukturovaného realgáru a taktiež jeho príjem do rakovinových buniek môže zlepšiť cielenú liečbu. V tomto projekte sa bude študovať mechanizmus účinku realgáru na myelómové a melanómové bunky, typ bunkovej smrti spôsobené samotným realgárom a taktiež jeho kombináciou s konvenčnými a novými liekmi určenými na liečbu rakoviny. Experimenty sa budú vykonávať in-vitro a in-vivo na modelových zvieratách. Účinok modifikovaného realgáru sa bude porovnávať s bunkami, na ktoré nebudú aplikované dané liečivá. Očakáva sa vytvorenie netoxického systému cieleného transferu liečiv až k samotnej bunke bez zmeny funkcie daného liečiva, ktoré bude viesť k účinnejšej liečbe a redukcii vedľajších účinkov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vyspelé materiály pre odstraňovanie toxických polutantov z vôd
Advanced Materials for the Removal of Toxic Pollutants from Water
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Biolúhovanie – Uvoľňovanie uzavretých častíc striebra zo silikátového matrixu biolúhovaním
Liberalization of locked Ag particles from silicate matrix by bioleaching
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Laboratórne testy sú realizované ako časť iniciatívy zvýšiť výťažnosť získavania striebra z rudy uskladnenej na halde. Laboratórne testy sú založené na bakteriálnom lúhovaní suroviny, tento proces spôsobuje rozpúšťanie mineralného matrixu, v ktorom sú uzatvorené minerály striebra.Sleduje sa inhibícia ortute ako časť laboratórnych experimentov. Výsledky sú utajené podľa požiadaviek firmy z USA.
Doba trvania: 1.5.2012 – 30.5.2013
Mechanochemická syntéza, aktivácia a charakterizácia anorganických systémov: miešané oxidy, sulfidy, selenidy a karbonáty
Mechanochemical Synthesis, Activation and Characterization of Inorganic Chemical Systems: Mixed Oxides, Sulfides, Selenides and Carbonates
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný výskum procesov mechanochemickej syntézy a mechanickej aktivácie nových materiálov na báze selenidov (PbSe, ZnSe, CdSe), sulfidov (Cu3AsS4), miešaných oxidov medi, céria a titánu, ako aj karbonátov (CaCO3) s potenciálnou aplikáciou ako senzory, polovodiče a katalyzátory. Syntetizované nanomateriály budú charakterizované modernými metódami ako XRD, XPS, FTIR, FE-SEM, HRTEM, UV-vis DRS, Mossbauerova spektroskopia a diferenčná termická analýza. V závislosti od získaných výsledkov bude študovaná reaktivita pomocou modelov katalytických reakcií a sorpčných procesov. Dôležitou motiváciou pre návrh tohto projektu bolo využitie možností dostupných metód na charakterizáciu mechanochemicky pripravených nanomateriálov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.1.2013
REMEWA – Vývoj vhodných fyzikálno-chemických a biologicko-chemických metód pre odstraňovanie kovov a metaloidov z vôd a pôd
Development of suitable physicochemical and biological-chemical processes for the remove of metals and metalloids from the waters and soils
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt predstavuje pokračovanie predchádzajúceho projektu z rokov 2007 – 2009. Jeho základným cieľom je zlepšenie, zhodnotenie a realizácia v poloprevádzkových podmienkach doposiaľ vyvinutých fyzikálno-chemických procesov (elektrochemických) a biologicko-chemických procesov (založených na aktivitách SRB a iných vhodných mikroorganizmov), v oblasti eliminácie znečistenie vôd a pôd ťažkými kovmi a metaloidmi vo vybraných kontaminovaných oblastiach.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Mechanochemická syntéza a vlastnosti nanofázových materiálov
Mechanochemical Synthesis and Properties of Nanosized Materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Mechanochemická syntéza a charakterizácia nanomateriálov (sulfidov, selenidov, spinelov na báze gália a titanátov).
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
MICRENA – Mikroštruktúra a fyzikálne vlastnosti multifunkčných nanomateriálov pripravených mechanochemickou syntézou
Microstructural related physical properties of multifunctional nanocrystalline materials synthesized by mechanochemical approach
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá nekonvenčnou jednostupňovou mechanochemickou syntézou nanomateriálov so širokým uplatnením v priemysle a biomedicíne.
Doba trvania: 1.3.2010 – 31.12.2011
MKMBP – Modifikované kompozitné materiály na báze čiernouhoľných popolčekov
Modified composite materials on the fly ash basis
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na modelovanie a vývoj nových kompozitných materiálov na báze čiernouhoľných, kvalitatívne variabilných vzoriek popolčekov, ktoré umožnia ich plno hodnotné využitie v rôznych odvetviach priemyslu vrátane ekologických remediačných technológií.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Vplyv klasickej a mikrovlnnej vitrifikácie na priebeh kryštalizácie v sklokeramike
The effect of Convetional and Microwave Vitrification Process on Glass -Ceramics Crystallization Behaviour
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováčová Milota, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
VKVŽM – Vývoj kompozitných, vysoko žiaruvzdorných materiálov na báze čiernouhoľného popolčeka
Development of new composite heat-proof materials based on fly ash
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Praščáková Mária, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na experimentálne štúdium korelačných vzťahov pomeru majoritných prvkov Al a Si v energetických popolčekoch a aditíva pre vývoj nových kompozitných materiálov mullitového typu. Z čiernouhoľného popolčeka bude s pridaním Al aditíva v intervale blízkom stechiometrického pomeru syntetizovaná nová kompozitná hmota s využitím mechanochemickej pred úpravy ako intenzifikačného faktora pred samotným finálnym termickým procesom transformácie.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
bacteria – Identifikácia baktérií z pôdy a sedimentov
Identification of soil and sediment bacteria
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Štyriak Igor, PhD.
Anotácia: Izolácia bakteriálnej DNA a identifikácia bakteriálnych druhov vo vzorkách kontaminovanej pôdy a sedimentu
Doba trvania: 5.10.2011 – 14.10.2011
Multifunkčné materiály pripravené mechanochemickými reakciami
Multifunctional materials prepared by mechanochemical reactions
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Mechanochemická syntéza nových kompozitných katalyzátorov na báze polyoxometalátov Ni, Fe a Co, CeO2, CeO2-Al2O3 a selenidov kovov pre procesy hydrodesulfurizácie, oxidácie CO a rozkladu alkoholov, ale aj mechanochemická modifikácia adsorbentov CO2 na báze kremičitanov.
Doba trvania: 2.1.2009 – 31.12.2010
Inovačné postupy prípravy biosorbentov
Innovative techniques of biosorbents preparation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Izolácia a identifikácia biologicky aktívnych organických látok z mechanicky aktivovaného slovenského hnedého uhlia
Isolation and identification of biologically activ organic compounds from mechanically activated Slovak brown coal
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009
SYNAPO – Syntéza nanokryštalických polovodičov mechanochemickou metódou
Synthesis of Nanocrystaline Semiconductors by Mechanochemical Method
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na syntézu a charakterizáciu zriedených magnetických polovodičov ZnxMn1-xS. Pre popis syntetizovaných nanoštruktúr sa použijú vyspelé analytické techniky ako XRD, AFM, TEM, HRTEM, SEM, magnetometria, UV-VIS, IR a XPS. Očakáva sa, že mechanochemická syntéza sa overí aj v priemyselnom mlyne pre overenie možnosti technologickej aplikácie.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009
Štúdium procesov biologickej transformácie síranov
Study of the processes of sulphates biological transformation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.4.2008 – 31.12.2009
Vývoj vhodných fyzikálno-chemických a biologicko-chemických metód pre odstraňovanie kovov a metaloidov z vôd a pôd
Development of suitable physicochemical and biological-chemical processes for the remove of metals and metalloids from the waters and soils
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Mechanochemická syntéza oxidov a sulfiov pre ochranu životného prostredia
Mechanochemical synthesis of oxides and sulfides for environmental protection
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dutková Erika, PhD.
Anotácia: Mechanochemická syntéza mixovaných oxidov ZrO2-Al2O3 a TiO2-Al2O3 a fyzikálno-chemická charakterizácia mechanochemicky syntetizovaných hydrodesulfurizačných katalyzátorov rôznymi technikami.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Štúdium generovania a reakcií voľných radikálov a paramagnetických centier metodou EPR spektroskopie
Study of Generation and Reactions of Free Radicals and Paramagnetic Centers by Method of ESR Spectroscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
ELIMKOV – Eliminácia ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd pomocou biosorbentov
Heavy metals elimination from industrial waste waters by biosorbents
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt financovaný APVV nadväzuje na predchádzajúce projekty Slovensko-Českej MVTS pre roky 2002-2003 a 2004-2005. Ich výsledky a prínosy poukazujú na opodstatnenosť pokračovania spolupráce, a potrebu rozšíriť poznatky o štúdium prípravy a vhodných aplikácií biosorbentov pripravených pomocou síran-redukujúcich baktérií, drevokazných a mikroskopických húb.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Konštrukčné keramické materiály získané klasickou a mikrovlnou vitrifikáciou odpadov s obsahom železa
Construction Ceramic Materials from Conventional and Microwave Vitrification of Iron-Containing Wastes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lovás Michal, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Mechanochemická syntéza a vlastnosti nanokryštalických materiálov
Mechanochemical Synthesis and Properties of Nanocrystalline Material
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Štúdium vzťahov mineralizácie, acidity a výskytu autochtónnych mikrobiálnych kultúr v kyslých banských vodách
Study of relations of mineralization, acidity and autochtonous microorganisms occurence in acid mine drainage
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2007
Štúdium vzťahov mineralizácie, acidity a výskytu autochtónnych mikrobiálnych kultúr v kyslých banských vodách
Study of relations of mineralization, acidity and autochthonous microorganisms occurence in acid mine drainage
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2007
Zmeny uhoľnej hmoty v priebehu bakteriálneho lúhovania
The changes of coal matter in the course of bacterial leaching
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Štúdium mechanizmov porušovania v procesoch kontaktnej únavy duplexne spracovaných nizkolegovaných ocelí
Study of contant fatigue mechanisms of duplex treated low steels
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Briančin Jaroslav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 30.11.2007
Možnosti recyklácie banských odpadov a minimalizácia ich vplyvu na životné prostredie
The possibilities of (re)use of mine wastes and minimisation of their influence on the environment
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Odstraňovanie arzénu z vodných roztokov
Arsenic decontamination from water resources
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.7.2004 – 31.7.2006
Mechanochemická príprava nanofázových liečív pre aplikáciu pri liečbe rakoviny
Mechanical Preparation of Nanosized Pharmacentical Drugs for Application in Cancer Therapy
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.1.2006
Zachytávanie oxidu uhličitého na mechanicky aktivovaných mineráloch
Carbon Dioxide Sequestration by Mechanically Activated Minerals
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.1.2006
STUDTOX – Štúdium toxického vplyvu ťažkých kovov na rast síran-redukujúcich baktérií a drevokazných hub v procese bioakumulácie kovov z vôd
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2005
BIOBAKHUB – Bioakumulácia ťažkých kovov z vôd baktériami a drevokaznými hubami
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2003

Národné

Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.
Characteristics of suspended and dust particles of atmospheric deposition in relation to their origin, sources and the contamination of selected components of the environment.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium prachových častíc v ovzduší, ktoré predstavujú závažné zdravotné aenvironmentálne riziká. Odbery vzoriek suspendovaných (PM) a prachových častíc atmosférickej depozície akoaj pôdnych vzoriek budú realizované v urbánnom a suburbánnom prostredí so špecifickým hutníckympriemyslom v oblasti Košíc. Cieľom projektu je získať deficitné poznatky o pôvode suspendovaných aprachových častíc vo vzťahu k antropogénnym a prírodným zdrojom ich emisií a ich vplyve a interakcii s pôdouv sledovanej oblasti a z toho vyplývajúcich rizík na základe štúdia špecifických charakteristík častíc (obsahťažkých kovov, chemické a fázové zloženie, veľkostná distribúcia, tvarové charakteristiky) a pôdnych vzoriek
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín
Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zameranie projektu je v súlade so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.Základom projektu je výskum kombinácií fyzikálnych, chemických a biologických metód pre zhodnotenieodpadov z ťažby a úpravy rudných surovín z vybraných environmentálnych záťaží na území Slovenska.Očakávanými prínosmi projektu sú doplnenie informácií ako aj dosiahnutie originálnych poznatkov v oblastiachzískavania základných a kritických kovov/polokovov, úpravy banských vôd, lúhovania depónií banských aúpravníckych odpadov, využitia minerálnych frakcií banských odpadov pre prípravu stavebných materiálov aochrana životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.
Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt bude zameraný na pokročilý spôsob prípravy chalkogenidov, selenidov a selenospinelov kovovvysoko-energetickým mletím, charakterizáciu ich fyzikálno-chemických a termoelektrických vlastností spotenciálom použitia v termoelektrických generátoroch. V planetárnych guľových mlynoch sa uskutoční prípravaselenidov, syntetických analógov minerálov naumanitu (Ag2Se), berzelianitu (Cu2-xSe), selenospinelov typuMe3Se4, kde Me = Fe, Ni, Co a CuCr2Se4, prípadne sa použije kombinovaný mechano/termický prístup.Úpravníckou technikou mletia sa bude realizovať aj príprava dopovaných selenidov elementárnym Ag(Cu2-xAgxSe; x=0,1-2) a Zn, Mn, I a iné; (Cu1-xTxCr2Se4-xIx; x=0,1-1) za účelom zlepšenia ich termoelektrickejúčinnosti. Bude sa sledovať kinetika, fázové zloženie, morfológia nedopovaných a dopovaných selenidov,podmienky kompaktizácie práškov a zisťovať ich termoparametre, resp. optické, elektrické a magnetickévlastnosti. Vlastnosti syntetických analógov budú porovnané s prírodnými minerálmi.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu
Rock drilling process using the vibration signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária, PhD.
Anotácia: Výskum bude zameraný na diferenciáciu oblastí rozpojovania vytipovaných hornín jadrovacími korunkami vlaboratórnych podmienkach na experimentálnom vrtnom stande, ktorý simuluje reálne podmienky rozpojovania.Preskúmanie diferenciácie týchto oblastí pomocou vibračného signálu spolu s determinovaním spotrebyenergie, môže prispieť ku kvantifikácii a kvalitatívnemu určeniu oblasti efektívneho objemového rozpojovaniapriamo v podmienkach in situ. Pre analýzu a interpretáciu údajov budú po každom realizovanom odvrte použiténumerické a analytické metódy, spolu s obrazovým spracovaním vyvŕtaných jadier a aktuálneho stavu korunky asledovaním distribúcie a tvaru úlomkov vrtnej drte. Z mechanických vlastností testovanej rozpojovanej horninybudú sledované pevnostné a abrazívne vlastnosti. Výstupom projektu budú spresnené informácie o interakciihornina – indentor, pričom nositeľom týchto nových informácií bude odvŕtané jadro, vrtná drť, vibračný signál azmeny stavu testovaného rozpojovacieho nástroja.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia
Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Problematika rozvoja trvalo udržateľných zdrojov energie so zreteľom na životné prostredie predstavuje jednu z najintenzívnejšie skúmaných vedných oblastí súčasnosti. Jednou z možností riešenia tejto problematiky je syntéza a modifikácia nových materiálov na báze minerálov so štruktúrou komplexných oxidov. Je známe, že tie majú široké uplatnenie ako komponenty pre zariadenia vyrábajúce a uskladňujúce energiu. Napriek tomu, vplyv modifikácie zloženia, štruktúry, veľkosť kryštalografických zŕn a príspevku aktívneho povrchu na funkčné vlastnosti študovaných materiálov si stále vyžaduje intenzívny výskum. V rámci riešenia projektu budú použité známe úpravnícke postupy zahrňajúce mletie za účelom mechanochemicky syntetizovať a skúmať komplexné oxidy rôzneho štruktúrneho a chemického zloženia (najmä s perovskitovou a spinelovou štruktúrou). Pripravené materiály budú porovnávané a študované metódami štandardne využívanými pri charakterizácii minerálov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov
Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu vyspelých uhlíkových sorbentov z lokálnych prekurzorov (napr. slovenský lignit, odpadová biomasa). Mikrovlnný ohrev bude aplikovaný pri pyrolýznej syntéze sorbentov, ich povrchovej aktivácii a modifikácii, ako aj v procese regenerácie. Modifikácia bude realizovaná zabudovaním magnetickými nanočastíc (Fe(0), Fe-oxidov) do uhlíkových štruktúr. To umožní separáciu tuhého sorbentu od čistenej vody magnetickou filtráciou. Pri štúdiu sorpčných procesov bude okrem statickej metódy realizovaná sorpcia v dynamickom móde so zameraním sa na elimináciu vybraných toxických (polo-)kovov a organických polutantov. Taktiež bude riešená desorpcia a regenerácia sorbentov, ako aj mikrovlnná degradácia organických polutantov. Hlavným cieľom je pripraviť uhlíkový produkt s vyššou pridanou hodnotou, t.j. materiál s excelentnými povrchovými vlastnosťami a vhodnou afinitou, ktorý je aplikovateľný v environmentálnych technológiách, pri čistení banských vôd a priemyselných odpadov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok
Processing of aluminosilicate minerals to create adsorbents with organofunctional groups for water purification from inorganic and organic pollutants
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Simanová Klaudia
Anotácia: V dôsledku rozsiahlej priemyselnej činnosti sa v životnom prostredí objavuje stále viac toxických odpadov rôznych typov, ako sú tuhé, kvapalné a plynné odpady, obsahujúce organické látky, ťažké kovy, rádionuklidy, ropné produkty a iné nebezpečné zlúčeniny. Cieľom doktorandskej práce je vytvoriť a skúmať nové nanomateriály s adsorpčnými vlastnosťami, ktoré budú slúžiť na odstraňovanie odpadov zo životného prostredia. Adsorpčná časť bude pozostávať z materiálov na báze SiO2 s rôznymi typmi ligandov, ktoré umožnia selektívne odstraňovanie zmiešaných kontaminantov. Tieto materiály budú vyrobené z prírodných surovín, ako sú napríklad niektoré hlinitokremičitany. Bude sa skúmať schopnosť týchto materiálov adsorbovať ióny kovov a organické kontaminanty.
Doba trvania: 1.9.2023 – 30.6.2026
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Makota Oksana
Anotácia: Chinolónové antibiotiká našli široké uplatnenie pri liečbe rôznych chorôb u cicavcov vďaka svojej vysokej antibakteriálnej účinnosti a nízkym výrobným nákladom. V dôsledku toho sa znečistenie vôd spôsobené ich používaním stáva globálnym problémom. Ako riešenie sa tu ponúka fotokatalýza – technológia „zelenej chémie“, považovaná za efektívnu v procesoch degradácie organických polutantov. Preto je hlavným cieľom projektu príprava nových lacných a účinných nanokatalyzátorov pre fotodegradáciu chinolónových antibiotík (ofloxacín, ciprofloxacín, norfloxacín, enrofloxacín) na báze ZnO v kombinácii s Fe3O4, TiO2, Bi2O3, SiO2 a modifikáciou kovovými iónmi (Bi, Ni, Ag, Au, La).
Web stránka projektu: https://ugt.saske.sk/veda-a-vyskum/plan-obnovy/
Doba trvania: 1.3.2023 – 28.2.2026
Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie
High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Vysoko-energetické mletie je úpravnícka technika pôvodne vyvinutá na spracovanie surovín počas banskej činnosti. V navrhovanom projekte sa použije na úpravu kalcitového minerálu prítomného v odpade z vaječných škrupín, aby sa zlepšila jeho adsorpčná schopnosť voči vybraným iónom ťažkých kovov a farbivám z modelových roztokov aj zo skutočných odpadových vôd z banských oblastí. Ďalej sa kalcit na biologickej báze a organický zvyšok použijú ako aktívne reaktanty pri syntéze na získanie nanokryštalických minerálov (sulfidy, oxidy a ich kompozity) a ako katalyzátor pre vybrané organické reakcie. Adsorpcia aj syntéza nanomateriálov sa tiež uskutočnia s vybranými bežnými rastlinami ako prírodnými surovinami. Vaječná škrupina a vybrané rastliny sa tiež použijú ako redukčné činidlá na získanie nanočastíc Ag a AgCl. Aplikácie získaných produktov v oblastiach fotokatalýzy, termoelektrických materiálov a biomedicíny budú testované v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
AUHR – Získavanie zlata z koncentrátu Biely vrch (Detva) s využitím rias a mechanickej aktivácie
Gold recovery from White Hill (Detva) concentrate using algae and mechanical activation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana, PhD.
Anotácia: Komplikovaná technologická úprava koncentrátov s obsahom zlata a neekologické metódy ich spracovania iniciovali využitie netradičného environmentálneho spôsobu získavania tohto vzácneho kovu. Z uvedených dôvodov je vedecký projekt zameraný na získavanie zlata z koncentrátu Biely vrch (Detva) s využitím rias a mechanickej aktivácie. Mechanická aktivácia koncentrátu a kremičitých schránok sladkovodných rias spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností nosných minerálov zlata ako aj minerálnych zložiek rias. Tieto štruktúrne zmeny majú rozhodujúci vplyv na vylúčenie zlata o veľkosti nanorozmerov do roztokov ekologicky vyhovujúcich reagencií, z ktorých sa následne zlato zafixuje v bunkovom matrixe na mechanicky aktivovaných kremičitých schránkach rias. Nanočastice zlata získané týmto spôsobom môžu mať v praxi veľmi dôležitý prínos pre zneškodňovanie nebezpečných látok v životnom prostredí.
Web stránka projektu: https://e-vega.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098
Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semeshko Olha, PhD., DrSc.
Anotácia: V predkladanom projekte sa teda navrhuje získavanie prvkov vzácnych zemín (REE) z batériových odpadov pomocou nových lacných adsorbentov na báze prírodných minerálov. Prístup k riešenej problematike je multidisciplinárny, t.j. kombinácia materiálovej vedy, chémie a ekológie. Prínos riešenia projektu spočíva v objasnení mechanizmu a účinnosti selektívnej adsorpcie REE z roztokov, čo v konečnom dôsledku povedie k novým teoretickým poznatkom a laboratórnym výsledkom, ktoré budú využiteľné v danom priemyselnom sektore.
Web stránka projektu: https://ugt.saske.sk/veda-a-vyskum/plan-obnovy/
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025
MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
COMWAT – Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Ochrana a čistenie vôd je prioritnou oblasťou výskumu 21. storočia. Ciele projektu spadajú do priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS 3, ako aj do stratégie Európa 2020. Hlavným cieľom projektu je príprava progresívnych mikro a nanosorbentov na báze oxidu kremičitého a oxidov kovov pre odstraňovanie anorganických a organických polutantov z vôd. Povrch sorbentov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami, čím sa zabezpečí selektivita sorbentov voči rôznym iónom kovov a organickým polutantom. Sorbenty budú pripravené jednokrokovou syntézou multifunkčných poráznych a neporéznych sférických kremičitých častíc. Zároveň bude skúmaná príprava kompozitných magnetických sorbentov s mono- a multifunkčnými povrchovými vrstvami. Uvedené materiály budú testované za účelom odstraňovania anorganických a organických polutantov z odpadových vôd. Menovite pojde o ióny arzénu, olova, kadmia, ortuti ako aj o adsorbovateľné organické halogény z hutníckeho priemyslu, polyaromatické uhľovodíky z poľnohospodárskeho priemyslu, azofarbivá z textilného priemyslu ako aj reziduá liečiv a/alebo antibiotík.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Mechanochemická príprava CuS nanočastíc pre imunoterapiu
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáčová Bujňáková Zdenka, PhD.
Anotácia: V súčasnosti rastie záujem o výskum imunoterapie v oblasti liečby nádorových ochorení. Použitie nanočastíc ako nosičov protilátok a inhibítorov predstavuje moderný prístup v liečbe, aj keď nie je ešte dostatočne prebádaný. Cieľom predkladaného projektu je výskum a príprava CuS nanočastíc mechanochemickou syntézou a modifikácia ich povrchu mechanickou aktiváciou so zámerom efektívneho naviazania protilátok. Mechanochemická syntéza a mechanická aktivácia sa bude realizovať v laboratórnych mlynoch pracujúcich v režimoch suchého a mokrého mletia. Povrchové a objemové vlastnosti získaných experimentálnych vzoriek budú charakterizované širokým spektrom vyhodnocovacích techník. Overenie terapeutických schopností pripravených produktov sa bude realizovať pomocou in vitro a ex vivo experimentov na modeli mnohopočetného myelómu. Zámerom projektu bude nadviazať na predchádzajúcu aktívnu spoluprácu s domácimi i zahraničnými pracoviskami v oblasti prípravy nanomateriálov pre medicínu.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2024
HINOX – Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou
Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Nekonvenčné mechanochemické metódy budú použité k príprave nových vysoko-nerovnovážnych nanooxidov. Štúdium ranných štádií procesov mechanicky indukovanej nukleácie a rastu nerovnovážnych fáz poskytne prístup k objasneniu mikroskopického mechanizmu nekonvenčnej mechanochemickej preparačnej metódy. To predstavuje jeden z fundamentálnych a doteraz nevyriešených vedeckých problémov súčasnej mechanochémie/chémie tuhých látok. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre, o lokálnom štruktúrnom neporiadku, ako aj o dynamických a kinetických procesoch v mechanochemicky pripravených nanomateriáloch. Experimentálne bude štúdovaná mechanická, magnetická a elektrická odozva vysoko-nerovnovážnych nanofáz s cieľom určiť korelácie medzi ich lokálnou štruktúrou a funkčným správaním.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Inovatívny výskum účinkov nanoštruktúry v mnohočasticových arzénoch
Innovative research on nanostructurization effects in multiparticulate arsenicals
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáčová Bujňáková Zdenka, PhD.
