Projektová činnosť

Národné

MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Štúdium atmosférickej depozície, suspendovaných častíc a kontaminácie vybraných zložiek životného prostredia v priemyselnom a urbánnom prostredí Košíc a stredného Spiša
The Study of Atmospheric Deposition, Particulate Matters and Contamination of Selected Environment Components in Industrial and Urban Area of Košice and Middle Spiš
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, na štúdium kvality ovzdušia prostredníctvom vybraných zložiek atmosférickej depozície a suspendovaných častíc (PM) a na problematiku kontaminovaných pôd a dnových sedimentov. Hlavným cieľom je získať deficitné poznatky o interakcii a vzťahoch deponovaných častíc atmosférickej depozície, ich depozičných tokoch a vlastnosťami,pôvode a zdrojoch suspendovaných častíc v ovzduší. Oblasť štúdia kontaminovaných pôd a dnových sedimentov je zameraná na posúdenie rizík potencionálne toxických prvkov prostredníctvom akútnych achronických ekotoxikologických testov fytotoxicity a kontaktných testov.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality vybraných zložiek životného prostredia
Use of Screening Methods for The Quality Assessment of Selected Environment Components
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Findoráková Lenka, PhD.
Anotácia: Projekt bude zameraný na využitie screeningových metód pre hodnotenie kvality pôd a sedimentov z vybraných oblastí východného Slovenska znečistených v dôsledku bývalej banskej činnosti. Originalitou tohto projektu bude použitie dážďoviek rodu Dendrobaena za účelom možného zníženia a eliminácie kontaminácie testovaných pôd a sedimentov. Využitím screeningových ekotoxikologických metód budú zhodnotené riziká kontaminácie skúmaných vzoriek. Sledovanie fázových zmien a stanovenie kinetických parametrov v študovaných vzorkách pred a po ekotoxikologických testoch bude realizované spektroskopickými metódami a termickou analýzou.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
GEOCEX – Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
Centre of Excellence for Integrative Research of the Earth´s Geosphere
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kupka Daniel, PhD.
Anotácia: Strategický cieľ projektu spočíva v podpore excelencie integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj požadovanej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazne prispela k vylepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných inštitúcií v Banskobystrickom a Košickom regióne (Ústav vied o Zemi SAV – pobočka Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita vo Zvolene), ktorá sa prejaví vo vyššej kvalite vedeckých výstupov a účasti v medzinárodných výskumných projektov. Integrovaný výskum bol realizovaný v štyroch hlavných aktivitách: Hlavný partner. Ústav vied o Zemi SAV:1) – Analýza globálnych zmien a ich vplyv na ekosystém a biodiverzitu Zeme (dokumentácia a datovanie globálnych zmien, analýza fosílnych ekosystémov, identifikácia evolučných zmien biodiverzity, rekonštrukcia klimatickej histórie Zeme, identifikácia náhlych katastrofických udalostí).2) Výskum procesov tvorby kôry a geodynamické podmienky Zeme (geochemické a petrogenetické podmienky tvorby litosféry, geológia útvarov, orogenická štruktúra a paleogeografický vývoj Západných Karpát).Partner 1. Ústav geotechniky SAV Košice: 3) Štúdium biogeochemických procesov and environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny Partner 2. Technická univerzita vo Zvolene: 4) Štúdium materiálovo-energetických tokoch vrchnej časti geosféryV rámci projektu boli na ÚGt SAV založené tieto laboratóriá: – Laboratórium geomikrobiológie – Laboratórium tuhej fázy aerosólov
Web stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/centex/
Doba trvania: 1.9.2010 – 28.2.2015
Štúdium ťažkých kovov, škodlivých minerálnych látok a ich depozície vo vybraných zložkách životného prostredia v oblastiach s banským a hutníckym priemyslom východného Slovenska
Study on heavy metals, harmful mineral substances and their deposition in the selected components of environment in the areas of mining and metallurgical industry in the eastern Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na dve zložky životného prostredia špecificky zaťažených území, atmosférickú depozíciu v oblasti stredného Spiša a Košíc a dnové sedimenty vodnej nádrže Ružín. Cieľom je stanoviť súčasný, reálny stav záťaže predmetných území kvantifikáciou hmotnostných tokov sledovaných kontaminantov z monitoringuatmosférickej depozície. Na základe štúdia jej tuhej zložky posúdiť schopnosť ich mobility a z toho vyplývajúce riziká pre iné zložky životného prostredia využitím extrakčných metód.Štúdiom dnových sedimentov určiť formy výskytu a väzby vybraných ťažkých kovov, ich mobilitu, bioprípustnosť a ekotoxicitu z hľadiska možnej interakcie sedimentu (autochtónne aj alochtónne) s inými zložkami životného prostredia využitím extrakčných metód a skúškami toxicity. Na základe výsledkov posúdiť možnosti ich využitia.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014