Projektová činnosť

Medzinárodné

RecoRaw – Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami
Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom predkladaného projektu je štúdium a vývoj pokročilých ekonomicky a ekologicky vhodných metód, na báze inovatívnych integrovaných bio-hydrometalurgických procesov, pre získavanie kritických surovín z rôznych druhov priemyselných odpadov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022

Národné

MineWaste – Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako ajStratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potriebvýskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudnýchsurovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameranýna štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na územíSlovenska – Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešeniavyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickýmipostupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveňrešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektuje selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrhremediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich asíran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu.Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti súpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebnémateriály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombináciekonvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy aspracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Štúdium kinetiky rastu bakteriálneho izolátu Acidithiobacillus ferrivorans SS3 pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd.
Study the growth kinetics of the bacterial isolate Acidithiobacillus ferrivorans SS3 at suboptimal temperatures simulating the real conditions of acid mine drainage
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hagarová Lenka, PhD.
Anotácia: Bakteriálny kmeň Acidithiobacillus ferrivorans SS3 patrí medzi autotrofné železo-oxidujúce acidofily, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvetrávaní sulfidických minerálov napr. pyritu. Hydrolýza Fe3+, ktorý je produktom bakteriálnej oxidácie zvyšuje aciditu prostredia a podporuje vznik sekundárnych Fe-minerálov ako napr. schwertmannit a jarozit. Cieľom projektu je stanovenie bakteriálnej spotreby kyslíka a oxidu uhličitého, kinetiky bakteriálneho rastu oxidácie železa a precipitácia železitých minerálov pri suboptimálnych teplotách simulujúcich reálne podmienky kyslých banských vôd. Morfológia a chemické zloženie schwertmannitu a minerálov skupiny jarozit bude charakterizovaná pomocou SEM mikroskopie v kombinácii s EDX detektorom. Získané informácie budú viesť k lepšiemu poznaniu procesov spájaných s acidofilnými baktériami v banskom prostredí, ich aplikáciu v hydrometalurgii a pri sanácii vôd a pôd kontaminovaných banskou činnosťou.
Doba trvania: 1.1.2020 – 28.2.2021
BTZS – Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov
Bacterial transformation of sulphur compounds in processes of materials synthesis and degradation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena, PhD.
Anotácia: Zámer projektu vyplýva z existencie metabolizmu sírnych baktérií na základe ktorého dochádza k syntéze alebo degradácií prírodných aj priemyselne vyprodukovaných materiálov. Bakteriálna oxidácia a redukcia síry a jej zlúčenín sú podstatou tohto metabolizmu a poukazujú na možnosť ich použitia ako v priemyselných technológiách, tak aj pri ochrane životného prostredia. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium biooxidačných a bioredukčných vlastností vybraných druhov sírnych baktérií pri odstraňovaní anorganických a organických polutantov z kontaminovaných priemyselných vôd a na štúdium vzniku, priebehu a zamedzenia ich korozívnych účinkov na prírodné a syntetické materiály so špeciálnym zreteľom na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je inovácia metód aplikácie a kontroly metabolizmu baktérií majúcich afinitu k síre a jej zlúčeninám v procesoch bioremediácie a biodegradácie.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018