Doba trvania: 1.9.2023 – 31.12.2023
Štúdium nových typov materiálov na báze komplexných oxidov určených na uskladnenie energie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Porodko Olena
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2023
Testovanie grafénovej elektródy pri čistení priemyselných odpadových vôd
Testing of graphene electrode in industrial wastewater treatment
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marcin Behunová Dominika, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 12.12.2023
Fotokatalyticky aktívne kompozity s aktívnym uhlím na elimináciu organických polutantov
Photocatalytically active activated carbon composites for elimination of organic pollutants
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bodnár Yankovych Halyna, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.9.2023
Mechanochémia – využitie vaječných škrupín na odstránenie ortuti
Mechanochemistry of eggshell for Hg removal
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Matej
Doba trvania: 1.2.2023 – 30.9.2023
Mechanochemická syntéza ternárneho sulfidu Znln2S4 ako fotokatalyzátora pre energetické a environmentálne aplikácie
Mechanochemical synthesis of ternary sulfide Znln2S4 as a photocatalyst for energy and environmental application
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Matej
Doba trvania: 1.2.2023 – 30.9.2023
MULTINANO – Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať syntézou, charakterizáciou a využitím vyspelých chalkogenidových materiálov preaplikácie v energetike a medicíne. Predmetom výskumu budú binárne, ternárne a kvartérne zlúčeniny medi svariabilným zložením. V energetike pôjde o testovanie ich využiteľnosti pre termoelektrické a fotovoltickémateriály. V medicíne sa bude skúmať ich použitie pre zobrazovacie techniky a tiež ako potenciálne liečivá santibakteriálnym a protinádorovým účinkom. V projekte sa bude aplikovať aparát mechanochémie s možnosťouprípravy uvedených materiálov vo veľkom merítku.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím
A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Nekonvenčná mechanochemická metóda (vysoko-energetické mletie) bude použitá pri príprave vybraných typov oxidov a selenidov, konkrétne pyroxénov s chemickým zložením NaFeA2O6, kde A = Si, Ge a selenospinelov s chemickým zložením AB2Se4, kde A = Co, Ni, Cu a B = Co, Ni, Ti. Fyzikálno-chemické vlastnosti týchto materiálov je možné využiť v praxi napr. pri výrobe batérií s čo najdlhšou výdržou a fotovoltaických článkov, či v IT. Po prvý-krát budú študované procesy mechanicky indukovanej nukleácie od počiatočných štádií až po vznik požadovaných fáz, čo poskytne informáciu a objasnenie mikroskopického mechanizmu tejto metódy. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre pripravených materiálov a kvalitatívna informácia o povrchu a zrnitostnom zložení. Bude študovaný vplyv mechanického účinku na fyzikálno-chemické (magnetické, elektrické a optické) vlastnosti mechanosyntetizovaných materiálovporovnaním s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metód.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Mechanochemická príprava stabilnej nanosuspenzie CuS nanočastíc v roztoku kazeínu za využitia Taguchiho metódy
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stahorský Martin
Anotácia: Nanočastice CuS majú zaujímavé optické, elektrické a magnetické vlastnosti, vďaka ktorým sú dobre uplatniteľné v rôznych oblastiach, hlavne pri premene energie a biomedicíne. Projekt je zameraný na overenie rýchlej a ekologickej dvojstupňovej mechanochemickej syntézy stabilnej nanosuspenzie CuS-kazeín. Na nájdenie optimálnych parametrov syntézy sa použije metodika návrhu experimentov (DoE), konkrétne Taguchiho návrh. Ako premenné budú: množstvo nanočastíc CuS, koncentrácia roztoku kazeínu, čas mletia a rýchlosť centrifugácie. Ako výstupy budú: priemerný hydrodynamický priemer častíc (D50) podľa PCCS a množstvo medi stanovené pomocou AAS. Zistené optimálne podmienky by bolo možné použiť aj na prípravu nanosuspenzií iných chalkogenidových nanokryštálov s biomolekulami (ako je kazeín, albumín alebo cysteín). Nakoniec bude skúmaná biologická aktivita získanej nanosuspenzie.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidovželeza pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich asíran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu.Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti súpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebnémateriály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombináciekonvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy aspracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra – polovodiča pre uskladňovanie energie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáborová Katarína
Anotácia: Zelené technológie v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. Projekt je zameraný na overenie troch stratégií mechanochemickej syntézy nanoštruktúrneho polovodiča a perspektívneho termoelektrického materiálu selenidu striebra, Ag2Se. Pôjde o jednostupňovú syntézu z prekurzorov AgNO3 a SeO2 a dve dvojstupňové syntézy, pričom v prvom stupni budú mletím pripravené nanočastice Ag, prostredníctvom chemického a biologického reduktanta. Tieto doposiaľ neuskutočnené procesy predstavujú jednoduchý, nízkonákladový, ekologický a bezrozpúšťadlový spôsob syntézy s potenciálom veľkokapacitnej produkcie Ag2Se. Inovatívna technológia šetriaca energiu sa považuje za sľubný spôsob, ako zmierniť dopad na životné prostredie. Súčasťou projektu je sledovanie kinetiky navrhnutých mechanochemických syntéz, skúmanie fázovej čistoty pripravených produktov prostredníctvom röntgenovej difraktometrie (XRD), charakterizácia morfológie prostredníctvom skenovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie (SEM, TEM) a meranie termoelektrických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód
The study of particulate matters in ambient air and selected environment components using the screening methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vplyv rýchlosti deformácie na pevnostné a pretvárne vlastnosti hornín pre výskum rozpojovania hornín
The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
AuMCHBA – Získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s aplikáciou mechanochemicko-biologickej aktivácie
Gold recovery from refractory sulphide concentrates by mechanochemico-biological activation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana, PhD.
Anotácia: Náročné spracovanie koncentrátov s obsahom zlata, ako aj do nedávnej doby používaná nebezpečná kyanidová metóda podnietili aplikáciu nových spôsobov získavania tohto ušľachtilého kovu. Z uvedených príčin je tento vedecký projekt zameraný na získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s použitím nekyanidových mechanochemicko-biologických postupov. Mechanochemická aktivácia koncentrátov a kremičitých schránok špecifikovaných rias v nekyanidovom prostredí reagencií spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností nosných minerálov zlata, ako aj minerálnych zložiek rias. Tieto štruktúrne zmeny majú pri stanovených reakčných podmienkach rozhodujúci vplyv na vylúčenie nanočastíc zlata do nekyanidových reagencií, z ktorých sa následne zafixujú v bunkovom matrixe na mechanochemicky aktivovaných kremičitých schránkach rias.Takto získané nanočastice zlata môžu mať v praxi rôzne využitie, ako je urýchlenie rozkladu nebezpečných látok alebo likvidáciu škodlivín v kontaminovanej vode, pôde a ovzduší.
Web stránka projektu: https://e-vega.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód.
The assessment of environmental load of the environment in former mining area using traditional and alternative bioindication methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum obsahu znečisťujúcich látok v jednotlivých zložkách prostredia v rámci bývalého banského areálu v katastrálnom území obcí Zlatá Baňa a Červenica (Východné Slovensko). Pre výskumné účely budú okrem tradičných metód využité aj alternatívne bioindikačné výskumné metódy, ktoré predstavujú menej nákladné, ľahko realizovateľné a efektívne metódy hodnotenia obsahu kontaminantov v prírodnom prostredí. Štatistickým vyhodnotením získaných výsledkov bude overená vhodnosť a účinnosť týchto metód a navrhnutá najvhodnejšia alternatíva k tradičným monitorovacím metódam. Zároveň bude hodnotenývplyv ťažkých kovov na vybrané biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
SiO2/polymér hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
SiO2/polymer hybrid composites for complex purification of industrial water
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Anotácia: Hybridným kompozitom pripraveným sol-gél metódou sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť vďaka ich vynikajúcejkombinácii organických a anorganických častí v jednom materiáli. Rozsah vlastností takýchto materiálov vedie k ich širokej aplikácií, vrátane čistenia vody. Hlavným cieľom projektu je príprava kompozitných adsorbentov na báze oxidu kremičitého a rôznych typov polymérov s karboxylovými povrchovými skupinami na odstránenie anorganických (iónov kovov) a organických (bázických farbív) znečisťujúcich látok z vôd. Budú použite rôzne variácie sol-gél metódy a vyber podmienok syntézy bude zameraný na dosiahnutie lepšej selektivity voči rôznym iónom kovov a organickým farbivám. Výhodami navrhovanej syntézy sú jednostupnosť, uskutočňovanie pri izbovej teplote a použitie šetrných k životnému prostrediu látok ako rozpúšťadiel. Navrhované prístupy sa môžu použiť na vytvorenie adsorpčných kompozitov s kyslými skupinami na báze oxidu kremičitého a polymérov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021
Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie
High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na mechanochemickú syntézu vybraných nanomateriálov kombináciou vysoko-energetického mletia a zeleného prístupu s využitím prekurzorov na báze minerálov, prírodných materiálov a odpadov. Mechanochemická redukcia sa zameria na prípravu nanokryštalických kovov s baktericídnymi účinkami (Ag, Cu). Zároveň bude projekt zameraný aj environmentálne, nakoľko sa bude na prírodných odpadoch na báze kalcitu skúmať možnosť využitia mechanochémie pri likvidácii halogénovaných zlúčenín a sorpcii toxických kovových iónov prítomných v odpadových vodách po banskej a hutníckej činnosti. Environmentálne hľadisko bude rezonovať aj pri štúdiu vybraných organických reakcií, kde mechanochémia umožňuje ich realizáciu v tuhej fáze bez použitia toxických rozpúšťadiel (solvent-free technology). Pre charakterizáciu produktov a monitorovanie environmentálnych ukazovateľov sa budú využívať dostupné charakterizačné metódy. Projekt rozširuje aplikačný potenciál mineralurgie s dosahom aj na hutnícku problematiku.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Štúdium kinetiky rastu bakteriálneho izolátu Acidithiobacillus ferrivorans SS3 pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd.
Study the growth kinetics of the bacterial isolate Acidithiobacillus ferrivorans SS3 at suboptimal temperatures simulating the real conditions of acid mine drainage
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hagarová Lenka, PhD.
Anotácia: Bakteriálny kmeň Acidithiobacillus ferrivorans SS3 patrí medzi autotrofné železo-oxidujúce acidofily, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvetrávaní sulfidických minerálov napr. pyritu. Hydrolýza Fe3+, ktorý je produktom bakteriálnej oxidácie zvyšuje aciditu prostredia a podporuje vznik sekundárnych Fe-minerálov ako napr. schwertmannit a jarozit. Cieľom projektu je stanovenie bakteriálnej spotreby kyslíka a oxidu uhličitého, kinetiky bakteriálneho rastu oxidácie železa a precipitácia železitých minerálov pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd. Morfológia a chemické zloženie schwertmannitu a minerálov skupiny jarozit bude charakterizovaná pomocou SEM mikroskopie v kombinácii s EDX detektorom. Získané informácie budú viesť k lepšiemu poznaniu procesov spájaných s acidofilnými baktériami v banskom prostredí, ich aplikáciu v hydrometalurgii a pri sanácii vôd a pôd kontaminovaných banskou činnosťou.
Doba trvania: 1.1.2020 – 28.2.2021
Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím
Preparation and functionalization of chalcogenide minerals and their nanocomposites by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dutková Erika, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na prípravu nanokryštalických binárnych, ternárnych a kvartérnych chalkogenidových minerálov (sulfidov, selenidov) a ich nanokompozitov aplikáciou mechanochemických postupov použitím vysoko-energetického mletia v laboratórnych a priemyselných mlynoch. Takto pripravené zlúčeniny budú detailne charakterizované z hľadiska ich povrchových, štruktúrnych i morfologických vlastností využitím širokého spektra techník. V neposlednom rade budú testované aj vlastnosti syntetizovaných nanokryštalických chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov z hľadiska ich aplikačného potenciálu, predovšetkým ich optoelektronické, fotokatalytické a biologické vlastnosti. V rámci riešenia projektu budú pripravené aj sulfidické minerály použitím prírodných materiálov ako prekurzorov síry. Mechanochemické pokrývanie syntetizovaných nanoštruktúrnych minerálov biokompatibilnými látkami (funkcionalizácia) bude taktiež predmetom skúmania.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom
Multicomponent filters in process of leachates cleaning from the toxic elements after the bioremediation of soils contaminated by metallurgical industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt zahŕňa základný výskum cieľovo orientovaný na úpravu výluhov získaných po bioremediácii kontaminovaných pôd, obsahujúcich ióny toxických prvkov. Vychádza z originálnych postupov biolúhovania pôd a sedimentov heterotrófnymi baktériami v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach, študovaných v predchádzajúcom projekte VEGA zameranom na vývoj bioremediačnej technológie. Predmetom projektu je príprava a štúdium vlastností viaczložkových filtrov, pozostávajúcich z prírodných surovín (napr. kremenný piesok, siderit, pyrit) a synteticky pripravených materiálov (oxidy/hydroxidy železa, mangánu), ktoré budú použité na čistenie lúhovacích médií obsahujúcich toxické prvky. Originálnym prínosom bude stanovenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek filtrov tak, aby boli čo najefektívnejšie pri recyklácii média obsahujúcom rôzne koncentrácie iónov toxických prvkov v závislosti od vybranej lokality a kontaminácie pôdy, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na odstránenie iónov arzénu.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike
Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Významným zdrojom tzv. „kritických surovín“ resp. prvkov môžu byť aj minerálne odpady po banských (úpravníckych) a hutníckych aktivitách, ako aj odpady po uhoľnej energetike. Predkladaný návrh projektu zahŕňapodrobnú analýzu vybraných odpadov na Slovensku: čiernouhoľný popolček (Košice), odpad po flotácii a spracovaní polymetalických rúd (Markušovce), odpad z výroby oxidu hlinitého (skládka červeného kalu, Žiar nadHronom) z hľadiska obsahu kritických prvkov, ako je napr. skupina prvkov vzácnych zemín. Na základe nových poznatkov budú pre konkrétne odpady vypracované fyzikálne a fyzikálno-chemické postupy získavania koncentrátov kritických prvkov. Bude sa realizovať extrakcia kritických prvkov rôznymi chemickými činidlami a optimalizácia procesu lúhovania. K selektívnej separácii kritických prvkov z výluhov budú použité chemické a fyzikálno-chemické metódy. Taktiež bude skúmaný vplyv mikrovlnnej energie na účinnosť extrakcie kritickýchprvkov z odpadov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
ZVNI – Vývoj systému pre kontinuálne monitorovanie vplyvu znečistenia na vysokonapäťovú izoláciu
Development of a system for continuous monitoring of pollution impact on the high-voltage insulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Dynamika znečistenia ovzdušia je ovplyvnená priemyselnými exhalátmi a prebiehajúcimi klimatickými zmenami.Jedným z problémov, ktorým je vystavená prenosová sústava aj distribučné spoločnosti, je environmentálneznečisťovanie elektrickej izolácie, ktoré je potenciálnym nebezpečím pre bezporuchovú prevádzku elektrizačnejsústavy. Sezónne premeny ovplyvňujú tendenciu kumulácie kontaminantov po povrchu izolátorov a zapríčiňujúchemické zmeny meniace ich pôvodné vlastnosti. Tejto skutočnosti je potrebné venovať sa, keďže spomínanáizolácia je dôležitým článkom reťazca spoľahlivosti ako prenosovej sústavy, tak aj distribučných sústav. Výsledkyvýskumov poukazujú na skutočnosť, že v závislosti od profilu izolátora má znečistenie, vlhkosť a teplota jehopovrchu silný vplyv na izolačné vlastnosti. Externé znečistenie modifikuje elektrickú prieraznú pevnosť tejtoizolácie. V rámci SR sa podieľa na prenose a distribúcii tisíce izolátorov. Napriek tomu, v súčasnosti v rámci SRnie sú dostupné informácie o aktuálnom stave znečistenia v dôležitých lokalitách so strategickými energetickýmiobjektmi. Projekt je zameraný na vývoj moderného zariadenia, umožňujúceho v reálnom čase monitorovať stavpovrchov izolátorov ako v autonómnom režime, tak aj ako súčasť existujúcej sieťovej IT infraštruktúry sovzdialeným dispečerskym dohľadom. Tento návrh projektu výskumu a vývoja je vyvolaný projektomrealizovaným v rámci operačného programu EU Výskum a vývoj: Univerzitný vedecký park TECHNICOM preinovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS: 26220220182.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
ISE – Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu
Identification of Specific Drilling Energy Based on Vibration Signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je navrhnúť a vypracovať metodiku pre využitie vibračného signálu pri identifikácii špecifickej energie rozpojovania hornín. Využitie vibračného signálu ako prostriedku pre hodnotenie procesu rozpojovania hornín bude vychádzať z doterajších teoretických poznatkov získaných zo štúdia mechanizmu rozpojovania a z rozsiahleho experimentálneho výskumu uskutočneného na Ústave geotechniky pri doteraz využívanom snímanívstupných a výstupných režimových parametrov. Výstupom projektu bude optimalizačný diagram energie vibračného signálu rozpojovania, ktorého extrém v oblasti aplikovateľných režimov rozpojovanie bude určený argumentom minima špecifickej energie rozpojovania.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mechanizmus protinádorového účinku nanočastíc realgáru a synergia s anti-myelónovými liečivami
Mechanism of anti-tumor activity of realgar nanoparticles and its synergism with anti-myeloma agents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lukáčová Bujňáková Zdenka, PhD.
