Publikačná činnosť

Zubrik, Anton

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • HREDZÁK, Slavomír** – MATIK, Marek – ŠESTINOVÁ, Oľga – ZUBRIK, Anton – KUPKA, Daniel – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid – SISOL, Martin – MARCIN, Michal – PAŠEK, L. Study of ore samples from the Zlaté Hory deposit (Hrubý Jeseník Mts., Silesia, Czech Republic). In XV International Mineral Processing & Recycling Conference. Eds.: Jovica Sokolovič, Milan Trumič. – Grafomed – Trade Bor d.o.o., Bor Serbia : University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2023, p. 367-372. ISBN 978-86-6305-133-1. (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field) Typ: AFC
  • HREDZÁK, Slavomír** – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka – MATIK, Marek – ZUBRIK, Anton – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Analýza historickej trosky z Kremnice. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s.48-48. ISBN 978-80-8174-071-8. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
  • ZUBRIK, Anton** – JÁGER, Dávid – MAČINGOVÁ, Eva – MATIK, Marek – HREDZÁK, Slavomír. Spontaneous degradation of methylene blue adsorbed on magnetic biochars. In Scientific Reports, 2023, vol.13, art.no 14773. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.973 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-39976-9 (VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Typ: ADCA