Projektová činnosť

Medzinárodné

Anorganicky modifikované smektity ako multifunkčné sorbenty s cieľovými aplikáciami pri sanácii vodného prostredia
Inorganically modified smectites as multifunctional sorbents for target applications in the aqueous environment remediation
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: V dôsledku stále sa zvyšujúcich nárokov na vývoj nových materiálov so špecifickými vlastnosťami a širokým spektrom uplatnenia sa prejavuje nutnosť cielene pripraviť a komplexne charakterizovať materiály tak, aby vyhovovali tomuto trendu. Projekt je zameraný na dizajn a prípravu kompozitov na báze vybraných ílových minerálov zo skupiny smektitov s oxidmi mangánu a ich využitie akonových typov multifunkčných sorbentov. Príprava bude realizovaná precipitáciou oxidov mangánu na povrch chemicky modifikovaných smektitov. Ílové minetrály, ako aj ich pripravené kompozity budú charakterizované metódami chemickej, termickej, mikroskopickej analýzy, röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy a infračervenej spektroskopie. Získané kompozity budú využité akomultifunkčné sorbenty so zvýšenou účinnosťou sorpcie ťažkých kovov a rezíduí liečiv pri sanácii vodného prostredia. Aplikácia kompozitov typu smektit/oxidy mangánu ako sorbentov v procese odstraňovania farmaceutických mikropolutantov je novým smerom výskumu v tejto oblasti.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
odpady, pyrolýza – Využitie kvapalných produktov po pyrolýze odpadových materiálov ako zberačov v procese flotácie uhlia
Utilization of Liquid Pyrolysis Products of Waste Materials as Collectors in the Coal Flotation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na možnosti aplikácie pyrolýznych olejov po procese pyrolýzy vybraných druhov odpadov a biomasy ako flotačných zberačov pri flotácie uhlia. Získané kvapalné produktypo pyrolýze budú identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Pyrolýzne oleje budúporovnávané so súčasne používanými zberačmi využívanými pri flotácii uhlia. Zámerom projektu je získanie pyrolýzneho oleja, pomocou ktorého bude možné získať kvalitný uhoľný koncentrát s obsahom popola pod 10 %. Ekonomickým prínosom bude využitie biomasy a odpadov ako obnoviteľných energetických surovín.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
microwave energy – Mikrovlnná extrakcia anorganických a organických látok z biomasy
Microwave Assisted Extraction of Inorganic and Organic Materials from Biomass
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní biomasy. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitová analýza). Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických a anorganických látok z odpadovej lignocelulózovej biomasy. Pozornosť bude taktiež venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej extrakcie skúmaných materiálov. Získané kvapalné produkty budú separované a identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Tuhé produkty budú ďalej modifikované pre prípravu materiálov vhodných na použitie ako sorbentov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014
Izolácia a identifikácia biologicky aktívnych organických látok z mechanicky aktivovaného slovenského hnedého uhlia
Isolation and identification of biologically activ organic compounds from mechanically activated Slovak brown coal
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Doba trvania: 1.2.2008 – 31.12.2009

Národné

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
COMWAT – Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Ochrana a čistenie vôd je prioritnou oblasťou výskumu 21. storočia. Ciele projektu spadajú do priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS 3, ako aj do stratégie Európa 2020. Hlavným cieľom projektu je príprava progresívnych mikro a nanosorbentov na báze oxidu kremičitého a oxidov kovov pre odstraňovanie anorganických a organických polutantov z vôd. Povrch sorbentov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami, čím sa zabezpečí selektivita sorbentov voči rôznym iónom kovov a organickým polutantom. Sorbenty budú pripravené jednokrokovou syntézou multifunkčných poráznych a neporéznych sférických kremičitých častíc. Zároveň bude skúmaná príprava kompozitných magnetických sorbentov s mono- a multifunkčnými povrchovými vrstvami. Uvedené materiály budú testované za účelom odstraňovania anorganických a organických polutantov z odpadových vôd. Menovite pojde o ióny arzénu, olova, kadmia, ortuti ako aj o adsorbovateľné organické halogény z hutníckeho priemyslu, polyaromatické uhľovodíky z poľnohospodárskeho priemyslu, azofarbivá z textilného priemyslu ako aj reziduá liečiv a/alebo antibiotík.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom
Multicomponent filters in process of leachates cleaning from the toxic elements after the bioremediation of soils contaminated by metallurgical industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt zahŕňa základný výskum cieľovo orientovaný na úpravu výluhov získaných po bioremediácii kontaminovaných pôd, obsahujúcich ióny toxických prvkov. Vychádza z originálnych postupov biolúhovania pôd a sedimentov heterotrófnymi baktériami v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach, študovaných v predchádzajúcom projekte VEGA zameranom na vývoj bioremediačnej technológie. Predmetom projektu je príprava a štúdium vlastností viaczložkových filtrov, pozostávajúcich z prírodných surovín (napr. kremenný piesok, siderit, pyrit) a synteticky pripravených materiálov (oxidy/hydroxidy železa, mangánu), ktoré budú použité na čistenie lúhovacích médií obsahujúcich toxické prvky. Originálnym prínosom bude stanovenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek filtrov tak, aby boli čo najefektívnejšie pri recyklácii média obsahujúcom rôzne koncentrácie iónov toxických prvkov v závislosti od vybranej lokality a kontaminácie pôdy, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na odstránenie iónov arzénu.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike
Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Významným zdrojom tzv. „kritických surovín“ resp. prvkov môžu byť aj minerálne odpady po banských (úpravníckych) a hutníckych aktivitách, ako aj odpady po uhoľnej energetike. Predkladaný návrh projektu zahŕňapodrobnú analýzu vybraných odpadov na Slovensku: čiernouhoľný popolček (Košice), odpad po flotácii a spracovaní polymetalických rúd (Markušovce), odpad z výroby oxidu hlinitého (skládka červeného kalu, Žiar nadHronom) z hľadiska obsahu kritických prvkov, ako je napr. skupina prvkov vzácnych zemín. Na základe nových poznatkov budú pre konkrétne odpady vypracované fyzikálne a fyzikálno-chemické postupy získavania koncentrátov kritických prvkov. Bude sa realizovať extrakcia kritických prvkov rôznymi chemickými činidlami a optimalizácia procesu lúhovania. K selektívnej separácii kritických prvkov z výluhov budú použité chemické a fyzikálno-chemické metódy. Taktiež bude skúmaný vplyv mikrovlnnej energie na účinnosť extrakcie kritickýchprvkov z odpadov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia
Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment Components
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Findoráková Lenka, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality pôd a sedimentov z vybraných oblastí východného Slovenska znečistených v dôsledku bývalej banskej činnosti. Originalitou tohto projektu bude použitie dážďoviek rodu Dendrobaena za účelom možného zníženia a eliminácie kontaminácie testovaných pôd a sedimentov. Využitím screeningových ekotoxikologických metód budú zhodnotené riziká kontaminácie skúmaných vzoriek. Sledovanie fázových zmien a stanovenie kinetických parametrov v študovaných vzorkách pred a po ekotoxikologických testoch bude realizované spektroskopickými metódami a termickou analýzou.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Uplatnenie mikrovlnnej energie pri intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov
Microwave Energy Application for Intensification of Extraction and Pyrolytic Processes of Coal and Wastes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní energetických surovín a metalurgických odpadov. Budú optimalizované podmienky mikrovlnnej extrakcie záujmovýchorganických látok z uhlia a biomasy. Mikrovlnná pyrolýza uhlia a biomasy (slamy, trste, odpadov repky, kukurice a slnečnice) bude realizovaná pri rôznych podmienkach ohrevu a získané tuhé a kvapalné produkty budúanalyzované fyzikálnymi a chemickými metódami. Tuhé produkty budú po mikrovlnnej úprave testované ako sorbenty iónov ťažkých kovov pri čistení odpadových vôd. Aplikáciou mikrovlnnej energie v procesoch extrakcie metalurgických odpadov budú získané koncentráty s vysokým obsahom úžitkových zložiek. Na základe analýzy experimentálnych a teoretických výsledkov budú vyvinuté nové nekonvenčné metódy využívajúce mikrovlnnúenergiu pri daných procesov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Štúdium vlastností kompozitov na báze bentonitu, kremenných pieskov a bakteriálnych buniek
Study of the properties of bentonite, quartz sand and bacterial cells based composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danková Zuzana, PhD.
Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je štúdium vlastností prírodných materiálov použiteľných ako zložky zmesného sorbenta v procese odstraňovania ťažkých a toxických kovov z vodného prostredia. Komponentmi zmesového materiálu budú bentonit a kremenný piesok modifikované precipitáciou oxidov kovov na ich povrchy. Modifikácie bentonitu a kremenného piesku, charakterizované zmenami v ich štruktúrnych, povrchových a pórovitých vlastnostiach poskytnú nové sorbenty, ktorých sorpčné vlastnosti sa posúdia v rámci experimentov. Použitie adherovaných bakteriálnych buniek na skúmané modifikované minerálne povrchy má za cieľ ďalšie vylepšenie sorpčných vlastností. Sorpčno-difúzne vlastnosti práškovej zmesi získané z kolónového experimentu umožnia stanoviť optimálny hmotnostný pomer modifikovaného bentonitu a kremenného piesku. Stimuláciou bakteriálnych buniek na povrchu zmesi sa očakáva regenerácia sorbentu.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Inovácia termickej konverzie energetických surovín aplikáciou mikrovlnnej energie
The Inovation of Thermal Conversion of Energetic Raw Materials by the Application of Microwave Energy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnnej energie pri termickej dekompozícii energetických surovín. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitovanie). Výskum bude venovaný aplikácii mikrovlnného žiarenia na extrakciu apyrolýzu úžitkových zložiek z uhlia a biomasy. Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických látok. Pozornosť bude venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej pyrolýzy skúmaných materiálov. Porovnaním klasickej a mikrovlnnej pyrolýzy a extrakcie energetických surovín sa vyhodnotí vplyv aplikácie mikrovlnnej energie z ekonomického a ekologického hľadiska.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti modifikovaných prírodných minerálov s cieľom ich environmentálneho využitia
Physical and physico-chemical properties of modified natural minerals with the aim of their environmental utilization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mockovčiaková Annamária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Štúdium novej generácie environmentálnych nanoadsorbentov a nosičov účinných látok na báze pórovitých materiálov
Study of New Generation of Environmental Nanoadsorbents and Carriers of Effective Substances on the Basis of Porous Materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Štúdium modifikovaných pórovitých prírodných a syntetických materiálov, vrátane biomodifikácií so zameraním na ich aplikáciu v environmentálnej oblasti ako novej generácie nanokompozitných sorbentov. Štúdium prírodných materiálov bude orientované na využitie domácich surovinových zdrojov, na zeolit typu klinoptilolitu z východoslovenského ložiska v Nižnom Hrabovci. Študované nové typy environmentálnych nanosorbentov budú zamerané na sorpciu reziduí tažkých kovov a iných toxických látok, pyridínu a jeho derivátov, prípadne i znižovanie emisií. Výskum bude orientovaný aj na prípravu a štúdiumnosičov účinných látok – agrochemicky, farmaceuticky, prípadne ako senzorov. Pripravené materiály budú charakterizované metódami chemickej, termickej, mikroskopickej analýzy, RTG, XPS, IČ, NMR spektroskopiou,hmotnostnou spektroskopiou, elektrickej vodivosti, metódami stanovením merného povrchu a objemov pórov nízkotepelnou adsorpciou dusíka, cielenými k posudzovaniu sorpcie a desorpcie produktov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Extrakcia organických látok z uhlia a biomasy
The Extraction of Organic Substances from the Coal and Biomass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na štúdium extrakcie organických látok z hnedého uhlia, lignitu a biomasy. V podmienkach rôznych extrakčných režimov (Soxhletova extrakcia, destilácia vodnou parou, SFE, MAE) bude študovaný proces extrakcie seskviterpénov, diterpénov a vyšších terpénov, humínových látok a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU). Mechanizmus mikrovlnej extrakcie sa bude študovať v podmienkach bodu varu rozpúštadiel pri extrakcii nízkomolekulých diterpénov a vysokomolekulových humínových látok a PAU. Superkritická fluidná extrakcia terpénových látok bude realizovaná v podmienkach nízkoteplotnej SFE s CO2 a vysokoteplotnej SFE s polárnymi a nepolárnymi rozpúšťadlami. Environmentálny výskum extrakcie a rafinácie uhlíkatých prekurzorov bude zvlášť zameraný na identifikáciu PAU. Taktiež bude študovaný vplyv rafinovaných humínových kyselín na proces biochemickej redukcie železitých solí.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách
Solution of theoretical and practical problems of microwave energy application in minerallurgy and environmental technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Hodnotenie porchov a pórovitých štruktúr rôznych minerálov v chemických, fyzikálnych a biologických procesoch ich úpravy
Evaluation of surface and pore structure of various materials after chemical, physical and biological treatments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mockovčiaková Annamária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008