Anotácia: Mnohopočetný myelóm (MM) je druhé najčastejšie sa vyskytujúce hematologické nádorové ochorenie plazmatických buniek. Aj napriek zavedeniu nových liečebných postupov, ktoré významne zlepšili prežívanie pacientov, MM naďalej zostáva nevyliečiteľnou malignitou. Použitie oxidu arzenitého (ATO) vo fáze II klinických testov u relabovaných a refraktérnych MM pacientov viedlo k limitovanej odpovedi v dôsledku toxicity vyvolanej dlhodobým užívaním. Z tohto hľadiska by použitie tetrasulfidu arzénu realgaru vo forme nanočastí (NREA) mohlo byť u MM pacientov lepšie lepšiu tolerované. V našich predchádzajúcich štúdiách sme pozorovali vyššiu anti-MM aktivitu NREA v porovnaní s ATO. Hlavným cieľom predkladaného projektu je stanoviť mechanizmus anti-MM účinku NREA v patogenéze MM, samostatne aj v kombinácii s inými anti-MM látkami, pomocou in vitro a in vivo predklinických modelov ako podklad pre zhodnotenie využitia NREA pre budúce klinické testovanie.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Štúdium fyzikálno-chemických vlastností nanooxidov pripravených kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou
Study of physico-chemical properties of nanooxides prepared by combined mechanochemical-thermal synthesis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tóthová Erika, PhD.
Anotácia: Výskum sa sústredí na prípravu dvoch atraktívnych materiálov z hľadiska ich fyzikálno-chemických vlastností kombinovanou mechanochemicko/termickou syntézou. Pôjde o prípravu multiferoického materiálu LiFeSi2O6 a známeho polovodičového materiálu ZnO. Dôraz sa kladie na spôsob prípravy týchto materiálov a síce mechanochemickú aktiváciu a následnú kalcináciu pripravených prekurzorov. Nekonvenčnou mechanochemickou aktiváciou dochádza k zvýšeniu vnútornej a povrchovej energie a zároveň k zníženiu súdržnej energie látok, čo umožňuje zníženie teploty potrebnej na priebeh tuho-fázovej reakcie. U takto pripravených materiálov sa bude študovať vplyv mechanickej aktivácie na fyzikálno-chemické (magnetické a optické) vlastnosti v porovnaní s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metódami.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
SEMINANO – Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Mechanochemistry of Semiconductor Nanocrystals: from Minerals to Materials and Drugs
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie špeciálnych mechanochemických postupov syntézy vyspelýchmateriálov s vysokým stupňom využitia v nanotechnológiách. Budú aplikované nasledovné postupy:mechanochemická syntéza, mechanochemická redukcia, mechanická aktivácia a nanomletie. Výskum a vývoj vrámci tohto projektu sa bude zaoberať niekoľkými perspektívnymi nanofázovými materiálmi (hlavne polovodičovénanokryštály, QDs), ktoré budú charakterizované súborom sofistikovaných metód. Po realizácii syntéz acharakterizácii bude detailne študované využitie v materiálových vedách (optické vlastnosti), medicíne (toxicita aprotirakovinové účinky) a v metalurgii (príprava nanofáz). Špeciálna pozornosť sa bude venovať vzťahu medziparametrami syntézy a vlastnosťami, ktoré sa u aplikovaných procesov využívajú.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
BTZS – Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov
Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and degradation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu vyplýva z existencie metabolizmu sírnych baktérií na základe ktorého dochádza k syntéze alebo degradácií prírodných aj priemyselne vyprodukovaných materiálov. Bakteriálna oxidácia a redukcia síry a jej zlúčenín sú podstatou tohto metabolizmu a poukazujú na možnosť ich použitia ako v priemyselných technológiách, tak aj pri ochrane životného prostredia. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium biooxidačných a bioredukčných vlastností vybraných druhov sírnych baktérií pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov z kontaminovaných priemyselných vôd a na štúdium vzniku, priebehu a zamedzenia ich korozívnych účinkov na prírodné a syntetické materiály so špeciálnym zreteľom na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je inovácia metód aplikácie a kontroly metabolizmu baktérií majúcich afinitu k síre a jej zlúčeninám v procesoch bioremediácie a biodegradácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie
Microwave-Assisted Synthesis of Polycomponent Materials for Mineral Processing and Environmental Technologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá syntézou, vlastnosťami a využitím magnetických uhlíkových materiálov pripravených na báze prírodných a priemyselných prekurzorov uhlíka (slovenské uhlie, biomasa, popolčeky). Magnetický uhlíkový materiál bude pripravený mikrovlnnou pyrolýzou, klasickou pyrolýzou ako aj koprecipitáciou s katiónmi železa na uhlíkovú matricu. Cieľom je pripraviť materiál s vysokým objemom pórov, veľkým špecifickým povrchom a vhodnými magnetickými vlastnosťami. Tieto kompozity budú charakterizované pomocou fyzikálnych afyzikálno-chemických metód a následne testované ako sorbenty ťažkých kovov a organických polutantov z vodných roztokov. Na odstránenie sorbentu z vody bude využitá magnetická filtrácia. Následne sa vykoná regenerácia sorbentov. Na základe výsledkov týkajúcich sa vlastnosti materiálu, účinnosti sorpcie a regenerácie bude navrhnutá schéma syntézy magnetických materiálov a ich cyklu (sorpcia/magnetická filtrácia/desorpcia/sorpcia) pri aplikáciách v environmentálnych technológiách.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Syntéza a aplikácia oxidov pre výrobu ekologicky čistej energie
Synthesis and Applications of Oxides for Production of Ecologically Clean Energy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na syntézu a testovanie nanokryštalických oxidov s ich potenciálnym využitím v energetickom sektore ako elektrolyty pre vysokoteplotné palivové články z tuhých oxidov. Oxidy rôzneho chemického zloženia a morfológie budú syntetizované viacerými postupmi, zahŕňajúc nekonvenčnú mechanochemickú syntézu. Kombináciou analytických metód poskytujúcich informácie o štruktúre na makro- (napr. X-ray prášková difrakcia) a mikro (spektroskopické metódy) úrovni získame presnú informáciu o lokálnej štruktúre pripravených a spekaných nanooxidov (nerovnovážna distribúcia katiónov, defekty, atď.). Kvantitatívna informácia o lokálnej štruktúre a difúznych procesoch bude zároveň doplnená charakterizáciou ich elektrochemických vlastností. Špeciálny dôraz bude venovaný určeniu vzťahov medzi lokálnou štruktúrou pripravených oxidov a ich elektrochemickými vlastnosťami s cieľom vyvinúť nové materiály ako potenciálne komponenty do palivových článkov z tuhých oxidov pracujúcich pri vysokých teplotách.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša
The Study of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, na štúdium kvality ovzdušia prostredníctvom vybraných zložiek atmosférickej depozície a suspendovaných častíc (PM) a na problematiku kontaminovaných pôd a dnových sedimentov. Hlavným cieľom je získať deficitné poznatky o interakcii a vzťahoch deponovaných častíc atmosférickej depozície, ich depozičných tokoch a vlastnosťami,pôvode a zdrojoch suspendovaných častíc v ovzduší. Oblasť štúdia kontaminovaných pôd a dnových sedimentov je zameraná na posúdenie rizík potencionálne toxických prvkov prostredníctvom akútnych achronických ekotoxikologických testov fytotoxicity a kontaktných testov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu
Prediction of Drillability of Intact Rock and Rock Mass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na komplexný výskum rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Zámeromprojektu je hodnotenie a predikcia rozpojiteľnosti hornín na základe ich fyzikálnych a mechanických vlastností svyužitím energetickej teórie rozpojovania (špecifickej energie rozpojovania). Modelovaním rozpojiteľnosti hornína masívu pomocou konvenčných matematických a štatistických metód a prostriedkov umelej inteligencie amodelovaním silových pomerov na kontakte hornina-nástroj bude možné posúdiť mieru vplyvu rozpojovanejhorniny, aplikovaného režimu rozpojovania a voľby rozpojovacích nástrojov na efektívnosť rozpojovania a určiťvzájomné väzby medzi vstupnými a výstupnými veličinami procesu rozpojovania. Po verifikácii odvodenéhomodelu rozpojiteľnosti hornín a masívu bude možné na základe výsledkov analýzy rozsiahlehoexperimentálneho výskumu stanoviť dominantné faktory ovplyvňujúce rozpojiteľnosť hornín a horninovéhomasívu.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Bioremediácia – Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov
The Development of Bioremediation Technology of Metals Removing from Soil and Sediment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danková Zuzana, PhD.
Anotácia: Kontaminácia pôdy a sedimentov ťažkými kovmi je jedným z hlavných environmentálnych problémov v celom svete. Ťažké kovy sú celkovo toxické a ťažko odstrániteľné z pôdneho a sedimentačného matrixu. Dôležitý je vývoj praktických a ekonomických spôsobov technológie odstraňovania a transformácie ťažkých kovov.Biologické metódy sú považované za efektívne a nenákladne alternatívy oproti fyzikálnochemickým metódam pre pôdnu a sedimentárnu remediáciu. Regulovaním podmienok biologických procesov je možné zvýšiťbakteriálnu aktivitu a tým uskutočniť bioremediácie viac efektívne v mobilizácii kovov. Biolúhovacie postupy prebiehajú pod aeróbnymi a anaerobnými podmienkami a bakteriálna aktivita vedie k zníženiu koncentrácie kovov v sedimentoch, ktoré môžu byť aplikované späť do pôdy. Kovy uvoľnené do výluhov budú akumulované sorpciou na vybraných minerálnych filtroch, pričom bude vyvíjaný uzavretý proces bioremediačnej technológie pre budúce sanácie znečistených území.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Magnetické správanie nerovnovážnych nanooxidov pripravených mechanochemickými metódami
Magnetic behavior of nonequilibrium nanooxides prepared by mechanochemical routes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: V rámci projektu budú jednostupňovou mechanosyntézou pripravené nové nerovnovážne nanooxidy: stannáty (M2SnO4, MSnO3), titanáty (M2TiO4, MTiO3), germanáty (M2GeO4) a silikáty (M2SiO4) obsahujúce magnetické katióny M = Co2+, Ni2+, Fe2+. Je plánované jednoznačne vysvetliť podstatu javov, ktoré determinujú anomálne magnetické správanie mechanosyntetizovaných nanooxidov rozličnej štruktúry a chemického zloženia. Systematické štúdium vzťahov medzi nerovnovážnou nanoštruktúrou a magnetickými vlastnosťami nanooxidov umožní verifikovať, či model navrhnutý pre mechanosyntetizované ferity so spinelovou štruktúrou, založený na kompetičnom efekte spinového neusporiadania a redistribúcie katiónov medzi dvoma podmriežkami, je aplikovateľný pre interpretáciu magnetického správania iných štruktúrnych typov spinovo-neusporiadaných oxidických systémov.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Mechanochémia tuhých látok pre využitie a nanotechnológiách
Mechanochemistry of Solids for Utilization in Nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie mechanochemických postupov prípravy látok s vysokým stupňom využitia v nanotechnológii. Budú aplikované procesy mechanickej aktivácie, mechanochemickej syntézy a nanomletia používané v mechanochémii s cieľom vyriešiť vedecké ciele projektu. Študované ciele budú pokrývať arzenidy (InAs), oxidy (Fe3O4), karbonáty (CaCO3) a chalkogenidy (MexAy) (Me=Cd,Zn,As; A=S,Se)). V niektorých prípadoch bude študovaná modifikácia nanočastíc jadra pokrytých organickými činidlami.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia
Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment Components
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Findoráková Lenka, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality pôd a sedimentov z vybraných oblastí východného Slovenska znečistených v dôsledku bývalej banskej činnosti. Originalitou tohto projektu bude použitie dážďoviek rodu Dendrobaena za účelom možného zníženia a eliminácie kontaminácie testovaných pôd a sedimentov. Využitím screeningových ekotoxikologických metód budú zhodnotené riziká kontaminácie skúmaných vzoriek. Sledovanie fázových zmien a stanovenie kinetických parametrov v študovaných vzorkách pred a po ekotoxikologických testoch bude realizované spektroskopickými metódami a termickou analýzou.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD
Joint Project of Office of Bratislava Self-Governing Region, UGT SAV & PriF UK Decontamination of Environmental Load Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, CHZJD Landfill.
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Lokalita Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka chemického odpadu CHZJD predstavuje územie znečistené odpadom z chemického priemyslu s prioritnou výrobou herbicídov, pesticídov, insekticídov a gumárenských chemikálií. Predmetom projektu je laboratórny výskum a overenie možností sanácie environmentálnej záťaže Vrakuňa. Pozornosť je zameraná hlavne na elimináciu organického znečistenia a to pomocou biologických, a fyzikálno-chemických degradačných procesov. Do úvahy sú brané aj sprievodné kontaminanty anorganickej povahy ako sú ťažké kovy a polokovy (napr. arzén, olovo, meď, chróm, kadmium).
