Projektová činnosť

Medzinárodné

CLEANWATER – Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami
Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Kontaminácia pitnej vody je naliehavým globálnym zdravotným problémom, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, a vo veľkej miere súvisí s chudobným a zraniteľným obyvateľstvom. Táto výzva si vyžaduje jediné, ľahko ovládateľné a nízkonákladové riešenie schopné znížiť hladiny patogénov, chemických a rádiologických rizík na tolerovateľné úrovne v jedinej a jednoduchej nádobe (od sorbentu na skle až po výkonnejšiu technológiu studenej plazmy) .
Doba trvania: 1.1.2024 – 31.12.2027
NanoMed – Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie
Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný výskum vyspelých metód pre rýchlu elimináciu dôsledkov rádioaktívneho žiarenia.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.10.2022
Vývoj magnetických kompozitov s kontrolovaným hydrofóbnym a hydrofilným povrchom
Development of Magnetic Composites with Adjustable Hydrophobic and Hydrophilic Surface
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na funkcionalizáciu častíc magnetitu s cieľom ovplyvniť ich povrchové vlastnosti. Budú študované ich hudrofilné a hydrofóbne vlastnosti v súvislosti s typom použitých funkčných skupín.
Doba trvania: 6.4.2017 – 31.12.2019
BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
WaSClean – Čistenie vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov
Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom tohoto projektu je výskum a vývoj nových materiálov a technológií pre remediáciu kontaminovaných pôd a vôd. Pre jeho dosiahnutie boli vytýčené dielčie ciele:1. Vývoj poloprevádzkového zariadenia pre produkciu nanočastíc na báze Fe a Cu.2. Vývoj nových kompozitných sorbentov na báze aktívneho uhlia a Fe/Cu nanočastíc.3. Štúdium a optimizácia sorpčných procesov pre odstraňovanie kontaminantov 4. Príprava biogénnych materiálov pre odstraňovanie ťažkých kovov z vôd. 5. Biodegradácia organických polutantov. 6. Degradácia nebiodegradibilných polutantov elektrochemickými procesmi.7. Integrácia postupov 1-6 do sekvenčného remediačného procesu pre odstraňovanie rôznordých kontaminantov.8. Analýza risku, štúdia uskutočniteľnosti a prieskum trhu.Multidisciplinárny projekt koordinovaný Ústavom geotechniky SAV je tvorený konzorciom expertov na svetovej vedeckej úrovni v oblasti environmentálneho managementu, geochémie, nanotechnológií, (geo)mikrobiológie, environmentálneho inžinierstava, materiálového výskumu ako fyzikálnej, koloidnej a analytickej chémie. Členmi konzorcia sú aj prestavitelia malých a stredných podnikov, čím sa predpokladá plynulý prenos skúmanych poznatkov do praxe.
Web stránka projektu: www.saske.sk/wasclean
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017

Národné

Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu
Rock drilling process using the vibration signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária, PhD.
Anotácia: Výskum bude zameraný na diferenciáciu oblastí rozpojovania vytipovaných hornín jadrovacími korunkami vlaboratórnych podmienkach na experimentálnom vrtnom stande, ktorý simuluje reálne podmienky rozpojovania.Preskúmanie diferenciácie týchto oblastí pomocou vibračného signálu spolu s determinovaním spotrebyenergie, môže prispieť ku kvantifikácii a kvalitatívnemu určeniu oblasti efektívneho objemového rozpojovaniapriamo v podmienkach in situ. Pre analýzu a interpretáciu údajov budú po každom realizovanom odvrte použiténumerické a analytické metódy, spolu s obrazovým spracovaním vyvŕtaných jadier a aktuálneho stavu korunky asledovaním distribúcie a tvaru úlomkov vrtnej drte. Z mechanických vlastností testovanej rozpojovanej horninybudú sledované pevnostné a abrazívne vlastnosti. Výstupom projektu budú spresnené informácie o interakciihornina – indentor, pričom nositeľom týchto nových informácií bude odvŕtané jadro, vrtná drť, vibračný signál azmeny stavu testovaného rozpojovacieho nástroja.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
