Publikačná činnosť

Hroncová, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • ČIČÁKOVÁ, Claudia** – KUPKA, Daniel – HRONCOVÁ, Jana – MAČINGOVÁ, Eva – FARAGÓ, Tomáš – JURKOVIČ, Ľubomír – HAGAROVÁ, Lenka – TÓTH, Roman. Elektro-oxidácia natívnej podzemnej vody znečistenej ropnými látkami a amónnymi iónmi z modelovej lokality pravdepodobnej environmentálnej záťaže. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.27-31. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD
  • ČIČÁKOVÁ, Claudia** – KUPKA, Daniel – HRONCOVÁ, Jana – MAČINGOVÁ, Eva – FARAGÓ, Tomáš – JURKOVIČ, Ľubomír – HAGAROVÁ, Lenka – TÓTH, Roman. Využitie pokročilých elektrooxidačných metód pri odstraňovaní ropných uhľovodíkov a amónnych iónov zo znečistenej podzemnej vody = The utilisation of advanced electrooxidation processes in the removal of petroleum hydrocarbons and ammonium ions from contaminated groundwater. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. – Univerzita Komenského v Bratislave, p. 1005-1010. ISBN 978-80-223-5822-4. (VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. APVV-20-0140 : Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining waste processing) Typ: AFD
  • HRONCOVÁ, Jana** – LUPTÁKOVÁ, Alena. Využitie bakteriálnej aktivity pri eliminácii znečistenia z vôd. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.72-73. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 1/0213/22 : Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia. VEGA 2/0108/23 : Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD