Publications

Melnyk, Inna

Select year reporting publications:

Publications in 2023:
 • KUPKA, DanielBÁRTOVÁ, Zuzana**HAGAROVÁ, LenkaMELNYK, InnaKYSHKAROVA, ViktoriiaMAČINGOVÁ, Eva – ZEMAN, Josef. Metal recovery and remeditation of mine water effluent from siderite deposit Nižná Slaná, Eastern Slovakia : METAL RECOVERY AND REMEDIATION OF MINE WATER EFFLUENT FROM SIDERITE DEPOSIT NIŽNÁ SLANÁ, EASTERN SLOVAKIA. In MEI's 2023. – Falmouth, GB, 2023. (APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín) Typ: GII
 • KUSIAK, N.V.** – MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaYANKOVYCH, Halyna – KUSYAK, Andrii – FINDORÁKOVÁ, LenkaMELNYK, Inna. Specific aspects of human immunoglobulin interactions with Fe3O4/≡Si(CH2)3NH2 nanocomposite surface. In Applied Nanoscience, 2023, vol., no., p. (2022: 0.485 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-023-02883-6 (Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • KUSYAK, Andrii** – PONIATOVSKYI, Vadym – ORANSKA, Olena – MARCIN BEHUNOVÁ, DominikaMELNYK, Inna – DUBOK, Vitalii – CHORNYI, Volodymyr – BURYANOV, Olexander – GORBYK, Petro. Nanostructured sol-gel bioactive glass 60S: In vitro study of bioactivity and antibacterial properties in combination with vancomycin. In Journal of Non-Crystalline Solids: X. – Elsevier BV, 2023, vol. 20, art.no.100200. (2022: 0.627 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2590-1591. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nocx.2023.100200 Typ: ADCB
 • KYSHKAROVA, ViktoriiaYANKOVYCH, Halyna – WZOREK, Zbigniew – NOWAK, Anna K. – MELNYK, Inna**. Novel Synthesis Strategy for the Use of Silica-Based Composites Modified With Styrene-Acrylic Copolymer as High-Performance Adsorbents for Cationic Dyes Removal From Aqueous Environment. In ChemistrySelect, 2023, vol.8, p.e202301949. (2022: 2.1 – IF, Q3 – JCR, 0.38 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2365-6549. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. Syntéza a adsorpčný potenciál hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého a prekurzorov polymérov s karboxylovými skupinami. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov, konferencia METALURGIA JUNIOR 05.-06. júna 2023, Herľany. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p.90-95. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. Removal of pollutants from water using hybrid materials based on silica and polymer precursors with carboxyl groups obtained by the sol-gel method. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.97-104. ISBN 978-80-89883-14-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia**MELNYK, Inna. SILICA-BASED HYBRIDS AS HIGHLY EFFECTIVE ADSORBENTS FOR THE REMOVAL OF Ni(II) AND Mn(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS. In Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health. – Chisinau, Moldova : Moldova State University, Institute of Chemistry, 2023, p.21. ISBN 978-9975-62-559-3. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia. POLYMER HYBRID COMPOSITES FOR THE REMOVAL OF HEAVY METALS FROM INDUSTRIAL WATERS. Školiteľ: Melnyk, I. UGt SAV : TUKE, 2023. 99s. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: DAI
