Projektová činnosť

Národné

Proces rozpojovania hornín s využitím vibračného signálu
Rock drilling process using the vibration signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bali Hudáková Mária, PhD.
Anotácia: Výskum bude zameraný na diferenciáciu oblastí rozpojovania vytipovaných hornín jadrovacími korunkami vlaboratórnych podmienkach na experimentálnom vrtnom stande, ktorý simuluje reálne podmienky rozpojovania.Preskúmanie diferenciácie týchto oblastí pomocou vibračného signálu spolu s determinovaním spotrebyenergie, môže prispieť ku kvantifikácii a kvalitatívnemu určeniu oblasti efektívneho objemového rozpojovaniapriamo v podmienkach in situ. Pre analýzu a interpretáciu údajov budú po každom realizovanom odvrte použiténumerické a analytické metódy, spolu s obrazovým spracovaním vyvŕtaných jadier a aktuálneho stavu korunky asledovaním distribúcie a tvaru úlomkov vrtnej drte. Z mechanických vlastností testovanej rozpojovanej horninybudú sledované pevnostné a abrazívne vlastnosti. Výstupom projektu budú spresnené informácie o interakciihornina – indentor, pričom nositeľom týchto nových informácií bude odvŕtané jadro, vrtná drť, vibračný signál azmeny stavu testovaného rozpojovacieho nástroja.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
ISE – Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu
Identification of Specific Drilling Energy Based on Vibration Signal
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lazarová Edita, CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je navrhnúť a vypracovať metodiku pre využitie vibračného signálu pri identifikácii špecifickej energie rozpojovania hornín. Využitie vibračného signálu ako prostriedku pre hodnotenie procesu rozpojovania hornín bude vychádzať z doterajších teoretických poznatkov získaných zo štúdia mechanizmu rozpojovania a z rozsiahleho experimentálneho výskumu uskutočneného na Ústave geotechniky pri doteraz využívanom snímanívstupných a výstupných režimových parametrov. Výstupom projektu bude optimalizačný diagram energie vibračného signálu rozpojovania, ktorého extrém v oblasti aplikovateľných režimov rozpojovanie bude určený argumentom minima špecifickej energie rozpojovania.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu
Prediction of Drillability of Intact Rock and Rock Mass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivaničová Lucia, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na komplexný výskum rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu. Zámeromprojektu je hodnotenie a predikcia rozpojiteľnosti hornín na základe ich fyzikálnych a mechanických vlastností svyužitím energetickej teórie rozpojovania (špecifickej energie rozpojovania). Modelovaním rozpojiteľnosti hornína masívu pomocou konvenčných matematických a štatistických metód a prostriedkov umelej inteligencie amodelovaním silových pomerov na kontakte hornina-nástroj bude možné posúdiť mieru vplyvu rozpojovanejhorniny, aplikovaného režimu rozpojovania a voľby rozpojovacích nástrojov na efektívnosť rozpojovania a určiťvzájomné väzby medzi vstupnými a výstupnými veličinami procesu rozpojovania. Po verifikácii odvodenéhomodelu rozpojiteľnosti hornín a masívu bude možné na základe výsledkov analýzy rozsiahlehoexperimentálneho výskumu stanoviť dominantné faktory ovplyvňujúce rozpojiteľnosť hornín a horninovéhomasívu.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018