Publications

Jáger, Dávid

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • ZUBRIK, Anton** – JÁGER, Dávid – MAČINGOVÁ, Eva – MATIK, Marek – HREDZÁK, Slavomír. Spontaneous degradation of methylene blue adsorbed on magnetic biochars. In Scientific Reports, 2023, vol.13, art.no 14773. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.973 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39976-9 (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Typ: ADCA