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka**MELNYK, InnaDUTKOVÁ, Erika – VARHAČ, Rastislav – JAKUBÍKOVÁ, Jana – CHOLUJOVÁ, Dana – TÓTHOVÁ, ErikaSTOROZHUK, LudmylaBRIANČIN, Jaroslav. Nano-bio interface between As4S4 nanoparticles and albumin influenced by wet stirred media milling. In International Journal of Pharmaceutics, 2023, vol. 640, june, art. no. 123046. (2022: 5.8 – IF, Q1 – JCR, 0.906 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.123046 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka**DUTKOVÁ, Erika – JAKUBÍKOVÁ, Jana – CHOLUJOVÁ, Dana – VARHAČ, Rastislav – BORYSENKO, Larysa – MELNYK, Inna. Investigation of the Interaction between Mechanosynthesized ZnS Nanoparticles and Albumin Using Fluorescence Spectroscopy. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 9, art. no. 1219. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.799 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16091219 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana**YANKOVYCH, HalynaMELNYK, Inna. Water source influence on the photocatalytic performance of spherical zinc oxide particles in the photodegradation of ofloxacin. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.113-119. ISBN 978-80-89883-14-1. (09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • MAKOTA, Oksana**MELNYK, Inna. Synthesis and application of zinc oxide nanoparticles for photodegradation of organic pollutants, antibiotic ofloxacin and dye methyl orange, in water. In Chemical Technology and Engineering. 4th. – Lviv, Ukraine : Lviv Polytechnic National University, 2023, p.185. Typ: AFG
 • MAKOTA, Oksana**MELNYK, Inna. Facilitating photodegradation of organic contaminants using synthesized ZnO nanosheets. In NANO-2023. – Kyiv, Ukraine : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023, p.174. ISBN 978-617-8092-32-0. (09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. The NANO-2023 Conference is dedicated to the brave men and women serving in the Armed Forces of Ukraine, who safeguard freedom and peace in Ukraine) Typ: AFG
 • MAKOTA, Oksana**MELNYK, Inna. Photocatalytic degradation of ofloxacine antibiotic using sphere-shaped and peanut-like zinc oxide and UV light irradiation. In ICCE – 18. – Venice, Italy : Ca’Foscari University of Venice, European Chemical Society, 2023, p.407. (09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT) Typ: GII
 • MAKOTA, Oksana**MELNYK, Inna. Synthesis of zinc oxide nanoflowers and nanoneedles and application in photocatalytic antibiotic ofloxacin degradation by UV irradiation. In IsySyCat2023. – Evora, Portugal : Cromotema, 2023, p.100. (09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. International Symposium on Synthesis and Catalysis) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya. Synthetic Conditions for Obtaining Different Types of Amine-Holding Silica Particles and Their Sorption Behavior. In Crystals, 2023, vol. 13 no.2, p.190. (2022: 2.7 – IF, Q2 – JCR, 0.458 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13020190 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna**VÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaIVANIČOVÁ, Lucia – KAŇUCHOVÁ, Mária – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. Features of the surface layer structure of the magnetosensitive materials functionalized by silica with thiourea groups and their applying for selective Cu(II) and Au(III) ions removal. In Applied Surface Science, 2023, vol.609, p.155253. (2022: 6.7 – IF, Q1 – JCR, 1.187 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155253 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] ALGUACIL, F.J. – ROBLA, J.I. On the Use of Pseudo-Protic Ionic Liquids to Extract Gold(III) from HCl Solutions. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. APR 2023, vol. 24, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24076305., Registrované v: WOS

