Publikačná činnosť

Šestinová, Oľga

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – MAČINGOVÁ, Eva – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Podiel emisií hutníckeho priemyslu na atmosférickej depozícii tuhých častíc v oblasti Košíc. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.60-63. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFG