Projektová činnosť

Medzinárodné

BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
WaSClean – Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov
Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom tohoto projektu je výskum a vývoj nových materiálov a technológií pre remediáciu kontaminovaných pôd a vôd. Pre jeho dosiahnutie boli vytýčené dielčie ciele:1. Vývoj poloprevádzkového zariadenia pre produkciu nanočastíc na báze Fe a Cu.2. Vývoj nových kompozitných sorbentov na báze aktívneho uhlia a Fe/Cu nanočastíc.3. Štúdium a optimizácia sorpčných procesov pre odstraňovanie kontaminantov 4. Príprava biogénnych materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z vôd. 5. Biodegradácia organických polutantov. 6. Degradácia nebiodegradibilných polutantov elektrochemickými procesmi.7. Integrácia postupov 1-6 do sekvenčného remediačného procesu pre odstraňovanie rôznordých kontaminantov.8. Analýza risku, štúdia uskutočniteľnosti a prieskum trhu.Multidisciplinárny projekt koordinovaný Ústavom geotechniky SAV je tvorený konzorciom expertov na svetovej vedeckej úrovni v oblasti environmentálneho managementu, geochémie, nanotechnológií, (geo)mikrobiológie, environmentálneho inžinierstava, materiálového výskumu ako fyzikálnej, koloidnej a analytickej chémie. Členmi konzorcia sú aj prestavitelia malých a stredných podnikov, čím sa predpokladá plynulý prenos skúmanych poznatkov do praxe.
Web stránka projektu: www.saske.sk/wasclean
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
odpady, pyrolýza – Využitie kvapalných produktov po pyrolýze odpadových materiálov ako zberačov v procese flotácie uhlia
Utilization of Liquid Pyrolysis Products of Waste Materials as Collectors in the Coal Flotation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na možnosti aplikácie pyrolýznych olejov po procese pyrolýzy vybraných druhov odpadov a biomasy ako flotačných zberačov pri flotácie uhlia. Získané kvapalné produktypo pyrolýze budú identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Pyrolýzne oleje budúporovnávané so súčasne používanými zberačmi využívanými pri flotácii uhlia. Zámerom projektu je získanie pyrolýzneho oleja, pomocou ktorého bude možné získať kvalitný uhoľný koncentrát s obsahom popola pod 10 %. Ekonomickým prínosom bude využitie biomasy a odpadov ako obnoviteľných energetických surovín.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015
microwave energy – Mikrovlnná extrakcia anorganických a organických látok z biomasy
Microwave Assisted Extraction of Inorganic and Organic Materials from Biomass
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní biomasy. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitová analýza). Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických a anorganických látok z odpadovej lignocelulózovej biomasy. Pozornosť bude taktiež venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej extrakcie skúmaných materiálov. Získané kvapalné produkty budú separované a identifikované fyzikálno-chemickými metódami. Tuhé produkty budú ďalej modifikované pre prípravu materiálov vhodných na použitie ako sorbentov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2014

Národné

Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov
Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu vyspelých uhlíkových sorbentov z lokálnych prekurzorov (napr. slovenský lignit, odpadová biomasa). Mikrovlnný ohrev bude aplikovaný pri pyrolýznej syntéze sorbentov, ich povrchovej aktivácii a modifikácii, ako aj v procese regenerácie. Modifikácia bude realizovaná zabudovaním magnetickými nanočastíc (Fe(0), Fe-oxidov) do uhlíkových štruktúr. To umožní separáciu tuhého sorbentu od čistenej vody magnetickou filtráciou. Pri štúdiu sorpčných procesov bude okrem statickej metódy realizovaná sorpcia v dynamickom móde so zameraním sa na elimináciu vybraných toxických (polo-)kovov a organických polutantov. Taktiež bude riešená desorpcia a regenerácia sorbentov, ako aj mikrovlnná degradácia organických polutantov. Hlavným cieľom je pripraviť uhlíkový produkt s vyššou pridanou hodnotou, t.j. materiál s excelentnými povrchovými vlastnosťami a vhodnou afinitou, ktorý je aplikovateľný v environmentálnych technológiách, pri čistení banských vôd a priemyselných odpadov.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
COMWAT – Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Ochrana a čistenie vôd je prioritnou oblasťou výskumu 21. storočia. Ciele projektu spadajú do priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS 3, ako aj do stratégie Európa 2020. Hlavným cieľom projektu je príprava progresívnych mikro a nanosorbentov na báze oxidu kremičitého a oxidov kovov pre odstraňovanie anorganických a organických polutantov z vôd. Povrch sorbentov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami, čím sa zabezpečí selektivita sorbentov voči rôznym iónom kovov a organickým polutantom. Sorbenty budú pripravené jednokrokovou syntézou multifunkčných poráznych a neporéznych sférických kremičitých častíc. Zároveň bude skúmaná príprava kompozitných magnetických sorbentov s mono- a multifunkčnými povrchovými vrstvami. Uvedené materiály budú testované za účelom odstraňovania anorganických a organických polutantov z odpadových vôd. Menovite pojde o ióny arzénu, olova, kadmia, ortuti ako aj o adsorbovateľné organické halogény z hutníckeho priemyslu, polyaromatické uhľovodíky z poľnohospodárskeho priemyslu, azofarbivá z textilného priemyslu ako aj reziduá liečiv a/alebo antibiotík.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidovželeza pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike
Recovery of Selected Critical Minerals from Environmental Loads after Mining, Metallurgy and Coal-Fired Power Industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Významným zdrojom tzv. „kritických surovín“ resp. prvkov môžu byť aj minerálne odpady po banských (úpravníckych) a hutníckych aktivitách, ako aj odpady po uhoľnej energetike. Predkladaný návrh projektu zahŕňapodrobnú analýzu vybraných odpadov na Slovensku: čiernouhoľný popolček (Košice), odpad po flotácii a spracovaní polymetalických rúd (Markušovce), odpad z výroby oxidu hlinitého (skládka červeného kalu, Žiar nadHronom) z hľadiska obsahu kritických prvkov, ako je napr. skupina prvkov vzácnych zemín. Na základe nových poznatkov budú pre konkrétne odpady vypracované fyzikálne a fyzikálno-chemické postupy získavania koncentrátov kritických prvkov. Bude sa realizovať extrakcia kritických prvkov rôznymi chemickými činidlami a optimalizácia procesu lúhovania. K selektívnej separácii kritických prvkov z výluhov budú použité chemické a fyzikálno-chemické metódy. Taktiež bude skúmaný vplyv mikrovlnnej energie na účinnosť extrakcie kritickýchprvkov z odpadov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie
Microwave-Assisted Synthesis of Polycomponent Materials for Mineral Processing and Environmental Technologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá syntézou, vlastnosťami a využitím magnetických uhlíkových materiálov pripravených na báze prírodných a priemyselných prekurzorov uhlíka (slovenské uhlie, biomasa, popolčeky). Magnetický uhlíkový materiál bude pripravený mikrovlnnou pyrolýzou, klasickou pyrolýzou ako aj koprecipitáciou s katiónmi železa na uhlíkovú matricu. Cieľom je pripraviť materiál s vysokým objemom pórov, veľkým špecifickým povrchom a vhodnými magnetickými vlastnosťami. Tieto kompozity budú charakterizované pomocou fyzikálnych afyzikálno-chemických metód a následne testované ako sorbenty ťažkých kovov a organických polutantov z vodných roztokov. Na odstránenie sorbentu z vody bude využitá magnetická filtrácia. Následne sa vykoná regenerácia sorbentov. Na základe výsledkov týkajúcich sa vlastnosti materiálu, účinnosti sorpcie a regenerácie bude navrhnutá schéma syntézy magnetických materiálov a ich cyklu (sorpcia/magnetická filtrácia/desorpcia/sorpcia) pri aplikáciách v environmentálnych technológiách.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Uplatnenie mikrovlnnej energie pri intenzifikácii procesov extrakcie a pyrolýzy uhlia a odpadov
Microwave Energy Application for Intensification of Extraction and Pyrolytic Processes of Coal and Wastes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie problematiky uplatnenia mikrovlnnej energie pri spracovaní energetických surovín a metalurgických odpadov. Budú optimalizované podmienky mikrovlnnej extrakcie záujmovýchorganických látok z uhlia a biomasy. Mikrovlnná pyrolýza uhlia a biomasy (slamy, trste, odpadov repky, kukurice a slnečnice) bude realizovaná pri rôznych podmienkach ohrevu a získané tuhé a kvapalné produkty budúanalyzované fyzikálnymi a chemickými metódami. Tuhé produkty budú po mikrovlnnej úprave testované ako sorbenty iónov ťažkých kovov pri čistení odpadových vôd. Aplikáciou mikrovlnnej energie v procesoch extrakcie metalurgických odpadov budú získané koncentráty s vysokým obsahom úžitkových zložiek. Na základe analýzy experimentálnych a teoretických výsledkov budú vyvinuté nové nekonvenčné metódy využívajúce mikrovlnnúenergiu pri daných procesov.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
PROMATECH – Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Research Center of Advanced Materials and Technologies for Current and Future Applications PROMATECH
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu:Vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie (PROMATECH).Špecifické ciele a aktivity projektu:1. Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúryAktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií2. Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývojaAktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií3. Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxeAktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre technologický transferVýskum a vývoj Centra môže byť rozdelený do nasledovných oblastí: 1) Progresívne ocele a zliatiny, produkty práškovej metalurgie, keramické materiály a tvrdé povlaky2) Materiály pre biomedicínu a environmentálne technológie3) Materiály pre IKT technológie a kryotechnológie4) Nové magnetické materiályV novopostavenej budove má ÚGt SAV 4 nové laboratóriá: 1) Mechano-chemické laboratórium2) Laboratórium tuhej fázy aerosólov a sedimentov3) Laboratórium minerálnych biotechnológií4) Fyzikálno-chemické laboratórium
Doba trvania: 30.8.2013 – 31.7.2015
Interakcia fyzikálnych polí s jemnozrnnými minerálnymi surovinami v mineralurgických procesoch
Interaction of physical fields with fine-grained mineral materials in mineralurgical processes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pôsobenia fyzikálnych polí na jednotlivé komponenty polyminerálnychkarbonátových a silikátových primárnych surovín, ako aj medziproduktov a odpadov banského a hutníckehopriemyslu. Budú definované jednotlivé zložky a vlastnosti surovín aplikáciou fyzikálnych a chemickýchanalytických metód pred a po mikrovlnej predúprave. Predúpravené vzorky sa podrobia magnetickej aelektrostatickej separácii, ako aj separácii vo vírivom prúdovom poli. Medziprodukty a odpady rozdružovanianerudných surovín budú testované pri odstraňovaní toxických látok z vôd. Uskutoční sa príprava tzv. na železobohatých keramických materiálov v mikrovlnom poli vitrifikáciou zmesí vybraných nerudných surovín, produktovich rozdružovania a kovonosných minerálnych odpadov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
CEV II – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov-2. etapa
Centre of Excellence for Research and Treatment of Earth Resources – 2nd Stage
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Primárnym cieľom projektu je rozvoj CEV pre komplexné riešenie výskumných úloh definovaných strategickými potrebami slovenskej hospodárskej praxe a ETP pre trvalo udržateľné nerastné zdroje. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom skvalitňovania technickej a personálnej infraštruktúry budovaného pracoviska excelentného výskumu v prioritnej oblasti č.12.: „Využitie domácich surovinových zdrojov“ s dôrazom na schopnosť efektívne riešiť aktuálne potreby slovenskej hospodárskej praxe v súlade so svetovými vývojovými trendmi. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom:• pokračujúcej vecnej koncentrácie a inštitucionálnej integrácie výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematického centra s cieľom realizovať na kvalitatívne vyššej hladine spoločný komplexný výskum vo vednom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov;• budovania infraštruktúry pre cieľovo orientovaný výskum a vývoj so zameraním na dosiahnutie vyššej finalizácie spracovania slovenských surovín na báze karbonátov (najmä magnezitu, mastenca a serpentinitu), silikátov, ílových materiálov a druhotných surovinových zdrojov,• informatizácie a digitalizácie výrobných ako aj výskumných procesov s cieľom dosiahnuť ich zefektívnenie, skvalitnenie a využitie v zmysle rozvíjanej koncepcie Digitálnej fabriky,• aktívneho pôsobenia v rámci Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje a zapojenia sa do súvisiacich európskych výskumných sieti.• využitia vyvinutých výrobkových a technologických inovácií a ich implementácie v podnikoch využívajúcich potenciál slovenských surovinových zdrojov.Strategickým cieľom budovania a činnosti CEV je prostredníctvom vyprodukovaných SMART výrobkových a technologických inovácií zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských ťažobných a spracovateľských podnikov na svetových trhoch, čo je predpokladom pre trvalý regionálny ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj.