  [1.1] GE, Q. – LIU, H.Z. Open/Closed Cage Silsesquioxane-based Thioamide-bridged Hybrid Networks with Unexpected Adsorption Abilities and Selectivity for Au (III). In CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL. ISSN 1385-8947, APR 15 2023, vol. 462. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142323., Registrované v: WOS

  [1.1] WANG, S.X. – ZHENG, X.D. – JI, B. – XU, T.T. – LI, M.M. – ZHENG, K.L. – MEI, J.F. – LI, Z.Y. Thiourea bacterial cellulose imprinted aerogel construction by oriented assembly for selective adsorption of Er(III) from rare earth leachate. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, OCT 15 2023, vol. 323. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124357., Registrované v: WOS

 • MELNYK, Inna**. Silica-based particles with enhanced functionality for environmental protection. In 10th EUROPEAN SILICON DAYS. – Montpellier, 2023. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – FURTAT, Iryna – YANKOVYCH, HalynaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava – SEISENBAEVA, Gulaim – KESSLER, Vadim. N-containing silica spherical particles: one-pot synthesis, particularities of structure, and extended applications. In 16th International Conference on Materials Chemistry : Book of abstract, MC16 3 – July 2023, Dublin, Ireland. – Dublin, Irsko : Royal Society of Chemistry, 2023, p. F24. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: GII
 • PETRYSHYN, Volodymyr** – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna**. Trimethylaminopropyl-functionalized silica hybrids for the removal of heavy metal anions from water. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – ФОП Гузік О.М. : Kyiv, Ukraine, 2023, p.126. ISBN 978-617-95367-0-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • SEMESHKO, Olha** – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – MELNYK, Inna. The development of amine-containing adsorbents for environmental pollution treatment caused by military actions. In KNTU 2023. Ed.: Olena Chepeliuk ; rec.: O. Chepelyuk, A. Ben, A. Bilyk, L. Walter, L. Hanushchak-Yefimenko, D. Dmytriiev, M. Durman, S. Lavrenko, V. Lopatovskyi, V. Lubianyi, R. Naboka, Dr. H.Y. Öztuna, L. Saleba, Y. Saribekova, N. Tymchenko, N. Shandova. I. – Odesa, Ukrajina : Олді+, 2023, p.344-353. ISBN 978-966-289-730-2. (09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • SEMESHKO, Olha** – STOLYARCHUK, Nataliya – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna**. Europium(III) ion removal from water using silica adsorbents: influence of N-containing groups and structuring agents. In Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health. – Chisinau, Moldova : Moldova State University, Institute of Chemistry, 2023, p.18. ISBN 978-9975-62-559-3. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: AFG
 • SEMESHKO, Olha – TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – MELNYK, Inna. Polysilsesquioxane particles with diethyleneamine groups for Nd(III) and Dy(III) removal. In Procedeengs of the International Colloids. 12 th. – Mallorca, Spain, 2023, p.94-95. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: GII
 • STOLIARCHUK, Natalyia – TOMINA, Veronika – SEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna. Synthesis and potential application of ethylene-bridged polysilsesquioxane nanoparticles with amino-/mercapto groups for As(III) uptake from aqueous solutions. In Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXII.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 19 – 20. oktober 2023 : zborník – proceedings. Ed. Hredzák Slavomír ; rec.: Hredzák, S., Žitňan, R., Hančuľák, J., Briančin, J., Čablík, V., Vašková, J.,. – Košice : Slovenská banícka spoločnosť, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2023, p.120-125. ISBN 978-80-89883-14-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: AFD
 • STOLIARCHUK, Natalyia** – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna. Functionalized polysilsesquioxane materials as sorbents of metals and organic substances. In Innowacje w Praktyce. – Lublin, Polsko : Centrum Innowacij Naukowo-Edukacyjnych, 2023, p.92. ISBN 978-83-943796-9-8. Typ: AFG
