Projektová činnosť

Medzinárodné

Anorganicky modifikované smektity ako multifunkčné sorbenty s cieľovými aplikáciami pri sanácii vodného prostredia
Inorganically modified smectites as multifunctional sorbents for target applications in the aqueous environment remediation
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dolinská Silvia, PhD.
Anotácia: V dôsledku stále sa zvyšujúcich nárokov na vývoj nových materiálov so špecifickými vlastnosťami a širokým spektrom uplatnenia sa prejavuje nutnosť cielene pripraviť a komplexne charakterizovať materiály tak, aby vyhovovali tomuto trendu. Projekt je zameraný na dizajn a prípravu kompozitov na báze vybraných ílových minerálov zo skupiny smektitov s oxidmi mangánu a ich využitie akonových typov multifunkčných sorbentov. Príprava bude realizovaná precipitáciou oxidov mangánu na povrch chemicky modifikovaných smektitov. Ílové minetrály, ako aj ich pripravené kompozity budú charakterizované metódami chemickej, termickej, mikroskopickej analýzy, röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy a infračervenej spektroskopie. Získané kompozity budú využité akomultifunkčné sorbenty so zvýšenou účinnosťou sorpcie ťažkých kovov a rezíduí liečiv pri sanácii vodného prostredia. Aplikácia kompozitov typu smektit/oxidy mangánu ako sorbentov v procese odstraňovania farmaceutických mikropolutantov je novým smerom výskumu v tejto oblasti.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Kompozitné materiály na báze TiO2 a aktívneho uhlia na elimináciu a fotodegradáciu adsorbovateľných organických halogénov.
Composite materials based on TiO2 and activated carbon for elimination and photodegradation of adsorbable organic halogens.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bodnár Yankovych Halyna, PhD.
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.5.2020

Národné

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidovželeza pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022