Doba trvania: 1.3.2010 – 30.6.2014
Slovenská výskumno-inovačná platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje
Slovak research and innovative platform for sustainable mineral resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Surovinové a palivové zdroje majú strategický význam. Slovensko je relatívne bohaté na nerudné suroviny a úspešné v ich využívaní. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja v surovinovej oblasti si ale vyžaduje inovácie technológií pre efektívnejšie získavanie a spracovanie surovín do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre tvorbu inovácií a ich transfer do praxe je potrebná kvalitná výskumno-inovačná základňa. Integráciou výskumnej kapacity pracovísk (Technickej univerzity a SAV) do spoločnej platformy sa vytvorí priestor pre jej kvalitatívny rozvoj a efektívne riešenie problémov praxe. Koordinácia činnosti a zamerania pracovísk, zlepšenie personálnej a technickej infraštruktúry výskumu zabezpečí jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni.Stručne zahnuté:• SVIP je založená na štruktúre ETP, počet súčasných členov je 4, ale platforma je otvorená pre ďalších záujemcov o spoluprácu.• SVIP pokrýva celý cyklus od výskumu, vývoja a transferu poznatkov a technológií do praxe.• SVIP integruje disponibilné výskumné kapacity a ich koncentráciu na koncepčný a aplikovaný výskum s využitím domácich surovinových zdrojov.• Strategickým cieľom SVIP je komplexné riešenie úloh a projektov ETP-SMR.• SVIP podporuje spoluprácu výskumno-vývojových inštitúcií v aplikovanom výskume v regióne a na Slovensku a tým prispieva k zvyšovaniu hospodárskeho rastu.• SVIP sa zameriava sa na VaV nových technológií spracovania odpadov do nových produktov (prachové úlety pre mikro a nano aplikácie).
Doba trvania: 1.1.2010 – 30.6.2013
Inovácia termickej konverzie energetických surovín aplikáciou mikrovlnnej energie
The Inovation of Thermal Conversion of Energetic Raw Materials by the Application of Microwave Energy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnnej energie pri termickej dekompozícii energetických surovín. Vzorky budú pripravené laboratórnymi úpravníckymi metódami (drvenie, mletie, sitovanie). Výskum bude venovaný aplikácii mikrovlnného žiarenia na extrakciu apyrolýzu úžitkových zložiek z uhlia a biomasy. Bude sa študovať vplyv rôznych extrakčných rozpúšťadiel za účelom získania organických látok. Pozornosť bude venovaná štúdiu vplyvu rôznych parametrov na proces mikrovlnnej pyrolýzy skúmaných materiálov. Porovnaním klasickej a mikrovlnnej pyrolýzy a extrakcie energetických surovín sa vyhodnotí vplyv aplikácie mikrovlnnej energie z ekonomického a ekologického hľadiska.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
CEV I – Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov
Centre of Excellence for Research and Treatment of Earth Resources
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Anotácia: Slovenská republika je relatívne bohatá na nerudné suroviny. Strategický význam má využitie magnezitu, vápenca, dolomitu, mastenca, bentonitu, atď. Požiadavka trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje inovácie technológií pre ich efektívnejšie vyhľadávanie, získavanie, primárne aj sekundárne spracovanie (recyklácia) do produktov s vyššou pridanou hodnotou. Pre inovácie vyššieho rádu v celom hodnotovom reťazci je potrebná kvalitná vedeckovýskumná základňa, ktorá je historicky v tejto oblasti situovaná v Košiciach. Integráciou výskumu realizovaného na Technickej univerzite a SAV sa vytvoril priestor pre jej kvalitatívny rozvoj, ktorý umožní riešenie aktuálnych problémov praxe. Súčasné personálne obsadenie sa vyznačuje vysokou odbornosťou a schopnosťou generovať nové originálne riešenia. Zlepšenie technickej infraštruktúry výskumu umožnilo zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na európskej úrovni. Centrum excelentného výskumu (CEV) je vytvorené integráciou technicky a personálne dobudovaných výskumných pracovísk TU a SAV. Vecná integrácia sa uskutočnila prostredníctvom riešenia spoločných výskumných projektov. Organizačnú integráciu zabezpečilo Vývojovo-realizačné pracovisko fakulty BERG koordináciou výskumných aktivít a cez svoju organizačnú zložku – Centrum spolupráce s praxou aj napojenie výskumu na