Publications

Gállová, Petra

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
  • GALLOVÁ, Petra** – HANČUĽÁK, Jozef. Vybrané prvky atmosférickej depozície v oblasti Košíc. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 19-24. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
  • GALLOVÁ, Petra** – HANČUĽÁK, Jozef. Atmosférická depozícia vybraných prvkov v oblasti Košíc. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.32. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: AFD
  • GALLOVÁ, Petra** – HANČUĽÁK, Jozef. SELECTED ELEMENTS OF ATMOSPHERIC DEPOSITION IN THE AREA OF KOŠICE. In 12th PhD STUDENTS SEMINAR. – Košice : Institute of Geotechnics Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 3-4. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 – 1993. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia) Typ: GII
  • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Porovnanie atmosférickej depozície vybraných prvkov z rôznych oblastí. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.43-44. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
  • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Vplyv poklesu emisií hutníckeho priemyslu na vývoj vybraných zložiek atmosférickej depozície v oblasti Košíc. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.157-163. ISBN 978-80-89883-14-1. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: AFD
  • HANČUĽÁK, Jozef – GALLOVÁ, Petra – ŠESTINOVÁ, Oľga** – FINDORÁKOVÁ, Lenka. The Influence of Metallurgical Industry Emissions on the Development of Selected Components of Atmospheric Deposition in the Košice Area (Slovakia). In WMESS 2023. – Prague, Czech Republic : AIP Publishing, 2023, p.4. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: GII