COMWAT – Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: Ochrana a čistenie vôd je prioritnou oblasťou výskumu 21. storočia. Ciele projektu spadajú do priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS 3, ako aj do stratégie Európa 2020. Hlavným cieľom projektu je príprava progresívnych mikro a nanosorbentov na báze oxidu kremičitého a oxidov kovov pre odstraňovanie anorganických a organických polutantov z vôd. Povrch sorbentov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami, čím sa zabezpečí selektivita sorbentov voči rôznym iónom kovov a organickým polutantom. Sorbenty budú pripravené jednokrokovou syntézou multifunkčných poráznych a neporéznych sférických kremičitých častíc. Zároveň bude skúmaná príprava kompozitných magnetických sorbentov s mono- a multifunkčnými povrchovými vrstvami. Uvedené materiály budú testované za účelom odstraňovania anorganických a organických polutantov z odpadových vôd. Menovite pojde o ióny arzénu, olova, kadmia, ortuti ako aj o adsorbovateľné organické halogény z hutníckeho priemyslu, polyaromatické uhľovodíky z poľnohospodárskeho priemyslu, azofarbivá z textilného priemyslu ako aj reziduá liečiv a/alebo antibiotík.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
BISILMAG – Bi-funkčné sferické častice na báze kremíka a magnetitu pre čistenie vôd
Bifunctional Silica and Magnetite Spherical Particles with Tailored Porosity and Surface Chemistry for Complex Water Treatment
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je výskum kompozitných materiálov na báze oxidu kremičitého a magnetitu pre odstraňovanie organických a anorganických polutantov zo životného prostredia, hlavne vôd. SASPRO projekt vytvorí možnosť komplementárnej spolupráce vedcov v oblasti syntézy a funcionalizácie materiálov, ako aj ich charakterizácie a aplikácie pri čistení vôd. Pre implementáciu projektu boli navrhnuté tri dielčie ciele: 1. Príprava Si-mikrosfér pre selektívnu adsorpciu katiónov kovov; 2. funcionalizácia častíc magnetitu polysiloxanovými skupinami, čo umožní adsorpciu katiónov kovov ako aj organických zložiek z vôd; 3. Syntéza nanokompozitov a ich testovanie na modelových odpadových vodách. Hlavným výstupom tohto multidisciplinárneho projektu budú materály, ktoré môžu byť veľkým prínosom aj v iných vedných oblastiach ako sú chromatografia, cielená aplikácia liečiv, vývoj senzorov a i.
Doba trvania: 1.3.2016 – 31.12.2018
Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu
Prediction of Drillability of Intact Rock and Rock Mass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na komplexný výskum rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Zámeromprojektu je hodnotenie a predikcia rozpojiteľnosti hornín na základe ich fyzikálnych a mechanických vlastností svyužitím energetickej teórie rozpojovania (špecifickej energie rozpojovania). Modelovaním rozpojiteľnosti hornína masívu pomocou konvenčných matematických a štatistických metód a prostriedkov umelej inteligencie amodelovaním silových pomerov na kontakte hornina-nástroj bude možné posúdiť mieru vplyvu rozpojovanejhorniny, aplikovaného režimu rozpojovania a voľby rozpojovacích nástrojov na efektívnosť rozpojovania a určiťvzájomné väzby medzi vstupnými a výstupnými veličinami procesu rozpojovania. Po verifikácii odvodenéhomodelu rozpojiteľnosti hornín a masívu bude možné na základe výsledkov analýzy rozsiahlehoexperimentálneho výskumu stanoviť dominantné faktory ovplyvňujúce rozpojiteľnosť hornín a horninovéhomasívu.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD
Joint Project of Office of Bratislava Self-Governing Region, UGT SAV & PriF UK Decontamination of Environmental Load Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, CHZJD Landfill.
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Lokalita Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka chemického odpadu CHZJD predstavuje územie znečistené odpadom z chemického priemyslu s prioritnou výrobou herbicídov, pesticídov, insekticídov a gumárenských chemikálií. Predmetom projektu je laboratórny výskum a overenie možností sanácie environmentálnej záťaže Vrakuňa. Pozornosť je zameraná hlavne na elimináciu organického znečistenia a to pomocou biologických, a fyzikálno-chemických degradačných procesov. Do úvahy sú brané aj sprievodné kontaminanty anorganickej povahy ako sú ťažké kovy a polokovy (napr. arzén, olovo, meď, chróm, kadmium).
