Projektová činnosť

Medzinárodné

CORFO – Vývoj in-situ biolúhovacej metódy pre čistenie kremenných pieskov a aplikácia testovania prototypu poloprevádzky
Development of In-situ Bioleaching Method to Clean Quartz Sands and Application through Testing Prototype Pilot Plant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Cristalerías Chile SA je spoločnosť zaoberajúca sa výrobou sklenených obalov, pričom využíva surovinu kremenného piesku, ktorá nespĺňa čistotu potrebnú k vytvoreniu kvalitného skla. Jednou z vedeckých činností Ugt SAS je výskum a vývoj nových technológii v rámci biotransformacie silikátových minerálov heterotrofnými baktériami, ktorá môže slúžiť na rozvoj technológie biolúhovania pre čistenie kremenných pieskov v Čile.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Biolúhovanie – Uvoľňovanie uzavretých častíc striebra zo silikátového matrixu biolúhovaním
Liberalization of locked Ag particles from silicate matrix by bioleaching
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Laboratórne testy sú realizované ako časť iniciatívy zvýšiť výťažnosť získavania striebra z rudy uskladnenej na halde. Laboratórne testy sú založené na bakteriálnom lúhovaní suroviny, tento proces spôsobuje rozpúšťanie mineralného matrixu, v ktorom sú uzatvorené minerály striebra.Sleduje sa inhibícia ortute ako časť laboratórnych experimentov. Výsledky sú utajené podľa požiadaviek firmy z USA.
Doba trvania: 1.5.2012 – 30.5.2013
ELIMKOV – Eliminácia ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd pomocou biosorbentov
Heavy metals elimination from industrial waste waters by biosorbents
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt financovaný APVV nadväzuje na predchádzajúce projekty Slovensko-Českej MVTS pre roky 2002-2003 a 2004-2005. Ich výsledky a prínosy poukazujú na opodstatnenosť pokračovania spolupráce, a potrebu rozšíriť poznatky o štúdium prípravy a vhodných aplikácií biosorbentov pripravených pomocou síran-redukujúcich baktérií, drevokazných a mikroskopických húb.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
STUDTOX – Štúdium toxického vplyvu ťažkých kovov na rast síran-redukujúcich baktérií a drevokazných hub v procese bioakumulácie kovov z vôd
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2005

Národné

Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín
Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zameranie projektu je v súlade so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.Základom projektu je výskum kombinácií fyzikálnych, chemických a biologických metód pre zhodnotenieodpadov z ťažby a úpravy rudných surovín z vybraných environmentálnych záťaží na území Slovenska.Očakávanými prínosmi projektu sú doplnenie informácií ako aj dosiahnutie originálnych poznatkov v oblastiachzískavania základných a kritických kovov/polokovov, úpravy banských vôd, lúhovania depónií banských aúpravníckych odpadov, využitia minerálnych frakcií banských odpadov pre prípravu stavebných materiálov aochrana životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia
Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Problematika rozvoja trvalo udržateľných zdrojov energie so zreteľom na životné prostredie predstavuje jednu z najintenzívnejšie skúmaných vedných oblastí súčasnosti. Jednou z možností riešenia tejto problematiky je syntéza a modifikácia nových materiálov na báze minerálov so štruktúrou komplexných oxidov. Je známe, že tie majú široké uplatnenie ako komponenty pre zariadenia vyrábajúce a uskladňujúce energiu. Napriek tomu, vplyv modifikácie zloženia, štruktúry, veľkosť kryštalografických zŕn a príspevku aktívneho povrchu na funkčné vlastnosti študovaných materiálov si stále vyžaduje intenzívny výskum. V rámci riešenia projektu budú použité známe úpravnícke postupy zahrňajúce mletie za účelom mechanochemicky syntetizovať a skúmať komplexné oxidy rôzneho štruktúrneho a chemického zloženia (najmä s perovskitovou a spinelovou štruktúrou). Pripravené materiály budú porovnávané a študované metódami štandardne využívanými pri charakterizácii minerálov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich asíran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu.Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti súpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebnémateriály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombináciekonvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy aspracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom
Multicomponent filters in process of leachates cleaning from the toxic elements after the bioremediation of soils contaminated by metallurgical industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt zahŕňa základný výskum cieľovo orientovaný na úpravu výluhov získaných po bioremediácii kontaminovaných pôd, obsahujúcich ióny toxických prvkov. Vychádza z originálnych postupov biolúhovania pôd a sedimentov heterotrófnymi baktériami v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach, študovaných v predchádzajúcom projekte VEGA zameranom na vývoj bioremediačnej technológie. Predmetom projektu je príprava a štúdium vlastností viaczložkových filtrov, pozostávajúcich z prírodných surovín (napr. kremenný piesok, siderit, pyrit) a synteticky pripravených materiálov (oxidy/hydroxidy železa, mangánu), ktoré budú použité na čistenie lúhovacích médií obsahujúcich toxické prvky. Originálnym prínosom bude stanovenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek filtrov tak, aby boli čo najefektívnejšie pri recyklácii média obsahujúcom rôzne koncentrácie iónov toxických prvkov v závislosti od vybranej lokality a kontaminácie pôdy, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na odstránenie iónov arzénu.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
SEMINANO – Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Mechanochemistry of Semiconductor Nanocrystals: from Minerals to Materials and Drugs
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie špeciálnych mechanochemických postupov syntézy vyspelýchmateriálov s vysokým stupňom využitia v nanotechnológiách. Budú aplikované nasledovné postupy:mechanochemická syntéza, mechanochemická redukcia, mechanická aktivácia a nanomletie. Výskum a vývoj vrámci tohto projektu sa bude zaoberať niekoľkými perspektívnymi nanofázovými materiálmi (hlavne polovodičovénanokryštály, QDs), ktoré budú charakterizované súborom sofistikovaných metód. Po realizácii syntéz acharakterizácii bude detailne študované využitie v materiálových vedách (optické vlastnosti), medicíne (toxicita aprotirakovinové účinky) a v metalurgii (príprava nanofáz). Špeciálna pozornosť sa bude venovať vzťahu medziparametrami syntézy a vlastnosťami, ktoré sa u aplikovaných procesov využívajú.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
BTZS – Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov
Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and degradation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu vyplýva z existencie metabolizmu sírnych baktérií na základe ktorého dochádza k syntéze alebo degradácií prírodných aj priemyselne vyprodukovaných materiálov. Bakteriálna oxidácia a redukcia síry a jej zlúčenín sú podstatou tohto metabolizmu a poukazujú na možnosť ich použitia ako v priemyselných technológiách, tak aj pri ochrane životného prostredia. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium biooxidačných a bioredukčných vlastností vybraných druhov sírnych baktérií pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov z kontaminovaných priemyselných vôd a na štúdium vzniku, priebehu a zamedzenia ich korozívnych účinkov na prírodné a syntetické materiály so špeciálnym zreteľom na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je inovácia metód aplikácie a kontroly metabolizmu baktérií majúcich afinitu k síre a jej zlúčeninám v procesoch bioremediácie a biodegradácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Bioremediácia – Vývoj bioremediačnej technológie odstraňovania kovov z pôdy a sedimentov
The Development of Bioremediation Technology of Metals Removing from Soil and Sediment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danková Zuzana, PhD.
Anotácia: Kontaminácia pôdy a sedimentov ťažkými kovmi je jedným z hlavných environmentálnych problémov v celom svete. Ťažké kovy sú celkovo toxické a ťažko odstrániteľné z pôdneho a sedimentačného matrixu. Dôležitý je vývoj praktických a ekonomických spôsobov technológie odstraňovania a transformácie ťažkých kovov.Biologické metódy sú považované za efektívne a nenákladne alternatívy oproti fyzikálnochemickým metódam pre pôdnu a sedimentárnu remediáciu. Regulovaním podmienok biologických procesov je možné zvýšiťbakteriálnu aktivitu a tým uskutočniť bioremediácie viac efektívne v mobilizácii kovov. Biolúhovacie postupy prebiehajú pod aeróbnymi a anaerobnými podmienkami a bakteriálna aktivita vedie k zníženiu koncentrácie kovov v sedimentoch, ktoré môžu byť aplikované späť do pôdy. Kovy uvoľnené do výluhov budú akumulované sorpciou na vybraných minerálnych filtroch, pričom bude vyvíjaný uzavretý proces bioremediačnej technológie pre budúce sanácie znečistených území.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Mechanochémia tuhých látok pre využitie a nanotechnológiách
Mechanochemistry of Solids for Utilization in Nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie mechanochemických postupov prípravy látok s vysokým stupňom využitia v nanotechnológii. Budú aplikované procesy mechanickej aktivácie, mechanochemickej syntézy a nanomletia používané v mechanochémii s cieľom vyriešiť vedecké ciele projektu. Študované ciele budú pokrývať arzenidy (InAs), oxidy (Fe3O4), karbonáty (CaCO3) a chalkogenidy (MexAy) (Me=Cd,Zn,As; A=S,Se)). V niektorých prípadoch bude študovaná modifikácia nanočastíc jadra pokrytých organickými činidlami.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Biochemical trea – Stimulácia biochemických procesov úpravy surovín a odpadov
Stimulation of biochemical processes of raw material and waste treatment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Bakteriálna redukcia a disolúcia železa je vysoko regulovateľný biochemický proces. Táto vedecká oblasť reprezentuje jednu z neznámych a málo skúmaných oblastí mikrobiálnej ekológie a pritom je veľmi dôležitá pri navrhovaní postupov využívania biotechnológií. Vedomosti o aktivite baktérii v kolobehu železa môžu poskytnúťrozličné smery využitia a to v zlepšení kvality nerudných surovín, sedimentov, pôd a v recyklácii železom pokrytých filtrov po sorpcii ťažkých kovov a odpadov. Biodostupnosť Fe (III) je v environmentálnom prostredí zvýšená, keď je bohatá na organické komponenty zahŕňajúce humínové substancie a cheláty. Železo-redukujúcebaktérie hrajú významnú úlohu v kolobehu železa a uhlíka, pričom stimulujú mobilitu kovov a degradačné procesy organických kontaminantov. Nesterilné podmienky dávajú fylogenetickú diverzitu železo – redukujúcich baktérií, a tak je pravdepodobné, že existuje viac než jedna stratégia pre minerálnu disolúciu železa, ktorá bude študovaná.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
SPaNIS – Štúdium pozitívnych a negatívnych vplyvov sulfureta v životnom prostredí a v priemysle
Study of positive and negative influences of sulphuretum in the environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v priemysle, ktoré sú podstatou pozitívnych a negatívnych vlastností disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v biosfére t.j. sulfureta. K hlavným oblastiam výskumu patrí vývoj metód aplikácie a kontroly metabolickej činnosti vyššie uvedených baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na betónové materiály. Cieľom navrhovaného projektu je doplniť a rozšíriť poznatky ako aj metodické postupy súvisiace s vplyvom sulfureta na mobilitu toxických kovov a transformáciu zlúčenín síry v procesoch biolúhovania, bioprecipitácie, biosorpcie a biokorózie.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
MECHANO – Mechanochemická modifikácia minerálov pre vyspelé nanotechnologické aplikácie
Mechanochemical Modification of Minerals for Advanced Nanotechnology Applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na modifikáciu vlastností vybraných minerálov mechanochemickými postupmi. Intenzívne mletie generuje v mineráloch zmeny celého radu fyzikálne-chemických vlastností, ktoré je možné využiť pre vyspelé aplikácie v rôznych odvetviach. Pre environmentálne aplikácie sa využije schopnosť aktivovaných silikátov viazať oxid uhličitý. Podobnú schopnosť vykazujú oxidy a karbonáty pri sorpcii toxických kovov z roztoku. Dvojstupňový rozklad sulfidov pri intervencii mechanochemického lúhovania vedie k nanotechnologickým aplikáciám prípravy nanokryštalickej medi. Mechanochemická príprava nanokryštalických syntetických minerálov na báze sulfidov, selenidov a titanátov vedie k aplikáciám v materiálovom inžinierstve. Nanosuspenzie sulfidu arzénu vykazujú nový, v Európe doteraz neskúmaný priaznivý efekt pri eliminácii rakovinových buniek.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Mechanická aktivácia minerálov pre environmentálne, materiálové a terapeutické aplikácie
Mechanical Activation of Minerals for Environmental, Materials and Terapeutic Application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na modifikáciu vlastností vybraných minerálov mechanickou aktiváciou. Mechanická aktivácia v zariadeniach intenzívneho mletia generuje v mineráloch zmeny celého radu fyzikálnochemických vlastností, ktoré je možné využiť pre environmentálne, materiálové a terapeutické aplikácie. Budú sa skúmať minerály na báze sulfidov, karbonátov a silikátov. Využije sa potenciál aktivovaných minerálov pre sorpciu kadmia a arzénu z roztokov a oxidu uhličitého z plynnej fázy, prípravu nanokryštalickej medi a zinku a overenie možnosti využitia sulfidov arzénu pre deštrukciu rakovinových buniek.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Bakteriálne oxidačné a redukčné procesy pri mobilizácii a stabilizácii kovov v prírodnom prostredí sulfidických ložísk
Bacterial oxidative and reductive processes in connection with the mobilization and stabilization of metals in the environments of sulfide deposits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium bakteriálnych oxidačno-redukčných reakcií spojených s transformáciou kovových minerálov v extrémne kyslých prostrediach. Budú skúmané procesy oxidácie železa, síry a sulfidických minerálov rozhodujúce pri genéze kyslých banských vôd. Podrobne bude študovaná bakteriálna disimilačná redukcia FeIII na FeII acidofilnými heterotrófnymi baktériami rodu Acidiphilium. Tieto baktérie respirujú FeIII aj v prítomnosti kyslíka a spôsobujú redukčné rozpúštanie sekundárnych minerálnych štruktúr (Fe-oxidov, oxihydroxidov a oxihydroxysulfátov) formujúcich sa v sedimentoch recipientov banských vôd. Redukcia Fe-minerálov je proces produkujúci alkalinitu a za určitých okolností môže iniciovať zmenu oxidačných podmienok podporujúcich disolúciu kovových sulfidov a tvorbu acidity, na anoxické podmienky podporujúce redukčné reakcie. Získané poznatky bude možné využiť pri sanácií starých záťaži potláčaním tvorby toxických výluhov a mobilizáciou kovov v týchto vodách biologickými procesmi.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Biokorózia stavebných materiálov
Biocorrosion of building materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Aktuálnosť navrhovaného projektu je podmienená existenciou prirodzených a nezvratných procesov degradácie a znehodnocovania stavebných materiálov. Uvedené procesy prebiehajú najmä v dôsledku exogénnych vplyvov prostredia, medzi ktoré patria aj biologické. Tieto sú prezentované vplyvmi vegetácie a mikroorganizmov a spôsobujú tzv. biokoróziu. Projekt je zameraný na využitie poznatkov prírodných a technických vied v oblasti štúdia a vývoja vhodných metód identifikácie, monitorovania a eliminácie biokorózie stavebných materiálov so zámerom ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. K prioritným oblastiam výskumu bude patriť štúdium biokorózie betónu, spôsobenej činnosťou sulfureta t.j. mikroorganizmov zúčastňujúcich sa disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v prírode.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Bioremediačný potenciál minerálnej a bakteriálnej mobilizácie a imobilizácie kovov
Bioremedial potential of minerals and bacterial metal mobilization and imobilization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Anotácia: Antropogénna činnosť v podobe priemyselných vôd a zvetrávacie procesy majú značný vplyv na zvyšovanie kovov v environmentálnom prostredí. Aktivita relatívne vysokých mikrobiálnych počtov v zemskej kôre vyžaduje presnejšie hodnotenie biogeochemického zvetrávania sedimentov, pôd a spôsoby kolobehu kovov. Mikrobiálna kolonizácia a organické látky môžu dramaticky vplývať na rýchlosť a mechanizmus zvetrávacích reakcií minerálov a mobilizácií a imobilizácii kovov. Prírodné procesy spojené so vznikom železitých a ílových minerálov majú veľký praktický dosah na jednej strane pre kumuláciu nežiadúcich prímesi v sedimentoch, pôde a nerudných surovinách a na druhej strane umožňujú vysvetliť mnohé zvláštnosti formovania určitého kontaminovaného prostredia. Hlavným vedeckým cieľom navrhovaného projektu bude študovanie možnosti odstraňovania kovov zo sedimentov, pôd, vôd a nerudných surovín a získanie nových poznatkov v oblasti bioremediačnych technológii.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
MENANO – Mechanochemická syntéza nanokryštalických látok pre aplikácie vo vyspelých technológiach
Mechanochemical synthesis of nanocrystalline materials for applications in advanced technology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Mechanochemická syntéza nanokryštalických látok z rôznych prekurzorov v laboratórnom a priemyselnom merítku. Charakterizácia syntetizovaných látok a ich testovanie. V deviatich etapách riešenia sa projekt zameria na prípravu nanokryštalických polovodičov a nanokompozitov kov-keramika v laboratórnych a priemyselných mlynoch, štúdium 1D štruktúr, kinetiky syntézy a sprievodných efektov agregácie. Syntetizované materiály sa budú charakterizovať modernými identifikačnými metódami a testovať ako potenciálne nanosorbenty pri eliminácii toxických kovov z roztokov.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách
Solution of theoretical and practical problems of microwave energy application in minerallurgy and environmental technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Štúdium možnosti aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd starej banskej záťaže Smolník
The study of the application possibilities of remediation methods in the elimination of environmental risk of acid mine drainage at the old mine loading Smolník
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium možnosti úpravy kyslých banských vôd a sedimentov v špecifických podmienkach starej banskej záťaže Smolník. Návrh riešenia vyplýva z niekoľkoročného monitoringu uvedeného ložiska, dokumentujúceho neustálu produkciu silne mineralizovaných a kyslých banských vôd s nadlimitným obsahom kovov a síranov. Pretože nie je predpoklad pre samovoľné zlepšenie situácie, jedným z možných riešení je úprava vytekajúcej kyslej banskej vody, umožňujúca elimináciu rizikových prvkov resp. získavanie úžitkových prvkov pred ich vstupom do hydrosferického kolobehu. Kvalita vody má značný vplyv na obsah rizikových prvkov v sedimentoch, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom sekundárneho znečistenia vôd. Navrhovaný projekt je preto zameraný na vývoj optimálnych fyzikálno-chemických a chemicko-biologických metód eliminácie polutantov z kyslých banských vôd a sedimentov, vzhľadom na environmentálne a ekonomické aspekty.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Mechanochemická príprava nanokryštalických látok a ich využitie v mineralurgii
Mechanochemical Preparation of Nanocrystalline Substances and its Application in Mineral Processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Modelovanie geochemického vývoja kyslých banských vôd a štúdium možnosti ich bioremediácie na ložisku Smolník
Geochemical modelling of acid mine drainage generation and the study of their bioremediation at Smolnik deposit.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
ENVIBIOKAT – Štúdium environmentálnej biologickej katalýzy v procesoch acidifikácie a mineralizácie banských vôd v biotopoch starých banských záťaží po ťažbe sulfidických rúd
Study of environmental biological catalysis of mine drainage acidification and mineralization in old mine biotope after exploitation of sulphidic ores
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium existencie a vývoja biodiverzity ako aj dôsledkov oxidačnej biologickej katalýzy iniciovanej autochtónnymi chemolithotrófnymi mikroorganizmami v prírodných procesoch prebiehajúcich v kontaktných zónach hydrosféry a lithosféry „in situ“ v ložiskách a deponiách odpadov po ťažbe sulfidických ložísk, s ktorými sa spája vznik kyslých a silne mineralizovaných drenážnych vôd s nadlimitnými obsahmi ťažkých kovov a vysokým devastačným účinkom na okolité prostredie. Cieľom projektu je vývoj metód hodnotenia environmentálneho rizika týchto samovoľne prebiehajúcich prírodných dejov a štúdium možnosti využitia reverzných prírodných bioredukčných dejov na sanáciu nežiadúcich účinkov kyslých drenážnych vôd na okolitý biotop.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2004