Projektová činnosť

Národné

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.
Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Vedecký projekt bude zameraný na pokročilý spôsob prípravy chalkogenidov, selenidov a selenospinelov kovovvysoko-energetickým mletím, charakterizáciu ich fyzikálno-chemických a termoelektrických vlastností spotenciálom použitia v termoelektrických generátoroch. V planetárnych guľových mlynoch sa uskutoční prípravaselenidov, syntetických analógov minerálov naumanitu (Ag2Se), berzelianitu (Cu2-xSe), selenospinelov typuMe3Se4, kde Me = Fe, Ni, Co a CuCr2Se4, prípadne sa použije kombinovaný mechano/termický prístup.Úpravníckou technikou mletia sa bude realizovať aj príprava dopovaných selenidov elementárnym Ag(Cu2-xAgxSe; x=0,1-2) a Zn, Mn, I a iné; (Cu1-xTxCr2Se4-xIx; x=0,1-1) za účelom zlepšenia ich termoelektrickejúčinnosti. Bude sa sledovať kinetika, fázové zloženie, morfológia nedopovaných a dopovaných selenidov,podmienky kompaktizácie práškov a zisťovať ich termoparametre, resp. optické, elektrické a magnetickévlastnosti. Vlastnosti syntetických analógov budú porovnané s prírodnými minerálmi.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
MULTINANO – Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať syntézou, charakterizáciou a využitím vyspelých chalkogenidových materiálov preaplikácie v energetike a medicíne. Predmetom výskumu budú binárne, ternárne a kvartérne zlúčeniny medi svariabilným zložením. V energetike pôjde o testovanie ich využiteľnosti pre termoelektrické a fotovoltickémateriály. V medicíne sa bude skúmať ich použitie pre zobrazovacie techniky a tiež ako potenciálne liečivá santibakteriálnym a protinádorovým účinkom. V projekte sa bude aplikovať aparát mechanochémie s možnosťouprípravy uvedených materiálov vo veľkom merítku.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím
A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela, PhD.
Anotácia: Nekonvenčná mechanochemická metóda (vysoko-energetické mletie) bude použitá pri príprave vybraných typov oxidov a selenidov, konkrétne pyroxénov s chemickým zložením NaFeA2O6, kde A = Si, Ge a selenospinelov s chemickým zložením AB2Se4, kde A = Co, Ni, Cu a B = Co, Ni, Ti. Fyzikálno-chemické vlastnosti týchto materiálov je možné využiť v praxi napr. pri výrobe batérií s čo najdlhšou výdržou a fotovoltaických článkov, či v IT. Po prvý-krát budú študované procesy mechanicky indukovanej nukleácie od počiatočných štádií až po vznik požadovaných fáz, čo poskytne informáciu a objasnenie mikroskopického mechanizmu tejto metódy. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre pripravených materiálov a kvalitatívna informácia o povrchu a zrnitostnom zložení. Bude študovaný vplyv mechanického účinku na fyzikálno-chemické (magnetické, elektrické a optické) vlastnosti mechanosyntetizovaných materiálovporovnaním s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metód.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra – polovodiča pre uskladňovanie energie
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáborová Katarína
Anotácia: Zelené technológie v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. Projekt je zameraný na overenie troch stratégií mechanochemickej syntézy nanoštruktúrneho polovodiča a perspektívneho termoelektrického materiálu selenidu striebra, Ag2Se. Pôjde o jednostupňovú syntézu z prekurzorov AgNO3 a SeO2 a dve dvojstupňové syntézy, pričom v prvom stupni budú mletím pripravené nanočastice Ag, prostredníctvom chemického a biologického reduktanta. Tieto doposiaľ neuskutočnené procesy predstavujú jednoduchý, nízkonákladový, ekologický a bezrozpúšťadlový spôsob syntézy s potenciálom veľkokapacitnej produkcie Ag2Se. Inovatívna technológia šetriaca energiu sa považuje za sľubný spôsob, ako zmierniť dopad na životné prostredie. Súčasťou projektu je sledovanie kinetiky navrhnutých mechanochemických syntéz, skúmanie fázovej čistoty pripravených produktov prostredníctvom röntgenovej difraktometrie (XRD), charakterizácia morfológie prostredníctvom skenovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie (SEM, TEM) a meranie termoelektrických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022