 • STOLIARCHUK, Natalyia** – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna**. SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF DIETHYLENETRIAMINEPHENYLENE-BRIDGED POLYSILSESQUIOXANE AS SORPTION MATERIAL. In Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health. – Chisinau, Moldova : Moldova State University, Institute of Chemistry, 2023, p.23. ISBN 978-9975-62-559-3. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • STOLIARCHUK, Natalyia** – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna. POLYSILSESQUIOXANE SILICAS WITH TRIAMINE GROUPS AS ADSORBENTS FOR METAL IONS. In Ľvovské chemické čítania – 2023. – Ľvov, Ukrajina : Видавництво від А до Я, 2023, p. 226. Typ: GII
 • STOLYARCHUK, Nataliya** – TOMINA, Veronika – MELNYK, Inna. Magnetically-controlled composites with amino-/mercapto- polysilsesquioxane coating for doxycycline sorption. In ANNUAL CONFERENCE YUCOMAT 2023. YUCOMAT 2023. – Herceg Novi, Montenegro : Biro Konto, Sutorina bb, Igalo, 2023, p.151. ISBN 978-86-919111-8-8. Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika – STOLYARCHUK, Nataliya – SEMESHKO, Olha – BARCZAK, Mariusz – MELNYK, Inna**. Diamine Groups on the Surface of Silica Particles as Complex-Forming Linkers for Metal Cations. In Molecules, 2023, vol. 28, no.1, p. 430. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.704 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010430 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika** – STOLYARCHUK, Nataliya – MURATOVA, Myroslava – SEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna. Magnetite/phenylene polysilsesquioxane/amino hybrid particles for Terbium(III) uptake from aqueous solutions. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – ФОП Гузік О.М. : Kyiv, Ukraine, 2023, p.161. ISBN 978-617-95367-0-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika – STOLIARCHUK, Natalyia – KYSHKAROVA, ViktoriiaYANKOVYCH, HalynaMAKOTA, OksanaSEMESHKO, OlhaMELNYK, Inna**. Removal of Organic and Inorganic Pollutants from Water Using Silica-Based Adsorbents. In EMCEI 2023. – Rende, Italy, 2023. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. 09I03-03-V01-00098 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00108 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: GII
 • YANKOVYCH, Halyna**DUTKOVÁ, ErikaKYSHKAROVA, ViktoriiaVÁCLAVÍKOVÁ, MiroslavaMELNYK, Inna. A 'Turn-On' Carbamazepine Sensing Using a Luminescent SiO2/-(CH2)3NH2/-C6H5 System. In Chemosensors. ISSN 2227-9040. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, HalynaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**MELNYK, Inna**. A Review on Adsorbable Organic Halogens Treatment Technologies: Approaches and Application. In Sustainability, 2023, vol.15, no.12, p. (2022: 3.9 – IF, Q2 – JCR, 0.664 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2071-1050. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA
 • YANKOVYCH, Halyna**BODNÁR, Gergő – ELSAESSER, Michael S. – FIZER, Maksym – STOROZHUK, Ludmyla – KOLEV, Hristo – MELNYK, InnaVÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava**. Carbon composites for rapid and effective photodegradation of 4-halogenophenols: characterization, removal performance, and computational studies. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 441, art. no. 114753. (2022: 4.3 – IF, Q2 – JCR, 0.678 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2023.114753 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] LI, C.Y. – WANG, X.Z. – WU, J.H. – GAO, J.Y. – ZHAO, R.X. – XIA, S.S. – YANG, H. – CHEN, Z. – LI, L. – WANG, W. Harnessing ultrasound in photocatalysis: Synthesis and piezo-enhanced effect: A review. In ULTRASONICS SONOCHEMISTRY. ISSN 1350-4177, OCT 2023, vol. 99. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106584., Registrované v: WOS

 • YANKOVYCH, Halyna**MELNYK, Inna. Determination of Carbamazepine Using Luminescent Bifunctional Silica-Based Sensor. In IEEE NAP-2023. – Bratislava : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023, p.09nn-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. Štefan Schwarz Postdoc Fellowship No. 2022/OV1/010 : PHOTOCATALYTICALLY ACTIVE ACTIVATED CARBON COMPOSITES FOR ELIMINATION OF ORGANIC POLLUTANTS) Typ: GII
 • YUKHYMCHUK, Anna – ZHUKOVA, Daryna – PRYBORA, Nataliya – STOLYARCHUK, Nataliya – YANKOVYCH, HalynaMELNYK, Inna**. Transforming waste into valuable resources: utilizing pine sawdust biochar for the adsorption of Cobalt(II) and Nickel(II) ions, as well as photodegradation of carbamazepine. In Chemistry, Physics and Technology of Surface. – ФОП Гузік О.М. : Kyiv, Ukraine, 2023, p.180. ISBN 978-617-95367-0-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG