Projektová činnosť

Medzinárodné

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098
The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine 09I03-03-V01-00098
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna, PhD.
Anotácia: V predkladanom projekte sa teda navrhuje získavanie REE z batériových odpadovpomocou nových lacných adsorbentov na báze prírodných minerálov. Prístupk riešenej problematike je multidisciplinárny, t.j. kombinácia materiálovej vedy, chémiea ekológie. Prínos riešenia projektu spočíva v objasnení mechanizmu a účinnostiselektívnej adsorpcie REE z roztokov, čo v konečnom dôsledku povedie k novýmteoretickým poznatkom a laboratórnym výsledkom, ktoré budú využiteľné v danom priemyselnom sektore.
Doba trvania: 1.9.2022 – 31.8.2025