Doba trvania: 25.7.2017 – 30.10.2017
Hydrometalurgické získavanie zlata z ložiska Biely vrch (Detva) a odpadov s aplikáciou elektrolýzy, mechanickej aktivácie a sorpcie
Hydrometallurgical Extraction of Gold from White Hill (Detva) Deposit and Wastes with the Application of Electrolysis, Mechanical Activation and Sorption
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt sa zameria na hydrometalurgické spracovanie zlatej rudy z ložiska Biely vrch a zlatníckych odpadov s cieľom získať zlato s aplikáciou mechanickej aktivácie, elektrolýzy a sorbentov. Hydrometalurgia predstavuje skupinu technológií, ktoré sú kľúčom k ekonomickej ťažbe zlatých rúd s mikroskopickým až submikroskopickým zlatom, a tiež pre získanie Au zo zlatníckych odpadov. Technologické spracovanie rúd a odpadov so zaujímavým obsahom Au je pri požiadavke jeho dostatočnej výťažnosti z ekonomického hľadiskaproblematické. Z uvedeného dôvodu sa v súčasnosti využíva mechanická aktivácia, ktorá spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností, ktoré majú podstatný vplyv na intenzifikáciu extrakcie Au v hydrometalurgických postupoch spracovania zlatých rúd a odpadov. Zámerom hydrometalurgického spracovania je schopnosť dostať Au do roztoku a potom ho spätne z roztoku získať. Účelom spracovania zlatej rudy a zlatníckych odpadov pomocou elektrolytického postupu a sorbentov je získať zlato v kovovej forme.
Web stránka projektu: https://e-vega.sav.sk/
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Mechanosyntéza lítiových nanosilikátov s významnými elektrochemickými a magnetickými vlastnosťami
Mechanosynthesis of lithium nanosilicates with attractive electrochemical and magnetic properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tóthová Erika, PhD.
Anotácia: V rámci predkladaného projektu sa zameriame na mechanochemicku syntézu lítiových nanosilikátou typu "Li2FeSiO4" a "LiFeSi2O6", ktoré majú významné elektrochemické a magnetické vlastnosti. Pripravené nanomateriály budú podrobne charakterizované, a síce bude študovaná ich štruktúra, povrchové a objemové vlastnosti, veľkosť častíc, morfológia. U nanosilikátu typu "Li2FeSiO4" budeme testovať pomocou galvanostatických meraní ich vhodnosť pre využitie v Li-ion batériách. U nanosilikátu typu "LiFeSi2O6" bude študovaný jeho magnetický stav, ktorý by mal byť určujúci pre potenciálne multiferoické vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Uplatnenie mikrovlnnej energie pri intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov
Microwave Energy Application for Intensification of Extraction and Pyrolytic Processes of Coal and Wastes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní energetických surovín a metalurgických odpadov. Budú optimalizované podmienky mikrovlnnej extrakcie záujmovýchorganických látok z uhlia a biomasy. Mikrovlnná pyrolýza uhlia a biomasy (slamy, trste, odpadov repky, kukurice a slnečnice) bude realizovaná pri rôznych podmienkach ohrevu a získané tuhé a kvapalné produkty budúanalyzované fyzikálnymi a chemickými metódami. Tuhé produkty budú po mikrovlnnej úprave testované ako sorbenty iónov ťažkých kovov pri čistení odpadových vôd. Aplikáciou mikrovlnnej energie v procesoch extrakcie metalurgických odpadov budú získané koncentráty s vysokým obsahom úžitkových zložiek. Na základe analýzy experimentálnych a teoretických výsledkov budú vyvinuté nové nekonvenčné metódy využívajúce mikrovlnnúenergiu pri daných procesov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Fyzikálne a elektrochemické správanie mechanochemicky pripravených nanooxidov
Physical and electrochemical behavior of mechanochemically prepared nanooxides
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Projekt má nasledujúce ciele:- jednostupňovou mechanosyntézou pripraviť nové vysoko-nerovnovážne nanooxidy: stannáty (M2SnO4, MSnO3), titanáty (M2TiO4, MTiO3), germanáty (M2GeO4), silikáty (M2SiO4) a ferity (RFeO3, R3Fe5O12, MFe12O19);- vysvetliť fyzikálno-chemickú podstatu tvorby tzv. “core–shell” morfológie v mechanosyntetizovaných oxidických nanočasticiach;- poskytnúť detailný popis lokálnej štruktúry vysoko-metastabilných mechano-syntetizovaných Sn-, Ti-, Ge- Si- a Fe-bazírujúcich nanooxidov;- odhaliť nezvyčajné fyzikálne správanie nových nanoštruktúrnych mechano-syntetizovaných oxidov experimentálnym štúdiom ich magnetickej a elektrickej odozvy;- otestovať mechanosyntetizované metastabilné oxidy ako anódové materiály v Li-iónových dibíjateľných batériach.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Mechanochemická syntéza nanokryštalických keramických materiálov pre priemyselné a environmentálne aplikácie
The mechanochemical of nanocrystalline ceramic materials for industrial and environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na nekonvenčnú jednokrokovú syntézu nanokryštalických keramických materiálov s významným využitím v priemyselných aplikáciách a pri ochrane životného prostredia. Je známe, že vlastnosti nanokryštalických materiálov sú závislé hlavne od ich štruktúrnych a mikroštruktúrnych parametrov, na ktoré vplýva hlavne spôsob syntézy. Takto budú ovplyvňované ich fyzikálne (magnetizácia, koercitívna sila, vodivosť, PTCR efekt, fotoluminiscencia, atď.) a mikroštrukturálne (veľkosť, tvar, veľkostná distribúcia častíc, anizotrópia, atď.) vlastnosti. Cieľom predkladaného projektu je príprava nanokryštalických materiálov rôzneho zloženia jednokrokovou mechanochemickou syntézou a štúdium vplyvu mikroštruktúry na ich fyzikálne vlastnosti s ďalším využitím v priemysle a ochrane životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
CFNT-MVEP – Centrum fyziky nízkych teplôt a materiálového výskumu v extrémnych podmienkach
Center of Low Temperature Physics and Materials Research in Extremal Conditions
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: V spolupráci s dvoma ďalšími ústavmi SAV a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ bude študovaných niekoľko perspektívnych materiálov pri extrémnych podmienkach, nízkej teplote a vysokoenergetickom mletí. Vzájomná výmena poznatkov, ako aj experimentálnych zariadení bude využitá pre získanie nanomateriálov s neočakávanými vlastnosťami.
Doba trvania: 4.8.2011 – 3.8.2015
PROMATECH – Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Research Center of Advanced Materials and Technologies for Current and Future Applications PROMATECH
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu:Vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH).Špecifické ciele a aktivity projektu:1. Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúryAktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií2. Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývojaAktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií3. Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxeAktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transferVýskum a vývoj Centra môže byť rozdelený do nasledovných oblastí: 1) Progresívne ocele a zliatiny, produkty práškovej metalurgie, keramické materiály a tvrdé povlaky2) Materiály pre biomedicínu a environmentálne technológie3) Materiály pre IKT technológie a kryotechnológie4) Nové magnetické materiályV novopostavenej budove má ÚGt SAV 4 nové laboratóriá: 1) Mechano-chemické laboratórium2) Laboratórium tuhej fázy aerosólov a sedimentov3) Laboratórium minerálnych biotechnológií4) Fyzikálno-chemické laboratórium
Doba trvania: 30.8.2013 – 31.7.2015
GEOCEX – Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
Centre of Excellence for Integrative Research of the Earth´s Geosphere
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu spočíva v podpore excelencie integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj požadovanej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazne prispela k vylepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných inštitúcií v Banskobystrickom a Košickom regióne (Ústav vied o Zemi SAV – pobočka Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita vo Zvolene), ktorá sa prejaví vo vyššej kvalite vedeckých výstupov a účasti v medzinárodných výskumných projektov. Integrovaný výskum bol realizovaný v štyroch hlavných aktivitách: Hlavný partner. Ústav vied o Zemi SAV:1) – Analýza globálnych zmien a ich vplyv na ekosystém a biodiverzitu Zeme (dokumentácia a datovanie globálnych zmien, analýza fosílnych ekosystémov, identifikácia evolučných zmien biodiverzity, rekonštrukcia klimatickej histórie Zeme, identifikácia náhlych katastrofických udalostí).2) Výskum procesov tvorby kôry a geodynamické podmienky Zeme (geochemické a petrogenetické podmienky tvorby litosféry, geológia útvarov, orogenická štruktúra a paleogeografický vývoj Západných Karpát).Partner 1. Ústav geotechniky SAV Košice: 3) Štúdium biogeochemických procesov and environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny Partner 2. Technická univerzita vo Zvolene: 4) Štúdium materiálovo-energetických tokoch vrchnej časti geosféryV rámci projektu boli na ÚGt SAV založené tieto laboratóriá: – Laboratórium geomikrobiológie – Laboratórium tuhej fázy aerosólov
Web stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/centex/
Doba trvania: 1.9.2010 – 28.2.2015
Energetická interpretácia pevnostných vlastností horninového masívu
Energy interpretation of rock mass strength properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Anotácia: Úspešné mechanizované razenie podzemných diel je podmienené rozsahom znalostí o rozpojovanom horninovom prostredí a vhodnosťou konštrukcie plnoprofilového raziaceho stroja pre predpokladané prírodné podmienky. Horninový masív je nehomogénne a anizotropné priestorové diskontinuum, ktorého matematické popisy sú neúplné a jeho vlastnosti musia byť stanovené z konvenčného inžinierskogeologického prieskumu. Dopĺňa ho nami vypracovaná inverzná kontinuálna metóda stanovenia vlastností horninového masívu z monitorovaných údajov, ktorá umožňuje poznať horninové prostredie a rádovo prevyšuje hustotu údajov získanú z klasického prieskumu. Transformácia energetického výkladu rozpojovania hornín plnoprofilovými raziacimi strojmi na problém energetickej interpretácie pevnostných vlastností horninového masívu, by umožnila už v štádiu deštrukčnej etapy výstavby tunelového diela (razenie), získať podrobné informácie pre projektovú prípravu konštrukčnej etapy diela (vystužovanie).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Interakcia fyzikálnych polí s jemnozrnnými minerálnymi surovinami v mineralurgických procesoch
Interaction of physical fields with fine-grained mineral materials in mineralurgical processes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pôsobenia fyzikálnych polí na jednotlivé komponenty polyminerálnychkarbonátových a silikátových primárnych surovín, ako aj medziproduktov a odpadov banského a hutníckehopriemyslu. Budú definované jednotlivé zložky a vlastnosti surovín aplikáciou fyzikálnych a chemickýchanalytických metód pred a po mikrovlnej predúprave. Predúpravené vzorky sa podrobia magnetickej aelektrostatickej separácii, ako aj separácii vo vírivom prúdovom poli. Medziprodukty a odpady rozdružovanianerudných surovín budú testované pri odstraňovaní toxických látok z vôd. Uskutoční sa príprava tzv. na železobohatých keramických materiálov v mikrovlnom poli vitrifikáciou zmesí vybraných nerudných surovín, produktovich rozdružovania a kovonosných minerálnych odpadov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Biochemical trea – Stimulácia biochemických procesov úpravy surovín a odpadov
Stimulation of biochemical processes of raw material and waste treatment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Bakteriálna redukcia a disolúcia železa je vysoko regulovateľný biochemický proces. Táto vedecká oblasť reprezentuje jednu z neznámych a málo skúmaných oblastí mikrobiálnej ekológie a pritom je veľmi dôležitá pri navrhovaní postupov využívania biotechnológií. Vedomosti o aktivite baktérii v kolobehu železa môžu poskytnúťrozličné smery využitia a to v zlepšení kvality nerudných surovín, sedimentov, pôd a v recyklácii železom pokrytých filtrov po sorpcii ťažkých kovov a odpadov. Biodostupnosť Fe (III) je v environmentálnom prostredí zvýšená, keď je bohatá na organické komponenty zahŕňajúce humínové substancie a cheláty. Železo-redukujúcebaktérie hrajú významnú úlohu v kolobehu železa a uhlíka, pričom stimulujú mobilitu kovov a degradačné procesy organických kontaminantov. Nesterilné podmienky dávajú fylogenetickú diverzitu železo – redukujúcich baktérií, a tak je pravdepodobné, že existuje viac než jedna stratégia pre minerálnu disolúciu železa, ktorá bude študovaná.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
SPaNIS – Štúdium pozitívnych a negatívnych vplyvov sulfureta v životnom prostredí a v priemysle
Study of positive and negative influences of sulphuretum in the environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v priemysle, ktoré sú podstatou pozitívnych a negatívnych vlastností disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v biosfére t.j. sulfureta. K hlavným oblastiam výskumu patrí vývoj metód aplikácie a kontroly metabolickej činnosti vyššie uvedených baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na betónové materiály. Cieľom navrhovaného projektu je doplniť a rozšíriť poznatky ako aj metodické postupy súvisiace s vplyvom sulfureta na mobilitu toxických kovov a transformáciu zlúčenín síry v procesoch biolúhovania, bioprecipitácie, biosorpcie a biokorózie.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska
Study on heavy metals, harmful mineral substances and their deposition in the selected components of environment in the areas of mining and metallurgical industry in the eastern Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, atmosférickú depozíciu v oblasti stredného Spiša a Košíc a dnové sedimenty vodnej nádrže Ružín. Cieľom je stanoviť súčasný, reálny stav záťaže predmetných území kvantifikáciou hmotnostných tokov sledovaných kontaminantov z monitoringuatmosférickej depozície. Na základe štúdia jej tuhej zložky posúdiť schopnosť ich mobility a z toho vyplývajúce riziká pre iné zložky životného prostredia využitím extrakčných metód.Štúdiom dnových sedimentov určiť formy výskytu a väzby vybraných ťažkých kovov, ich mobilitu, bioprípustnosť a ekotoxicitu z hľadiska možnej interakcie sedimentu (autochtónne aj alochtónne) s inými zložkami životného prostredia využitím extrakčných metód a skúškami toxicity. Na základe výsledkov posúdiť možnosti ich využitia.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Štúdium vlastností kompozitov na báze bentonitu, kremenných pieskov a bakteriálnych buniek
Study of the properties of bentonite, quartz sand and bacterial cells based composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danková Zuzana, PhD.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je štúdium vlastností prírodných materiálov použiteľných ako zložky zmesného sorbenta v procese odstraňovania ťažkých a toxických kovov z vodného prostredia. Komponentmi zmesového materiálu budú bentonit a kremenný piesok modifikované precipitáciou oxidov kovov na ich povrchy. Modifikácie bentonitu a kremenného piesku, charakterizované zmenami v ich štruktúrnych, povrchových a pórovitých vlastnostiach poskytnú nové sorbenty, ktorých sorpčné vlastnosti sa posúdia v rámci experimentov. Použitie adherovaných bakteriálnych buniek na skúmané modifikované minerálne povrchy má za cieľ ďalšie vylepšenie sorpčných vlastností. Sorpčno-difúzne vlastnosti práškovej zmesi získané z kolónového experimentu umožnia stanoviť optimálny hmotnostný pomer modifikovaného bentonitu a kremenného piesku. Stimuláciou bakteriálnych buniek na povrchu zmesi sa očakáva regenerácia sorbentu.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
MECHANO – Mechanochemická modifikácia minerálov pre vyspelé nanotechnologické aplikácie
Mechanochemical Modification of Minerals for Advanced Nanotechnology Applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na modifikáciu vlastností vybraných minerálov mechanochemickými postupmi. Intenzívne mletie generuje v mineráloch zmeny celého radu fyzikálne-chemických vlastností, ktoré je možné využiť pre vyspelé aplikácie v rôznych odvetviach. Pre environmentálne aplikácie sa využije schopnosť aktivovaných silikátov viazať oxid uhličitý. Podobnú schopnosť vykazujú oxidy a karbonáty pri sorpcii toxických kovov z roztoku. Dvojstupňový rozklad sulfidov pri intervencii mechanochemického lúhovania vedie k nanotechnologickým aplikáciám prípravy nanokryštalickej medi. Mechanochemická príprava nanokryštalických syntetických minerálov na báze sulfidov, selenidov a titanátov vedie k aplikáciám v materiálovom inžinierstve. Nanosuspenzie sulfidu arzénu vykazujú nový, v Európe doteraz neskúmaný priaznivý efekt pri eliminácii rakovinových buniek.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
CEV II – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov-2. etapa
Centre of Excellence for Research and Treatment of Earth Resources – 2nd Stage
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Primárnym cieľom projektu je rozvoj CEV pre komplexné riešenie výskumných úloh definovaných strategickými potrebami slovenskej hospodárskej praxe a ETP pre trvalo udržateľné nerastné zdroje. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom skvalitňovania technickej a personálnej infraštruktúry budovaného pracoviska excelentného výskumu v prioritnej oblasti č.12.: „Využitie domácich surovinových zdrojov“ s dôrazom na schopnosť efektívne riešiť aktuálne potreby slovenskej hospodárskej praxe v súlade so svetovými vývojovými trendmi. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom:• pokračujúcej vecnej koncentrácie a inštitucionálnej integrácie výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematického centra s cieľom realizovať na kvalitatívne vyššej hladine spoločný komplexný výskum vo vednom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov;• budovania infraštruktúry pre cieľovo orientovaný výskum a vývoj so zameraním na dosiahnutie vyššej finalizácie spracovania slovenských surovín na báze karbonátov (najmä magnezitu, mastenca a serpentinitu), silikátov, ílových materiálov a druhotných surovinových zdrojov,• informatizácie a digitalizácie výrobných ako aj výskumných procesov s cieľom dosiahnuť ich zefektívnenie, skvalitnenie a využitie v zmysle rozvíjanej koncepcie Digitálnej fabriky,• aktívneho pôsobenia v rámci Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje a zapojenia sa do súvisiacich európskych výskumných sieti.• využitia vyvinutých výrobkových a technologických inovácií a ich implementácie v podnikoch využívajúcich potenciál slovenských surovinových zdrojov.Strategickým cieľom budovania a činnosti CEV je prostredníctvom vyprodukovaných SMART výrobkových a technologických inovácií zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských ťažobných a spracovateľských podnikov na svetových trhoch, čo je predpokladom pre trvalý regionálny ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj.
