Publikačná činnosť

Findoráková, Lenka

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2024:
  • BALÁŽ, Peter – BARAN BURCAK, Arda – AYDEMIR, Umut – MIKULA, Andrzej – NIERODA, Pawel – BALÁŽ, Matej – FINDORÁKOVÁ, Lenka – BUREŠ, Radovan – PUCHÝ, Viktor – ERDEMOGLU, Murat – ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** – GUILMEAU, Emanuel – AL BACHA, Sandy. Modification of tetrahedrite Cu12Sb4S13 thermoelectric performance via the combined treatment of mechanochemistry and composite formation. In Solid State Sciences, 2024, vol. 151, art. no. 107497. (2023: 0.581 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1293-2558. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2024.107497 (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. ERA-MIN3 Joint Call 2021 : POTASSIAL 27: Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials) Typ: ADCA
  • HANČUĽÁK, Jozef** – GALLOVÁ, Petra – MAČINGOVÁ, Eva – ŠESTINOVÁ, Oľga – FINDORÁKOVÁ, Lenka. Podiel emisií hutníckeho priemyslu na atmosférickej depozícii tuhých častíc v oblasti Košíc. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s.60-63. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0136/23 : Charakteristika suspendovaných a prachových častíc atmosférickej depozície vo vzťahu k ich pôvodu, zdrojom a kontaminácii vybraných zložiek životného prostredia.. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFG
  • KOVÁČOVÁ, Mária – BODNAR YANKOVYCH, Halyna – AUGUSTYNIAK, Adrian – CASAS-LUNA, Mariano – REMEŠOVÁ, Michaela – FINDORÁKOVÁ, Lenka – STAHORSKÝ, Martin – ČELKO, Ladislav – BALÁŽ, Matej**. Triggering antibacterial activity of a common plant by biosorption of selected heavy metals. In Journal of Biological Inorganic Chemistry, 2024, vol. 29, p.201-216. (2023: 0.543 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0949-8257. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00775-024-02045-1 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA