Projektová činnosť

Medzinárodné

Univerzita XXI. storočia – rozvojový program Technickej univerzity v Krakove – najvyššia kvalita výučby pre budúcich poľských inžinierov (Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyžszej jakošci dydaktyka…)
Cracow University of Technology of the XXI century – Development Program – The Highest Quality Teaching for the Future Polish Engineers
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šestinová Oľga, PhD.
Anotácia: Projekt bol spolufinancovaný EÚ z Európskeho sociálneho fondu v rámci Aktivity 2 Rozvoj výukového potenciálu Fakulty chemického inžinierstva a technológií Technickej univerzity v Krakove. Riešenie projektu bolo zamerané na podporu zavedenia dvoch nových predmetov do vyučovania, konkrétne Ekotoxikológia a Minerálne biotechnológie. V rámci projektu dvaja doktorandi Technickej univerzity v Krakove absolvovali na ÚGt SAV odbornú stáž za účelom osvojenia si experimentálnych postupov v daných predmetoch štúdia. Čo sa týka Ekotoxikológie (10/2012–12/2012) doktorand skúmal fyzikálno-chemické a mineralogické vlastnosti sedimentov z východného Slovenska kontaminovaných počas bývalých banských aktivít. Doktorand taktiež hodnotil ich záťaž na životné prostredie skrze testov ekotoxicity. Ohľadom Minerálnych biotechnológií (09/2014 – 11/2014) doktorand skúmal biodegradáciu organických rozpúšťadiel používaných v automobilovom priemysle pomocou síran-redukujúcich baktérií. Doktorand bol zaškolený v metodikách izolácie, kultivácie a aplikácie síran-redukujúcich baktérií v procese biodegradácie. Študent taktiež nadobudol nové skúsenosti v oblasti stanovenia chemickej spotreby kyslíka, sulfánu a síranov. Zodpovedné osoby za ÚGt SAV:Ing. Oľga Šestinová, PhD. (10/2012 – 12/2012)Ing. Alena Luptáková, PhD. (09/2014 – 11/2014)
Doba trvania: 1.10.2012 – 30.11.2014

Národné

MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša
The Study of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, na štúdium kvality ovzdušia prostredníctvom vybraných zložiek atmosférickej depozície a suspendovaných častíc (PM) a na problematiku kontaminovaných pôd a dnových sedimentov. Hlavným cieľom je získať deficitné poznatky o interakcii a vzťahoch deponovaných častíc atmosférickej depozície, ich depozičných tokoch a vlastnosťami,pôvode a zdrojoch suspendovaných častíc v ovzduší. Oblasť štúdia kontaminovaných pôd a dnových sedimentov je zameraná na posúdenie rizík potencionálne toxických prvkov prostredníctvom akútnych achronických ekotoxikologických testov fytotoxicity a kontaktných testov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia
Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment Components
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Findoráková Lenka, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality pôd a sedimentov z vybraných oblastí východného Slovenska znečistených v dôsledku bývalej banskej činnosti. Originalitou tohto projektu bude použitie dážďoviek rodu Dendrobaena za účelom možného zníženia a eliminácie kontaminácie testovaných pôd a sedimentov. Využitím screeningových ekotoxikologických metód budú zhodnotené riziká kontaminácie skúmaných vzoriek. Sledovanie fázových zmien a stanovenie kinetických parametrov v študovaných vzorkách pred a po ekotoxikologických testoch bude realizované spektroskopickými metódami a termickou analýzou.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska
Study on heavy metals, harmful mineral substances and their deposition in the selected components of environment in the areas of mining and metallurgical industry in the eastern Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, atmosférickú depozíciu v oblasti stredného Spiša a Košíc a dnové sedimenty vodnej nádrže Ružín. Cieľom je stanoviť súčasný, reálny stav záťaže predmetných území kvantifikáciou hmotnostných tokov sledovaných kontaminantov z monitoringuatmosférickej depozície. Na základe štúdia jej tuhej zložky posúdiť schopnosť ich mobility a z toho vyplývajúce riziká pre iné zložky životného prostredia využitím extrakčných metód.Štúdiom dnových sedimentov určiť formy výskytu a väzby vybraných ťažkých kovov, ich mobilitu, bioprípustnosť a ekotoxicitu z hľadiska možnej interakcie sedimentu (autochtónne aj alochtónne) s inými zložkami životného prostredia využitím extrakčných metód a skúškami toxicity. Na základe výsledkov posúdiť možnosti ich využitia.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014