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
IKT – Ústavy SAV – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania
Institutes of Slovak Academy of Sciences in Košice – Modernization of the Infrastructure and Internal Equipment of Teaching Facilities to Improve Education
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Doba trvania: 1.8.2009 – 30.6.2014
Mechanická aktivácia minerálov pre environmentálne, materiálové a terapeutické aplikácie
Mechanical Activation of Minerals for Environmental, Materials and Terapeutic Application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na modifikáciu vlastností vybraných minerálov mechanickou aktiváciou. Mechanická aktivácia v zariadeniach intenzívneho mletia generuje v mineráloch zmeny celého radu fyzikálnochemických vlastností, ktoré je možné využiť pre environmentálne, materiálové a terapeutické aplikácie. Budú sa skúmať minerály na báze sulfidov, karbonátov a silikátov. Využije sa potenciál aktivovaných minerálov pre sorpciu kadmia a arzénu z roztokov a oxidu uhličitého z plynnej fázy, prípravu nanokryštalickej medi a zinku a overenie možnosti využitia sulfidov arzénu pre deštrukciu rakovinových buniek.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Nerovnovážna štruktúra povrchov/rozhraní v nanooxidoch pripravených mechanochemickými metódami
Nonequilibrium structure of surfaces/interfaces in nanooxides prepared by mechanochemical routes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Systematicky bude študovaná nerovnovážna štruktúra povrchových vrstiev a hraníc zŕn v nových nanokryštalických oxidoch (mullitoch, perovskitoch, olivínoch, granátoch) pripravených mechanochemickými postupmi. Porovnávacie spektroskopické štúdium lokálnej štruktúry objemových a odpovedajúcich nanokryštalických oxidov umožní odseparovať vplyvy štruktúrne neusporiadaných povrchov/rozhraní od efektov kryštalických zŕn na makroskopické vlastnosti oxidických nanočasticiach. Bude poskytnutá kvantitatívna informácia o nerovnovážnom štruktúrnom stave povrchov/rozhraní v nanooxidoch s ohľadom na ich nerovnovážnu katiónovú distribúciu, nekolineárne spinové usporiadanie, modifikovanú katiónovú konfiguráciu najbližších susedov a deformáciu štruktúrnych polyedrov. Budú študované magnetické vlastnosti mechanochemicky pripravených nanočastíc v závislosti od ich veľkosti s cieľom prispieť k vysvetleniu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických tuhých látok.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Príprava nanokryštalických polovodičov na báze selenidov vysoko-energetickým mletím
High-energy milling preparation of nanocrystalline semiconductors on the basis of selenides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt bude zameraný na prípravu nanokryštalických polovodičov na báze selenidov bizmutu a cínu vysoko-energetickým mletím a ich charakterizáciu. V planetárnom guľovom mlyne sa uskutoční konvenčná mechanochemická syntéza selenidov cínu (SnSe2) a bizmutu (BiSe, Bi2Se3) z elementárnych prekurzorov (Sn, Bi, Se). Procesom mechanicky indukovanej samo-udržiavacej reakcie (MSR) sa bude sledovať mechanizmus syntézy selenidov bizmutu v špeciálne upravenom mlecom zariadení. Bude sa študovať spôsob dezagregácie častíc mechanochemicky syntetizovaných selenidových polovodičov použitím pobrchovo-aktívnych látok a taktiež sa overí možnosť využitia selenidu cínu ako elektródového materiálu pre Li-batérie.
Doba trvania: 2.1.2011 – 31.12.2013
ABRAS – Štúdium vplyvu abrazivity a iných horninových parametrov na opotrebenie nástrojov pri rozpojovaní hornín priamymi a nepriamymi metódami
Research of abrasiveness and other rock parameters affecting the tool wear in rock disintegration by direct and indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan, PhD.
Anotácia: Mechanické rozpojovanie a teda aj rotačné vŕtanie je charakterizované interakciou indentora a rozpojovaného materiálu. Interakcia spočíva v rozpojovaní horniny ako želateľného procesu a opotrebovania ako škodlivého procesu. Indentor je pri rozpojovaní vtláčaný do povrchu horniny a zároveň vykonáva určitý predpísaný pohyb (posuvný, rotačný) podľa typu aplikovaného nástroja. Komplexné štúdium mechanizmu opotrebenia rozpojovacích nástrojov pri vŕtaní hornín umožní efektívnejšie riadenie procesu rozpojovania. Súčasná aplikácia priamych a nepriamych metód hodnotenia opotrebenia umožní ich porovnanie a vyhodnotenie efektívnosti nepriamych metód pre kontinuálne sledovanie opotrebenia. Korelácia opotrebenia a charakteristík hornín, predovšetkým abrazivity, spresní vhodnosť výberu indentora a aplikovaného procesného režimu
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
ARMOLI – Minerály arzénu v moderných aplikáciach
Arsenic minerals in advanced applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na využitie minerálov a zlúčenín arzénu pre netradičné aplikácie. Budú sa študovať možnosti eliminácie rozpustných foriem arzénu na minerálnych nanosorbentoch z environmentálneho aspektu. Bude skúmaná možnosť využitia minerálov arzénu v materiálovom a onkologickom výskume. Využijú sa možnosti mechanochémie pri tvorbe nanokryštalických štruktúr s unikátnymi vlastnosťami. Riešenie projektu bude realizované v rámci doktorandskej dizertačnej práce.
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.8.2013
Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Slovak research and innovative platform for sustainable mineral resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Surovinové a palivové zdroje majú strategický význam. Slovensko je relatívne bohaté na nerudné suroviny a úspešné v ich využívaní. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja v surovinovej oblasti si ale vyžaduje inovácie technológií pre efektívnejšie získavanie a spracovanie surovín do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre tvorbu inovácií a ich transfer do praxe je potrebná kvalitná výskumno-inovačná základňa. Integráciou výskumnej kapacity pracovísk (Technickej univerzity a SAV) do spoločnej platformy sa vytvorí priestor pre jej kvalitatívny rozvoj a efektívne riešenie problémov praxe. Koordinácia činnosti a zamerania pracovísk, zlepšenie personálnej a technickej infraštruktúry výskumu zabezpečí jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni.Stručne zahnuté:• SVIP je založená na štruktúre ETP, počet súčasných členov je 4, ale platforma je otvorená pre ďalších záujemcov o spoluprácu.• SVIP pokrýva celý cyklus od výskumu, vývoja a transferu poznatkov a technológií do praxe.• SVIP integruje disponibilné výskumné kapacity a ich koncentráciu na koncepčný a aplikovaný výskum s využitím domácich surovinových zdrojov.• Strategickým cieľom SVIP je komplexné riešenie úloh a projektov ETP-SMR.• SVIP podporuje spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií v aplikovanom výskume v regióne a na Slovensku a tým prispieva k zvyšovaniu hospodárskeho rastu.• SVIP sa zameriava sa na VaV nových technológií spracovania odpadov do nových produktov (prachové úlety pre mikro a nano aplikácie).
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2013
nanoCEXmat II – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Building of Infrastructure of Centre of Excellence of Progressive Materials with Nano- and Submicrone Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: V rámci prekladaného projektu sa bude modernizovať súčasný experimentálny prístrojový park Oddelenia mechanochémie ÚGt SAV. Bolo prehodnotené možné využitie nových zariadení pre charakterizáciu nanofáz, na základe ktorého sa vykonal návrh pre nákupy. Tieto aktivity sa vykonali podľa potrieb všetkých riešiteľov / členov projektu nanoCEXmat II s cieľom zvýšiť úroveň prístrojového parku výskumných ústavov a univerzít vo Východoslovenskom regióne.
Doba trvania: 1.5.2010 – 30.4.2013
Inovácia termickej konverzie energetických surovín aplikáciou mikrovlnnej energie
The Inovation of Thermal Conversion of Energetic Raw Materials by the Application of Microwave Energy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnnej energie pri termickej dekompozícii energetických surovín. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitovanie). Výskum bude venovaný aplikácii mikrovlnného žiarenia na extrakciu apyrolýzu úžitkových zložiek z uhlia a biomasy. Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických látok. Pozornosť bude venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej pyrolýzy skúmaných materiálov. Porovnaním klasickej a mikrovlnnej pyrolýzy a extrakcie energetických surovín sa vyhodnotí vplyv aplikácie mikrovlnnej energie z ekonomického a ekologického hľadiska.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Mechanochemická syntéza environmentálne prijateľných feroelektrických nanomateriálov
Mechanochemical Synthesis of Environmentally Friendly Ferroelectric Nanomaterials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Je všeobecne známe že olovo je nebezpečné pre životné prostredie podobne ako aj pre zdravie a kvalitu života. Feroelektrické materiály založené na báze PbTiO3 predstavujú jeden zo zdrojov spomínanej kontaminácie životného prostredia. V súčasnej dobe sa venuje intenzívna pozornosť príprave obdobných materiálov bez prítomnosti olova. Mechanosyntéza predstavuje revolučnú metódu pre syntézu vyspelých nanomateriálov, kde sa samotný prvok mletia nevyužíva v iba doteraz známych úpravníckych aplikáciach. Vedecký projekt sa sústredí na rozpracovanie postupov mechanochemickej prípravy nanokryštalických feroelektrických materiálov BaTiO3 a SnTiO3 podobne ako aj mechanosyntézy ZnO. Budú sa skúmať postupy mechanickej aktivácie a mechanochemickej syntézy pri príprave produktov s vlastnosťami vyspelých materiálov. V projekte sa plánujú študovať aj ich funkčné vlastnosti.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vývoj nových kompozitných materiálov na báze energetických odpadov
Development of new composite materials based on fly ash
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Praščáková Mária, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na experimentálne štúdium korelačných vzťahov pomeru majoritných prvkov Al a Si v energetických polčekoch a aditíva pre vývoj nových kompozitných materiálov mullitového typu. Z čiernouhoľného popolčeka bude s pridaním Al aditíva v intervale blízkom stechiometrického pomeru syntetizovaná nová kompozitná hmota s využitím mechanochemickej predúpravy ako intenzifikačného faktora pred samotným finálnym termickým procesom transformácie.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vývoj progresívnych technológií zužitkovania vybraných odpadov v cestnom staviteľstve
Development of progressive technologies for utilization of selected waste materials in road construction engineering
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CEV I – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov
Centre of Excellence for Research and Treatment of Earth Resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Slovenská republika je relatívne bohatá na nerudné suroviny. Strategický význam má využitie magnezitu, vápenca, dolomitu, mastenca, bentonitu, atď. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje inovácie technológií pre ich efektívnejšie vyhľadávanie, získavanie, primárne aj sekundárne spracovanie (recyklácia) do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre inovácie vyššieho rádu v celom hodnotovom reťazci je potrebná kvalitná vedeckovýskumná základňa, ktorá je historicky v tejto oblasti situovaná v Košiciach. Integráciou výskumu realizovaného na Technickej univerzite a SAV sa vytvoril priestor pre jej kvalitatívny rozvoj, ktorý umožní riešenie aktuálnych problémov praxe. Súčasné personálne obsadenie sa vyznačuje vysokou odbornosťou a schopnosťou generovať nové originálne riešenia. Zlepšenie technickej infraštruktúry výskumu umožnilo zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni. Centrum excelentného výskumu (CEV) je vytvorené integráciou technicky a personálne dobudovaných výskumných pracovísk TU a SAV. Vecná integrácia sa uskutočnila prostredníctvom riešenia spoločných výskumných projektov. Organizačnú integráciu zabezpečilo Vývojovo-realizačné pracovisko fakulty BERG koordináciou výskumných aktivít a cez svoju organizačnú zložku – Centrum spolupráce s praxou aj napojenie výskumu na podnikovú prax. Tým sú vytvorené predpoklady pre základný výskum orientovaný na potreby slovenského ťažobného a spracovateľského priemyslu a urýchlený transfer výsledkov do praxe. Napojenie pracoviska na ETP SMR je realizované oficiálnym členstvom žiadateľa a zapojením sa do činnosti platformy riešením spoločných výskumných projektov. Výchovné aktivity budú uskutočnené v rámci existujúcich foriem štúdia, resp. vytvorením nových študijných programov zameraných na inovačné aktivity. Realizácia projektu zabezpečila kritickú kapacitu výskumného potenciálu pre návrh energeticky, environmentálne, materiálovo a ekonomicky efektívnych riešení. Účelná podpora aktivít (modernizovaná najmä technická infraštruktúra), uplatnený procesný prístup a informatizácia procesov rýchlo prinesie hodnotné inovácie. Ich aplikácia umožňuje trvalo udržateľný rozvoj v oblasti získavania a spracovania nerastných surovín a vznik nových podnikateľských aktivít v rámci regiónu. Systémovou integráciou pracovísk Technickej univerzity a Ústavu geotechniky SAV napojených na prax a výchovu odborníkov sa komplexne pokryje výskum v prioritnej oblasti – Využitie domácich surovinových zdrojov a Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje (ETP). Diseminácia výsledkov projektu sa premietne do vzniku nových publikácií, patentov, vzdelávacích programov a podnikateľských aktivít.
