Projektová činnosť

Medzinárodné

Syntéza guľovitých častíc oxidu kremičitého s karboxylovou funkčnou skupinou v jednej nádobe a ich aplikácia na odstránenie REE z vodných roztokov
One-pot synthesis of silica spherical particles with carboxyl functionality and their application for REEs removal from aqueous solutions
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Doba trvania: 1.2.2023 – 30.4.2023
Hybridné polyméry pre odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných odpadových vôd
Hybrid polymers for the removal of heavy metals from industrial wastewater
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Anotácia: Hybridným kompozitom pripraveným sol-gél metódou sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť vďaka ich vynikajúcej kombinácii organických a anorganických častí v jednom materiáli. Rozsah vlastností takýchto materiálov vedie k ich širokej aplikácií, vrátane čistenia vody. Hlavným cieľom projektu je príprava kompozitných adsorbentov na báze oxidu kremičitého a rôznych typov polymérov s karboxylovými povrchovými skupinami na odstránenie anorganických (iónov kovov) a organických (bázických farbív) znečisťujúcich látok z vôd. Budú použite rôzne variácie sol-gél metódy a vyber podmienok syntézy bude zameraný na dosiahnutie lepšej selektivity voči rôznym iónom kovov a organickým farbivám. Výhodami navrhovanej syntézy sú jednostupnosť, uskutočňovanie pri izbovej teplote a použitie šetrných k životnému prostrediu látok ako rozpúšťadiel. Navrhované prístupy sa môžu použiť na vytvorenie adsorpčných kompozitov s kyslými skupinami na báze oxidu kremičitého a polymérov.
Web stránka projektu: https://erasmus.tuke.sk/
Doba trvania: 31.1.2022 – 30.4.2022
PROM – Hybridné kompozity na odstraňovanie ťažkých kovov z priemyselných vôd
Hybrid composites for the removal of heavy metals from industrial water
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Web stránka projektu: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom
Doba trvania: 30.11.2021 – 10.12.2021

Národné

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu,Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná naselektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalovýchminerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakciakovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava, PhD.
Anotácia: V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidovželeza pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
SiO2/polymér hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
SiO2/polymer hybrid composites for complex purification of industrial water
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Kyshkarova Viktoriia, PhD.
Anotácia: Hybridným kompozitom pripraveným sol-gél metódou sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť vďaka ich vynikajúcejkombinácii organických a anorganických častí v jednom materiáli. Rozsah vlastností takýchto materiálov vedie k ich širokej aplikácií, vrátane čistenia vody. Hlavným cieľom projektu je príprava kompozitných adsorbentov na báze oxidu kremičitého a rôznych typov polymérov s karboxylovými povrchovými skupinami na odstránenie anorganických (iónov kovov) a organických (bázických farbív) znečisťujúcich látok z vôd. Budú použite rôzne variácie sol-gél metódy a vyber podmienok syntézy bude zameraný na dosiahnutie lepšej selektivity voči rôznym iónom kovov a organickým farbivám. Výhodami navrhovanej syntézy sú jednostupnosť, uskutočňovanie pri izbovej teplote a použitie šetrných k životnému prostrediu látok ako rozpúšťadiel. Navrhované prístupy sa môžu použiť na vytvorenie adsorpčných kompozitov s kyslými skupinami na báze oxidu kremičitého a polymérov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2021