Projektová činnosť

Medzinárodné

RecoRaw – Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami
Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium a vývoj pokročilých ekonomicky a ekologicky vhodných metód, na báze inovatívnych integrovaných bio-hydrometalurgických procesov, pre získavanie kritických surovín z rôznych druhov priemyselných odpadov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií
Development of innovative processes for the valorization of spent batteries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt predstavuje pokračovanie predchádzajúceho projektu z rokov 2013 – 2015. Jeho hlavným cieľom je návrh inovatívneho hydro/biohydrometalurgického procesu pre spracovanie použitých alkalických a zinok-uhlíkových batérií s pohľadu ekonomického ako aj environmentálneho, a to na základe integrácie aplikovaných metód a ich vývoja v poloprevádzkovom rozsahu s cieľom získať záujmové kovy (Zn a Mn) vo forme komerčne využiteľných produktov.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
VIPBAT – Vývoj inovačných procesov pre zhodnotenie použitých batérií
Development of innovative processes for the valorization of spent batteries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj inovačných procesov valorizácie druhotných surovín akými sú opotrebované elektrochemické články, najmä použité batérie s obsahom Mn za účelom získavania úžitkových kovov a produkcie úžitkových zložiek ako Zn-Mn-ferity, soli a výluhy obsahujúce mangán. Čiastkové ciele projektu sú nasledovné: Predúprava druhotných surovín; Lúhovania a biolúhovanie predupravených materiálov (práškov); Čistenie výluhov a produkcia Zn-Mn-feritov; Spracovanie zvyškových (odpadových) vôd konvenčnými a inovačnými metódami; Technologická a ekonomická analýza a návrh Hodnotenia životného cyklu (Life Cycle Assessment – LCA) študovanej technológie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
REMEWA – Vývoj vhodných fyzikálno-chemických a biologicko-chemických metód pre odstraňovanie kovov a metaloidov z vôd a pôd
Development of suitable physicochemical and biological-chemical processes for the remove of metals and metalloids from the waters and soils
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt predstavuje pokračovanie predchádzajúceho projektu z rokov 2007 – 2009. Jeho základným cieľom je zlepšenie, zhodnotenie a realizácia v poloprevádzkových podmienkach doposiaľ vyvinutých fyzikálno-chemických procesov (elektrochemických) a biologicko-chemických procesov (založených na aktivitách SRB a iných vhodných mikroorganizmov), v oblasti eliminácie znečistenie vôd a pôd ťažkými kovmi a metaloidmi vo vybraných kontaminovaných oblastiach.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Inovačné postupy prípravy biosorbentov
Innovative techniques of biosorbents preparation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Štúdium procesov biologickej transformácie síranov
Study of the processes of sulphates biological transformation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.4.2008 – 31.12.2009
Vývoj vhodných fyzikálno-chemických a biologicko-chemických metód pre odstraňovanie kovov a metaloidov z vôd a pôd
Development of suitable physicochemical and biological-chemical processes for the remove of metals and metalloids from the waters and soils
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009

Národné

Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín
Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zameranie projektu je v súlade so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.Základom projektu je výskum kombinácií fyzikálnych, chemických a biologických metód pre zhodnotenieodpadov z ťažby a úpravy rudných surovín z vybraných environmentálnych záťaží na území Slovenska.Očakávanými prínosmi projektu sú doplnenie informácií ako aj dosiahnutie originálnych poznatkov v oblastiachzískavania základných a kritických kovov/polokovov, úpravy banských vôd, lúhovania depónií banských aúpravníckych odpadov, využitia minerálnych frakcií banských odpadov pre prípravu stavebných materiálov aochrana životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich asíran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu.Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti súpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebnémateriály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombináciekonvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy aspracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód.
The assessment of environmental load of the environment in former mining area using traditional and alternative bioindication methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum obsahu znečisťujúcich látok v jednotlivých zložkách prostredia v rámci bývalého banského areálu v katastrálnom území obcí Zlatá Baňa a Červenica (Východné Slovensko). Pre výskumné účely budú okrem tradičných metód využité aj alternatívne bioindikačné výskumné metódy, ktoré predstavujú menej nákladné, ľahko realizovateľné a efektívne metódy hodnotenia obsahu kontaminantov v prírodnom prostredí. Štatistickým vyhodnotením získaných výsledkov bude overená vhodnosť a účinnosť týchto metód a navrhnutá najvhodnejšia alternatíva k tradičným monitorovacím metódam. Zároveň bude hodnotenývplyv ťažkých kovov na vybrané biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
BTZS – Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov
Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and degradation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu vyplýva z existencie metabolizmu sírnych baktérií na základe ktorého dochádza k syntéze alebo degradácií prírodných aj priemyselne vyprodukovaných materiálov. Bakteriálna oxidácia a redukcia síry a jej zlúčenín sú podstatou tohto metabolizmu a poukazujú na možnosť ich použitia ako v priemyselných technológiách, tak aj pri ochrane životného prostredia. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium biooxidačných a bioredukčných vlastností vybraných druhov sírnych baktérií pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov z kontaminovaných priemyselných vôd a na štúdium vzniku, priebehu a zamedzenia ich korozívnych účinkov na prírodné a syntetické materiály so špeciálnym zreteľom na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je inovácia metód aplikácie a kontroly metabolizmu baktérií majúcich afinitu k síre a jej zlúčeninám v procesoch bioremediácie a biodegradácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
GEOCEX – Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
Centre of Excellence for Integrative Research of the Earth´s Geosphere
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu spočíva v podpore excelencie integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj požadovanej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazne prispela k vylepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných inštitúcií v Banskobystrickom a Košickom regióne (Ústav vied o Zemi SAV – pobočka Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita vo Zvolene), ktorá sa prejaví vo vyššej kvalite vedeckých výstupov a účasti v medzinárodných výskumných projektov. Integrovaný výskum bol realizovaný v štyroch hlavných aktivitách: Hlavný partner. Ústav vied o Zemi SAV:1) – Analýza globálnych zmien a ich vplyv na ekosystém a biodiverzitu Zeme (dokumentácia a datovanie globálnych zmien, analýza fosílnych ekosystémov, identifikácia evolučných zmien biodiverzity, rekonštrukcia klimatickej histórie Zeme, identifikácia náhlych katastrofických udalostí).2) Výskum procesov tvorby kôry a geodynamické podmienky Zeme (geochemické a petrogenetické podmienky tvorby litosféry, geológia útvarov, orogenická štruktúra a paleogeografický vývoj Západných Karpát).Partner 1. Ústav geotechniky SAV Košice: 3) Štúdium biogeochemických procesov and environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny Partner 2. Technická univerzita vo Zvolene: 4) Štúdium materiálovo-energetických tokoch vrchnej časti geosféryV rámci projektu boli na ÚGt SAV založené tieto laboratóriá: – Laboratórium geomikrobiológie – Laboratórium tuhej fázy aerosólov
Web stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/centex/
Doba trvania: 1.9.2010 – 28.2.2015
SPaNIS – Štúdium pozitívnych a negatívnych vplyvov sulfureta v životnom prostredí a v priemysle
Study of positive and negative influences of sulphuretum in the environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt je zameraný na štúdium dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v priemysle, ktoré sú podstatou pozitívnych a negatívnych vlastností disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v biosfére t.j. sulfureta. K hlavným oblastiam výskumu patrí vývoj metód aplikácie a kontroly metabolickej činnosti vyššie uvedených baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na betónové materiály. Cieľom navrhovaného projektu je doplniť a rozšíriť poznatky ako aj metodické postupy súvisiace s vplyvom sulfureta na mobilitu toxických kovov a transformáciu zlúčenín síry v procesoch biolúhovania, bioprecipitácie, biosorpcie a biokorózie.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