Doba trvania: 1.5.2009 – 30.4.2012
Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti modifikovaných prírodných minerálov s cieľom ich environmentálneho využitia
Physical and physico-chemical properties of modified natural minerals with the aim of their environmental utilization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mockovčiaková Annamária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Štúdium rozpojovania hornín nepriamymi metódami
Study of rock disintegration by indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Anotácia: Rozpojovanie hornín mechanickým nástrojom alebo valivým diskom je základnou operáciou využívania nerastných surovín a razenia banských a inžinierskych podzemných diel. Z uvedených dôvodov je žiadúce študovať a zvyšovať efektívnosť rozpojovacieho procesu. Mechanickému spôsobu rozpojovania hornín sa v súčasnosti vo svete venuje značná pozornosť. Pri štúdiu rozpojovania hornín sa využívajú priame a nepriame metódy. Nepriame metódy štúdia rozpojovacieho procesu sú zamerané na sprievodné javy pri rozpojovaní, ako sú hluk a vibrácie. Poznanie sprievodných javov rozpojovacieho procesu pomocou metód ako matematické modelovanie, fuzzy logika, neurónové siete a podobne, spresňuje mechanizmus interakcie nástroja s horninou.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
In – situ biolúhovacia predúprava priemyselných minerálov
In – situ bioleaching pretreatment of industrial minerals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Biotechnologické spracovanie nerudných surovín predstavuje novú alternatívnu cestu účinného skvalitnenia priemyselných minerálov v kombinácií s elektromagnetickou separáciou. tento proces by bolo vhodné využiť aj na Slovensku, nakoľko u nás nie je vybudovaná technológia úpravy nerudných surovín, kvalitné nerudné suroviny sú stále len dovážané, čo predražuje cenu výrobkov. In-situ postup nového ekonomického čistenia prostredníctvom bakteriálneho odstránenia železitých minerálov z kremenných pieskov a iných priemyselných minerálov umožní vyprodukovať vysokokvalitné suroviny. In-situ biolúhovanie preukáže veľmi dôležité faktory, ktoré modifikujú interakcie baktérií s minerálnym povrchom a extrakciou Fe v prírodnom prostredí. Životné podmienky a rast mikroorganizmov bude monitorovaný v priebehu in-situ biolúhovania. V novej čistiacej procedúre budú použité autochtónne a inokulované železo-redukujúce baktérie. Biologicko-chemický proces predúpravy alebo úpravy nerudných surovín bude stimulovaný regulovaním podmienok bakteriálenej aktivity.
Doba trvania: 1.6.2008 – 30.6.2011
NANOCEXMAT – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
Centre of Excellence of Progressive Materials with Nano- and Submicrone Structure
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2009 – 30.4.2011
Bakteriálne oxidačné a redukčné procesy pri mobilizácii a stabilizácii kovov v prírodnom prostredí sulfidických ložísk
Bacterial oxidative and reductive processes in connection with the mobilization and stabilization of metals in the environments of sulfide deposits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium bakteriálnych oxidačno-redukčných reakcií spojených s transformáciou kovových minerálov v extrémne kyslých prostrediach. Budú skúmané procesy oxidácie železa, síry a sulfidických minerálov rozhodujúce pri genéze kyslých banských vôd. Podrobne bude študovaná bakteriálna disimilačná redukcia FeIII na FeII acidofilnými heterotrófnymi baktériami rodu Acidiphilium. Tieto baktérie respirujú FeIII aj v prítomnosti kyslíka a spôsobujú redukčné rozpúštanie sekundárnych minerálnych štruktúr (Fe-oxidov, oxihydroxidov a oxihydroxysulfátov) formujúcich sa v sedimentoch recipientov banských vôd. Redukcia Fe-minerálov je proces produkujúci alkalinitu a za určitých okolností môže iniciovať zmenu oxidačných podmienok podporujúcich disolúciu kovových sulfidov a tvorbu acidity, na anoxické podmienky podporujúce redukčné reakcie. Získané poznatky bude možné využiť pri sanácií starých záťaži potláčaním tvorby toxických výluhov a mobilizáciou kovov v týchto vodách biologickými procesmi.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Biokorózia stavebných materiálov
Biocorrosion of building materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Aktuálnosť navrhovaného projektu je podmienená existenciou prirodzených a nezvratných procesov degradácie a znehodnocovania stavebných materiálov. Uvedené procesy prebiehajú najmä v dôsledku exogénnych vplyvov prostredia, medzi ktoré patria aj biologické. Tieto sú prezentované vplyvmi vegetácie a mikroorganizmov a spôsobujú tzv. biokoróziu. Projekt je zameraný na využitie poznatkov prírodných a technických vied v oblasti štúdia a vývoja vhodných metód identifikácie, monitorovania a eliminácie biokorózie stavebných materiálov so zámerom ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. K prioritným oblastiam výskumu bude patriť štúdium biokorózie betónu, spôsobenej činnosťou sulfureta t.j. mikroorganizmov zúčastňujúcich sa disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v prírode.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Bioremediačný potenciál minerálnej a bakteriálnej mobilizácie a imobilizácie kovov
Bioremedial potential of minerals and bacterial metal mobilization and imobilization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Antropogénna činnosť v podobe priemyselných vôd a zvetrávacie procesy majú značný vplyv na zvyšovanie kovov v environmentálnom prostredí. Aktivita relatívne vysokých mikrobiálnych počtov v zemskej kôre vyžaduje presnejšie hodnotenie biogeochemického zvetrávania sedimentov, pôd a spôsoby kolobehu kovov. Mikrobiálna kolonizácia a organické látky môžu dramaticky vplývať na rýchlosť a mechanizmus zvetrávacích reakcií minerálov a mobilizácií a imobilizácii kovov. Prírodné procesy spojené so vznikom železitých a ílových minerálov majú veľký praktický dosah na jednej strane pre kumuláciu nežiadúcich prímesi v sedimentoch, pôde a nerudných surovinách a na druhej strane umožňujú vysvetliť mnohé zvláštnosti formovania určitého kontaminovaného prostredia. Hlavným vedeckým cieľom navrhovaného projektu bude študovanie možnosti odstraňovania kovov zo sedimentov, pôd, vôd a nerudných surovín a získanie nových poznatkov v oblasti bioremediačnych technológii.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
NANOSMART – Centrum nanokryštalických materiálov
Centre of Nanocrystalline Materials
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2010
Nové postupy úpravy tuhých a kvapalných odpadov z banského, hutníckeho a energetického priemyslu
Novel treatment techniques of solid and liquid wastes from mining, metallurgical and power generation industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium atmosférickej depozície vo vzťahu k ťažkým kovom a minerálnym disperziám vo vybraných oblastiach Slovenska s banským a hutníckym priemyslom
Study on atmospheric deposition in relation to heavy metals and mineral dispersions in selected areas of Slovakia with mining and metallurgical industries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Jedným z hlavných vstupov rizikových látok do jednotlivých zložiek životného prostredia (ŽP) je ich obsah v atmosférickej depozícii. Banský a hutnícky priemysel okrem plynných emisií produkuje aj tuhé emisie, ktoré svojim špecifickým zložením výrazne ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vstupov z atmosférickej depozície, predovšetkým vo svojom blízkom okolí. Analýzou a štúdiom vzoriek získaných z monitorovania atmosférickej depozície v sledovaných oblastiach budú kvantitatívne a kvalitatívne určené vstupy vybraných ťažkých kovov a minerálnych disperzií do zložiek ŽP. Sledované budú oblasti Nižnej Slanej a Jelšavy s banským priemyslom a oblasť Krompách a stredného Spiša so súčasným metalurgickým a historickým banským priemyslom. Riešenie a výsledky projektu prinesú poznatky s následným možným využitím v ďalších praktických úlohách vyžadujúcich poznanie reálneho stavu imisnej záťaže zložiek ŽP konkrétneho územia.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium novej generácie environmentálnych nanoadsorbentov a nosičov účinných látok na báze pórovitých materiálov
Study of New Generation of Environmental Nanoadsorbents and Carriers of Effective Substances on the Basis of Porous Materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Štúdium modifikovaných pórovitých prírodných a syntetických materiálov, vrátane biomodifikácií so zameraním na ich aplikáciu v environmentálnej oblasti ako novej generácie nanokompozitných sorbentov. Štúdium prírodných materiálov bude orientované na využitie domácich surovinových zdrojov, na zeolit typu klinoptilolitu z východoslovenského ložiska v Nižnom Hrabovci. Študované nové typy environmentálnych nanosorbentov budú zamerané na sorpciu reziduí tažkých kovov a iných toxických látok, pyridínu a jeho derivátov, prípadne i znižovanie emisií. Výskum bude orientovaný aj na prípravu a štúdiumnosičov účinných látok – agrochemicky, farmaceuticky, prípadne ako senzorov. Pripravené materiály budú charakterizované metódami chemickej, termickej, mikroskopickej analýzy, RTG, XPS, IČ, NMR spektroskopiou,hmotnostnou spektroskopiou, elektrickej vodivosti, metódami stanovením merného povrchu a objemov pórov nízkotepelnou adsorpciou dusíka, cielenými k posudzovaniu sorpcie a desorpcie produktov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium sprievodného vibračného signálu pri minimalizácii špecifickej energie rozpojovania hornín
Research of accompanying vibration signal at minimization of specific disintegration energy of rock cutting
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklúšová Viera, PhD.
