Projektová činnosť

Medzinárodné

POTASSIAL – Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.
Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Živcové suroviny obsahujúce hlavne K-živce (KAlSi3O8) sa budú spracovávať hydro- a pyrometalurgickými procesmi, pričom sa bude primárne produkovať KCl, Al2O3 a SiO2 bez toho, aby vznikol akýkoľvek tuhý odpad. Cieľom je vyrobiť zo živcovej suroviny KCl s potenciálom jeho využitia ako hnojiva, vysoko čistý Al2O3 a SiC pre priemysel abrazív a syntetický SiO2 a Ca-silikát pre keramický priemysel. Štúdium zachytávania CO2 bude prvým pokusom o využitie živcových minerálov na uskladnenie CO2. Al2O3 sa bude vyrábať z nebauxitovej živcovej suroviny, pričom KCl bude možné získať súčasne ako produkt praženia a následného kondenzačného procesu pri výrobe oxidu hlinitého, čo je veľmi dôležité z hľadiska znižovania celkových nákladov na spracovanie.
Web stránka projektu: https://www.inonu.edu.tr/era-min3-potassial
Doba trvania: 15.4.2022 – 14.4.2025
Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami
Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu budú mechanochemicky syntetizované rôzne binárne nanosulfidy prechodných kovov (Zn, Pb, Sn, Mo, Ag, Ni, Cd) a ich kompozity s potenciálnou aplikáciou vo fotokatatalytickom čistení odpadových vôd. Syntéza bude realizovaná mletím octanu príslušného kovu a membrány vaječnej škrupinky alebo tiomočoviny ako zdrojov síry. Nakoniec bude testovaná fotokatalytická a antibakteriálna aktivita produktov.
Doba trvania: 1.8.2022 – 31.12.2024
Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar
Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci projektu sa očakáva vypracovanie inovatívnej stratégie sanácie areálu bývalej chemickej továrne Pavlodar (Kazachstan) od ortuťových toxických foriem s využitím údajov o výskyte druhov ortuti (vrátane metylortuti, mobilných a biologicky dostupných foriem). Tieto formy, určené modernými fyzikálno-chemickými a analytickými metódami, pomôžu posúdiť mobilitu Hg, toxicitu a schopnosť metylácie v tejto lokalite a umožnia navrhnúť racionálny prístup k sanácii územia. Okrem toho plánuje v rámci projektu vyvinúť a ponúknuť na komerčné využitie aspoň jeden materiál/produkt ako in situ dodatok na stabilizáciu/imobilizáciu ortuti v pôde a/alebo na jej odstránenie z vody.
Doba trvania: 15.4.2022 – 1.11.2024
MechSustInd – CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel
CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Organická mechanochémia je schopná zredukovať, alebo úplne eliminovať využitie rozpúšťadiel, za súčasného zabezpečenia zvýšených výťažností a možnosti pracovať so širším spektrom reaktantov v porovnaní s roztokovou syntézou, lepšiu kryštalinitu finálnych produktov a dostupnosť produktom, ktoré môžu byť vytvorené iba vplyvom mechanickej aktivácie. Táto COST akcia sa zameriava na zriadenie multidisciplinárnej siete európskych vedcov, inžinierov, technológov, podnikateľov, ľudí z priemyslu a investorov s cieľom využitia mechanickej aktivácie v produkcii chemikálií cez obnoviteľné a ekonomicky dostupné techniky v priemernom a veľkom merítku. Špecifickým cieľom tejto akcie je harmonizovať fundamentálny a aplikovaný výskum s technologickými inováciami a priemyselnými potrebami, reprezentuje potrebný krok pre zvýšenie impaktu mechanického spracovania pre organickú syntézu a transfer špecifických vedomostí do premyslených sietí. Akcia plánuje zhromaždiť kritické množstvo ľudí z vedeckých inštitúcií v rámci EU, podnikov a priemyslu, prinášajúc tak rôzne oblasti expertízy a aplikácií. Vytváranie autoritatívnej komunity pre posunutie štúdie mechanochémie a povzbudenie jej využívanie v procesoch výroby bude katalyzovať strategické posuny v európskom mechanickom priemysle. Predpokladá sa, že reálnosť uskutočnenia mechanicky aktivovaných (organických) transformácií umožní dosiahnutie ďalekosiahlych cieľov spojených s vývojom zelenej ekonómie, vylepšením schopností európskeho trhu, inováciou procesného inžinierstva a rastom novej generácie špecializovaných výskumníkov.
Doba trvania: 1.5.2019 – 31.8.2023
Výbuchy v guľových mlynoch – využitie mechanicky vyvolaných samošíriacich sa reakcií na syntézu materiálov
Explosions in ball mills – utilizing mechanically-induced self-propagating reactions for materials synthesis
Program: SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Mechanochemická syntéza využívajúca nástroje vysoko-energetického guľového mletia je bezrozpúšťadlová, udržateľná a ekologická syntetická metodológia aplikovaná vo viacerých oblastiach chémie. Anorganická mechanochémia, aj keď je starším odvetvím, je v súčasnosti v tieni svojho organického analógu. Cieľom tohto projektu je priniesť do tejto oblasti renesanciu prostredníctvom výskumu mechanicky indukovaných samo sa šíriacich reakcií (MSR), ktoré ponúkajú možnosť prípravy anorganických zlúčenín prostredníctvom kontrolovateľných výbušných reakčných dráh vo veľmi krátkom čase. Táto možnosť bude demonštrovaná na syntéze kovových chalkogenidov (MCs), skupiny polovodičových zlúčenín obsahujúcich dostupné prvky, s multidisciplinárnymi aplikáciami. Konvenčné syntézy nanokryštalických MC (napr. solvotermálna alebo vysokoteplotná) sú časovo a energeticky náročné, pretože vyžadujú použitie rozpúšťadiel a vonkajšie zahrievanie/tlak. Tomu sa dá vyhnúť použitím bleskovej mechanochemickej syntézy prostredníctvom MSR, ktorá je tu navrhnutá. Táto oblasť je dosť nepreskúmaná, a preto si vyžaduje fundamentálne štúdie zamerané na pochopenie javov, ktoré sú za ňou. Zdá sa, že by to mohlo viesť k univerzálnej koncepcii, ktorá by sa mohla široko uplatňovať ako nový nástroj syntézy pre širokú škálu zlúčenín.
Doba trvania: 1.5.2023 – 31.7.2023
Veda s cieľom: Zlepšenie environmentálnej vedy na kazašských univerzitách
Science with a Purpose: Improving Environmental Science in Kazakhstani Universities
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Tento projekt kazašských partnerstiev American Councils pomôže náboru nových environmentálnych vedcov a inžinierov v Kazachstane modernizáciou učebných osnov environmentálnej vedy na postgraduálnej úrovni a zvýšením kapacity výučby na troch kazašských univerzitách. Podporované aktivity poskytnú nové učebné osnovy a ukážu užitočnosť prostredníctvom environmentálnych výskumných projektov zameraných na kvalitu vody a ovzdušia a sanačnú chémiu. Projekt vybuduje výskumné kapacity v oblasti kvality vody a ovzdušia, chémie úpravy a čistenia prostredníctvom intenzívnejšej výmeny vedeckých pracovníkov, akademickej a výskumnej spolupráce a spoločných publikácií. Posilní inštitucionálnu kapacitu v participujúcich univerzitách, ktoré podporujú dlhodobú akademickú mobilitu študentov a výskumníkov medzi americkými a kazašskými univerzitami s využitím existujúcich kazašských a amerických programov financovania. Tento projekt „Science with a Purpose“ pomôže pripraviť Kazachstan na trvalo udržateľný rozvoj školením pracovnej sily v oblasti environmentálnej vedy a inžinierstva. Úloha Dr. Baláža je podeliť sa s kazašskými študentami o svoje bohaté skúsenosti pri písaní a zasielaní článkov do CC/IF časopisov.
Doba trvania: 1.3.2022 – 30.9.2022
Mechanochemická syntéza vybraných binárnych sulfidov s rôznymi tvarmi pre čistenie odpadových vôd
Mechanochemical synthesis of binary nanosulfides with various shapes for remediation of wastewater
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu budú syntetizované rôzne binárne nanosulfidy (NiS, CdS, PbS a ZnS) s potentciálnou aplikáciou v čistení odpadových vôd (či už adsorpciou alebo fotokatalýzou). Syntéza bude realizovaná mletím octanu príslušného kovu a sulfidu sodného a taktiež bude skúmaný efekt in situ tvorby síry na tvar vznikajúcich nanočastíc. Nakoniec bude testovaná adsorpčná/fotokatalytická aktivita produktov.
Doba trvania: 1.6.2021 – 31.10.2021
Environmentálne prijateľná syntéza nanokompozitov na báze vaječného odpadu a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia
Environmentally friendly synthesis of nanocomposites based on eggshell waste and silver nanoparticles with biological activity using ball milling
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: V rámci riešenia projektu bude pripravený nakompozit na báze vaječnej škrupinky a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia. Táto metodológia uľahčuje už zavedenú na hosťujúcom pracovisku. Odpadový materiál po vystužení striebrornými nanočasticami známymi svojou antibakteriálnou aktivitou tak môže byť premenený na biologicky aktívny funkčný nanomateriál. Hosťujúce pracovisko má výborné nástroje na syntézu aj charakterizáciu nanokompozitu.
Doba trvania: 1.9.2020 – 30.6.2021
CRM-EXTREME – Riešenie problému kritických surovín pre materiály v kritických podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na náhradu kritických surovín používaných vo vyspelých zliatinách a kompozitoch v extrémnych podmienkach teplot, záťaže, oteru a trenia v energetickom,automobilovom a dopravnom sektore
Web stránka projektu: http://www.cost.eu-COST Actions/ca/CA15102?
Doba trvania: 10.3.2016 – 9.3.2020
INHEMES – Priemyselná príprava sulfidov kovov mechanochemickou aktiváciou vo vibračných mlynoch
Industrial Synthesis of Metal Sulphides via Mechanochemical Activation in Vibration Mills
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt rieši problematiku mechanochemickej syntézy sulfidu meďnatého. Časový priebeh je naplánovaný tak,že na ÚGt SAV bude skúmaná syntéza v laboratórnych mlynoch a na TU Clausthal jej realizácia v priemyselnom mlyne.
Doba trvania: 1.11.2015 – 31.10.2017
NANOAS – Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s protirakovinovým účinkom: od abinitio kvantovo-mechanickým modelom k experimentálnym overeniam
Mechanochemically-Nanostructurized Arsenicals with Guided Anticancer Functionality: from Ab-initio Quantum Chemical Modeling to Experimental Verification
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa sústredí na modelovanie štruktúry, mechanochemickú prípravu, charakterizáciu abiologické testovanie binárnych As-S zlúčenín. Využije sa modelovanie As-S klastrov metódamivyvinutými pre výpočet topologických zvláštností v sformovaných molekulárnych sieťach.Vybrané štruktúry modifikované mechanochemickou cestou budú skúmané metódoupozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS) za účelom stanovenia ich voľného objemu.Nanoštruktúrne As-S systémy budú testované in-vitro na vybraných líniách ľudskýchrakovinových buniek.
Doba trvania: 1.9.2015 – 31.12.2016
Mechanochemická technológia prípravy nanokryštalickej látky
Mechanochemical Technology of Nanocrystalline Substance Preparation
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Boli vykonané testy mechanochemickej prípravy nanokryštalických látok pre špeciálne účely. V zmysle požiadaviek zmluvného partnera sú výsledky testovania utajené.
Doba trvania: 1.10.2014 – 8.2.2015
Mechanochemicky syntetizované nanomateriály, ich charakterizácia, fotokatalytické a antikarcinogénne vlastnosti
Mechanochemically synthesized nanomaterials, their characterization, photocatalytic and anticancer properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Nanokryštaliké oxidy pripravené mechanochemickými postupmi sú charakterizované nerovnovážnou štruktúrou obsahujúcou značný počet kryštalografických defektov. Tie spolu s vysokou hodnotou merného povrchu k objemu nanočastíc značne ovplyvňujú ich fizykálno-chemické vlastnosti. V rámci projektu boli pripravené a študované viaceré oxidy s jednoduchou štruktúrou.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
JMELT – Hydrometalurgická technológia získavania antimónu z antimonitových koncentrátov
Hydrometallurgical Technology of Antimony Recovery from Antimonite Concentrates
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Boli vykonané testy lúhovania antimónu z dodaných antimonitových (Sb2S3) koncentrátov za účelom dosiahnutia maximálnej výťažnosti antimónu kvôli zabezpečeniu prísunu antimónu pre odberateľa. Údaje o výsledkoch sú podľa zmluvných podmienok utajené.