podnikovú prax. Tým sú vytvorené predpoklady pre základný výskum orientovaný na potreby slovenského ťažobného a spracovateľského priemyslu a urýchlený transfer výsledkov do praxe. Napojenie pracoviska na ETP SMR je realizované oficiálnym členstvom žiadateľa a zapojením sa do činnosti platformy riešením spoločných výskumných projektov. Výchovné aktivity budú uskutočnené v rámci existujúcich foriem štúdia, resp. vytvorením nových študijných programov zameraných na inovačné aktivity. Realizácia projektu zabezpečila kritickú kapacitu výskumného potenciálu pre návrh energeticky, environmentálne, materiálovo a ekonomicky efektívnych riešení. Účelná podpora aktivít (modernizovaná najmä technická infraštruktúra), uplatnený procesný prístup a informatizácia procesov rýchlo prinesie hodnotné inovácie. Ich aplikácia umožňuje trvalo udržateľný rozvoj v oblasti získavania a spracovania nerastných surovín a vznik nových podnikateľských aktivít v rámci regiónu. Systémovou integráciou pracovísk Technickej univerzity a Ústavu geotechniky SAV napojených na prax a výchovu odborníkov sa komplexne pokryje výskum v prioritnej oblasti – Využitie domácich surovinových zdrojov a Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné nerastné zdroje (ETP). Diseminácia výsledkov projektu sa premietne do vzniku nových publikácií, patentov, vzdelávacích programov a podnikateľských aktivít.
Doba trvania: 1.5.2009 – 30.4.2012
Nové postupy úpravy tuhých a kvapalných odpadov z banského, hutníckeho a energetického priemyslu
Novel treatment techniques of solid and liquid wastes from mining, metallurgical and power generation industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Termická stabilita nanomateriálov pripravených mechanochemickými metódami
Thermal stability of nanomaterials prepared by mechanochemical methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Anotácia: Nanokryštalické oxidy (alumináty, stanáty, hexaferity) budú pripravené dvoma odlišnými mechanochemickými postupmi: mechanosyntézou a mechanickou aktiváciou odpovedajúcich objemových materiálov. Bude poskytnutá kvantitatívna informácia o termicky indukovanom vývoji štruktúrneho neusporiadania (nerovnovážnej katiónovej distribúcie, nekolineárneho spinového usporiadania, katiónovej konfigurácie najbližších susedov, deformácie štruktúrnych polyedrov, atď.) v mechanosyntetizovaných a mechanicky aktivovaných komplexných oxidoch. Budú študované magnetické vlastnosti mechanochemicky pripravených nanomateriálov v závislosti od veľkosti ich častíc s cieľom prispieť k vysvetleniu vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami nanokryštalických tuhých látok. Štúdium odozvy nano-oxidov na zmenu teploty umožní určiť oblasť termickej stability mechanicky indukovaných metastabilných stavov a objasniť mechanizmus ich relaxácie do nízko-energetického stavu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Návrh logistického systému dopravy nerastných surovín s implementáciou reverznej logistiky s cieľom zníženia ekonomickej, energetickej náročnosti a enviromentálnej záťaže.
Design of logistical system for mineral raw materials transport with implementation of reverse logistics in order to reduce economic, energy intensity and environmental load
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hredzák Slavomír, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Riešenie teoretických a praktických problémov uplatnenia mikrovlnej energie v mineralurgii a environmentálnych technológiách
Solution of theoretical and practical problems of microwave energy application in minerallurgy and environmental technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009
Nanokryštalické komplexné oxidy pripravené intenzívnym mletím
Nanoscale complex oxides prepared by intensive milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šepelák Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Vplyv vybraných fyzikálnych polí na syntézu a správanie sa magnetických sorbentov v procesoch ich získavania a pri úprave vôd
Influence of selected physical fields on synthesis and behaviour of magnetic sorbents in the processes of their recovering and water treatnement
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakabský Štefan, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007