WATRIP – Vývoj vyspelých technológií pre odstraňovanie anorganických polutantov z vôd
Development of Advanced Water Treatment Technologies for the Removal of Inorganic Pollutants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: Dôležitú skupinu polutantov v životnom prostredí predstavujú ťažké kovy, ktoré, na rozdiel od organopolutantov nepodliehajú rozkladným procesom. Vo vodnom prostredí sa nachádzajú prevažne v disociovanej forme. V závislosti od fyzikálnych a chemických podmienok prostredia mení sa len ich rozpustnosť a forma výskytu (druh chemickej väzby, oxidačný stav a pod.). Projekt je orientovaný na skúmanie sorpcie iónov ťažkých kovov z vodných roztokov aplikáciou vyspelých sorbentov na báze oxidov železa, prírodných a modifikovaných poréznych materiálov, ako aj biogénnych minerálov. Výskum je orientovaný na štúdium katiónovej výmennej kapacity uvedených materiálov ako aj ich v súčasnosti menej preskúmanej aniónovej výmennej kapacity. Hlavnými cieľmi projektu sú selektívna eliminácia vybraných katiónov a aniónov/oxoaniónov z banských a priemyselných odpadových vôd. Projekt je zameraný nielen na znižovanie koncentrácie kovových iónov vo vodách ale aj na selektívne získavanie kovov vo formách vhodných pre opätovné využitie v praxi, čo výrazne prispeje k vývoju bezodpadovej resp. environmentálne vhodnej technológie čistenia priemyselných odpadových vôd. Súčasťou výskumu bude aj štúdium materiálov na báze Fe-nanooxidov prípravených za účasti mikroorganizmov.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Vývoj nových kompozitných materiálov na báze energetických odpadov
Development of new composite materials based on fly ash
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Praščáková Mária, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na experimentálne štúdium korelačných vzťahov pomeru majoritných prvkov Al a Si v energetických polčekoch a aditíva pre vývoj nových kompozitných materiálov mullitového typu. Z čiernouhoľného popolčeka bude s pridaním Al aditíva v intervale blízkom stechiometrického pomeru syntetizovaná nová kompozitná hmota s využitím mechanochemickej predúpravy ako intenzifikačného faktora pred samotným finálnym termickým procesom transformácie.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Biokorózia stavebných materiálov
Biocorrosion of building materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Aktuálnosť navrhovaného projektu je podmienená existenciou prirodzených a nezvratných procesov degradácie a znehodnocovania stavebných materiálov. Uvedené procesy prebiehajú najmä v dôsledku exogénnych vplyvov prostredia, medzi ktoré patria aj biologické. Tieto sú prezentované vplyvmi vegetácie a mikroorganizmov a spôsobujú tzv. biokoróziu. Projekt je zameraný na využitie poznatkov prírodných a technických vied v oblasti štúdia a vývoja vhodných metód identifikácie, monitorovania a eliminácie biokorózie stavebných materiálov so zámerom ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. K prioritným oblastiam výskumu bude patriť štúdium biokorózie betónu, spôsobenej činnosťou sulfureta t.j. mikroorganizmov zúčastňujúcich sa disimilačnej časti biologického kolobehu síry a jej zlúčenín v prírode.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium možnosti aplikácie remediačných metód pri eliminácii environmentálneho rizika kyslých banských vôd starej banskej záťaže Smolník
The study of the application possibilities of remediation methods in the elimination of environmental risk of acid mine drainage at the old mine loading Smolník
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Podstatou riešenia projektu je štúdium možnosti úpravy kyslých banských vôd a sedimentov v špecifických podmienkach starej banskej záťaže Smolník. Návrh riešenia vyplýva z niekoľkoročného monitoringu uvedeného ložiska, dokumentujúceho neustálu produkciu silne mineralizovaných a kyslých banských vôd s nadlimitným obsahom kovov a síranov. Pretože nie je predpoklad pre samovoľné zlepšenie situácie, jedným z možných riešení je úprava vytekajúcej kyslej banskej vody, umožňujúca elimináciu rizikových prvkov resp. získavanie úžitkových prvkov pred ich vstupom do hydrosferického kolobehu. Kvalita vody má značný vplyv na obsah rizikových prvkov v sedimentoch, ktoré môžu byť potenciálnym zdrojom sekundárneho znečistenia vôd. Navrhovaný projekt je preto zameraný na vývoj optimálnych fyzikálno-chemických a chemicko-biologických metód eliminácie polutantov z kyslých banských vôd a sedimentov, vzhľadom na environmentálne a ekonomické aspekty.
Doba trvania: 1.5.2006 – 30.9.2009