Doba trvania: 13.9.2013 – 28.2.2014

Národné

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.
Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt bude zameraný na pokročilý spôsob prípravy chalkogenidov, selenidov a selenospinelov kovovvysoko-energetickým mletím, charakterizáciu ich fyzikálno-chemických a termoelektrických vlastností spotenciálom použitia v termoelektrických generátoroch. V planetárnych guľových mlynoch sa uskutoční prípravaselenidov, syntetických analógov minerálov naumanitu (Ag2Se), berzelianitu (Cu2-xSe), selenospinelov typuMe3Se4, kde Me = Fe, Ni, Co a CuCr2Se4, prípadne sa použije kombinovaný mechano/termický prístup.Úpravníckou technikou mletia sa bude realizovať aj príprava dopovaných selenidov elementárnym Ag(Cu2-xAgxSe; x=0,1-2) a Zn, Mn, I a iné; (Cu1-xTxCr2Se4-xIx; x=0,1-1) za účelom zlepšenia ich termoelektrickejúčinnosti. Bude sa sledovať kinetika, fázové zloženie, morfológia nedopovaných a dopovaných selenidov,podmienky kompaktizácie práškov a zisťovať ich termoparametre, resp. optické, elektrické a magnetickévlastnosti. Vlastnosti syntetických analógov budú porovnané s prírodnými minerálmi.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie
High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Vysoko-energetické mletie je úpravnícka technika pôvodne vyvinutá na spracovanie surovín počas banskej činnosti. V navrhovanom projekte sa použije na úpravu kalcitového minerálu prítomného v odpade z vaječných škrupín, aby sa zlepšila jeho adsorpčná schopnosť voči vybraným iónom ťažkých kovov a farbivám z modelových roztokov aj zo skutočných odpadových vôd z banských oblastí. Ďalej sa kalcit na biologickej báze a organický zvyšok použijú ako aktívne reaktanty pri syntéze na získanie nanokryštalických minerálov (sulfidy, oxidy a ich kompozity) a ako katalyzátor pre vybrané organické reakcie. Adsorpcia aj syntéza nanomateriálov sa tiež uskutočnia s vybranými bežnými rastlinami ako prírodnými surovinami. Vaječná škrupina a vybrané rastliny sa tiež použijú ako redukčné činidlá na získanie nanočastíc Ag a AgCl. Aplikácie získaných produktov v oblastiach fotokatalýzy, termoelektrických materiálov a biomedicíny budú testované v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
MULTINANO – Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať syntézou, charakterizáciou a využitím vyspelých chalkogenidových materiálov preaplikácie v energetike a medicíne. Predmetom výskumu budú binárne, ternárne a kvartérne zlúčeniny medi svariabilným zložením. V energetike pôjde o testovanie ich využiteľnosti pre termoelektrické a fotovoltickémateriály. V medicíne sa bude skúmať ich použitie pre zobrazovacie techniky a tiež ako potenciálne liečivá santibakteriálnym a protinádorovým účinkom. V projekte sa bude aplikovať aparát mechanochémie s možnosťouprípravy uvedených materiálov vo veľkom merítku.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie
High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na mechanochemickú syntézu vybraných nanomateriálov kombináciou vysoko-energetického mletia a zeleného prístupu s využitím prekurzorov na báze minerálov, prírodných materiálov a odpadov. Mechanochemická redukcia sa zameria na prípravu nanokryštalických kovov s baktericídnymi účinkami (Ag, Cu). Zároveň bude projekt zameraný aj environmentálne, nakoľko sa bude na prírodných odpadoch na báze kalcitu skúmať možnosť využitia mechanochémie pri likvidácii halogénovaných zlúčenín a sorpcii toxických kovových iónov prítomných v odpadových vodách po banskej a hutníckej činnosti. Environmentálne hľadisko bude rezonovať aj pri štúdiu vybraných organických reakcií, kde mechanochémia umožňuje ich realizáciu v tuhej fáze bez použitia toxických rozpúšťadiel (solvent-free technology). Pre charakterizáciu produktov a monitorovanie environmentálnych ukazovateľov sa budú využívať dostupné charakterizačné metódy. Projekt rozširuje aplikačný potenciál mineralurgie s dosahom aj na hutnícku problematiku.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím
Preparation and functionalization of chalcogenide minerals and their nanocomposites by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dutková Erika, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na prípravu nanokryštalických binárnych, ternárnych a kvartérnych chalkogenidových minerálov (sulfidov, selenidov) a ich nanokompozitov aplikáciou mechanochemických postupov použitím vysoko-energetického mletia v laboratórnych a priemyselných mlynoch. Takto pripravené zlúčeniny budú detailne charakterizované z hľadiska ich povrchových, štruktúrnych i morfologických vlastností využitím širokého spektra techník. V neposlednom rade budú testované aj vlastnosti syntetizovaných nanokryštalických chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov z hľadiska ich aplikačného potenciálu, predovšetkým ich optoelektronické, fotokatalytické a biologické vlastnosti. V rámci riešenia projektu budú pripravené aj sulfidické minerály použitím prírodných materiálov ako prekurzorov síry. Mechanochemické pokrývanie syntetizovaných nanoštruktúrnych minerálov biokompatibilnými látkami (funkcionalizácia) bude taktiež predmetom skúmania.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
SEMINANO – Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom
Mechanochemistry of Semiconductor Nanocrystals: from Minerals to Materials and Drugs
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie špeciálnych mechanochemických postupov syntézy vyspelýchmateriálov s vysokým stupňom využitia v nanotechnológiách. Budú aplikované nasledovné postupy:mechanochemická syntéza, mechanochemická redukcia, mechanická aktivácia a nanomletie. Výskum a vývoj vrámci tohto projektu sa bude zaoberať niekoľkými perspektívnymi nanofázovými materiálmi (hlavne polovodičovénanokryštály, QDs), ktoré budú charakterizované súborom sofistikovaných metód. Po realizácii syntéz acharakterizácii bude detailne študované využitie v materiálových vedách (optické vlastnosti), medicíne (toxicita aprotirakovinové účinky) a v metalurgii (príprava nanofáz). Špeciálna pozornosť sa bude venovať vzťahu medziparametrami syntézy a vlastnosťami, ktoré sa u aplikovaných procesov využívajú.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Mechanochémia tuhých látok pre využitie a nanotechnológiách
Mechanochemistry of Solids for Utilization in Nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Vedecký projekt sa sústredí na vypracovanie mechanochemických postupov prípravy látok s vysokým stupňom využitia v nanotechnológii. Budú aplikované procesy mechanickej aktivácie, mechanochemickej syntézy a nanomletia používané v mechanochémii s cieľom vyriešiť vedecké ciele projektu. Študované ciele budú pokrývať arzenidy (InAs), oxidy (Fe3O4), karbonáty (CaCO3) a chalkogenidy (MexAy) (Me=Cd,Zn,As; A=S,Se)). V niektorých prípadoch bude študovaná modifikácia nanočastíc jadra pokrytých organickými činidlami.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
FOCAT – Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu použitím nanomateriálov
Photocatalytic purification of contamined water and air using nanostructured materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium fotokatalytických procesov čistenia znečistených vôd a ovzdušia použitím nanomateriálov, založených predovšetkým na báze oxidov. V rámci riešenia projektu bude porovnávaná fotokatalytická účinnosť mechanochemicky pripravaných materiálov s ostatnými komerčnými fotokatalyzátormi. V súčasnosti je komerčný TiO2 (P25 Degussa, zmes anatasu a rutilu) jedným z najrozšírenejšie používaných fotokatalyzátorov pracujúcich v UV oblasti. Jedným z našich cieľov bude nahradiť jednu zo zložiek anatas/rutil iným oxidom tak, aby sa znížila hodnota šírky zakázaného pásma a fotokatalyzátor by bol aktívny aj vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra. Štúdium kinetiky fotokatalytických reakcií na modelových plynných a kapalných roztokoch bude hodnotené na základe Langmuir – Hinshelwood modelu ako pre reakčné podmienky s kontinuálnym tak aj pre podmienky s dynamickým prietokom (použitím cirkulačnej pumpy plynu).
Doba trvania: 0.0.0000 – 0.0.0000