Doktorandské štúdium

AKTUALITY Nové témy na doktorandské štúdium a prijímacie konanie pre akademický rok 2023/2024

Ústav geotechniky SAV, v.v.i. je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov ako externá vzdelávacia inštitúcia. Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

 

V súčasnosti pôsobí na Ústave geotechniky SAV 8 doktorandov v dennej forme štúdia.

Zoznam aktuálne riešených tém dizertačných prác

Mgr. Dáša Drenčaková
Syntéza a dopovanie vybraných selenidov prechodných kovov vysoko-energetickým mletím pre perspektívne termoelektrické materiály
(Školiteľ: Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.)

Mgr. Petra Červeňáková
Ťažké kovy a organické polutanty v tuhej fáze aerosólov a atmosferickej depozícii
(Školiteľ: Ing. Jozef Hančuľák, PhD.)

Mgr. Katarína Gáborová
Hydrometalurgia a mechanochemická syntéza vybraných selenidov kovov
(Školiteľ: Mgr. Marcela Achimovičová, PhD.)

Mgr. Viktoriia Kyshkarova
Hybridné polyméry pre odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd
(Školiteľ: Dr. Inna Melnyk; Konzultant: Ing. Miroslava Václavíková, PhD.)

Mgr. Olena Porodko
Príprava a štúdium nových typov materiálov pre ich potenciálne
využitie pri výrobe a uskladnení zelenej energie

(Školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD.)

Mgr. Olha Skurikhina
Nový spôsob prípravy Li-, Na-pyroxénov, charakterizácia a fyzikálno-chemické vlastnosti
(Školiteľ: RNDr. Marcela Achimovičová, PhD.)

Mgr. Martin Stahorský
Štúdium interakcií nanomateriálov s biologickými systémami
(Školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD., konzultant: Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.)