Doba trvania: 25.7.2017 – 30.10.2017
Energetická interpretácia pevnostných vlastností horninového masívu
Energy interpretation of rock mass strength properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Anotácia: Úspešné mechanizované razenie podzemných diel je podmienené rozsahom znalostí o rozpojovanom horninovom prostredí a vhodnosťou konštrukcie plnoprofilového raziaceho stroja pre predpokladané prírodné podmienky. Horninový masív je nehomogénne a anizotropné priestorové diskontinuum, ktorého matematické popisy sú neúplné a jeho vlastnosti musia byť stanovené z konvenčného inžinierskogeologického prieskumu. Dopĺňa ho nami vypracovaná inverzná kontinuálna metóda stanovenia vlastností horninového masívu z monitorovaných údajov, ktorá umožňuje poznať horninové prostredie a rádovo prevyšuje hustotu údajov získanú z klasického prieskumu. Transformácia energetického výkladu rozpojovania hornín plnoprofilovými raziacimi strojmi na problém energetickej interpretácie pevnostných vlastností horninového masívu, by umožnila už v štádiu deštrukčnej etapy výstavby tunelového diela (razenie), získať podrobné informácie pre projektovú prípravu konštrukčnej etapy diela (vystužovanie).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
IKT – Ústavy SAV – modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania
Institutes of Slovak Academy of Sciences in Košice – Modernization of the Infrastructure and Internal Equipment of Teaching Facilities to Improve Education
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Doba trvania: 1.8.2009 – 30.6.2014
ABRAS – Štúdium vplyvu abrazivity a iných horninových parametrov na opotrebenie nástrojov pri rozpojovaní hornín priamymi a nepriamymi metódami
Research of abrasiveness and other rock parameters affecting the tool wear in rock disintegration by direct and indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan, PhD.
Anotácia: Mechanické rozpojovanie a teda aj rotačné vŕtanie je charakterizované interakciou indentora a rozpojovaného materiálu. Interakcia spočíva v rozpojovaní horniny ako želateľného procesu a opotrebovania ako škodlivého procesu. Indentor je pri rozpojovaní vtláčaný do povrchu horniny a zároveň vykonáva určitý predpísaný pohyb (posuvný, rotačný) podľa typu aplikovaného nástroja. Komplexné štúdium mechanizmu opotrebenia rozpojovacích nástrojov pri vŕtaní hornín umožní efektívnejšie riadenie procesu rozpojovania. Súčasná aplikácia priamych a nepriamych metód hodnotenia opotrebenia umožní ich porovnanie a vyhodnotenie efektívnosti nepriamych metód pre kontinuálne sledovanie opotrebenia. Korelácia opotrebenia a charakteristík hornín, predovšetkým abrazivity, spresní vhodnosť výberu indentora a aplikovaného procesného režimu
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Štúdium rozpojovania hornín nepriamymi metódami
Study of rock disintegration by indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Anotácia: Rozpojovanie hornín mechanickým nástrojom alebo valivým diskom je základnou operáciou využívania nerastných surovín a razenia banských a inžinierskych podzemných diel. Z uvedených dôvodov je žiadúce študovať a zvyšovať efektívnosť rozpojovacieho procesu. Mechanickému spôsobu rozpojovania hornín sa v súčasnosti vo svete venuje značná pozornosť. Pri štúdiu rozpojovania hornín sa využívajú priame a nepriame metódy. Nepriame metódy štúdia rozpojovacieho procesu sú zamerané na sprievodné javy pri rozpojovaní, ako sú hluk a vibrácie. Poznanie sprievodných javov rozpojovacieho procesu pomocou metód ako matematické modelovanie, fuzzy logika, neurónové siete a podobne, spresňuje mechanizmus interakcie nástroja s horninou.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Štúdium sprievodného vibračného signálu pri minimalizácii špecifickej energie rozpojovania hornín
Research of accompanying vibration signal at minimization of specific disintegration energy of rock cutting
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklúšová Viera, PhD.
Anotácia: Mechanické vŕtanie a razenie líniových banských a inžinierskych podzemných diel je energeticky veľmi náročný proces. Pri interakcii nástroja s horninou dochádza k distribúcii dodanej mechanickej energie na rozpojenie horniny, na opotrebovanie rozpojovacieho nástroja, na teplo, na vibračné a akustické prejavy a iné. Rozpojovací proces pri rôznych hodnotách vstupných režimových parametrov má rôznu energetickú náročnosť a je optimalizovateľný podľa viacerých kritérii na základe zmien vstupných režimových parametrov. Cieľom grantovej úlohy je cez snímanie, spracovanie, štúdium a analýzu sprievodného vibračného signálu optimalizovať proces podľa kritéria minimálnej špecifickej energie rozpojovania a tak znížením energetickej náročnosti dosiahnuť zefektívnenie procesu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Kvantifikácia distribúcie energie pri mechanickom rozpojovaní hornín
Quantification of energy distribution at mechanical rock disintegration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Modelovanie výkonu razenia tunelovacieho stroja metódou fuzzy
Modelling the excavation performence of the tunneling machines by fuzzy methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Identifikácia a kvantifikácia faktorov efektívneho zhutňovania jemnozrnných uhlíkatých surovín a bioodpadov-
Identification and quantification of the factors affecting the effective compaction of fine – grained carbonaceous materials and bio-wasters
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklúšová Viera, PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007