Publikačná činnosť

Zubrik, Anton

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela – TÓTHOVÁ, Erika – BALÁŽ, Matej – ZUBRIK, Anton – ERDEMOGLU, Murat – BIRINCI, Mustafa – SIS, Hikmet – ERDEMOGLU, Sema. Potential use of K-feldspar for CO2 sequestration. In Proceedings CO2 based Fuels and Chemicals Conference 2024. – Renewable Carbon Publications, Nova Institute GmbH, Hürth, Nemecko, 2024. (ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: GII
  • HREDZÁK, Slavomír** – MATIK, Marek – ŠESTINOVÁ, Oľga – ZUBRIK, Anton – BRIANČIN, Jaroslav – DOLINSKÁ, Silvia – ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Identifikácia minerálov v izolačných doskách so zameraním na azbest. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 70-71. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD