Projektová činnosť

Národné

Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód
The study of particulate matters in ambient air and selected environment components using the screening methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša
The Study of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, na štúdium kvality ovzdušia prostredníctvom vybraných zložiek atmosférickej depozície a suspendovaných častíc (PM) a na problematiku kontaminovaných pôd a dnových sedimentov. Hlavným cieľom je získať deficitné poznatky o interakcii a vzťahoch deponovaných častíc atmosférickej depozície, ich depozičných tokoch a vlastnosťami,pôvode a zdrojoch suspendovaných častíc v ovzduší. Oblasť štúdia kontaminovaných pôd a dnových sedimentov je zameraná na posúdenie rizík potencionálne toxických prvkov prostredníctvom akútnych achronických ekotoxikologických testov fytotoxicity a kontaktných testov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
GEOCEX – Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
Centre of Excellence for Integrative Research of the Earth´s Geosphere
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu spočíva v podpore excelencie integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj požadovanej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazne prispela k vylepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných inštitúcií v Banskobystrickom a Košickom regióne (Ústav vied o Zemi SAV – pobočka Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita vo Zvolene), ktorá sa prejaví vo vyššej kvalite vedeckých výstupov a účasti v medzinárodných výskumných projektov. Integrovaný výskum bol realizovaný v štyroch hlavných aktivitách: Hlavný partner. Ústav vied o Zemi SAV:1) – Analýza globálnych zmien a ich vplyv na ekosystém a biodiverzitu Zeme (dokumentácia a datovanie globálnych zmien, analýza fosílnych ekosystémov, identifikácia evolučných zmien biodiverzity, rekonštrukcia klimatickej histórie Zeme, identifikácia náhlych katastrofických udalostí).2) Výskum procesov tvorby kôry a geodynamické podmienky Zeme (geochemické a petrogenetické podmienky tvorby litosféry, geológia útvarov, orogenická štruktúra a paleogeografický vývoj Západných Karpát).Partner 1. Ústav geotechniky SAV Košice: 3) Štúdium biogeochemických procesov and environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny Partner 2. Technická univerzita vo Zvolene: 4) Štúdium materiálovo-energetických tokoch vrchnej časti geosféryV rámci projektu boli na ÚGt SAV založené tieto laboratóriá: – Laboratórium geomikrobiológie – Laboratórium tuhej fázy aerosólov
Web stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/centex/
Doba trvania: 1.9.2010 – 28.2.2015
Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska
Study on heavy metals, harmful mineral substances and their deposition in the selected components of environment in the areas of mining and metallurgical industry in the eastern Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, atmosférickú depozíciu v oblasti stredného Spiša a Košíc a dnové sedimenty vodnej nádrže Ružín. Cieľom je stanoviť súčasný, reálny stav záťaže predmetných území kvantifikáciou hmotnostných tokov sledovaných kontaminantov z monitoringuatmosférickej depozície. Na základe štúdia jej tuhej zložky posúdiť schopnosť ich mobility a z toho vyplývajúce riziká pre iné zložky životného prostredia využitím extrakčných metód.Štúdiom dnových sedimentov určiť formy výskytu a väzby vybraných ťažkých kovov, ich mobilitu, bioprípustnosť a ekotoxicitu z hľadiska možnej interakcie sedimentu (autochtónne aj alochtónne) s inými zložkami životného prostredia využitím extrakčných metód a skúškami toxicity. Na základe výsledkov posúdiť možnosti ich využitia.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Štúdium atmosférickej depozície vo vzťahu k ťažkým kovom a minerálnym disperziám vo vybraných oblastiach Slovenska s banským a hutníckym priemyslom
Study on atmospheric deposition in relation to heavy metals and mineral dispersions in selected areas of Slovakia with mining and metallurgical industries
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Anotácia: Jedným z hlavných vstupov rizikových látok do jednotlivých zložiek životného prostredia (ŽP) je ich obsah v atmosférickej depozícii. Banský a hutnícky priemysel okrem plynných emisií produkuje aj tuhé emisie, ktoré svojim špecifickým zložením výrazne ovplyvňujú kvalitu a kvantitu vstupov z atmosférickej depozície, predovšetkým vo svojom blízkom okolí. Analýzou a štúdiom vzoriek získaných z monitorovania atmosférickej depozície v sledovaných oblastiach budú kvantitatívne a kvalitatívne určené vstupy vybraných ťažkých kovov a minerálnych disperzií do zložiek ŽP. Sledované budú oblasti Nižnej Slanej a Jelšavy s banským priemyslom a oblasť Krompách a stredného Spiša so súčasným metalurgickým a historickým banským priemyslom. Riešenie a výsledky projektu prinesú poznatky s následným možným využitím v ďalších praktických úlohách vyžadujúcich poznanie reálneho stavu imisnej záťaže zložiek ŽP konkrétneho územia.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium možnosti aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd starej banskej záťaže Smolník
The study of the application possibilities of remediation methods in the elimination of environmental risk of acid mine drainage at the old mine loading Smolník
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium možnosti úpravy kyslých banských vôd a sedimentov v špecifických podmienkach starej banskej záťaže Smolník. Návrh riešenia vyplýva z niekoľkoročného monitoringu uvedeného ložiska, dokumentujúceho neustálu produkciu silne mineralizovaných a kyslých banských vôd s nadlimitným obsahom kovov a síranov. Pretože nie je predpoklad pre samovoľné zlepšenie situácie, jedným z možných riešení je úprava vytekajúcej kyslej banskej vody, umožňujúca elimináciu rizikových prvkov resp. získavanie úžitkových prvkov pred ich vstupom do hydrosferického kolobehu. Kvalita vody má značný vplyv na obsah rizikových prvkov v sedimentoch, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom sekundárneho znečistenia vôd. Navrhovaný projekt je preto zameraný na vývoj optimálnych fyzikálno-chemických a chemicko-biologických metód eliminácie polutantov z kyslých banských vôd a sedimentov, vzhľadom na environmentálne a ekonomické aspekty.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Pohyb a transformácia ortuti v životnom prostredí území s bývalou banskou činnosťou na Slovensku
The movement and transformation of mercury in the environtment of territory with former mining activity in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007