Projektová činnosť

Národné

Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu
Prediction of Drillability of Intact Rock and Rock Mass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na komplexný výskum rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Zámeromprojektu je hodnotenie a predikcia rozpojiteľnosti hornín na základe ich fyzikálnych a mechanických vlastností svyužitím energetickej teórie rozpojovania (špecifickej energie rozpojovania). Modelovaním rozpojiteľnosti hornína masívu pomocou konvenčných matematických a štatistických metód a prostriedkov umelej inteligencie amodelovaním silových pomerov na kontakte hornina-nástroj bude možné posúdiť mieru vplyvu rozpojovanejhorniny, aplikovaného režimu rozpojovania a voľby rozpojovacích nástrojov na efektívnosť rozpojovania a určiťvzájomné väzby medzi vstupnými a výstupnými veličinami procesu rozpojovania. Po verifikácii odvodenéhomodelu rozpojiteľnosti hornín a masívu bude možné na základe výsledkov analýzy rozsiahlehoexperimentálneho výskumu stanoviť dominantné faktory ovplyvňujúce rozpojiteľnosť hornín a horninovéhomasívu.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Energetická interpretácia pevnostných vlastností horninového masívu
Energy interpretation of rock mass strength properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Anotácia: Úspešné mechanizované razenie podzemných diel je podmienené rozsahom znalostí o rozpojovanom horninovom prostredí a vhodnosťou konštrukcie plnoprofilového raziaceho stroja pre predpokladané prírodné podmienky. Horninový masív je nehomogénne a anizotropné priestorové diskontinuum, ktorého matematické popisy sú neúplné a jeho vlastnosti musia byť stanovené z konvenčného inžinierskogeologického prieskumu. Dopĺňa ho nami vypracovaná inverzná kontinuálna metóda stanovenia vlastností horninového masívu z monitorovaných údajov, ktorá umožňuje poznať horninové prostredie a rádovo prevyšuje hustotu údajov získanú z klasického prieskumu. Transformácia energetického výkladu rozpojovania hornín plnoprofilovými raziacimi strojmi na problém energetickej interpretácie pevnostných vlastností horninového masívu, by umožnila už v štádiu deštrukčnej etapy výstavby tunelového diela (razenie), získať podrobné informácie pre projektovú prípravu konštrukčnej etapy diela (vystužovanie).
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
ABRAS – Štúdium vplyvu abrazivity a iných horninových parametrov na opotrebenie nástrojov pri rozpojovaní hornín priamymi a nepriamymi metódami
Research of abrasiveness and other rock parameters affecting the tool wear in rock disintegration by direct and indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan, PhD.
Anotácia: Mechanické rozpojovanie a teda aj rotačné vŕtanie je charakterizované interakciou indentora a rozpojovaného materiálu. Interakcia spočíva v rozpojovaní horniny ako želateľného procesu a opotrebovania ako škodlivého procesu. Indentor je pri rozpojovaní vtláčaný do povrchu horniny a zároveň vykonáva určitý predpísaný pohyb (posuvný, rotačný) podľa typu aplikovaného nástroja. Komplexné štúdium mechanizmu opotrebenia rozpojovacích nástrojov pri vŕtaní hornín umožní efektívnejšie riadenie procesu rozpojovania. Súčasná aplikácia priamych a nepriamych metód hodnotenia opotrebenia umožní ich porovnanie a vyhodnotenie efektívnosti nepriamych metód pre kontinuálne sledovanie opotrebenia. Korelácia opotrebenia a charakteristík hornín, predovšetkým abrazivity, spresní vhodnosť výberu indentora a aplikovaného procesného režimu
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vývoj progresívnych technológií zužitkovania vybraných odpadov v cestnom staviteľstve
Development of progressive technologies for utilization of selected waste materials in road construction engineering
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Štúdium rozpojovania hornín nepriamymi metódami
Study of rock disintegration by indirect methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krepelka František, PhD.
Anotácia: Rozpojovanie hornín mechanickým nástrojom alebo valivým diskom je základnou operáciou využívania nerastných surovín a razenia banských a inžinierskych podzemných diel. Z uvedených dôvodov je žiadúce študovať a zvyšovať efektívnosť rozpojovacieho procesu. Mechanickému spôsobu rozpojovania hornín sa v súčasnosti vo svete venuje značná pozornosť. Pri štúdiu rozpojovania hornín sa využívajú priame a nepriame metódy. Nepriame metódy štúdia rozpojovacieho procesu sú zamerané na sprievodné javy pri rozpojovaní, ako sú hluk a vibrácie. Poznanie sprievodných javov rozpojovacieho procesu pomocou metód ako matematické modelovanie, fuzzy logika, neurónové siete a podobne, spresňuje mechanizmus interakcie nástroja s horninou.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Štúdium sprievodného vibračného signálu pri minimalizácii špecifickej energie rozpojovania hornín
Research of accompanying vibration signal at minimization of specific disintegration energy of rock cutting
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklúšová Viera, PhD.
Anotácia: Mechanické vŕtanie a razenie líniových banských a inžinierskych podzemných diel je energeticky veľmi náročný proces. Pri interakcii nástroja s horninou dochádza k distribúcii dodanej mechanickej energie na rozpojenie horniny, na opotrebovanie rozpojovacieho nástroja, na teplo, na vibračné a akustické prejavy a iné. Rozpojovací proces pri rôznych hodnotách vstupných režimových parametrov má rôznu energetickú náročnosť a je optimalizovateľný podľa viacerých kritérii na základe zmien vstupných režimových parametrov. Cieľom grantovej úlohy je cez snímanie, spracovanie, štúdium a analýzu sprievodného vibračného signálu optimalizovať proces podľa kritéria minimálnej špecifickej energie rozpojovania a tak znížením energetickej náročnosti dosiahnuť zefektívnenie procesu.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Modelovanie výkonu razenia tunelovacieho stroja metódou fuzzy
Modelling the excavation performence of the tunneling machines by fuzzy methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008