Publikačná činnosť

Briančin, Jaroslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – GÁBOROVÁ, Katarína – GIRMAN, Vladimír – LISNICHUK, Maksym – DUTKOVÁ, Erika – BRIANČIN, Jaroslav. Simple mechanochemical synthesis and characterization of a nanostructured silver (I) selenide semiconductor. In NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologie (NN23), Thessaloniki, Grécko, Júl 4-7 2023. – Thessaloniki, Grécko, 2023, p. 95. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,) Typ: GII
  • BALÁŽ, Matej** – AUGUSTYNIAK, Adrian – TATYKAYEV, Batukhan – SHALABAYEV, Zhandos S. – BURASHEV, Gairat – DUTKOVÁ, Erika – DANEU, Nina – BRIANČIN, Jaroslav – BALÁŽOVÁ, Ľudmila – TKÁČIKOVÁ, Ľudmila – STAHORSKÝ, Martin – BALÁŽ, Peter – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela. Mechanochemical synthesis of non-stoichiometric copper sulfide Cu1.8S applicable as photocatalyst and antibacterial agent and synthesis scalability verification. In Faraday Discussions, 2023, vol. 241, pp. 367-386. (2022: 3.4 – IF, Q3 – JCR, 0.882 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1364-5498. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d2fd00082b (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. CA18112 : Mechanochemistry for Sustainable Industry) Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] DUBADI, R. – HUANG, S.D. – JARONIEC, M. Mechanochemical Synthesis of Nanoparticles for Potential Antimicrobial Applications. In MATERIALS. FEB 2023, vol. 16, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16041460., Registrované v: WOS

  • DANKOVÁ, Zuzana** – ČECHOVSKÁ, Katarína – BEKÉNYIOVÁ, Alexandra – KOLLOVÁ, Zuzana – FEDOROVÁ, Erika – BAČO, Pavel – NOVÁKOVÁ, Jarmila – ZACHER, Tomáš – KALAFUTOVÁ, Zuzana – KANDRÍKOVÁ, Valéria – FABINYOVÁ, Emilia – BRIANČIN, Jaroslav – FABIÁN, Martin. Laboratórny výskum prípravy produktov z dolomitovej suroviny vhodných do zmesi pre vsádzku na silikotermickú výrobu kovového horčíka. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.25-26. ISBN 978-80-8174-071-8. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
  • GÁBOROVÁ, Katarína – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – ŠKÁCHA, Pavel – MÁRAQUEZ-ZAVALIA, Maria Florencia – BRIANČIN, Jaroslav – ŠESTINOVÁ, Oľga. Leaching of silver from mechanically activated naumannite. In Mining, Metallurgy and Exploration, 2023, vol. 40, pp. 505-515. (2022: 1.9 – IF, Q2 – JCR, 0.396 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2524-3470. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42461-023-00748-8 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.) Typ: ADCA
  • MIHÁLIK, Matúš** – VAVRA, Martin – MOLČANOVÁ, Zuzana – BRIANČIN, Jaroslav – MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2022: 2.8 – IF, Q2 – JCR, 0.473 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Typ: ADCA