Anotácia: Mechanické vŕtanie a razenie líniových banských a inžinierskych podzemných diel je energeticky veľmi náročný proces. Pri interakcii nástroja s horninou dochádza k distribúcii dodanej mechanickej energie na rozpojenie horniny, na opotrebovanie rozpojovacieho nástroja, na teplo, na vibračné a akustické prejavy a iné. Rozpojovací proces pri rôznych hodnotách vstupných režimových parametrov má rôznu energetickú náročnosť a je optimalizovateľný podľa viacerých kritérii na základe zmien vstupných režimových parametrov. Cieľom grantovej úlohy je cez snímanie, spracovanie, štúdium a analýzu sprievodného vibračného signálu optimalizovať proces podľa kritéria minimálnej špecifickej energie rozpojovania a tak znížením energetickej náročnosti dosiahnuť zefektívnenie procesu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Termická stabilita nanomateriálov pripravených mechanochemickými metódami
Thermal stability of nanomaterials prepared by mechanochemical methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Nanokryštalické oxidy (alumináty, stanáty, hexaferity) budú pripravené dvoma odlišnými mechanochemickými postupmi: mechanosyntézou a mechanickou aktiváciou odpovedajúcich objemových materiálov. Bude poskytnutá kvantitatívna informácia o termicky indukovanom vývoji štruktúrneho neusporiadania (nerovnovážnej katiónovej distribúcie, nekolineárneho spinového usporiadania, katiónovej konfigurácie najbližších susedov, deformácie štruktúrnych polyedrov, atď.) v mechanosyntetizovaných a mechanicky aktivovaných komplexných oxidoch. Budú študované magnetické vlastnosti mechanochemicky pripravených nanomateriálov v závislosti od veľkosti ich častíc s cieľom prispieť k vysvetleniu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických tuhých látok. Štúdium odozvy nano-oxidov na zmenu teploty umožní určiť oblasť termickej stability mechanicky indukovaných metastabilných stavov a objasniť mechanizmus ich relaxácie do nízko-energetického stavu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Využitie mechanochemických postupov v mineralurgických procesoch a pri príprave nanomateriálov
Using of mechanochemical methods in mineralurgical processes and at preparation of nanomaterials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Výskum sa sústredí na využitie mechanochemických postupov v mineralurgických procesoch a na prípravu nanokryštalických polovodičov a nanokompozitov. Vedecký projekt bude skúmať možnosti mechanochemickej syntézy sulfidov, resp. selenidov kovov a mechanochemickej redukcie sulfidov kovov horčíkom v laboratórnom aj priemyselnom mlyne. Mechanickou aktiváciou sa budú modifikovať vlastnosti cementátorov, čo prispeje k zefektívneniu technológie cementácie. Taktiež sa mechanická aktivácia minerálov použije pri mechanochemickej karbonizácii vybraných minerálov, čo bude mať vplyv na proces zachytávania CO2 skúmanými minerálmi. V projekte sa zrealizuje nekyanidový spôsob extrakcie zlata a striebra z Au-Ag odpadov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
SPRINCO – Vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických komplexných oxidov pripravených mechanochemickými metódami
Structure-property relationships in nanocrystalline complex oxides prepared by mechanochemical methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Nanokryštalické komplexné oxidy s ferimagnetickými, feroelektrickými a/alebo piezoelektrickými vlastnosťami budú pripravené dvoma odlišnými mechanochemickými postupmi: mechanosyntézou a mechanickou aktiváciou odpovedajúcich objemových materiálov. Bude získaná kvantitatívna informácia o mechanicky indukovanom štruktúrnom neusporiadaní (o nerovnovážnej distribúcii katiónov, nekolineárnom spinovom usporiadaní, zmene atómovej konfigurácie najbližších susedov, deformácii geometrie polyedrov, atď.) v mechanicky aktivovaných a mechanosyntetizovaných nanooxidoch. Experimentálne a teoreticky bude skúmaná magnetická, dielektrická a mechanická odozva týchto materiálov s cieľom prispieť k objasneniu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických oxidov. Na základe porovnania získaných experimentálnych a teoretických výsledkov, vlastnosti oxidických nanočastíc budú optimalizované vhodnou modifikáciou ich veľkosti. Bude určená oblasť termickej, chemickej a štruktúrnej stability nanomateriálov pripravených mechanochemickými metódami. Štúdiom odozvy štruktúry a vlastností nanokryštalických oxidov na zmenu teploty bude objasnený mechanizmus ich relaxácie do nízko-energetického stavu.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
Extrakcia organických látok z uhlia a biomasy
The Extraction of Organic Substances from the Coal and Biomass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na štúdium extrakcie organických látok z hnedého uhlia, lignitu a biomasy. V podmienkach rôznych extrakčných režimov (Soxhletova extrakcia, destilácia vodnou parou, SFE, MAE) bude študovaný proces extrakcie seskviterpénov, diterpénov a vyšších terpénov, humínových látok a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU). Mechanizmus mikrovlnej extrakcie sa bude študovať v podmienkach bodu varu rozpúštadiel pri extrakcii nízkomolekulých diterpénov a vysokomolekulových humínových látok a PAU. Superkritická fluidná extrakcia terpénových látok bude realizovaná v podmienkach nízkoteplotnej SFE s CO2 a vysokoteplotnej SFE s polárnymi a nepolárnymi rozpúšťadlami. Environmentálny výskum extrakcie a rafinácie uhlíkatých prekurzorov bude zvlášť zameraný na identifikáciu PAU. Taktiež bude študovaný vplyv rafinovaných humínových kyselín na proces biochemickej redukcie železitých solí.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
MENANO – Mechanochemická syntéza nanokryštalických látok pre aplikácie vo vyspelých technológiach
Mechanochemical synthesis of nanocrystalline materials for applications in advanced technology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Mechanochemická syntéza nanokryštalických látok z rôznych prekurzorov v laboratórnom a priemyselnom merítku. Charakterizácia syntetizovaných látok a ich testovanie. V deviatich etapách riešenia sa projekt zameria na prípravu nanokryštalických polovodičov a nanokompozitov kov-keramika v laboratórnych a priemyselných mlynoch, štúdium 1D štruktúr, kinetiky syntézy a sprievodných efektov agregácie. Syntetizované materiály sa budú charakterizovať modernými identifikačnými metódami a testovať ako potenciálne nanosorbenty pri eliminácii toxických kovov z roztokov.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Návrh logistického systému dopravy nerastných surovín s implementáciou reverznej logistiky s cieľom zníženia ekonomickej, energetickej náročnosti a enviromentálnej záťaže.
Design of logistical system for mineral raw materials transport with implementation of reverse logistics in order to reduce economic, energy intensity and environmental load
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Štúdium úpravy dnových sedimentov vodných tokov a nádrží z oblastí s aktuálnou a ukončenou banskou činnosťou
A study of the treatment of bottom sediments of watercourses and reservoirs in areas with a current and finished mining activity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brehuv Ján, PhD.
Anotácia: Tvorba dnových sedimentov v povodiach tokov a ich hromadenie sa hlavne v nádržiach vodných diel (VD) má celý rad negatívnych dôsledkov. Predovšetkým je to zmenšovanie objemov nádrží a podľa miery kontaminácie rôznymi látkami, zhoršenie kvality sedimentov i vody v nich. Výrazná je kontaminácia sedimentov ťažkými kovmi (ŤK) zvlášť v povodiach riek, ktoré sú v územiach s aktuálnou aj bývalou banskou činnosťou. Sú to hlavne povodia riek Hnilec, Hornád a Slaná, kde je v konkrétnych nádržiach do súčasnosti naakumulovaných spolu cca 10 mil. m3 sedimentov. Viac ako polovica z cca 8 mil. m3 sedimentov usadených v nádrži VD „Ružín I" je podľa normy pre životné prostredie (ŽP) tak kontaminovaná ŤK, že je potrebné ich z nádrže odstrániť. Pre vysoký obsah ŤK je tieto sedimenty, po vyťažení, potrebné upraviť tak aby neohrozovali okolité ŽP. Riešením tejto úlohy budú získané konkrétne podklady pre ich použitie v praxi a pre ďalší výskum ale aj pre legislatívu a výrobcov materiálov so sorpčnými vlastnosťami (adsorbentrni).
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Výskum exaktných metód hodnotenia efektívnosti a kvality procesu rozpojovania hornín rotačným vŕtaním
Research of exact methods of evaluation of effectiveness and quality of rock disintegration process by rotary drilling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Bioremediácia území znečistených organickými látkami
Bioremediation of the sites contaminated by organic compounds
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Posúdenie účinnosti biologickej dekontaminácie zemín znečistených ropnými látkami pomocou preparátu Biovitan. Optimalizácia technologických podmienok spočívajúca v stanovení potreby prídavku anorganických nutrientov a ich množstva, stanovenie potreby aplikácie pomocných substrátov a ich podielu, stanovenie potreby aplikácie bakteriálneho preparátu a jeho účinnosti, respirometrické merania v súvislosti s degradáciou organického substrátu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 21.12.2009
ZOMEKA – Zachytávanie CO2 mechanochemickou karbonizáciou nerastov
CO2 sequestration by mechanochemical carbonation of minerals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa sústredí na modifikáciu vlastností nerastov schopných za určitých podmienok viazať oxid uhličitý. Keďze sa jedná o doktorandskú dizertačnú prácu, v úvodnej časti sa zameriava na literárnu rešerš venovanú rôznym spôsobom zachytávania oxidu uhličitého. Experimentálne práce sa sústredia na optimalizáciu mechanochemickej aktivácie nerastov ich intenzívnym mletím. V laboratórnych podmienkach sa preskúma mletie v planetárnom mlyne a v atritore, ktoré umožňujú aplikovať rôzne režimy mletia uplatňujúce sa v technologických podmienkach. Reaktivita pripravených disperzií sa overí v ich interakcii s oxidom uhličitým a verifikuje pre vzorky aktivované v priemyselnom mlyne. Záverečná časť projektu bude venovaná napísaniu doktorandskej dizertačnej práce.
Doba trvania: 1.11.2006 – 30.11.2009
Riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách
Solution of theoretical and practical problems of microwave energy application in minerallurgy and environmental technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Štúdium možnosti aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd starej banskej záťaže Smolník
The study of the application possibilities of remediation methods in the elimination of environmental risk of acid mine drainage at the old mine loading Smolník
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium možnosti úpravy kyslých banských vôd a sedimentov v špecifických podmienkach starej banskej záťaže Smolník. Návrh riešenia vyplýva z niekoľkoročného monitoringu uvedeného ložiska, dokumentujúceho neustálu produkciu silne mineralizovaných a kyslých banských vôd s nadlimitným obsahom kovov a síranov. Pretože nie je predpoklad pre samovoľné zlepšenie situácie, jedným z možných riešení je úprava vytekajúcej kyslej banskej vody, umožňujúca elimináciu rizikových prvkov resp. získavanie úžitkových prvkov pred ich vstupom do hydrosferického kolobehu. Kvalita vody má značný vplyv na obsah rizikových prvkov v sedimentoch, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom sekundárneho znečistenia vôd. Navrhovaný projekt je preto zameraný na vývoj optimálnych fyzikálno-chemických a chemicko-biologických metód eliminácie polutantov z kyslých banských vôd a sedimentov, vzhľadom na environmentálne a ekonomické aspekty.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Hodnotenie porchov a pórovitých štruktúr rôznych minerálov v chemických, fyzikálnych a biologických procesoch ich úpravy
Evaluation of surface and pore structure of various materials after chemical, physical and biological treatments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mockovčiaková Annamária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Kvantifikácia distribúcie energie pri mechanickom rozpojovaní hornín
Quantification of energy distribution at mechanical rock disintegration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Materiálové zhodnocovanie poplčekov zo spaľovania uhlia.vo výrobe cementu a betónových kompozitov..
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Modelovanie výkonu razenia tunelovacieho stroja metódou fuzzy
Modelling the excavation performence of the tunneling machines by fuzzy methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Vplyv žiarovo striekaných práškových materiálov na stav.zvyškových napätí v povrchových vrstvách..
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Briančin Jaroslav, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Identifikácia a kvantifikácia faktorov efektívneho zhutňovania jemnozrnných uhlíkatých surovín a bioodpadov-
Identification and quantification of the factors affecting the effective compaction of fine – grained carbonaceous materials and bio-wasters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklúšová Viera, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Mechanochemická príprava nanokryštalických látok a ich využitie v mineralurgii
Mechanochemical Preparation of Nanocrystalline Substances and its Application in Mineral Processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Modelovanie geochemického vývoja kyslých banských vôd a štúdium možnosti ich bioremediácie na ložisku Smolník
Geochemical modelling of acid mine drainage generation and the study of their bioremediation at Smolnik deposit.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Nanokryštalické komplexné oxidy pripravené intenzívnym mletím
Nanoscale complex oxides prepared by intensive milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Pohyb a transformácia ortuti v životnom prostredí území s bývalou banskou činnosťou na Slovensku
The movement and transformation of mercury in the environtment of territory with former mining activity in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Vplyv vybraných fyzikálnych polí na syntézu a správanie sa magnetických sorbentov v procesoch ich získavania a pri úprave vôd
Influence of selected physical fields on synthesis and behaviour of magnetic sorbents in the processes of their recovering and water treatnement
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
ENVIBIOKAT – Štúdium environmentálnej biologickej katalýzy v procesoch acidifikácie a mineralizácie banských vôd v biotopoch starých banských záťaží po ťažbe sulfidických rúd
Study of environmental biological catalysis of mine drainage acidification and mineralization in old mine biotope after exploitation of sulphidic ores
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium existencie a vývoja biodiverzity ako aj dôsledkov oxidačnej biologickej katalýzy iniciovanej autochtónnymi chemolithotrófnymi mikroorganizmami v prírodných procesoch prebiehajúcich v kontaktných zónach hydrosféry a lithosféry „in situ“ v ložiskách a deponiách odpadov po ťažbe sulfidických ložísk, s ktorými sa spája vznik kyslých a silne mineralizovaných drenážnych vôd s nadlimitnými obsahmi ťažkých kovov a vysokým devastačným účinkom na okolité prostredie. Cieľom projektu je vývoj metód hodnotenia environmentálneho rizika týchto samovoľne prebiehajúcich prírodných dejov a štúdium možnosti využitia reverzných prírodných bioredukčných dejov na sanáciu nežiadúcich účinkov kyslých drenážnych vôd na okolitý biotop.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004
FOCAT – Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu použitím nanomateriálov
Photocatalytic purification of contamined water and air using nanostructured materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium fotokatalytických procesov čistenia znečistených vôd a ovzdušia použitím nanomateriálov, založených predovšetkým na báze oxidov. V rámci riešenia projektu bude porovnávaná fotokatalytická účinnosť mechanochemicky pripravaných materiálov s ostatnými komerčnými fotokatalyzátormi. V súčasnosti je komerčný TiO2 (P25 Degussa, zmes anatasu a rutilu) jedným z najrozšírenejšie používaných fotokatalyzátorov pracujúcich v UV oblasti. Jedným z našich cieľov bude nahradiť jednu zo zložiek anatas/rutil iným oxidom tak, aby sa znížila hodnota šírky zakázaného pásma a fotokatalyzátor by bol aktívny aj vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. Štúdium kinetiky fotokatalytických reakcií na modelových plynných a kapalných roztokoch bude hodnotené na základe Langmuir – Hinshelwood modelu ako pre reakčné podmienky s kontinuálnym tak aj pre podmienky s dynamickým prietokom (použitím cirkulačnej pumpy plynu).
Doba trvania: 0.0.0000 – 0.0.0000
HINOX – Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou
Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Nekonvenčné mechanochemické metódy budú použité k príprave nových vysoko-nerovnovážnych nanooxidov. Štúdium ranných štádií procesov mechanicky indukovanej nukleácie a rastu nerovnovážnych fáz poskytne prístup k objasneniu mikroskopického mechanizmu nekonvenčnej mechanochemickej preparačnej metódy. To predstavuje jeden z fundamentálnych a doteraz nevyriešených vedeckých problémov súčasnej mechanochémie/chémie tuhých látok. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre, o lokálnom štruktúrnom neporiadku, ako aj o dynamických a kinetických procesoch v mechanochemicky pripravených nanomateriáloch. Experimentálne bude štúdovaná mechanická, magnetická a elektrická odozva vysoko-nerovnovážnych nanofáz s cieľom určiť korelácie medzi ich lokálnou štruktúrou a funkčným správaním.
Doba trvania: 0.0.0000 – 0.0.0000