Projektová činnosť

Národné

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie
High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej, PhD.
Anotácia: Vysoko-energetické mletie je úpravnícka technika pôvodne vyvinutá na spracovanie surovín počas banskej činnosti. V navrhovanom projekte sa použije na úpravu kalcitového minerálu prítomného v odpade z vaječných škrupín, aby sa zlepšila jeho adsorpčná schopnosť voči vybraným iónom ťažkých kovov a farbivám z modelových roztokov aj zo skutočných odpadových vôd z banských oblastí. Ďalej sa kalcit na biologickej báze a organický zvyšok použijú ako aktívne reaktanty pri syntéze na získanie nanokryštalických minerálov (sulfidy, oxidy a ich kompozity) a ako katalyzátor pre vybrané organické reakcie. Adsorpcia aj syntéza nanomateriálov sa tiež uskutočnia s vybranými bežnými rastlinami ako prírodnými surovinami. Vaječná škrupina a vybrané rastliny sa tiež použijú ako redukčné činidlá na získanie nanočastíc Ag a AgCl. Aplikácie získaných produktov v oblastiach fotokatalýzy, termoelektrických materiálov a biomedicíny budú testované v spolupráci so zahraničnými partnermi.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
MULTINANO – Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter, DrSc.
Anotácia: Projekt sa bude zaoberať syntézou, charakterizáciou a využitím vyspelých chalkogenidových materiálov preaplikácie v energetike a medicíne. Predmetom výskumu budú binárne, ternárne a kvartérne zlúčeniny medi svariabilným zložením. V energetike pôjde o testovanie ich využiteľnosti pre termoelektrické a fotovoltickémateriály. V medicíne sa bude skúmať ich použitie pre zobrazovacie techniky a tiež ako potenciálne liečivá santibakteriálnym a protinádorovým účinkom. V projekte sa bude aplikovať aparát mechanochémie s možnosťouprípravy uvedených materiálov vo veľkom merítku.
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Mechanochemická príprava stabilnej nanosuspenzie CuS nanočastíc v roztoku kazeínu za využitia Taguchiho metódy
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Stahorský Martin
Anotácia: Nanočastice CuS majú zaujímavé optické, elektrické a magnetické vlastnosti, vďaka ktorým sú dobre uplatniteľné v rôznych oblastiach, hlavne pri premene energie a biomedicíne. Projekt je zameraný na overenie rýchlej a ekologickej dvojstupňovej mechanochemickej syntézy stabilnej nanosuspenzie CuS-kazeín. Na nájdenie optimálnych parametrov syntézy sa použije metodika návrhu experimentov (DoE), konkrétne Taguchiho návrh. Ako premenné budú: množstvo nanočastíc CuS, koncentrácia roztoku kazeínu, čas mletia a rýchlosť centrifugácie. Ako výstupy budú: priemerný hydrodynamický priemer častíc (D50) podľa PCCS a množstvo medi stanovené pomocou AAS. Zistené optimálne podmienky by bolo možné použiť aj na prípravu nanosuspenzií iných chalkogenidových nanokryštálov s biomolekulami (ako je kazeín, albumín alebo cysteín). Nakoniec bude skúmaná biologická aktivita získanej nanosuspenzie.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022